Aplinkos kursiniai darbai

113 dokumentų
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Gumos atliekų perdirbimas
Įvadas. Gumos atliekos ir jų panaudojimas. Netinkamų naudoti padangų panaudojimo būdai. Gumos atliekų perdirbimo metodai. Nebetinkamų naudoti padangų perdirbimas uab „metaloidas. Gamybos procesai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 05 25
Triukšmas ir jo mažinimo priemonės
Įvadas. Triukšmas, jo samprata. Triukšmo poveikis žmogui. Specifinis triukšmas. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Tinitas. Poveikio profilaktika. Triukšmo monitoringas lietuvoje ir es. Triukšmo normavimas ir matavimas darbo vietoje. Triukšmo šaltinio pašalinimas. Triukšmo mažinimas šaltinyje. Kolektyvinės reguliavimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2012 02 28
Naudotų padangų perdirbimas
Ekologiniai pavojai, susįje su sąvartynuose esančiomis padangomis. Pagrindiniai automobilio padangos komponentai. Galimi perdirbimo ir utilizavimo būdai. Mechaniniai padangų apdorojimo būdai. Smulkintuvas. Trupinimo valcai. Granuliatoriuje. Pjaustymo granuliatorių. Vibrostalas. Magnetas. Tekstilės separatoriai. Automatiniai fasuotojai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 05 07
Atliekų tvarkymas kursinis
Įvadas. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir. tvarkymo organizavimas. Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir tvarkymo ir. organizavimas. didžiųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 04 23
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Plastiko atliekų perdirbimas
Kauno rajono savivaldybes plastiko atlieku perdirbimo galimybes bei technologijos parinkimas. Įvadas. Teorinė dalis. Atliekų susidarymo kiekiai – pagrindinės problemos lietuvoje ir pasaulyje. Nagrinėjamos teritorijos ekologinė bei ekonominė apžvalga. Teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymą. Plastiko atliekų kiekio gyventojams ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 05 19
Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo direktyvos. Atliekų tvarkymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Atliekų tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Atliekų tvarkymo valstybinis reglamentavimas. Atliekų tvarkymo planai ir prevencijos programa. Komunalinių ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 12 31
Potvyniai
Turinys. Įvadas. Potvynių priežastys ir tikimybė. Fizikiniai potvynių rodikliai ir teritorinė sklaida. Ekstremalių potvynių kriterijai, grėsmė ir padaryti nuostoliai. Išvados. Literatūra. Kiekvienais metais pasaulyje įvykstančios gamtos stichinės nelaimės padaro didžiulę materialinę žalą ir nusineša žmonių gyvybes. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2011 02 07
Švarioji gamyba Polistireninis putplastis
Įvadas. Švarioji gamyba, jos principai bei prevencijos būdai. Polistireninis putplastis, jo žaliavos. Polistireninis putplastis. Polistireninio putplasčio žaliavos. Švariosios gamybos diegimo galimybių analizė polistireninio putplasčio gamyboje. Energijos taupymas ir atliekų kiekio mažinimas. Problemų sprendimo būdai. Išvados. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 02 08
Aplinkos modeliavimas. Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimas
Aplinkos modeliavimo programos. Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Vandenų taršos matematinis modeliavimas. Modeliavimo programų apžvaga. Visiplan programa. Rad pro programa. Vs. Tdi programos aprašymas. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2012 09 26
Kraštotvarka. Kaimo turizmo sodybos teritorijos tvarkymas
Įvadas. Raseinių rajono bendroji charakteristika. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Klimatinių sąlygų apibūdinimas. Dirvožemio charakteristika. Hidrologinių sąlygų analizė. Kaimo turizmo sodybos teritorijos projektavimas ir tvarkymas. Teritorijos funkcinis zonavimas. Kelių ir takų tinklo projektavimas. Želdinių parinkimas. Mažosios ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 05 15
Mažų vaikų mitybos ypatumai
Įvadas. Sveika mityba. Sveikos mitybos piramidės. Vaikų mityba. Kūdikių mityba. Vienų- trjų metų vaikų mityba. Keturių- šešių metų vaikų mityba. Šeimos įtaka mažų vaikų mitybai. Vaikų dienos mitybos racionas. Netinkamo maisto įtaka mūsų vaikams. Dešimt sveikos mitybos taisyklių. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 12 11
Miesto nuotekų valykla projektavimas
Aiškinamasis raštas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Skaičiuotinų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Valomų nuotekų užterštumas pagal atitinkamą teršalą. Ekvivalentinis gyventojų skaičius. Teršalų masės nustatymas. Poveikio priimtuvui skaičiavimas. Reikiamo išvalymo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2012 05 03
Atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo būdai ir įrenginiai
Įvadas. Oro tarša kietosiomis dalelėmis, jos įtaka gyvenimo kokybei ir taršos mažinimo patalpose priemonės. Oro kokybė gyvenamosiose patalpose. Taršos mažinimo patalpose priemonės. Šaltinio kontrolė. Vėdinimo sistemos tobulinimas. Oro valytuvų naudojimas. Šiaulių miesto oro taršos problemos. Viršijo normas. Suaktyvino kontrolę. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2014 05 28
Ergonomika. Žmogus ir aplinka
Įvadas. Ergonomikos samprata. Ergonomikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ergonomikos tikslai:. Pagrindiniai ergonomikos uždavniai:. Organizacijos/darbovietės duomenys. Tiriamosios darbo vietos charakteristika. Bendrieji duomenys. Patalpos planas ir tiriamojo objekto projekciniai vaizdai. Tiriamojo objekto socialinė aplinka. Darbo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2010 11 09
Cemento pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas
Įvadas. Statybų pramonė. Cemento gamybos pramonė. Naudojamos žaliavos. Ištekliai. Gamybiniai-technologiniai procesai. Gamybos metu iškylančios aplinkosauginės problemos. Ab „Akmenės cementas“ veikla. Cemento būvio ciklas. Gamtiniai ištekliai. Išsiskiriantys teršalai. Aplinkosauginės problemos. Oro tarša. Oro taršos mažinimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2015 11 20
Hidrologiniai skaičiavimai Bartuvos upė
Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalūs momentiniai pavasario potvynio debitai. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių stebėjimų duomenis. Maksimalių debitų normatyvinės tikimybės. Tikimybės kreivės parametrų skaičiavimas. Statistinių parametrų paklaidos. Tikimybės kreivės koordinačių skaičiavimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2013 02 08
Atmosferos oro užterštumas Lietuvoje
Atmosferos oro užterštumo būklė lietuvoje. Įvadas. Oro apsauga lietuvoje. Teršalai ir jų sukeliamos globalios problemos. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji lietūs. Ozono sluoksnis. Bendrosios klimato kaitos konvencija. Atmosferos oro teršimo šaltiniai. Elektros jėgainės. Automobiliai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2012 11 09
Nuotekų valymo projektavimas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Teršalų masių apkrovos. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. Ramintuvas. Latakas. Grotos. Smėliagaudės. Smėlio sausinimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 12 10
Aplinkos apsauga kursinis darbas
Įvadas. Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Pagrindinės valstybinės organizacijos, kurios yra atsakingos už aplinkosaugą Lietuvoje yra šios. Aplinkos ministerija. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 11 26
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas
Anotacija. Summary. Įvadas. Biologiškai skaidžių atliekų sudėtis, susidarymo greitis ir poveikis aplinkai. Atliekų sudėtis. Sliekų įveisimas ir biohumuso gamyba. Atliekų poveikis aplinkai. Biohumusas – ekologiška trąša. Biohumuso cheminės ir fizikinės savybės. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo metodus ir technologijas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 03 20
Aplinkos vertinimo informacinių technologijų kursinis projektas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Matematinio modeliavimo principai (radioaktyvioji užtarša). Modeliavimo programų apžvalga ir palyginimas (oro taršos sklaida). Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimo eigos aprašymas. Pagrindinis meniu ir duomenų įvedimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 03 05
Šiaulių regiono savartyno filtrato ir biodujų tvarkymo projektavimas
Įvadas. Šiaulių regioninio sąvartyno filtrato ir biodujų tvarkymas. Šiaulių regioninio savartyno charakteristika. Susidarantis filtratas ir jo tvarkymas. Filtrato susidarymo schema. Filtrato surinkimo shema. Nuotekų ir filtrato valymo įrenginiai. Susidarančios biodujos ir jų tvarkymas. Biodujų susidarymo schema. Biodujų surinkimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 01 14
Požeminio vandens kokybė Lietuvoje
Įvadas. Požeminiai vandenys. Gruntinis vanduo. Spūdinis vanduo. Požeminio vandens cheminė sudėtis. Požeminio vandens vartojimas lietuvoje. Šachtinių šulinių vandenys. Gręžinių vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio vandens apsauga. Geriamojo vandens normos. Nuotekos ir jų valymo būdai. Išvados. Naudota ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 09 09
Pralaidos projektavimas. Hidraulikos kursinis
Normaliojo gylio kanale skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Pralaidos skersmens d skaičiavimas. Kritinio gylio pralaidoje skaičiavimas. Kritiškojo nuolydžio ir vandens pralaidos nuolydžio skaičiavimas. Vandens pralaidos ilgio skaičiavimas. Ištekančio iš pralaidos vamzdžio vandens ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2011 05 05
Taršos sklaida atmosferoje
Užduotis turinys įvadas. Aliuminis ir jo ruošiniai. Plastikas. Gamtonauda. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Aplinkos poveikis statiniams. Ekonominiai skaičiavimai išvados literatūra grafinė dalis.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2011 03 14
Pardavimo pajamų apskaita
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Pardavimo pajamų ir sąnaudų samprata. Pardavimo pajamos. Pajamų reglamentavimas. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita Uab „Verslas“. Trumpa Uab “Verslas” apžvalga. Uab „Verslas“ veikla. Išvados. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 02 04
Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas. Įvadas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso skaičiuojamojo našumo nustatymas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso technologinės schemos parinkimas. Greitieji filtrai. Filtrų plovimas. Dumblo šalinimas. Vandens dezinfekavimas. Greitųjų filtrų parametrų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 25
Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo tikslai. Teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga. Matematinis modelis. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose vandenyse. Modelis „juodoji dėžė“. Modelis „pilkoji dėžė“. Dispersijos uždavinių sprendimas dvimačiam vienalyčiam judėjimui. Struktūriniai modeliai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2011 04 11