Apskaita (30)

1025 dokumentai
The total quality management and its relationship with cost accounting
The total quality management and its relationship with the cost accounting. Total quality management what is total quality management ? The primary elements of TQM. Evolution of TQM. Quality / process improvements tools list. Cost accounting. what is cost accounting cost accounting. Comparison of Cost Accounting , Management Accounting and ...
Apskaitos projektai, Projektas, 17 psl.
2016 05 07
Valdymo apskaitos namų darbas (2)
Pirmas namų darbas. Namų darbas nr.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2016 11 21
Verslo apmokestinimas AB „Alytaus chemija“
Įvadas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Dienpinigių normos vykstantiems į užsienio komandiruotes.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2017 02 21
Verslo įmonių apskaita semestro darbas
Įvadas. Užduotis. Didžioji knyga. Koregavimai. Balanso ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Aiškinamojo rašto bendroji dalis. Apskaitos politika. Turto įkainojimo būdai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2016 02 17
Vidaus auditas ir jo taikymas įmonėje
Realizuotasis pelnas (nuostolis) 0. Iš operacijų užsienio valiuta 0. Iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis Nerealizuotasis pelnas (nuostolis) Š operacijų užsienio valiuta - 2676. Iš operacijų skolos vertybiniais popieriais. Iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis 699. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 psl.
2017 06 21
Vidurinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa. Vup tikslas ir kaitos uždaviniai. Vidurinio ugdymo programos sandara. Vup dalykų ir jų kursų lentelė. Vup mokinio mokymosi turinys. Ugdymo turinys. Dalykai. Vup vykdymo principai. Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Lietuvos aukštosios mokyklos. Studijų programų sritys. Studijų programų ir dalykų dermė. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2012 10 14
 Mokslinio straipsnio analizė: atsargų apskaitos ypatumai
Mokslinio straipsnio analizė atsargų apskaitos ypatumai. Autorės Ingrida Balabonienė. Problematika - atsargų apskaitos įkainavimo būdų parinkimą organizacijose nulemia įstatyminės nuostatos (VAS ir PMĮ). Straipsnio šaltiniai. Straipsnio autorės atsargų apskaitos problemoms analizuoti rėmėsi autoriais Rudyte ir Palubinskiene ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 04 25
„atsargos“
Įvadas. Atsargų auditas. Atsargų audito reikšmė ir uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsargų gavimo auditas. Atsargų laikymo, išdavimo ir naudojimo auditas. Atsargų apskaitos būdų įvertinimas. Atsargų įkainojimo metodų įvertinimas. Auditoriaus vaidmuo inventorizuojant atsargas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 10 07
2 Pagrindinė (fundamentinė) apskaitos lygybė
Tema. Apskaita remiasi fundamentine lygybe. Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos detalizavimas atskleidžia pagrindinius įmonės apskaitos objektus. Finansinėje atskaitomybėje. teikiama informacija apie. Balanso sandara. Turto esmė. Turto klasifikavimas. Turtas priskiriamas ilgalaikio kategorijai, jei. Ilgalaikio turto rūšys. Trumpalaikio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2016 10 23
7 verslo apskaitos standartas
Įvadas. Apskaitos politikos pakeitimai. Apskaitinių įvertinimų keitimas. Klaidų taisymas. Atvejai, kai retrospektyvinio būdo taikyti neįmanoma. Standartų taikymas pirmą kartą. Informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 03 12
AB „Panevėžio statybos trestas“ konsoliduota finansinė analizė
Įvadas. AB „Panevėžio statybos trestas“ veiklos charakteristika. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 psl.
2017 10 30
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ Mokomosios praktikos darbas
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų analizė. Pelno analizė. Turto analizė. Pelningumų analizė. Efektyvumas. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2017 02 09
AB „Salvija“ veiklos analizė
AB „ salvija “ veiklos analizė. Klausimai analizei Įvertinkite bendrovėje „ Salvija “ susidariusią situaciją ir nurodykite pagrindines priežastis , lėmusias neefektyvią veiklą. Atlikite bendrovės aplinkos poveikio analizę. Kurie AB „ Salvija “ valdymo sprendimai jums priimtini , o kurie netinkami ? Argumentuokite. Kokius ...
Apskaitos analizės, Analizė, 2 psl.
2016 10 20
Apskaita ir analizė
Įvadas. Sprendimas. Gaminio kalkuliacijos paskaičiavimas. Įmonės balanso ir pelno/nuostolio ataskaitos analizė. Išvados. Literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2014 12 09
Apskaita ir finansai
Įvadas(Temos aktualumas,tikslas,darbo uždaviniai). Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo trūkumai. Krovinių bei medžiagų gabenimas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2014 01 06
Apskaita ir finansai savarankiškas darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Bruto darbo užmokestis. Neto darbo užmokestis. Papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (PNPD). Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD). Valstybinis socialinis draudimas (SD). Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Nedarbingumo pašalpa. Ligos pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2014 01 27
Apskaitos darbuotojų teisės
Apskaitos darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybė. Ypač dideli reikalavimai apskaitininko profesijai kyla iš to, kad jų veikla sąlygojama dviejų priešybių – būtinumo laikytis bendrųjų apskaitos principų bei tarptautinių apskaitos standartų ir būtinybės atsižvelgti į įmonės specifiką, kuri taip pat stipriai veikia ...
Apskaitos referatai, Referatas, 3 psl.
2010 03 03
Apskaitos ekonominė aplinka
Įvadas. Potencialūs apskaitos vartotojai. Vertybinių popierių rinka Rinkos efektyvumas. Kainodaros modeliai, naudojami apskaitoje. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 03 29
Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas
Apskaitos esmė, apskaitos informacijos formavimas. Apskaitos raida. Apskaitos raida Lietuvoje. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Apskaitos sistema. Informacijos sistema. Buhalterinė apskaita. Uždaviniai. Bendrieji apskaitos principai. VAS nurodyta bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 46 psl.
2017 01 16
Apskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai
Įvadas. Apskaita. Finansinė apskaita. Valdymo apskaita. Finansinės ir valdymo apskaitos palyginimas. Auditas. Finansinis auditas. Veiklos ir valdymo auditas. Teisinis auditas. Audito ir apskaitos ryšys. Pagrindinis bendras audito ir apskaitos tikslas. Esminis skirtumas tarp apskaitos ir audito. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2017 03 02
Apskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai skaidrės
APskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai audito savarankiškas darbas. -Bendras apskaitos ir audito tikslas. Pateikti objektyvią informaciją apie įmonės veiklą. Apskaita ir auditas. Esminis skirtumas tarp apskaitos ir audito. Bendrieji apskaitos principai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 04 26
Apskaitos ir finansinės atskaitomybės ypatumai Punsko lietuvių kultūros namuose
Įvadas. Trumpai apie Punsko LKN. Finansavimas ir išlaidos. Finansavimo šaltiniai. 2013 – 2015 m. Punsko lietuvių kultūros namų įplaukų ir išlaidų suvestinių analizė. Išlaidos. Reglamentavimas. LKN finansinės ataskaitos. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 09 20
Apskaitos ir finansinės atskaitomybės ypatumai Punsko lietuvių kultūros namuose (LKN)
Trumpai apie Punsko LKN. Finansavimo šaltiniai. 2013 – 2015 m. Punsko lietuvių kultūros namų įplaukų ir išlaidų suvestinių analizė. Palyginimas. Reglamentavimas. LKN finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansinės būklės ataskaita. Išvados.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 09 20
Apskaitos metodų raida viduramžiais
Apskaitos metodų raida viduramžiais.
Apskaitos referatai, Referatas, 6 psl.
2016 02 22
Apskaitos pagrindai individualus darbas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Inventorizacijos atlikimo tvarka, rezultatų dokumentavimas. Inventorizacijos rūšys. Inventrorizacijos komisijos sudarymo tvarka. Išvados. Priedai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 02 16
Apskaitos pagrindai savarankiškas darbas (2)
Apskaitos pagrindai savarankiško darbo užduotis tikslas. Užduoties atlikimas ir pristatymas. Studentų pasiekimų vertinimas. Viso 150000 Viso. Data Dokumento Nr.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 02 06
Apskaitos pagrindų apibrėžimas
Apskaitos esmė ir teisinė bazė. Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema. Finansinės apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitą veda. Įmonių rūšys. Europos Sąjungos direktyvos. Nacionaliniai verslo apskaitos standartai. Įstatymai, nutarimai, įsakymai, raštai. Pagrindinės apskaitos sąvokos.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 04 25
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB „Užuolaidų studija“ veiklos apžvalga. Buhalterinės apskaitos organizavimo sistemos analizė ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 psl.
2017 05 21
Apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms
Įvadas. Apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos sudėtinės dalys ir jų reikšmingumas. Apskaitos politikos pasirinkimą lemiantys veiksniai ir jų įtaka finansinėms ataskaitoms. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 02 05
Apskaitos rušys
Apskaitos rūšys. Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita. Finansinė apskaita daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams- akcininkams, valdžios institucijoms, veiklos partneriams ir kt. Finansinės ataskaitos išorės ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03