Energetikos ūkis


Lietuvos energetikos ukis. Pasaulio energetikos ukis. Energetikos ukis skaidres. Energetinio ukio referatas.

Elektrotechnikos referatas. Įvadas. Lietuvos energetikos sektoriaus valdymo struktūra. Šiandieninis lietuvos energetikos ūkis. Elektros energetikos sektorius. Branduolinė energetika. Ignalinos ae eksploatacija. Nebranduolinė energetika. Hidroelektrinės. Vėjo jėgainės. Saulės jėgainės. Dujų sektorius. Naftos ūkis. Ab ''mažeikių nafta". Šilumos sektorius. Aplinkosauga. Išvados. Literatūra.


Toliau įgyvendinama Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo perspektyvoms nustatyti praeitais metais pradėta vykdyti Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių įvertinimo programa. Bendradarbiaujant su Švedijos specialistais parengta paviršinio trumpaamžių vidutinio ir mažo aktyvumo atliekų kapinyno galimų vietovių studija. Pradėtas tvarkyti Maišiagalos kapinynas – rengiama poveikio aplinkai ir saugos įvertinimo programa, parengtas konceptualus kapinyno pertvarkymo techninis projektas.

2003 metais Lietuvos vartotojai suvartojo 2894,3 mln. m 3 dujų, arba 8 proc. daugiau negu 2002 m. (2679,8 mln. m 3 ). Dujų suvartojimo struktūra pateikta 6 paveiksle .

2003 m. AB „Lietuvos dujos“ užėmė 28,2 proc. Lietuvos dujų pardavimo rinkos, tuo tarpu 2002 m. – 21,7 proc. Ataskaitiniais metais tiesiogiai šalies vartotojams pardavė 828,2 mln. m 3 , iš jų reguliuojamiesiems vartotojams – 544,8 mln. m 3 , laisviesiems – 283,4 mln. m 3 ; šalies viduje transportavo 2066,1 mln. m 3 ; tranzitu į Kaliningrado sritį – 569,8 mln. m 3 gamtinių dujų.

Vykdant 2001–2004 metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, 2003 m. buvo tęsiamas AB „Lietuvos dujos“ antrasis (dujų tiekėjo) privatizavimo etapas. Galutinai sandoris baigtas 2004 m. kovo 24 d. pasirašius akcijų perdavimo aktą ir kitus su privatizavimu susijusius dokumentus. Baigus AB „Lietuvos dujos“ privatizavimą, bendrovės akcijas valdo: „Ruhrgas AG“ (Vokietija) – 35,49 proc., AAB „Gazprom“ (Rusija) – 34 proc.; Lietuvos Vyriausybė, kurios akcijas patikėjimo teise valdo VĮ Valstybės turto fondas – 24,36 proc. bei kiti asmenys – 6,15 proc.

Pirminės energijos išteklių balanso dalis, tenkanti naftos produktams, siekia 26 proc. bendro išteklių kiekio. 2003 metais Respublikos energetikos ir kitose ūkio srityse suvartota apie 2,3 mln. t naftos produktų, iš to skaičiaus 90 proc. šių produktų pagaminta AB „Mažeikių nafta“. Naftos produktų suvartojimas pateiktas 7 paveiksle .

AB „Mažeikių nafta“ turi savrbią reikšmę Valstybės ekonomikai. 2003 metais baigtas šios įmonės modernizavimo pirmasis etapas, kurio metu investuota 110 mln. JAV dolerių. Įmonės modernizavimas sumažino išmetamų į atmosferą teršalų kiekį ir pagerino gaminamų šviesiųjų naftos produktų kokybės bei ekologinius rodiklius iki ES direktyvomis nustatytų rodiklių lygio. Produkcija sugebės konkuruoti su Europos šalyse gaminamais analogiškais naftos produktais.

2003 metai buvo veiksmingi ir AB „Mažeikių nafta“ valdomo Būtingės naftos krovos terminalui. Terminale iš viso atlikta 10,7 mln. t naftos krovos darbų. Didžiausias šio terminalo eksporto pajėgumas – 14 mln. t naftos per metus, o naftos importo – iki 6 mln. t naftos.

Numatoma, kad visi vartotojai ne vėliau kaip 2007 metais galės laisvai pasirinkti tiekėją.

Konstatuota tai, kad 2002 m. pasirašytas trijų Baltijos šalių institucijų, reguliuojančių energetinę veiklą, memorandumas (Lietuvos vardu jį pasirašė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija), nustatantis bendros rinkos reguliavimo principus, taip pat parengtas Baltijos tinklų kodekso projektas, reglamentuos techninę elektros tinklų darbo dalį, kad būtų užtikrintas energijos tiekimo patikimumas.

Energetikos sistemų sujungimas leis bendrai Baltijos elektros rinkai integruotis į Vakarų Europos elektros rinkas

Energetikos ūkis. (2012 m. Lapkričio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/energetikos-ukis.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 22:38