Apb apranga finansine analize

300 dokumentų
Įmonės finansinė analizė „Apranga“
Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb „apranga“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio ...
Vadybos analizės, Analizė, 28 psl.
2013 01 23
Apranga įmonės analizė
Ivadas. Apb “apranga” finansinės ataskaitos. Pelno ( nuostolių ) ataskaita. Balancas. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apb “apranga” finansinės būklės analizė. Pajamos. Pelningumas. Turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės veiklos ir pinigų ciklus. Veikos ciklas. Pinigų ciklas. Apb „apranga“ du ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2011 05 07
Apranga įmonės veiklos ir finansų analizė
Įvadas. Apb „apranga“ pristatymas. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno/nuostolio analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 03 13
Apranga finansinė analizė
Įvadas. Apb „Apranga“. Balansas. Horizontaliosios balanso ataskaitos analizė. Vertikaliosios balanso ataskaitos analizė. Apranga. Pelno (nuostolių) ataskaita. Horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikaliosios pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB „Apranga“ pelningumo rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 21 psl.
2014 09 10
Apranga finansų analizė
I. Įvadas. Akcinės pardavimų bendrovės “apranga” aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Tiekėjai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę ...
Finansų analizės, Analizė, 41 psl.
2013 05 21
UAB "Apranga" rinkodaros analizė
Įvadas. UAB „Apranga“ organizacijos pristatymas. UAB „Apranga“ misija, vizija, vertybės. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. UAB „Apranga“ swot analizė. UAB „Apranga“ išorinės aplinkos analizė (pest). Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2016 05 27
Įmonių ūkinė veikla
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Apb ,,apranga‘‘ balanso ekonominė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. APB ,,Apranga‘‘ Pelno-nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. APB ,,Apranga‘‘ veiklos ekonominio efektyvumo analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2017 05 15
Finansinė analizė Apranga
Įvadas. Įmonės charakteristika. APB „APRANGA“ vertikaliosios balanso ir pelno (nuostolio) analizės. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikalioji analizė. APB „APRANGA“ horizontaliosios balanso ir pelno (nuostolio) analizės. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. APB„APRANGA“ ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2014 03 26
Finansinė analizė finansų skaidrės
Finansinė analizė. Finansinė analizė. Tikslai. Finansinė analizė. Jos vartotojai. Finansinė analizė. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Finansinė analizė. Balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitų horizontalioji analizė. Finansinė analizė. Balanso, pelno ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 74 psl.
2016 11 30
APB ,,APRANGA‘‘ įmonės finansinė analizė
Įvadas. Finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Pagrindiniai finansiniai santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos aptarnavimo (saugumo) rodikliai. Finansinė analizė praktiniu aspektu. Išvados. Siūlymai. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 psl.
2016 05 25
Rinkodaros įvertinimas
AB Apranga rinkodaros įvertinimas. Įvadas. Įmonės rinkodaros veiklos teoriniai aspektai. Rinkodaros įvertinimas. Rinkodaros aplinkos samprata. Perspektyvų tyrimas. Tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Ab „apranga“ įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas. Ab„apranga“ įmonės pristatymas. Apb „apranga“ misija. Apb ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2012 10 24
Finansinė analizė Panevėžio statybos trestas
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Tikslas ir uždavinai. Tyrimo metodai. AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinė analizė. Horizontali finansinė analizė. Turto finansinė analizė. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansinė analizė. Pelno – nuostolių finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Turto finansinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2015 06 02
Apranga finansinės veiklos rezultatai
Ivadas. Balanso analizė. Vertikali APB „Apranga“ balanso analizė. Horizontali APB „Apranga“ balanso analizė. Apb „apranga” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Apb „apranga“ finansinės būklės analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Apyvartinio kapitalo formavimas. Bendrasis įmonės mokumas. Apb „apranga“ veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2013 11 14
APB „Apranga“ finansinė analizė
Įvadas. APB „Apranga“. APB „Apranga“ apskaitos politika. APB "Apranga" ilgalaikio turto vertės ir struktūros pokyčiai 2011 – 2013 m. Ilgalaikio turto naudojimo rodikliai. APB „Apranga“ trumpalaikio turto vertės ir struktūros pokyčiai 2011 – 2013 m. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Literatūra.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 13 psl.
2015 05 11
Auditas. Įmonių Apranga ir Linas analizės
Šio darbo objektas dvi įmonės – AB „Apranga“ ir AB „Linas“. Darbo tikslas – išnalizuoti veiklos rezultatus ir juos įtakojančius veiksnius. Darbo uždaviniai – finansinių santykinių rodiklių analizė, finansinių ataskaitų analizė, įmonių veiklos rezultatus įtakojančių rodiklių analizė, įmonių ir jų finansinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2011 02 07
Ekonominės būklės tyrimas
Finansinių duomenų apie apb „apranga “ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Įvadas. Įmonės pristatymas. Esminės kompanijos vertybės ir principai:. Istorija. Įmonės ekonominiai rodikliai. Ab „apranga“ pajamos, savikaina ir bendrasis pelnas. Ab „apranga“ veiklos sąnaudos. Ab „apranga“ turtas ir nuosavybė (tūks. Lt). ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 04 03
ABP "APRANGA" finansinė analizė
Duomenys apie bendrovę. Abp „Aprangos“ 2007-2014 m. horizontalioji analizė. 013 ir 2014 metų vertikalioji analizė. „Apranga“ 2013 metų finansinių rodiklių analizė. Rodiklių palyginimas su Lietuvos įmonių šakiniais vidurkiais. Kiekvienos grupės rodiklių išvados. Rinkos grupės 2007 – 2014 m. santykiniai rodikliai. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 05 21
Įmonės Apranga SSGG ir PEST analizė
Įvadas. Uab „Apranga“ veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PESTVidinės aplinkos SSGG analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2014 11 12
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Rizikos nustatymas ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 psl.
2012 04 08
Asortimento struktūros analizė
Įvadas. APB „ Apranga“ veiklos apžvalga. Apb „ apranga“ ssgg. APB „ Apranga“ prekių grupės. APB „ Apranga“ asortimento apyvartos 2010m. Vartotojų nuomonės tyrimas apie APB „ Apranga“ asortimentą. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas Priedas. Anketos pavyzdys.
Marketingo referatai, Referatas, 25 psl.
2014 11 16
APB "Apranga" finansinė veikla
Įvadas. Apb „Apranga“ pristatymas. Aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Swot analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno/nuostolio analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Likvidumo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 02 23
Strateginis planas Uab „Apranga“
Įvadas. Uab „Apranga“ pristatymas ir veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PEST). Vidinės aplinkos SSGG analizė. Stebėjimo rezultatai. Bendrovės strategijos formavimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2014 05 09
Apranga veiklos analizė
Apb „apranga“ veiklos analizė. Apb „apranga“ veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir bankroto įvertinimas. Bendras įmonės būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2013 02 04
Pelningumo veiksniai ir jų analizė
Summary. Įvadas. Pelningumo veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Veiklos rizika ir pelningumas. Apb „apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb ,,apranga“ veiklos apibūdinimas. Apb ,,apranga“ pelningumo veiksnių analizė. Apb „apranga“ pelningumo didinimo galimybės. ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 psl.
2013 05 26
UAB Apranga įmonės gamybos išteklių produktyvumo analizė
Įvadas. I dalis. Duomenys apie apb „Apranga“. Apb „Apranga“ veikla. Apb „Apranga“ struktūra. Apb „Apranga“ istorija. Apb „Apranga“ vertybės. Ii dalis. Įmonės gamybos išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo našumo struktūra. Tumpalaikio ir ilgalaikio turto analizė. Kapitalo struktūra ir darbo pakeitimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2011 06 06
Praktikos ataskaita UAB „Apranga LT“
Įvadas. Įmonės veiklos įvertinimas. UAB „Apranga LT“ veikla. UAB „Apranga LT“ pagrindinės apskaitos politikos nuostatos. UAB „Apranga LT“ finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė. Atsargų apskaita įmonėje uab „apranga lt“. Atsargų apibūdinimas ir klasifikavimas. Atsargų įsigijimo ir grynoji galimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2016 04 25
Baldų gamyba įmonės finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 29 psl.
2012 04 22
Investicinė analizė Ab „Apranga“
Įvadas. Lietuvos ekonomikos (makro) analizė. Sektoriaus, kuriam priklauso ab „Apranga“ analizė. Ab „Apranga“ finansinės būklės analizė. Esamos finansinės būklės analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Pelningumo koeficientai. Akcijos rinkos kainos dinamika. Prekyba akcijomis. Išvados. Literatūra. Priedas Nr. Priedas Nr 2.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 10 01
APB ,,Apranga“ antrepreneriškumo laipsnio nustatymas
Apb „Apranga“ pristatymas. Anketinio tyrimo duomenys ir analizė. Antrepreneriškos veiklos strategijos įgyvendinimas bendrovėje „Apranga“.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2016 10 18
Finansinė analizė Statybos įmonėje
Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Finansų analizės esmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė įmonės veiklos vertinime. Uab „x“ finansinės veiklos analizė. Uab „x“ veiklos charakteristika. Uab ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2013 03 17