Darbuotojų kompetencijos galimybės

300 dokumentų
Kompleksinis kompetencijos vertinimas
Kompleksinis darbuotojų kompetencijos. Vertinimas lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių. Specialistų atvejis. Tyrimo problema ir jos aplinka. LK VR specialistų kompetencijos vertinimo aplinka. Mokslinė tyrimo problema. Kompetencijos vertinimo teoriniai aspektai. Kompetencijos apibrėžimo problematika. Kompetencijų klasifikacijos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 123 psl.
2013 11 24
Darbuotojų kompetencijos įvertinimas
Įvadas. Kompetencijos sąvoka. Kompetencijos struktūra. Tyrimas „Darbuotojų kompetencijos vertinimas parduotuvėje „Kristiana“. Parduotuvės „Kristiana” veiklos apibūdinimas. Parduotuvės „Kristiana“ darbuotojų kompetencijos vertinimo tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Įvadas. Kompetencijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 04 06
Utenos Juventus darbuotuojų kompetencijos
Utenos Juventus darbuotuojų kompetencijos. Darbuotojų skaičius. Teikiamų paslaugų pobūdis. Klientų skaičius ir pagr. socialinės - demografinės charakteristikos ir bei poreikių pobūdis. Reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai. Realios darbuotojų kompetencijos. Darbuotojų idealių kompetencijų aprašas. Literatūra.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 01 05
Darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės
Organizacijos darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybės. Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir tobulinimas. Darbuotojų skatinimas. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Motyvacijos poreikių teorijos. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. “x” organizacijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 11 14
Kompetencija
Kompetencija. Kompetencijos rūšys. Pagrindiniai kompetencijos modeliai. Kompetencija gali būti nagrinėjama trimis lygiais. Profesinė kompetencija. Socialinė kompetencija. Asmeninė kompetencija. Vadybinė kompetencija. Kompetencijos struktūrų taikymo galimybės valdant personalą. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 04 10
Darbuotojų motyvacija diplominis darbas
Santrauka. Įvadas. Įmonių darbuotojų motyvavimo teoriniai aspektai. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Efektyvios darbuotojų motyvavimo priemonės. Uab „Bikuvos“ prekyba darbuotojų motyvacijos modelis. Įmonės pristatymas. Uab „BIKUVOS“ PREKYBA taikomos personalo motyvavimo priemonės. Uab ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 psl.
2015 04 08
Paauglio asmeninės kompetencijos ugdymas teatru
Paauglio asmeninės kompetencijos ugdymas teatru. Įvadas.Teatro užsiėmimų galimybės ugdant paauglių asmeninę. Kompetenciją. Asmeninių kompetencijų struktūra. Psichofiziniai paauglystės ypatumai. Paauglių ugdymo ypatumai. Ugdymo teatru galimybės gilinant asmenines kompetencijas. Paauglių asmeninės kompetencijos ugdymo teatru ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 psl.
2013 04 29
Darbuotojo veiklos valdymo analizė
Darbuotojų veiklos planavimas. Darbuotojų veiklos vykdymo stebėsena. Darbuotojų veiklos vertinimas (pokalbiai). Atlygis darbuotojams (karjera, DU, mokymai ir pan. ). Vertintojams būtinos kompetencijos. Darbuotojų veiklos valdymo iššūkiai. Siūlymai, kaip tobulinti darbuotojų veiklos valdymo procesą Asmeninio veiklos valdymo bei ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 11 14
Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Įvadas. Meninės kompetencijos samprata. Į vaiką orientuotas meninės kompetencijos ugdymas. Meninės kompetencijos ugdymas muzikinės veiklos metu. Meninės kompetencijos ugdymas šokių veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas dailės veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas vaidybos veikloje. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 02 15
Kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos įtaka darbui
Probleminis klausimas. Darbo aktualumas , naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Profesinių kompetencijų , demonstruojamų baigiamajame darbe , sąrašas. Kvalifikacijos bei kompetencijos išskirtinumas vadybininko veikloje. Žinių , kvalifikacijos bei kompetencijos sąvokos samprata , skirtingumo aspektai. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 10 06
Darbo skatinimas
Įvadas. Darbuotojų motyvacijos samprata. V. Vroom lūkesčių teorija. J. Adams teisingumo teorija. L. W. Porter – E. E. Lawler modelis. Darbuotojų motyvacinės sistemos „UAB „X“. UAB „X“ darbuotojų ir vadovų tyrimas. Darbuotojų tyrimo organizavimas ir eiga. Darbuotojų demografinė charakteristika. Darbuotojų požiūris į ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 10 09
Darbo aplinkos analizė AB „FL Technics“
Įvadas. Vidaus tvarkos taisyklės. Pareigybės. Darbuotojų veiklos vertinimo kriterijai, jų aiškumas, konkretumas, objektyvumas. Susirinkimų, pasitarimų tvarka, jų sistemingumas. Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimų procesus. Realios galimybės/sąlygos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Konfliktai, jų priežastys, ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 12 10
Kompetencijos portfelio rengimas
Kompetencijos portfelio paruošimas. Bendrosios kompetencijos. Kompetencijos portfelio struktūra. Portolio portfolio apibrėžimas. Portfolio el. Portfolio tipai. Trijų tipų portfelio. Portfolio kūrimo etapai. Kompetencijos portfelis.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2016 02 18
Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas
Projekto Gamtos mokslų. Xxi a. iššūkiai naujos galimybės. Mokinių gamtamokslinės kompetencijos įvertinimas. 1-5 balais. Mokytojų gamtamokslinės kompetencijos įsivertinimas 1-5 balais. Gamtamokslinės kompetencijos įvertinimas. Priežastys, trukdančios pamokas vesti gamtoje. Pasiūlymai gamtamokslinei kompetencijai tobulinti.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 04 06
Mokytojo kompetencijos
Įvadas. Mokytojo kompetencijos. Mokytojo bendrosios kompetencijos. Mokytojo bendrakultūrinė kompetencija. Mokytojo profesinės kompetencijos. Mokytojo ir auklėtojo funkcijų dermė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 02 20
Vadovo lyderio kompetencijos
Įvadas. Kompetencijos samprata. Vadovo darbo efektyvumas. Vadovo ir lyderio ypatybės versle. Verslo vadovų kompetencijos pagal svarbumą. Lyderiui reikalingos kompetencijos. Vadovo įgūdžiai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2015 03 20
Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai
Valdymo psichologijos savarankiškas darbas. Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai. Įvadas. Kompetencijos samprata. Pagrindiniai efektyvaus vadovo kompetencijų klasteriai. Vadybinių kompetencijų taikymas organizacijose. „ką pamatome apsisukę 360 laipsnių kampu? “ straipsnio apžvalga. Lietuvos įmonių vadovų intelekto ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 10 27
Komunikacinės kompetencijos rūšys
Kompetencijos ir komunikacinės kompetencijos reikšmė. Komunikacijos skirstymas. Komunikacinės kompetencijos rūšys (subkompetencijos). Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 6 psl.
2013 10 22
Slapto pirkėjo tyrimas parduotuvėje
Slapto pirkėjo tyrimas parduotuvėje. “Eurokos”. Įvadas. Tyrimą atlikau kaip. Darbo tikslas skatinti savarankiškai tirti. Eurokos. Taikos pr. 61, Klaipėda. Tiriamos parduotuvės charakteristika. Pirmas įspūdis Tvarkingumas Patogumas Reklaminės medžiagos išdėstymas. Parduotuvės charakteristikos įvertinimas. Darbuotojų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 05 03
Kompetencijų, ugdytinų priešmokykliniais metais, plėtotė
Kompetencijų, ugdytinų priešmokykliniais metais, plėtotė. Įvadas. Priešmokykliniame amžiuje ugdytinos vaiko kompetencijos:. Socialinė kompetencija. Sveikatos saugojimo kompetencija. Komunikavimo kompetencija. Pažinimo kompetencija. Meninė kompetencija. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 03 08
Vadybinė konpetencija
Kompetencijos sąvoka. Vadybinė kompetencija - naujosios viešosios vadybos teorijų pagrindas. Ankstyvasis viešasis administravimas ir tradicinė viešojo administravimo paradigma: vadybinės kompetencijos samprata. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2010 03 03
Bendrųjų kompetencijų ugdymas
Įvadas. Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo galimybės ugdomojoje veikloje teoriniu aspektu. Šiuolaikinės kompetencijos samprata. Mokinių bendrosios kompetencijos. Mokėjimo mokytis kompetencija. Komunikavimo kompetencija. Pažinimo kompetencija. Socialinė kompetencija. Asmeninė kompetencija. Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 psl.
2014 11 07
Darbuotojų motyvavimas įmonėje
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinė analizė. Darbuotojų motyvavimo sąvoka ir svarbą. Pagrindinės darbuotojų motyvavimo teorijos. Anstyvasis motyvavimo požiūris. Šiuolaikinis motyvavimo požiūris. Darbuotojų motyvavimo priemones. Motyvavimo sistemos kūrimas organizacijoje. Darbo užmokestis. Įsipareigojimas, priklausymas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 04 16
Renginys EuroBasket skaidrės
Renginys EuroBasket. Apie renginį. Biudžetas. Vietos organizacinis komitetas. Arenų talpa, nemokamų bilietų kvotos, žiniasklaidos vietos. Savanoriai. Čempionato metu savanoriai pasiskirstė tokia tvarka. Savanorių koordinavimo struktūra. „EuroBasket 2011“ skaičiai. Savanorių kompetencijos. VOK darbuotojų kompetencijos.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 01 05
Vadybinė kompetencija moderniose organizacijose
V. Darbo tikslas. Uždaviniai. Valdymas. Kompetencija. Norint plėtoti vadybinę kompetenciją. Vadybinių kompetencijų taikymas. Naujoviški valdymo tipai. Projektinis. Matricinis valdymo tipas. Ką reiškia būti kompetetingu?. Vadovų kompetencijos. Darbuotojų kompetencijos kėlimas. Investicijos į darbuotoją atsiperka. Istorija apie ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 03 04
Visuomenės darnaus vystymosi samprata
Visuomenės darnaus vystymosi samprata darnaus vystymosi nuostatų diegimas mokykloje. Strategijos 2003-2012 m. nuostatos. Tikslas. Principai. Kompetencijos mokymasis mokytis. Kompetencijos mokymasis veikti. Kompetencijos mokymasis “Būti”. Kompetencijos. mokymasis gyventi ir dirbti drauge. Temos. Es pagrindinės. kompetencijos. Darnaus ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 10 11
Socialinės kompetencijos ugdymas matemtaikos pamokose
Socialinės kompetencijos ugdymas matematikos pamokose. Darbo uždaviniai Aprašyti ir išanalizuoti socialinės kompetencijos sąvoką. Temos aktualumas. Vykstant Lietuvos švietimo. Gebėjimas suvokti save ir kitus. Socialinė kompetencija tai. Socialinės kompetencijos ugdymas. Lietuvių pamokoje Dailės pamokoje Muzikos pamokoje Matematikos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 11 11
Gestų kalba Igytos kompetencijos
Įgytos kompetencijos. Bendrosios kompetencijos Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai Gebėti dirbti komandoje siekiant bendro tikslo. Tolerantiškai priimti ir objektyviai vertinti kiekvieną asmenį. Aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Dalykinės kompetencijos. Tarpininkavimas ir tekstų vertimas Išmanys vertimo teoriją ir taikys ją ...
Psichologijos analizės, Analizė, 4 psl.
2015 11 19
Darbuotojų motyvacija viešbutyje
Įvadas. Darbuotojų motyvavimo teorinis pagrindimas. Motyvacijos samprata. Darbo motyvacijos pagrindiniai aspektai. Darbuotojų motyvavimo priemonių klasifikacija. Darbuotojų motyvavimo galimybės. Darbuotojų motyvavimo sistemos taikymas. Darbuotojų motyvavimo sistema „Best western Vilnius“ viešbutyje. „Best Western Vilnius“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 11 07
Pedagoginė praktika globojant mentoriui ataskaita
Pedagoginė praktika globojant mentoriui Ataskaita. Užduotis. Pamokos fragmentų su mentoriumi vedimas. Užduotis. Mokinių bendrųjų ugdymo si kompetencijų nustatymas Socialinės pilietinės kompetencijos požymiai. Asmeninės kompetencijos požymiai. Užduotis. Mokinių karieros projektavimo galimybės mokykloje.
Technologijų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2015 12 02