Ekonomikos laboratoriniai darbai

51 dokumentas
Kapitalo kaštai ir struktūra
Kapitalo kaštai ir struktūra. Pradiniai duomenys. Svertinių kapitalo kaštų apskaičiavimas. Svertiniai kapitalo kaštai, mažėjant finansavimui iš akcinio kap. , ir nep. Pelno. Svertinių kapitalo kaštų kitimo grafinis vaizdavimas. Svertiniai kapitalo kaštai, mažėjant finansavimui iš akcinio kap. , ir nep. Pelno, kai tuo pat metu ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2011 06 22
2 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų kitimas visoje Telšių apskrityje 2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Telšių apsk. Ir Mažeikių r. Sav. 1995-2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje priklausomybė nuo Mažeikių r. sav. Pastatytų butų skaičiaus Telšių ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Įmonės finansinė analizė (2)
Įvadas. Darbo tikslas. Susipažinti su įmonės finansinėmis ataskaitomis ir atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją ir vertikaliąją analizes. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliąją analizę. Atlikti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 psl.
2013 11 01
Darbo tikslas – nustatyti išorinio finansavimo poreikį, remiantis pagrindinės veiklos pajamų pokyčio analizės ir grynųjų pinigų biudžeto sudarymo metodais. Remiantis turimais duomenimis buvo sudarytas įmonės grynųjų pinigų biudžetas 2006 metams. Visa tai atsispindi 1 lentelėje. Taip pat reiktų paminėti, jog įmonės mokėjimai ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Ekonometrija laboratoriniai
Duomenų grupavimas ir jo požymiai. Imties sudarymas. Statistiniai vidurkiai: aritmetinis, geometrinis, moda, mediana. Variacijos kooficientai ir jų interpretavimas. Santykiniai variacijos koeficientai. Indeksai ir jų rūšys. Individualieji indeksai. Bendrieji agregatiniai indeksai. Dinamikos eilutės ir jų rūšys: momentinis ir ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 11 14
Ekonometrikos laboratorinis 6
Laboratorinis darbas nr. 6. Laiko eilutės yt sklaidos diagrama. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Reikšmingumo sąlygos apskaičiavimas. Pirmos eilės diferencijuotos laiko eilutės yt reikšmės. Laiko eilutės yt d(-1) sklaidos diagrama. Laiko eilutės yt d(-1) acf. Laiko eilutės yt d(-1) pacf. Laiko eilutės yt d(-2) sklaidos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2010 03 03
Ekonominės statistikos 3 laboratorinis darbas
3 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse dažnių paplitimas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse statistika.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2010 03 03
Ekonometrikos laboratorinis 2
Labaratorinis darbas nr. 2. Stebinių matricos sudarymas. Stebinių matrica. Skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Kintamojo "y" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x1" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x2" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x3" skaitinės charakteristikos. Tarpinių skaičiavimų rezultatai. Pagrindinės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2010 03 03
Įmonės finansinių santykinių rodiklių analizė
Pagrindiniai pelningumo santykiniai rodikliai. Pagrindinio pelningumo santykiniai rodikliai 20X1-20X3 m. Laikotarpiu. UAB “X” turto ir nuosavo kapitalo pelningumo rodiklių dinamika 20X1 – 20X3 m. UAB “X” bendrojo, veiklos ir grynojo pelningumų rodiklių dinamika 20X1 – 20X3 m. Pagrindiniai likvidumo santykiniai rodikliai. UAB “X” ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2013 11 01
Laboratorinio darbo nr. 4 ataskaita. Nuomos efektyvumo vertinimas. Pirmoje lentelėje, nuomos mokėjimai ir nuomos mokėjimai įvertinus pelno mokesčio ekonomiją kiekvieną mėnesį yra pastovūs. Tačiau diskontuoti nuomos mokėjimai kiekvieną mėnesį mažėjantys.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2010 03 03
Darbuotojų uždarbis, darbuotojų užmokestis. Skaičiavimai. Objektinė sąmata. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas. Tiesioginis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio įkainis. Tiesioginis darbo užmokestis. Bendros darbo sąnaudos. Faktinės darbo sąnaudos sumažėjus. Darbo trukmės sumažinimas. Premijos skaičiavimas esant ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Ekonometrikos laboratorinis 7
Laboratorinis darbas nr. 7. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Pirmos eilės skirtuminės lygties sklaidos diagrama. Pirmos eilės skirtuminės lygties acf. Pirmos eilės skirtuminės lygties pacf. Laiko eilučių skaitinės charakteristikos. Arima modelio (1,1,2) įvertinimo langas. Arima modelio (1,1,2) koeficientų įvertinimo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2010 03 03
Nagrinėjami paskolos grąžinimo variantai ir renkamas naudingiausias. Mokant kiekvieno ketvirčio gale palūkanos, lyginant su palūkanomis mokant kas mėnesį, yra didesnės. Iš viso sudaro 68.672,20 Lt, išauga 4977,55 Lt. Tad tokiu atveju įmonei geriau rinktis mokėti kiekvieno mėnesio gale. Atliekant šią užduotį ieškojome kokį ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2010 03 03
Finansų laboratorinis. Įmonės finansinių rodiklių vertinimas
Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendros trumpos išvados. Bendrame vaizde matome, kad daugelis tirtų rodiklių atitinka nustatytas normas ir kartais net jas gerokai peržengia į gerąją pusę, todėl galima teigti kad įmonei sekasi neblogai.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 06 22
1 užduotis: Pagal 1 lentelėje pateiktus JAV duomenis atlikite šias užduotis. a) Pavaizduokite grafiškai ir paaiškinkite nominalaus bendrojo nacionalinio produkto kitimą (NBNP). b) Apskaičiuokite ir pavaizduokite grafiškai NBNP dalį tenkančią vienam gyventojui. c) Apskaičiuokite disponuojamas pajamas, vartojimo ir investicijų ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 02 14
Šiame darbe bus analizuojama įmonės AB „Invalda“ kapitalo struktūra. Invalda – yra viena didžiausių, stipriausių, aktyviai investicijas valdančių bendrovių, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir kitose Europos šalyse, kuriose nuolat ieškoma galimybių veiklai plėsti. Darbo tikslas – naudojant įmonės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2010 03 03
Ekonometrijos laboratorinių ataskaitos
7 laboratorinio darbo ataskaita. Heteroskedastrijos įvertinimas. Sklaidos diagramos įvertinimas. Vaito kriterijaus tyrimas. Breši ir Pagano kriterijaus tyrimas. WLS metodo realizavimas. Vaito korekcijos realizavimas. Laboratorinio darbo ataskaita. Slankiojo vidurkio ir eksponentinio išlyginimo modelių tyrimas. Slankiųjų vidurkių modelio ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2014 12 05
Ekonometrikos laboratorinis 3
Labaratorinis darbas nr. 3. Koeficientų įverčių skaičiavimas. Elastingumo koeficiento skaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių skaičiavimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelio liekamųjų paklaidų skaičiavimo rezultatai. Tiesinės regresijos lygties koeficientų įverčių standartinės paklaidos ir pasikliautinumo intervalai. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2010 03 03
Ekonominės statistikos 1 laboratorinis darbas. Darbo užmokesčio duomenų įvesties lentelė. Darbo užmokesčio lentelės stulpelių išplėstinis aprašas. Analizuojant darbo užmokesčio lentelėje (1 pav.) pateiktus duomenis nustatėme, kad didžiausias darbo užmokestis Marijampolės apskrityje buvo 1998 metais. Pastebėta, kad ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Akcijų ir obligacijų vertinimas
Obligacijos. Pradiniai duomenys. Obligacijos, esant pradiniam k, bei kai k keičiasi i ir j procentų. Akcijos. Pradiniai duomenys. Dividendai ir esamoji vertė, kai dividendų augimas bei pelno norma pradiniai. Dividendų pokyčiai ir akcijos kainos. Akcijos kainos priklausomybė nuo dividendų. Akcijos kainos kitimas keičiantis pelno normai. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 06 22
Ekonometrikos laboratorinis 1
Labaratorinis darbas nr. 1. 1 lentelė ranginių eilučių stebiniai. 2 lentelė Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento maksimalios reikšmės paskaičiavimas. 3 lentelė spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento minimalios reikšmės paskaičiavimas. 4 lentelė ranginių eilučių matrica. 5 lentelė. Ranginių eilučių matrica. 6 ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 03 03
Ekonometrikos laboratorinis 8
Laboratorinis darbas nr. 8. Kritinė kuko mato reikšmė. Daugialypė tiesinės regresijos liekamųjų paklaidų reikšmės. Liekamosios paklaidos sklaidos diagrama. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento reikšmės. Goldfendo-kvandlo testo rezultatai. Durbino-vatsono testo grafikas. Išvados.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Ekonometrikos laboratorinis 9
Laboratorinis darbas nr. 9. Sezoninio lago įvertinimas. Laiko eilutės xt sklaidos diagrama. Laiko eilutės xt acf. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Adityviojo laiko eilutės modelio apskaičiavimo rezultatų langas. Multiplikatyvinio laiko eilutės regresijos modelio apskaičiavimo rezultatai. Adityvinio regresijos modelio sezoniškumo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2010 03 03
Kaštų valdymas
Įvadas. Įmonės verslo aplinkos analizė. Trumpas pramonės šakos aprašymas. Poligrafijos sektoriai. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaka poligrafijai. Makro aplinka. Mikro aplinka. Statistinė informacija apie pramonės šakos rodiklius. Įmonės organizacinė struktūra ir vertės grandinė. Organizacinė struktūra. Poligrafijos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 70 psl.
2016 04 16
Planavimo laboratorinis
Įvadas. Laboratoriniai darbai. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų priėmimo dėl tolimesnės Veiklos priėmimas. Efektyvumo didinimo planas. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 48 psl.
2014 10 28
Ekonometrikos laboratorinis 4
Labaratorinis darbas nr. 4. Stebinių reikšmės. Vienmatės tiesinės y = f(x2) regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Vienmatės hiperbolinės regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Vienmatės su logaritmuoju kintamuoju regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Vienmatės eksponentinės regresijos modelio įvertinimo rezultatai. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2010 03 03
1 uždavinys. Pagal lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuokite: a) RBNP, infliacijos lygį per metus, NBNP ir RBNP padidėjimo tempus; b) nubraižykite NBNP ir RBNP absoliutaus kitimo grafiką, paaiškinkite jų tarpusavio ryšį; c) nubraižykite NBNP ir RBNP padidėjimo tempų kitimo grafiką, paaiškinkite jų tarpusavio ryšį.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra
T e m a paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Tikslai. ) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą. ) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai. Teorinė dalis. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Užduotis. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis. ANubrėžkite paklausos kreivę (1 grafikasBNubrėžkite ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2015 02 28
Verslo idėja: elektroninės sekimo apyrankės
Rinkos segmentai ir kriterijai. Konkurentai. Stiprybės.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2016 05 03
Ekonometrikos laboratoriniai darbai
Priedas. Pirmojo laboratorinio darbo DARBO SU EViews PRADMENYS 1 dalis ataskaita. Kintamųjų statistinės charakteristikos. Grafinės diagramos. Kintamųjų sklaidos diagramos žr. Kintamųjų porinės sklaidos diagramos žr. Kintamųjų histogramos žr. Kvantilių grafikai žr. Stačiakampės diagramos žr. Priedas. pirmojo laboratorinio ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 27 psl.
2016 11 07