Apskaita (30)

963 dokumentai
Finansinė analizės rūšys ir būdai
Finansinės analizės metodas. Svarbiausi finansinės analizės principai, nusakantys jos metodo esmę. Analizės rūšys. Finansinės analizės matematiniai-statistiniai tyrimo būdai. Finansinės analizės euristiniai tyrimo būdai. Euristiniai tyrimo būdai. Euristiniai tyrimo būdai. Ekspertinis vertinimas. Finansiniai rodikliai. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 40 psl.
2016 12 04
Finansines analizės darbas
UAB „Staginis“ 2013-2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. UAB „Staginis“” 20013 - 2012 metų trumpalaikio mokumo koeficientai. Koeficientai. Apskaičiavimas. Visi įsipareigojimai/Turtas. UAB „Staginis“ 2012- 2013 metų turto apyvartumo rodikliai. Rodikliai. Apskaičiavimas. Bendrasis pelnas/ Pardavimai*. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2016 10 20
Finansinės analizės informacijos šaltiniai
Finansinės analizės informacijos šaltiniai. B. Rees šaltinių grupės (Poškaitė, Mackevičius, 1998). Šaltinių grupės (1. 1). Šaltinių grupės (1. 2). Šaltinių grupės (1. 3, 1. 4). Šaltinių grupės. Modelio paaiškinimas. Finansinė atskaitomybė. Balansas. Balanso ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 12 04
Finansinės apskaitos pagrindai
Įvadas. Buhalterinės apskaitos ir finansų. Samprata. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansų esmė ir funkcijos. finansų sistema. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalakio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas apskaitoje. Ilgalaikio materialaus turto sintetinė ir analitinė ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2014 12 30
Finansinės apskaitos savarnkiškas darbas
Savarankiško darbo sudėtis. Analitinės apskaitos registrus. Sintetinės apskaitos registrus.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2016 11 02
Finansinės ataskaitos Aiškinamasis raštas
Finansinės ataskaitos. aiškinamasis raštas. Aiškinamąjį raštą reglamentuoja. Aiškinamajame rašte pateikiama papildoma. Aiškinamojo rašto struktūra. Bendroji dalis Apskaitos politika Pastabos. Aiškinamojo rašto bendroje dalyje pateikiami duomenys apie įmonę – registravimo data. Aiškinamojo rašto politikos dalyje aprašomi ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 04 13
Finansinės ataskaitos pinigų srautų ataskaita
Finansinės ataskaitos. pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitą. Pinigų srautai grupuojami. Pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai. Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautams priklauso. Pinigų įplaukos pardavus produkciją Pinigų įplaukos pardavus ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 04 13
Finansinės ataskaitos rengimas
Tikslas parengti finansines ataskaitas. Atsiskaitymo būdas individualus. Užduotis. X m. Kovo 01 d. Įsteigta UAB Žara išleista ir parduota paprastųjų akcijų už 40 000€. Sąskaita.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 04 08
Užduočių sprendimai Linas Agro santykiniai rodikliai. Utenos trikotažas santykiniai rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas debt ratio. Skolos ir turto santykis debt to equity ratio. Skolos ir nuosavybės santykis ( debt to equity ratio ) –. Bendrojo mokumo koeficientas equity to debt ratio –. Nuosavybės koeficientas Equity ratio –. ...
Apskaitos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2016 11 15
Finansų apskaitos skaidrės
Finansų pagrindai. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudėtinės dalys. Finansų sistemos funkcionavimas. Įmonių finansų esmė ir finansiniai santykiai. Įmonių rūšys. Įmonių gamybos ir veiklos išlaidos. Įmonių pajamos. Įmonių trumpalaikis turtas ir jo finansavimas. Trumpalaikio turto valdymo politikos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2016 03 29
Gamybinės praktikos ataskaita UAB „Galkanta“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. UAB „Galkanta“ veiklos aprašymas. UAB „Galkanta“ sąskaitų plano reikšmė. UAB „Galkanta“ ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. UAB „Galkanta“ trumpalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 psl.
2017 04 18
Gamybos ir laikotarpio išlaidos
Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Valdymo apskaitoje išlaidos. Šis išlaidų klasifikavimas yra labiausiai paplitęs ir siejamas ne tik su valdymo. Gamybos išlaidos – tai visos patirtos išlaidos produkcijai pagaminti. Gamybos išlaidas sudaro trys elementai Tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidos Tiesioginio darbo išlaidos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 09 08
Gamybos išlaidų skirstymas
Gamybos išlaidų skirstymas. Pagal gamybos apimties įtaką į pastoviąsias ir kintamąsias. Tai išlaidos,kurių didžioji dalis skiriama gamybai aptarnauti. Nagrinėdami pagamintos produkcijos vienetui tenkančias pastoviąsias išlaidas. I-as atvejis (5000Lt. Kintamosios (tiesiogiai kintančios) išlaidos- tai tokios išlaidos. Todėl savaime ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 11 09
Gautinų sumų apskaita kursinis
Įvadas. Teorinė dalis. Gautinos sumos. Gautinų sumų skirstymas. Per vienerius metus gautinos sumos. Po vienerių metų gautinos sumos. Praktinė dalis. Įmonės veikla. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 03 07
Graikijos apskaitos sistema
Graikijos apskaitos sistema. Trumpas Graikijos pristatymas. Politinė – ekonominė sistema. Verslo – vyriausybės tarpusavio santykiai. Apskaitos reglamentavimas. Verslo organizacijų tipai. Šalies pramonės struktūra. Infliacija/ Defliacija Graikijoje. Teisinė sistema. Mokesčių sistema. Įmonių finansavimo sistema. Vertybinių popierių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 03 01
Ilgalaikio turto apskaita referatas
Ilgalaikio turts teoriniu aspektu. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialus turtas. Pagal 13 verslo apskaitos standartą nematerialiojo turto pavyzdžiai gali būti. Ilgalaikis nematerialus turtas turi tokius svarbiausius požymius. Ilgalaikis finansinis turtas. Finansinio turto įvertinimas priklauso nuo turto įsigijimo tikslo. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 psl.
2017 01 20
Įmonės statistikos analizė
Statistiniai duomenų apie Alytaus apskrities Uab „X“ šaltiniai. Alytaus apskrities Uab „X“ balanso turto statistinė analizė. Statistiniai duomenų apie Alytaus apskrities Uab „X“ šaltiniai. Alytaus apskrities Uab „X“ balanso turto statistinė analizė.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 02 20
Įmonės sukūrimas
Uab „Dešinioji ranka“. Rekvizitai. Įmonės veikla. Tikslas. Įmonės teikiamos audito paslaugos. Audito įmonės teisės, pareigos ir apribojimai. Audito įmonės teisės atliekant auditą. Audito įmonės pareigos. Audito įmonės apribojimai. Audito įmonės Uab „Dešinioji ranka“ atsakomybė. Pareiginiai nuostatai. Įmonės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2016 04 13
Įmonės valdymas analizė
Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės veiklą įvairiais įmonės valdymo apskaitos aspektais. Įvadas. Užduotis. Parenkite ataskaitą apie valdymo ir finansinės apskaitos skirtumus pagal palyginimo požymius. Valdymo ir finansinė apskaita. Duomenys apie. Gamybinė savikaina - procesinis metodas. Gamybinė savikaina - užsakyminis ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 01 12
Įmonės vidaus kontrolės sistema: auditas
Audito raida ir atsiradimas. Paveikslas. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus.
Apskaitos referatai, Referatas, 24 psl.
2017 04 11
Institucijos dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas
Dokumentų rengimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Dokumento rengimo etapai.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 04 10
Inventorizavimo principas
Įvadas. Inventorizacijos principas. Inventorizavimo organizavimo metodikos pagrindiniai bruožai. Atsiskaitymų apskaitos sąskaitų inventorizavimas. Prekybinių atsiskaitymų inventorizavimas. Mokestinių atsiskaitymų inventorizavimas. Atsiskaitymų su dirbančiaisiais inventorizavimas. Atsiskaitymų pagal sukauptas pajamas ir sukauptas ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 psl.
2014 05 21
Investicinio projekto vertinimas
Investicinio projekto vertinimas. Komerciniai pasiūlymai. A prekė Elektrinė. Išlaidų palyginimo metodo taikymas. Prekių vertinimas pagal. Pelno palyginimo metodo taikymas. Pagal uždirbtino metinio pelno sumą, geriausia būtų pirkti prekę A, nes atneštų didžiausią pelną. Atsipirkimo laiko metodo taikymas. Pagal investuotos sumos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 12 03
Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys
Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų klasifikavimas. 1. Pagal ryšį su gamybos techniniu procesu. Pagal santykį su žaliavų ir medžiagų perdirbimu. Pagal. Pagal reglamentavimo laipsnį. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų elementai. Gamybos išlaidų elementai. 1. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 10 12
Išlaidų ir pajamų biudžetas
Išlaidų ir pajamų biudžetas Esamos finansinės padėties biudžetas. Santaupos ir tikslai. Šiose diagramose galima matyti , mano išlaidų eigą kas savaitę.
Apskaitos analizės, Analizė, 4 psl.
2016 11 15
Išlaidų klasifikavimas ir elgesys
Ribinio pelno metodas. Kritinio pelningumo taškas. Ribinis pelnas apskaičiuojamas. Ribinis pelnas (. Koeficientais ( normomis )> Ribinio pelno koeficientas.
Apskaitos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2016 12 15
IT nusidėvėjimo skaičiavimas tiesiog proporcingu metodu
Ilgalaikis turtas priklauso bendrovei. UAB „ Savara “ ilgalaikio turto likučiai 2012m. Gruodžio. IT sąskaita Ilgalaikio turto pavadinimas Įsigijimo savikaina Sukauptas nusidėvėjimas Įsigijimo data įvedimo į eksploataciją aktas Nusidėvėjimo norma. UAB “ Savara “ gruodžio mėnesio ūkinės operacijos Op. Diena Dokumento tipas ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2016 12 11
Johanesas Bramsas
Johanesas Bramsas. Biografija Romantizmas Visuomenės pripažinimas Kūryba. Biografija. Johanesas Bramsas (Johannes. Rašyti muziką pradėjo. Kompozitorius nebuvo vedęs, nors mylėjo keletą moterų ir buvo susižadėjęs. J. Bramsas nemažai keliaudavo. Nuo 1878 dažnai lankydavosi Italijoje. Romantizmas. Romantizmas – XVIII a. pab. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 17
Kaštų apskaitos pagrindai
Kaštų apskaitos pagrindai. Išlaidų , sąnaudų ir savikainos sampratos ir jų tarpusavio sąryšis Išlaidos. Išlaidų samprata ir klasifikavimas Valdymo apskaitos tikslas. Išlaidų kaštų apskaitos pagrindinis tikslas. Sudedamoji valdymo apskaitos dalis. Kaštų apsispindėjimas finansinėse atskaitose. Pelno nuostolių ataskaita. Per tam ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2015 03 24
Kitos išlaidų rūšys
Kitos išlaidų rūšys. Kalkuliacinės išlaidos. Relevantinės išlaidos. Nerelevantinės išlaidos. Įkeistos (prarastos) išlaidos. Negrįžtamos išlaidos. Kontroliuojamos ir nekontroliuojamos arba suvaldomos ir nesuvaldomos išlaidos. Pagal išlaidų atsiradimą. Tikros ir netikros išlaidos. Pagal tikslų siekimo trukmę. Trumpalaikės ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 03 20