Degtukai reklama


Marketingo projektas.

Projekto idëja. Tikslinë auditorija. Projekto privalumai. Ðiek tiek statistikos. Akcijos privalumai uþsakovui. Platinimas. Projekto sàmata.


Dviguba reklama – abipusë nauda. Barø, kaviniø, klubø rûkantiems

lankytojams dovanojama reklaminë degtukø dëþutë su dvipuse

reklama: vienoje pusëje – vietos (baro ir kt.) reklama, kitoje – Jûsø

pasirinktas prekës þenklas, reklamuojamas produktas ar kt.

Reklaminiai degtukai Europos baruose, klubuose yra neatskiriama

ávaizdþio dalis, kuri apima beveik 85% visø viduje naudojamø

reklamos priemoniø.

- Sparèiai auga reklaminiø degtukø populiarumas Lietuvoje.

- Reklaminiai degtukai vis daþniau tampa stilingo gyvenimo atributu.

  • Marketingas Projektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Santana
  • 13 puslapių
  • Marketingo projektai
  • Adobe PDF 532 KB
  • Degtukai reklama
    10 - 4 balsai (-ų)
Degtukai reklama. (2016 m. Kovo 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/degtukai-reklama.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 15:30