Buhalterines imones zurnalas

300 dokumentų
Įmonės bendrasis žurnalas
Bendrasis uab „prietaisas“ žurnalas. Balansas. Koreguojantieji įrašai. Uždarantieji įrašai.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 psl.
2011 06 22
Buhalterines apskaitos praktika (2)
Įvadas. Pavyzdinis sąskaitų planas. Mėnesio ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Pinigų gavimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pardavimų skolon žurnalas. Pirkimų skolon žurnalas. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis. Didžiosios knygos sąskaita. Sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 46 psl.
2014 02 18
Įmonės praktinės buhalterinės situacijos
Įvadas. Didžiosios knygos modulio uždavinio ataskaita. Uždavinys. Įmonės Bendrasis žurnalas. Įmonės Didžioji knyga. Įmonės PVM deklaracija. Įmonės Pelno (nuostolių) ataskaita. Įmonės Balansas. Įmonės specialiųjų užduočių išaiškinimas ir dokumentinis pagrindimas. Įmonės įsigytų atsargų iš Rusijos operacijos ...
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2013 11 14
Įmonės „Buhalterinės paslaugos“ analizė
Įmonės „Buhalterinės paslaugos“ charakteristika. Uab „Buhalterinės paslaugos“ planavimo sistema. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymo stilius. Įmonės darbuotojų motyvavimo sistema. Įmonės kontrolė. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 11 11
Buhalterinės apskaitos pagrindai
Įmonės kapitalas ir jo sudėtis. Subsąskaitos, jų esmė, paskirtis ir vieta sąskaitų sistemoje. Dvejybinis įrašas: esmė ir pagrindimas. Apskaitos rūšys. Apskaitos raida lietuvoje. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 02 16
Buhalterinės apskaitos namų darbas UAB Neda
Uab „Neda III“ Bendrasis žurnalas. Uab „Neda III“Bendrasis žurnalas (koreguojamieji įrašai). Didžiosios knygos sąskaitos. Pelno (nuostolių) ataskaita. Uab „Neda iii“ balansas. Literatūra.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 18 psl.
2016 01 06
Imonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab “orchidėja“. Uab “orchidėja“ sąskaitų planas. Uab “orchidėja“ sąskaitų likučiai. Kovo. D. Sąskaitų korespondencija. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Darbinės atskaitomybės lentelės. Pelno (nuostolių) ataskaita. Uab „orchidėja“ balansas. Priedai. Darbo užmokesčio žiniaraštis. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 40 psl.
2011 05 18
Įmonės buhalterinės apskaitos vedimas
Įmonės buhalterinės apskaitos skaičiavimas. Bendrasis žurnalas. Sąskaitos. Bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita litais. Balansas litais. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Pirktų prekių grąžinimas ir nukainojimas. Pardavimų diskontų apskaita. Pirkimo diskontų apskaita. Pirkėjo debetinė pažyma ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 10 05
Informacijos sistemų esmė
įvadas. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos rūšys. Buhalterinėje apskaitoje taikomi matai. Buhalterinės profesijos samprata. Profesionalių apskaitos darbuotojų etikos kodekso ir buhalterinės apskaitos reglamentavimas lietuvos respublikoje. Tarptautiniai apskaitos standartai, europos sąjungos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2010 12 29
Buhalterinės apskaitos savarankiškas darbas
Buhalterinės apskaitos savarankiškas darbas. Per gruodžio mėnesį įvyko sekančios operacijos. Įmonė naudoja nuolat apskaitomų atsargų būdą. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Darbinės atskaitomybės lentelė. Bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2013 06 07
Įmonės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santraukos. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Raivila“. UAB „Raivila“ veiklos apžvalga. Buhalterinės apskaitos organizavimo sistemos analizė UAB „Raivila“. Finansinių ir ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 psl.
2013 12 02
Apskaitos politika ir ataskaitų sudarymas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Pagrindinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Europos Sąjungoje. Pagrindinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentų palyginimas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas įmonėje. ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 psl.
2013 12 02
Baigiamoji praktika uždarojoje akcinėje bendrovėje
Įvadas. UAB praktikos ataskaita. Įmonės apskaitos politika, buhalterinės tarnybos funkcijos. Apskaitos politika. Buhalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Įmonės finansinių, statistinių ataskaitų, mokestinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 77 psl.
2017 04 19
Ūkinės operacijos. X m.Mėn. Uab "knyga" įmonės ūkinės veiklos apskaita,dvejybiniu apskaitos principu. Bendrasis žurnalas( pirkimai , pardavimai, skolos ir pan. ); didžioji knyga; darbo užmokestis, koregavimai; sąskaitų uždarymas ; bandomasis balansas; darbinė lentelė; pelno nuostolių ataskaita ; banlansas.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 psl.
2012 02 15
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo sąvokos. Apskaitos vedimo principai. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės buhalterija ir apskaitos programa „LABBIS III“. Įmonės reglamentavimo tvarkos apibūdinimas. Apskaitos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 psl.
2017 06 11
Pajamų apskaita
Įvadas. Apskaita, apskaitos tikslai ir uždaviniai. Kita įmonės veikla apskaitoje. Pajamų ir sąnaudų samprata, pripažinimas ir klasifikavimas. Pajamų rūšys. Išlaidos. Netipinė įmonės veikla. Netipinės veiklos pajamos. Kitos įmonės veiklos pajamų apskaita. Pajamų pripažinimas. Pelno (nuostolių) ataskaita ir kitos veiklos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 05 24
Buhalterinės apskaitos praktika Žemės ūkio įmonė
Įvadas. Įmonės charakterisktika. Įmonė ir jos veikla. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės buhalterio funkcijos, teisės ir pareigos Įstatymai,kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Lietuvos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2014 10 08
Įmonės finansinė atskaitomybė UAB „Raginta“
Įvadas. UAB „Raginta“ sąskaitų likučiai 200x m. lapkričio 1 d Per 200x m. lapkričio mėnesį įvykusios ūkinės operacijos. Bendrasis žurnalas. Buhalterinės apskaitos registrai. Pelno (nuostolių) ataskaita. UAB „Raginta“ balansas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Priedas. Sąskaita-faktūra Nr Priedas. Kasos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 10 26
Buhalterinės apskaitos savarankiškas
Bandomasis balansas. UAB “x”. Per gruodžio mėn. Įvyko sekančios operacijos. Įmonė naudoja Nuolat apskaitomų atsargų būdą. Uab romesta. Bendrasis žurnalas. Gruodžio mėn.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2013 07 31
Apskaitos ataskaita
Įvadas. Svarbiausi apskaitininkų veiklos principai. Apskaita ir informacija įmonės valdymo sistemoje. Buhalterinės apsaitos vartotojai. Pajamos – sąnaudos,įplaukos – išlaidos. Sąskaitos. Sąskaitos faktūros rekvizitai. Veiklos rezultatų ciklas. Pridėtinės vertės mokesčio (pvm) apskaita. Prekių kainų kalkuliavimas. Kasos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 05 28
Darbo ir civilinė sauga organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Batsiuvio saugos ir sveikatos instrukcija. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2015 12 02
Buhalterinės apskaitos namų darbas (2)
Įvadas. I dalis. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita litais. Uab „olimpas“ rugsėjo mėn. Balansas. Ii dalis. Iii dalis. Išvados.
Apskaitos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2013 02 04
UAB „Pelenė“ finansinių ataskaitų parengimas
Įvadas. UAB „Pelenė“ apskaitos politika. UAB „Pelenė“ aiškinamasis raštas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Individuali praktinė užduotis. priedai. Priedas UAB „PELENĖ“ Individuali praktinė užduotis Nr. Priedas UAB „PELENĖ“ Sąskaitų planas. Priedas UAB „PELENĖ“ Bandomasis balansas. Priedas UAB „PELENĖ“ ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 48 psl.
2017 10 30
Apskaita jos organizavimas
Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Pirminiai dokumentai. Patvarkomiesiems dokumentams. Pateisinamieji dokumentai. Buhalterinio įforminimo dokumentai. Kombinuotieji dokumentai. Apskaitos registrai. Tipiniai apskaitos registrai. Pirkimų skolon žurnalas. Pardavimų skolon žurnalas. Parduotų prekių savikainos žurnalas. Pinigų gavimo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 06 22
Patalpų ir teritorijos priežiūra
Uab “ tortana ”. Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų sistema. Taikymo sritis. Teritorijos , pastatų ir patalpų priežūros aprašymas. Įmonės teritorijos priežiūra. Įmonės pastatų priežiūra. Įmonės patalpų priežiūra. Programos kontrolė. Neatitiktinio vandens kontrolės žurnalas. Neatitiktinio vandens tyrimo ...
Maisto technologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2015 09 26
Buhalterinės apskaitos raida
Įvadas. Apskaitos samprata. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai. Buhalterinės apskaitos raida. Viduramžių apskaita. Renesansas italijoje. Buhalterinės apskaitos raida lietuvoje. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 12 29
Apskaitos pagrindų konspektas
Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Kaupimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Palyginimo principas. Pavyzdys. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 01 02
UAB „Švara” pardavimo savikainos apskaitos politika
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Pardavimo savikainos buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos. UAB „Švara“ veiklos apžvalga ir apskaitos politika. UAB „švara“ įmonės buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų parengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Finansinių ataskaitų parengimas. Išvados ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 12 05
Pardavimų auditas
Įvadas. Veiklos aprašymas. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Pardavimų auditas. Audito išvada. Pardavimų auditas. Priedas. Prekių užsakymo forma. Kreditinė Sąskaita faktūra Atsargų apskaitos kortelė. Priedas. Pardavimų skolon žurnalas. Priedas. Pardavimų auditas. Pinigų gavimo žurnalas. Priedas. Važtaraščių registravimo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 33 psl.
2014 03 23
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. Pirkimų pardavimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Valdymo apskaita. Finansinių ataskaitų rengimas. Mokestinė atskaitomybė. Įmonės ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 psl.
2014 04 29