Kalbos kultūra. Lietuvių kalbos žinynas


Lk zinynas. Lkzinynas. Dviskiemeniai daiktavardžiai. Sangrąžiniai būdvardžiai. Lkzinynas.lt. Kultura kircevimas. Antrojo nuo galo skiemens priegaides taisykle. Balso stiprumo kitimas tariant ilgaji kirciuota skiemeni vadinamas. Lk žinynas kirčiavimas. Lk.žinynas.

Kalbos kultūros konspektas. Kalbos kultūra. Lietuvių kalbos žinynas. Morfologija. Kirčiavimas. Kirtis ir priegaidė. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Kirčio ir priegaidės reikšmė. Priegaidžių ir kirčio vietos kaita. Žodžio galo taisyklė ir jos išimtys. Daiktavardžių kirčiavimas. Dviskiemeniai daiktavardžiai. Daugiaskiemeniai daiktavardžiai. Sangrąžiniai daiktavardžiai. Sutrumpėjusių linksnių kirčiavimas. Einamasis vidaus vietininkas. Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimas. Dviskiemeniai būdvardžiai. Daugiaskiemeniai būdvardžiai.


Jei žodis turi ne vieną, o du ar daugiau skiemenų, tai kalbėdami vieną kurį jo skiemenį išryškiname, paprastai tardami stipresniu balsu negu kitus. Pavyzdžiui, žodyje mokykla stipriau pasakome paskutinį skiemenį la. Vieno kurio skiemens išryškinimas, stipresnis ištarimas žodyje vadinasi kirtis. Stipriau ištartas skiemuo yra kirčiuotas.

Kiekvienas skiemuo turi vieną balsį ar dvigarsį. Tas balsis ar dvigarsis sudaro skiemens pagrindą. Skiemuo, kurio pagrindą sudaro ilgasis balsis ar dvigarsis, yra ilgasis, o kurio pagrindą sudaro trumpasis balsis, yra trumpasis. Pavyzdžiui, žodžio traukinys skiemenys trau ir nys yra ilgieji, o skiemuo ki — trumpasis.

Kirčiuoti ilgieji Lietuvių kalbos skiemenys tariami nevienodai. Pavyzdžiui, vienaip yra tariamas pirmasis skiemuo žodyje laukti, kitaip žodyje laukas. Žodžio laukti labiau pabrėžiamas pirmasis dvibalsio au dėmuo a, o žodžio laukas — antrasis dėmuo u. Žodžių rūgsta, vyti balsiai ū, y tariami krintančiu tonu, staigiai, tuo tarpu žodžių rūksta, vykti atvirkščiai — lygiu ar šiek tiek kylančiu tonu, tęsiamai.

Toks kirčiuotų skiemenų nevienodas tarimas gali skirti panašius žodžius ar jų formas, plg. Aušti (vėsti) ir aušti (švisti).

Ilgojo kirčiuoto skiemens tarimo būdas, Balso tono (melodijos) ir stiprumo kitimas tariant ilgąjį skiemenį, vadinasi priegaidė. Lietuvių bendrinėje kalboje skiriamos dvi priegaidės: tvirtapradė ir tvirtagalė.

Tvirtapradė (krintančioji, staiginė) priegaidė yra tada, kai kirčiuoto skiemens ilgasis balsis, dvibalsis ar mišrusis dvigarsis tariamas krintančiu tonu, staigiai išsižiojant (pabrėžiamas dvigarsio pirmasis dėmuo). Ji žymima dešininiu (´) (pakrypusiu į dešinę) priegaidės, kartu ir a) ilgieji balsiai ė, y, o, ū, ą, ę, į, ų, pvz. : døti, vōras, lóva, dæmai, ēžuolas, br²sti,c) mišrieji dvigarsiai ai, am, an, ar, ei, em, en, er, pvz. : kćlnas, ćmžius, lćngas, kćrtis, kélti, sémti, ménkė, gérti.

Dvibalsio ui ir mišriųjų dvigarsių il, im, in, ir, ui, um, un, ur tvirtapradė priegaidė žymima kairiniu ženklu, nes kirčiuojami balsiai šiuose dvigarsiuose iš tikrųjų yra trumpi, pvz. : łiti, głiti, tķltas, kķmti, pķnti, vķrti, kłlti, stłmti, dłrklas.

Pastaba. Iš kitų kalbų paimtuose žodžiuose susidaro mišrieji dvigarsiai su trumpaisiais garsais o, e, ir jų tvirtapradė priegaidė žymima kairiniu ženklu, pvz. : kņlba, kņmpasas, kņntūras, kņrpusas, fźrma, hźrbas. Taip pat kirčiuojami dvibalsiai eu, oi, pvz. : terapźutas, farmacźutas, bņileris (toks katilas).

Kalbos kultūra. Lietuvių kalbos žinynas. (2010 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/kalbos-kulturos-zinynas.html Peržiūrėta 2016 m. Spalio 21 d. 00:31