Magistro darbai

106 rašto darbai
Transformatorinės pastotės rekonstrukcija
Magistrinis darbas. Santrauka. Summary. Tyrimo santrauka …. Rekonstrukcijos darbų planas. Sustambintas ekonominis variantų palyginimas. Pastotės apkrovų skaičiavimas. Prognozavimas. Trumpųjų jungimų skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Kv šynų parinkimas. Kv šynų parinkimas. Kv šynų parinkimas. Kabelių parinkimas. Kv ...
Elektrotechnikos magistro darbai, Magistro darbas, 70 psl.
2013 05 14
Įmonės finansai analizė prognozavimas sprendimai
Darbe analizuota įmonės, užsiimančios gana specifine veikla – bankrutuojančių įmonių turtopardavimu ir debitorinių įsiskolinimų perpirkimu – finansinės būklės analizė. Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės finansinės būklės analizės ir prognozavimo teoriniaiaspektai. Finansų analizės samprata. Finansinės būklės ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 100 psl.
2012 05 14
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita viešajame sektoriuje
Įvadas. Ilgalaikio turto samprata, klasifikacija ir grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikacija ir grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita viešajame sektoriuje. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas ir įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 72 psl.
2015 02 14
Kredito rizikos valdymas komerciniame banke
Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmö. Kredito rizikos samprata. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymo rizika. Pozicijos rizika. Susigrąžinimo rizika. Kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos matavimo pagrindin÷s charakteristikos. Kredito rizikos valdymo etapų ypatumai. Kredito rizikos veiksnių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 61 psl.
2015 05 14
Vertybinių popierių emisijos Lietuvoje. Magistro darbas.
Įvadas. Pirminės vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Finansinio tarpininkavimo institucijos pasaulyje ir Lietuvoje. Investuotojų samprata ir reikšmė. Vertybinių popierių ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 63 psl.
2010 03 03
Įmonės veiklos analizė ir investicinės galimybės
Lentelių sąrašas. Iliustracijų sąrašas. Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės ir investicinių projektų vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė, uždaviniai, tikslai, vartotojai, rūšys ir metodai. Įmonės veiklos finansinių rodiklių vertinimo teoriniai ypatumai. Investicinių projektų esmė, klasifikacija ir ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 psl.
2013 12 05
Logistikos efektyvumo gerinimas (UAB „Gaisrė“ pavyzdžiu)
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Logistikos samprata ir tendencijos teoriniu aspektu. Logistikos paslaugų samprata. Dabartinė Lietuvos kelių transporto sistemos analizė. Krizės padariniai logistikos rinkoms. Logistinės veiklos ES reguliavimas. Krovinių vežimo veiklos ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 81 psl.
2016 03 14
Personalo strategija smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse
Magistro darbas. Įvadas.Personalo vadybos principai bei strateginės koncepcijos.Personalo planavimas ir valdymas kaip sudėtinė įmonės strateginės veiklos dalis.Valdymo samprata bei reikšmė.Strateginis planavimas ir strateginis valdymas - strategijos kūrimo irįgyvendinimo pagrindas.Personalo strategija - funkcinė strategija, siekiant ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 135 psl.
2012 04 16
Vaiko socializacija. Vaikų dienos centro veidrodukas atvejo analizė. Magistro darbas
Įvadas. Socialinis darbas kaip pagalba vaiko socializacijai. Socializacijos teorijų aptartis. Socialinio darbo aspektai vaiko socializavimosi kontekste. Rizikos grupės vaikų socializacijos bruožai. Vaikų dienos centrų politika ir funkcionavimo ypatumai. Socialinis darbas su vaiku, šeima bei artimiausia vaiko aplinka. Šeimos vaidmuo vaiko ...
Sociologijos magistro darbai, Magistro darbas, 64 psl.
2011 04 27
Įmonės vidaus kontrolės sistema ir ilgalaikio materialaus turto vidaus kontrolės sistemos įvertinimas
Įvadas. Vidaus kontrolės esmė. Vidaus kontrolės sistemos apibrėžimas. Vidaus kontrolės sistemos būtinumas. Klaidų ir apgaulių aptikimas ir prevencija. Įmonės veiklos efektyvumo užtikrinimas. Vidaus kontrolės apimtis. Vidaus kontrolės sistemos sudedamosios dalys. Kontrolės aplinka. Rizikos įvertinimas. Kontrolės procedūros. ...
Apskaitos magistro darbai, Magistro darbas, 65 psl.
2014 04 10
Bankininkystės sistema Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos bankininkystės sistema. Bankinės institucijos ir jų veiklos teoriniai aspektai. Centrinis bankas ir jo veikla. Komerciniai bankai ir jų veikla. Parabankai ir jų veikla. Teoriniai bankininkystės sistemos problemų aspektai. Bankininkystės subjektų veiklos rodikliai. Aktyvų ir pasyvų struktūros analizė. Kapitalo ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 70 psl.
2012 06 08
Logistikos veiklos tobulinimo kryptys
Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uţdaviniai. Logistikos organizavimo teoriniai aspektai. Logistikos veiklos organizavimas. Transporto rūšies parinkimas. Kelių transportas. Kitos transporto rūšys. Krovinių paruošimas perveţimui. Veţėjai. Tarpininkai. Logistikos ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 psl.
2014 06 04
IKI parduotuvių vartotojų lojalumo formavimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Darbo sąvokos ir terminai. Metodologinė vartotojų lojalumo formavimo analizė. Vartotojų lojalumo samprata. Lojalumo koncepcijos yapatumai. Vartotojų lojalumo lygiai ir grupės. Vartotojų lojalumo nauda organizacijai. Vartotojų lojalumo formavimas. Pardavimų skatinimas formuojant vartotojų lojalumą. IKI ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 69 psl.
2012 05 04
Statybos kokybės valdymas. Magistro darbas.
Statybos kokybės valdymas. Turinys. Įvadas. Kokybės vadybos samprata. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Konkurencija ir kokybė. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Tiekėjų ir vartotojų koncepcija. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Orientacijos į vartotoją principas. Nuolatinio veiklos tobulinimo principas. Visuotinio dalyvavimo ...
Statybos magistro darbai, Magistro darbas, 75 psl.
2010 03 03
Restruktūrizavimas
Ar įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijavimas be kreditorių pritarimo nepažeidžia įmonės kreditorių interesų? Įvadas. Dėstymas. Įmonių restruktūrizavimas. Įmonių restruktūrizavimo paskirtis. Nemokumas ir gresiantis nemokumas. Sąlygos kelti arba nekelti restruktūrizavimo bylos. Sąlygos kelti restruktūrizavimo ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 39 psl.
2014 05 16
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės motyvacijos ypatumai
Specialiojo pedagogo kompetencijų ir profesinės. Motyvacijos ypatumai. Magistro darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. Pedagogo profesinis kryptingumas, kompetencijos ir. Motyvacija. Pedagogų profesiniai vaidmenys. Pedagogo profesinės kompetencijos. Pedagogo profesinė motyvacija. Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų vaidmuo, skatinant profesinio ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 68 psl.
2013 04 13
Klientų lojalumo formavimas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Klientų nepasitenkinimo vieta klientų lojalumo. Formavimo procese. Klientų lojalumo sampratos evoliucija. Klientų lojalumo klasifikavimas. Klientų lojalumą formuojantys veiksniai. Skundų samprata ir esmö. Skundų klasifikavimas. Skundų valdymo metodai. Skundų valdymo įtakos lojalumo formavimui tyrimas. ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 90 psl.
2014 11 27
Kompleksinis kompetencijos vertinimas
Kompleksinis darbuotojų kompetencijos. Vertinimas lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių. Specialistų atvejis. Tyrimo problema ir jos aplinka. LK VR specialistų kompetencijos vertinimo aplinka. Mokslinė tyrimo problema. Kompetencijos vertinimo teoriniai aspektai. Kompetencijos apibrėžimo problematika. Kompetencijų klasifikacijos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 123 psl.
2013 11 24
Mokyklų vadovų ir mokytojų motyvavimo strategijos, kaip mokinių vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai
Mokyklų vadovų ir mokytojų. Motyvavimo strategijos, kaip mokinių. Vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai. Įvadas. Teoriniai mokymosi motyvacijos pagrindai ir problemos apibrėžtis. Motyvacijos samprata ir motyvacijos teorijų apžvalga. Poreikių ir vidinės motyvacijos sąsajos. Vidinė motyvacija ir autonomijos poreikis. Vidinė ...
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 88 psl.
2014 05 01
Norvegijos tiesioginės investicijos Lietuvoje
Pagrindinių, Norvegijos TUI modelio Lietuvoje, aspektų pagrindimas porinės koreliacijos metodu. Įvadas. Norvegijos tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo svarba Lietuvos ekonominiam vystymuisi. Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai Lietuvoje. Investicijų koncepcija. Investicijų ekonominė esmė ir formos. ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 80 psl.
2013 08 29
Kadastriniai matavimai magistrinis
Kadastrinių matavimų analizė kauno rajone. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Kadastrinių matavimų reikalavimai. Žemės sklypų formavimas. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bendrieji principai. Kvalifikaciniai reikalavimai žemės sklypus matuojantiems specialistams. Nekilnojamojo daikto ...
Geodezijos magistro darbai, Magistro darbas, 61 psl.
2014 05 01
Kūrybiškumas ir inovacijos įmonėje
Įvadas. Kūrybiškumo ir inovacijų samprata. Kūrybiškumo samprata. Inovacijų samprata. Kūrybiškumo ir inovacijų sąryšis. Inovacijos smulkiame ir vidutiniame versle. Smulkios ir vidutinės įmonės apibrėžimas. Didėjanti inovacijų svarba smulkių ir vidutinių įmonių konkurencingumui. Inovacinės veiklos specifika smulkiose ir ...
Verslo magistro darbai, Magistro darbas, 58 psl.
2016 04 24
Lietuvos mokesčių sistemos teorinės ir praktinės problemos
Įvadas. Metodologinės apmokestinimo problemos. Mokesčiai, jų ekonominė ir socialinė reikšmė. Mokesčių raidos bruožai. Apmokestinimo instrumentarijus. Mokesčio elementai. Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių funkcijos. Apmokestinimo principai. Apmokestinimo principų suderinimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 101 psl.
2014 06 12
Visiška darbuotojų materialinė atsakomybė. Įžanga. Bendrieji darbuotojų materialinės atsakomybės klausimai. Teisinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės pagal darbo teisę samprata ir atribojimas nuo kitų. Teisinės atsakomybės rūšių. Materialinės atsakomybės šaltiniai. Visiškos darbuotojų materialinės atsakomybės ...
Lietuvių magistro darbai, Magistro darbas, 63 psl.
2015 09 06
Daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo Lietuvoje tyrimas
Įvadas. Lietuvos būsto sektoriaus apžvalga. Gyvenamosios aplinkos samprata. Gyvenamųjų namų fondas. Šilumos ūkis Lietuvoje. Daugiabučių namų modernizavimo programos analizė. Daugiabučių namų modernizavimo programos tikslai ir uždaviniai. Daugiabučių namų energinis naudingumas ir jį didinančios priemonės. Valstybės teikiama ...
Statybos magistro darbai, Magistro darbas, 99 psl.
2015 01 13
Inovacijos barjerų valdymo įtaka turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumui
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Inovacijų samprata ir klasifikavimas. Inovacijos barjerai ir jų valdymas. Konkurencingumo samprata turizmo sektoriuje. Teorinis inovacijos barjerų valdymo įtakos turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumui modelis. Tyrimo metodika ir organizavimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 97 psl.
2014 05 03
Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizö. Ekonomikos augimas ir jo ryšys su kitais makroekonominiais rodikliais. Ekonomikos augimo teorinö samprata. Ekonomikos augimo ir jį atspindinčių kitų makroekonominių rodiklių tarpusavio sąveika. Taupymo, investicijų ir ekonomikos augimo sąveika. Eksporto įtaka ekonomikos augimui. Darbo j÷gos ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 psl.
2013 10 26
Darbuotojų motyvacija Kauno muitinėje
Nuostatų samprata ir pasitenkinimas darbu. Nuostatų reikšmė bei pakeitimo būdai. Pasitenkinimo darbu sąvoka. Pasitenkinimo darbu vieta motyvacijos teorijose. Pasitenkinimo darbu šaltiniai bei pasekmės. Pasitenkinimo darbu įvertinimo metodai. Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas. Kauno teritorinėje muitinėje. Lietuvos muitinės ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 82 psl.
2015 11 13
Inžinerinių projektų ekonominis vertinimas. Magistro darbas.
Įvadas. Inžinerinė veikla ir jos organizavimas projektais. Inžinerinių projektų vertinimo metodika. Ekonominio įvertinimo tikslai. Projekto kaštų įvertinimas. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Pinigų laiko vertė. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Infliacijos įtaka pinigų srautams. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 56 psl.
2010 03 03
Korupcijos prevencijos programos valstybės tarnyboje
Įvadas. Korupcijos prevencijos teisinis reguliavimas. Korupcijos ir korupcijos prevencijos samprata. Korupcijos prevenciją Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų analizė. Kova su korupcija Europos Sąjungoje. Korupcijos rizikos analizė ir korupcijos prevencija valstybės įstaigose. Nacionalinės korupcijos prevencijos programos 2011 – ...
Teisės magistro darbai, Magistro darbas, 53 psl.
2015 05 17