Konspektai (181)

5715 rašto darbų
Teisė konspektas
Teisė teisė –. Kuo teisė skiriasi nuo kitų taisyklių. Norminių teisės aktų rušys Europos sąjungos teisė. Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė. Norminių teisės aktų samprata ir rūšys. Norminiais teisės aktais. Taigi norminis teisės aktas. Terminis įstatymas. Teisės norminių aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Norminiai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 32 psl.
2016 06 03
Teisė Romoje
Patriarchalinė pater familias valdžia romoje. Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis teismas karalystės laikotarpiu. Principatas (savotiškas perėjimas iš respublikos į principatą). Pirmasis princepsas. Romėnų teisės skirstymas į ius publicum ir ius privatum. Romėnų privatinės teisės istorinės sistemos: ius civile , ius gentium , ius ...
Teisės konspektai, Konspektas, 39 psl.
2011 08 05
Teisė valstybėje
Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos ir kitos socialinės normos. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Ne vienam teisininkui ar teisės mokslo tyrėjui kyla klausimas kas gi yra ta teisė. Filosofine prasme ji suprantama vienaip, sociologine kitais, o teisės teorijos atstovų darbuose ne retai galima sutikti ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 08 05
Teisės aiškinimo metodai
Teisės aiškinimo samprata. Teisės aiškinimo tikslas. Kalbinis aiškinimo metodas. Kalbinio (pažodinio, lingvistinio) aiškinimo taisyklės. Konstitucinis teismas apie lingvistinį metodą. Sisteminis aiškinimo metodas. Sisteminis aiškinimo būdas. Artimo turinio, vienarūšių normų ryšiai. Loginis teisės aiškinimo metodas. Loginio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 68 psl.
2015 10 19
Teisės aktų hierarchija teisines sistemos konspektas
Teisės aktų hierarchija. Seimas , prezidentas , vyriausybė. Teises funkcijos. Teisės tradicijos. Teismų sistemos. Įmonių Formos.
Teisės konspektai, Konspektas, 2 psl.
2015 12 01
Teisės disciplinos konspektas
Civilinės ir verslo teisės santykis. Juridinių asmenų pavadinimai. Juridiniai asmens valdymo organai organizacinė struktūra. Valdymo organų įsipareigojimai. Juridinio asmens buveinė. Solidari , subsidiari atsakomybė. Įmonės pirkimas pardavimas. Juridinio asmens reorganizavimas. Es įmonių teisė.
Teisės konspektai, Konspektas, 17 psl.
2016 12 07
Teisės egzaminas konspektas
Darbo sutartis ir jos turinys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Papildomos darbo sutarties salygos. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu šalys nesutarė kitaip. Darbo sutarčių rūšys. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį pvz. Dėl klasifikacijos stokos ir pan. Darbo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 psl.
2014 04 08
Teisės egzamino atsakymai
Teisės egzamino atsakymai.
Teisės konspektai, Konspektas, 1 psl.
2016 05 17
Teisės egzamino konspektas Teisės normų kolizacija
Faktinių aplinkybių nustatymas ir jų analizė. Taikytinos teisės normos pasirinkimas Teisės normos turinio išsiaiškinimas. Teisės taikymo akto išleidimas Teisės akto vykdymas. Bendrasis teisnumas . teisnumas tarnybinis , profesinis teisnumas –. Paprastas neoficialus teisės aiškinimas. Mokslinis neoficialus teisės aiškinimas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 psl.
2017 03 20
Teisės egzamino santrauka
Norminis teisės aktas. Įstatymų rūšys pagal teisinę galią. Įstatymo leidimo stadijos. Poįstatyminiai aktai. Apibūdinti rinkimų teisės pagrindus Seimo , Prezidento , savivaldybių tarybų Rinkimų teisė. Lietuvos Respublikos Seimo toliau - Seimo nariai renkami ketveriems. Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas. Savivaldybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 psl.
2014 05 26
Teisės egzamino santrauka konspektas
Teisės samprata , teisės ontologiniai lygmenys. Teisės ontologiniai lygmenys Teisinės idėjos. Teisės norma kaip vienas iš teisės ontologinių lygmenų. Teisės šaltinio samprata. Norminis teisės aktas ir jo rūšys. Teisiniai santykiai samprata , struktūriniai elementai. Teisinių santykių sutruktūriniai elementai. Teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 17 psl.
2017 03 12
Teises filosofija 3
Sudėtinga suprasti teisę kaip reiškinį. Kai teisę apibrėžiame kaip taisyklių, normų visumą, tai kyla klausimas, kas apibrėžia tas taisykles. Svarbus skirtumas tarp taisyklės ir normos. Vyraujančioje normatyvistinėje mokykloje teisę apibrėžiame kaip normų visumą. Bet normos ir taisyklės sutapatinti negalime. Kas yra plačiau? ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 psl.
2011 08 05
Teisės filosofijos konspektas (2)
Teisės filosofijos konspektas. Teisės sandaros nustatymo problematika. Istorija , praeitis. Ar reikia apibrėžti teisę. Mokslininkų praktikų veikla teisės doktrina ]. Atramos taškas. Normos ir principai. Teisės sudėtis.
Teisės konspektai, Konspektas, 7 psl.
2016 05 23
Teisės filosofijos konspektas (3)
Teisės filosofijos objektas , uždaviniai , metodologija. Svarbiausi klausimai tyrimo objektas , metodai , teisės pagrindimo būdai objektyvizmas , subjektyvizmas , intersubjektyvizmas. Teisės filosofijos objektas. Teisės filosofijos tikslas. Teisės filosofijos metodologija. Analizė ir sintezė , indukcija ir dedukcija , analogija ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2017 02 08
Teisės istorijos konspektas Antika
ANTIKOS TEISĖ Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai Drakono , Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo , prievolinė , santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis , ikiklasikinis , klasikinis , poklasikinis laikotarpiai , pagrindiniai teisės šaltiniai , principai. Nuosavybės ir valdymo teisė. Romėnų teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 36 psl.
2016 04 21
Teisės kaip proceso struktūra
Teisės kaip proceso struktūra. Vidaus struktūra. Vertybinis teisės lygmuo. Norminis (valinis) teisės lygmuo.
Teisės konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 08 05
Teisės kolio konspektai
Darbo našumas ir primonės jam užtikrinti. ( Teiloras ir EmersonasAdministracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai. (FajolisDviejų veiksnių grupių(motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. (HezbergasX ir Y teorijos. (McGregorasIdealios organizacijos charakteristikos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2015 05 17
Teisės kolio konspektas
Teisės istorija ir teisės samprata. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Teorijos , kurios sako kad teisė priklauso fiziškai , ekonomiškai ir politiškai stipriems Liudviko Gumplovičiaus prievartos teorija nugalėtojų teisė. Marksistinė klasinės teisės teorija. Von Iheringo “ intersų jurisprudencija. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 psl.
2016 04 19
Teisės konspektas (4)
1992 10 25 konstitucija. Pagrindiniai nepriklausomos Lietuvos Respublikos konstitucijos bruožai. Konstitucijai būdingas stabilumas , ji apsaugota nuo skubotų korektyvų ir pataisymų. Skiriamos šios pagrindinės žmogaus teisių , laisvių bei pareigų grupės. Pagal Referendumo įstatymą skiriami. Pilietybė gali būti. Nustatant ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 03 22
Teisės konspektas (6)
Teisės norma. Teisės šaltinis. Atsargumo principas. Lygybės principas. Žmogaus orumo principas. Žmogaus kūno integralumo ir neliečiamumo principas. Amens autonomijos principas. Civilinė teisė. Administracinė teisė. Baudžiamoji teisė. Konstitucinė bei tarptautinė teisė. Tarptautiniai teisės aktai. Nacionaliniai teisės aktai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 psl.
2016 06 12
Teisės konspektas (7)
Įstatymai pagal svarbą skirstomi į. Pagrindiniai teisinės valstybės bruožai. Konstitucinė teisė Konstitucinė teisė. Tiesiogiai taikomas aktas. Pilietinės asmens teisės ir laisvės kitaip - prigimtinės universaliosios. Specialiosios politinės teisės ir laisvės. Specialiosios ekonominės ir kultūrinės socialinės teisės. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 psl.
2016 12 13
Teisės konspektas egzaminui
Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo objektas. Socialinis elgesys. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisės aktų rengimo lygmenys Teisinės idėjos. Teisės norma. Teisiniai santykiai. Valstybinis reguliavimas. O teisinio reguliavimo paskirtimi tampa socialinio kompromiso siekimas bei visuomenės socialinės santarvės bei rimties ...
Teisės konspektai, Konspektas, 31 psl.
2015 01 19
Teisės konspektas egzaminui (2)
Teisminė valdžia. Teismų skaičius/sistema. Kuris teismas yra kasacinė instancija? Kas yra kasacine instancija? Bet kurios 5 teisėsaugos institucijos. Teisės pažeidimo sąvoka, požymiai ir elementai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinių santykių apibrėžimas. Kas yra teisinio santykio subjektai, objektai? Kas yra teisnumas, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 02 22
Teisės konspektas finansininkams
Finansus sudaro dvi sudėtinės dalys ūkio subjektų įmonių finansai ir valstybiniai finansai. Finansų politika – tai tikslinis finansų panaudojimas valstybės reikalams , juos tvarkant ir panaudojant pagal paskirtį. Per valstybę , kuri reguliuoja pinigų ir apyvartos rinką. Piniginių fondų kaupimo metodai. Tai įstatymų nustatyti ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 psl.
2016 04 11
Teisės konspektas finansininkams (2)
Apibūdinkite biudžeto raidą. Kokia yra valstybės biudžeto esmė. Kokios funkcijos būdingos valstybės biudžetui ? Apibūdinkite jas. Kokius valstybės uždavinius galima spręsti biudžetinio mechanizmo dėka. Kas lemia valstybės biudžeto sandarą. Kuo skiriasi unitarinės ir federacinės valstybės biudžeto sandara. Kas sudaro ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 psl.
2016 04 11
Teisės pagrindai paskaitų pateiktys
Teisės pagrindai. Norminis teisės aktas. Įstatymus ir poįstatyminius aktus. Konstitucinius ir paprastus. Įstatymo leidybos iniciatyvos teisė. Įstatymo projekto svarstymas. Įstatymo projekto svarstymas. Įstatymo priėmimas. Įstatymo paskelbimas ir įsigaliojimas. Poįstatyminiai aktai. Teisės norma. Teisiniai santykiai. Teisiniu faktu. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 psl.
2015 04 29
Teisės pažeidimas ir nusikaltimas
Teisės pažiedimas ir nusikaltimas. Bausmės skyrimo ir vykdymo filosofiniai aspektai. Šv. Anzelmo išpirkimo doktrina. Anzelmo išpirkimo koncepcijos teisiniai padariniai. Vakarų baudžiamosios teisės teologinės ištakos. Baudžiamoji kanonų teisė. Teisė į asmens laisvę. Atlyginimas už suėmimą. Habeas corpus įsakymas. Habeas corpus ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 psl.
2011 08 05
Teisės priešistorė
Teisės priešistorė. Teisės priešistorė ir jos periodizacija. Teisė rankiotojų ir medžiotojų visuomenėje. Teisė segmentinėje visuomenėje. Teisė protovalstybėse. Teisės istorinis prototipas. Teisės papročiai ir teisės “augimas” (teisės tradicija). Teisės tradicijų išsiskyrimas žmonijos istorijoje.
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 08 05
Teisės samprata (2)
Teisė subjektyviąja ir objektyviąja prasmėmis. Teisės normos samprata. Teisės normos požymiai - elgesio taisyklės. Teisės normos sudėtinės dalys. Pagal sandarą. Pagal aprašymo būdą. Teisės atsiradimas. Žmonių tarpusavio santykių reguliavimas iki atsirandant valstybei. Pirmųjų teisinių sistemų atsiradimas. Hamurabio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 21 psl.
2016 05 08
Teisės samprata konspektas
Teisės samprata. Teisė ir įstatymas. Etatistinė teisės koncepcija. Valstybės nustatytų ar sankcionuotų visiems privalomų , formaliai apibrėžtų , prireikus valstybės prievarta garantuojamų , visuomeninių santykių dalyvių elgesio sistema. Etatistinė koncepcija. Sociatarinė teisės koncepcija. Teisė ir visuomenė. Socialinės ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 6 psl.
2015 12 23