Meninės raiškos priemonės konspektas


Lietuvių skaidrės. Meninės raiškos priemonės. Instrumentacija. Aliteracija. Asonansas. Onomatopėja. Archaizmai. Barbarizmai. Neologizmai / naujadarai. Tarmybės. Sinonimai. Antonimai. Frazeologizmai. Vaizdingi veiksmažodžiai. Deminutyvai. Epitetas. Palyginimas. Metonimija. Metafora. Sinekdocha. Antonomazija. Įasmeninimas / personifikacija. Hiperbolė. Litotė. Ironija. Simbolis. Alegorija. Perifrazė. Parafrazė. Kontrastas. Kalambūras. Oksimoronas. Paradoksas. Retorinis klausimas. Retorinis sušukimas. Retorinis kreipinys. Elipsė. Nutylėjimas. Pakartojimas. Anafora. Epifora. Sandūra. Paralelizmas. Inversija. Laipsniavimas. Polisindetonas. Asindetonas. Įrėminimas. Antitezė. Išvardijimas. Korekcija.

Meninės raiškos priemonės konspektas. (2013 m. Gruodžio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/menines-raiskos-priemones-konspektas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 21 d. 12:41