Ilgalaikis planas

77 dokumentai
Muzikos 9 klasės ilgalaikis planas
Valandų skaičius metams. Veiklos sritys Kompetencija Nuostatos Gebėjimai Bendrosios programos Dainavimas. Muzikos klausymasis apibūdinimas ir vertinimas. Muzika socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Muzikos klausymasis. Išraiškos elementai. Stilistinės epochos. Vakarų muzikos istorijos epochos. Veiklų planas. Eil. nr. Pamokų ciklai ...
Muzikos planai, Planas, 13 psl.
2015 09 07
Biologijos ilgalaikis planas 10 klasei
Ilgalaikis planas 10 klasei. Viena pamoka per savaitę, 35 pamokos per metus. Klasių charakteristika. Mokymosi priemonės. Tikslas. Uždaviniai. Ugdymo turinys. Įvadinė pamoka. Evoliucija. Gyvybės egzistencijos lygmenys. Organizmų gyvybinės funkcijos. Dauginimasis ir vystymasis. Organizmai ir aplinka. Kintamumas ir paveldimumas. Kurso ...
Biologijos planai, Planas, 5 psl.
2014 01 28
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas 11-12 klasėms
Matematikos(bendrojo kurso) ilgalaikis planas. Bendra informacija. TIKSLAS Sudaryti galimybę mokiniams plėtoti matematinę kompetenciją pagal savo poreikius, polinkius ir galimybes. Pagrindiniai mokymo ir mokymosi uždaviniai. Vertinimas. Mokymo priemonės. Mokymo ir mokymosi turinys iii gimnazijos klasėje. Mokymo ir mokymosi turinys iv ...
Matematikos planai, Planas, 9 psl.
2014 11 16
Dailė ilgalaikis planas
ILGALAIKIS PLANAS 11-12 klasėms (pavyzdys). Dalykas DAILĖ. Bendrasis kursas. Mokymosi turinio ir mokinių pasiekimų planas. Bendrasis kursas. Mokymosi ciklas. Mokymo(si) tikslai. Mokinių pasiekimai. Pastabos. Tradicinės dailės ir šiuolaikinių vizualinių menų įvairovė. Vizualinės atminties lavinimas. Gamta dailės kūriniuose. Meno ...
Dailės planai, Planas, 6 psl.
2014 01 26
Chemijos ilgalaikis planas
Chemijos ilgalaikis planas. Gamtos ir socialiniai mokslai. Technologijos , gamtos ir socialiniai mokslai. Biologija  /  sveika gyvensena. Bendroji ir neorganinė chemija. Chemija 11 klasei. Atomo sandara ir cheminis ryšys. Chemijos uždavinynas – 12 klasei. Chemijos uždavinių sprendimas. Chemijos uždavinių sprendimo būdai. Chemija. ...
Chemijos planai, Planas, 21 psl.
2016 11 28
1 klasės ilgalaikis planas
2015 2016. ilgalaikiai planai ilgalaikis planas. Tradiciniai ir aktyvieji mokymo metodai. Marcelionienė „ Šaltinėlis “ vadovėlis ir pratybų sąsiuviniai 1 klasei. Vertinimo ir įsivertinimo sistema , principai , nuostatos , konvertavimo į 10 balų sistemą procedūra ir pan. Klausymas ir kalbėjimas. Kalbos sandaros pažinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 20 psl.
2016 02 15
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas. Etapo uždaviniai, laukiami rezultatai. Vertinimas. Pastabos. Įvadas. Lietuvių literatūros modernėjimas. Autobiografinis romanas. Žmogus istorijoje. Simbolizmas. Psichologinis realistinis romanas. Gyvenimo prasmės ir savo vietos gyvenime ieškojimas, asmenybės lūžiai romane. Romantinis individualizmas. ...
Lietuvių planai, Planas, 12 psl.
2014 02 15
Ilgalaikis planas 11 klasės išplėstiniam kursui
Ilgalaikis planas 11 klasės išplėstiniam kursui. Dalykas. Klasė. Valandų skaičius. Priemonės. Tikslas. Vertinimas. Etapo (ciklo) pavadinimas /Tema. Gebėjimai. Valandos (nuo - ikiIntegracija. Vertinimas. Pastabos.
Biologijos planai, Planas, 8 psl.
2015 01 18
Istorijos ilgalaikis planas
Istorijos ilgalaikis planas 11 (iii gimnazijos klase) klasei. Komentaras. Ilgalaikis planas mokant išplėstiniu kursu. Mokymosi uždaviniai. Pamokų skaičius. Priemonės. Vertinimas. Mokymo ir mokymosi turinys. Iš vidurinio ugdymo bendrųjų programų.
Istorijos planai, Planas, 17 psl.
2014 02 24
Lietuvių kalbos ilgalaikis planas 8 klasei
Ilgalaikis planas 8 klasei. Projektas dalykas. Pamokų skaičius. Laukiami rezultatai. Pasirinktas epas ( pvz. Kalevala. Mickevičius. Gražina. Krėvė. Skerdžius. Biliūnas. Laimės žiburys. Boruta. Baltaragio malūnas. Radzevičius. Žmogus sniege. Proisleris. Krabatas. Treji metai užburtame malūne. Dž. Kriusas. Timas Taleris. Parduotas ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 psl.
2015 10 11
Metamatikos ilgalaikis planas
Ilgalaikis planas. Bendroji informacija. Mokymo ir mokymosi priemonės. Pagrindiniai metų mokymo ir mokymosi uždaviniai. Žinios ir supratimas. Matematinis komunikavimas. Matematinis mąstymas. Problemų sprendimas. Mokėjimas mokytis matematikos ir domėjimasis matematika. Etapas Matematikos veiklos sritis. Gebėjimai Numatomos valandos. Ugdomi ...
Matematikos planai, Planas, 5 psl.
2014 07 27
II gimnazijos klasės fizikos kurso ilgalaikis planas
Nr DATA § Pamokos tema pamokų skaičius Mokinių pasiekimai Integracija. Įvadas 3 val. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji elektros srovė 10 val.
Fizikos planai, Planas, 7 psl.
2015 10 04
Dalyba ilgalaikis planas
Ilgalaikis sąvokos formavimo planas. Dalyba. Mokinių pasiekimai. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Bendrosios programos. -6 klasė. Pamokos tema. Mokymosi tikslai. Bendrosios programos. -8 klasė. Mokinių pasiekimai. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Pamokos tema. Mokymosi tikslai. Bendrosios programos. -10 klasė. ...
Matematikos planai, Planas, 4 psl.
2014 04 04
Ilgalaikis muzikos planas
Ilgalaikis 10 kl. Muzikos planas. Muzikos ilgalaikis planas. Dalykas MUZIKA. Muzikos bendroji programa 9-10 klasių koncentrui – mokinių pasiekimai. Ilgalaikis veiklų planas.
Muzikos planai, Planas, 12 psl.
2015 09 07
Geografijos mokymo planas 9 - 10 klasei
Ilgalaikis metų planas Valandų skaičius Pasiekimas Tematika Orientacinė Integraciniai ryšiai Galima veikla. Tikslai ir uždaviniai. Ilgalaikis metų planas Valandų skaičius Pasiekimas Tematika.
Geografijos planai, Planas, 9 psl.
2017 10 01
Pilietiškumo pagrindų ilgalaikis pamokų planas
Ilgalaikis metų planas. Pamokų skaičius min. Žiniasklaida ir demokratija. Informacinė ir žinių visuomenė. Kaip veikia mokyklos ir vietos bendruo menė. Lietuvos nacionalinis saugumas. Grėsmės demokrati nei valstybei. Demokratijos vertybės ir demokratinio bendrabūvio priemonės. Pilietinė visuomenė.
Pilietiškumo planai, Planas, 5 psl.
2017 03 21
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei
Ilgalaikis (metų) planas 10 klasei. Mokymo uždaviniai. • Skatinti svarstyti savasties ir tapatybės klausimus, kelti saviugdos tikslus. • Mokyti jautrumo kitam žodžiu, jausmu, pagalba. • Svarstyti ir suprasti demokratinės visuomenės požymius ir principus. • Suprasti ir spręsti darnios plėtros, ekologines bei gyvybės išsaugojimo ...
Filologijos planai, Planas, 2 psl.
2014 03 09
Metodinė medžiaga ekonomika
Įvadas. Dalyko vieta ugdant kompetencijas. Planavimas. Ilgalaikis planas (a). Ilgalaikis planas (b). Trumpalaikis planas (a). Ekonomikos trumpalaikis planas 9 klasei (b). Proceso organizavimas. pamokų planų iliustracijos. Tema išteklių ir stygiaus, kaip pagrindinės ekonomikos problemos, analizavimas. Tema verslo organizavimo formų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 115 psl.
2014 06 24
Ilgalaikiai planai
Situacijos apibūdinimas. Mokymo ir mokymosi turinys. Temos/potemės pagal BP. Ugdytinos nuostatos. Mokymasis mokytis. Ugdymo turinio išdėstymas. Pagrindinės ir papildomos mokomosios priemonės. Vertinimas. Užsienio kalbos (prancūzų) ilgalaikis planas. Tikslas. Uždaviniai. Klausymas. Skaitymas. Kalbėjimas. Rašymas. Mokymo ir mokymosi ...
Pedagogikos planai, Planas, 19 psl.
2013 10 15
Dailes Ilgalaikis teminis planas
Dailes Ilgalaikis teminis planas.
Dailės planai, Planas, 31 psl.
2016 10 20
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas. Mokinių skaičius mokinių. Bendrieji ugdymo uždaviniai Klausymas sakytinio teksto suvokimas. Kalbėjimas sakytinio teksto kūrimas. Skaitymas rašytinio teksto suvokimas. Rašymas rašytinio teksto kūrimas. Vadovėliai. Pratybų sąsiuviniai. Mokymo ir mokymosi pasiekimai. Pasiekimai nuostatos , ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 psl.
2017 01 05
Ilgalaikis turtas praktikos ataskaita
Įvadas. X, Uab charakteristika. X, Uab organizacinė struktūra. X, Uab apskaitos politika. X, Uab veiklos rezultatai. X, Uab ilgalaikio turto apskaita. X, Uab Ilgalaikis materialusis turtas. X, Uab Ilgalaikis nematerialusis turtas. X, Uab Ilgalaikio turto pokyčiai. Išvados. Litaratūra ir šaltiniai.
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2015 04 27
Baldai verslo planas
Prekybos įmonės steigimo verslo planas. Individualios įmonės „lapės baldai“ verslo planas. Įvadas. Įvadas į verslo planavimą. Įmonių rūšys. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Įmonės misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 44 psl.
2013 02 11
Ugdymo turinio planavimas
Kaip mokytojui planuoti darbą? Planavimas – tai. Kaip planuoti? Nuo ko pradėti? Planuojant mokymosi veiklą reikia atsižvelgti į mokinių. Planavimas. Tikslų niekada nepasieksime, jeigu labai aiškiai neįsivaizduosime, kokie jie yra (Geoffrey Petty). Ciklinis planavimas. Tikslai – tai aiškiai ir glaustai išdėstyti teiginiai, ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 71 psl.
2014 05 19
Elektros instaliacijos elektrinių grindų šildymo sistemos montavimas verslo planas
Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Paslaugos aprašymas. Firmos charakteristika. Verslo formos parinkimas. Vieta, kur įsikūrusi firma, aprašymas. Rinka. Rinkos tyrimas. Analitinė dalis. Rinkodaros planas. Konkurencinė analizė. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 14 psl.
2017 10 05
Baldų gamyba verslo planas
Projekto santrauka. Projekto poreikis. Projekto pagrindimas. Konkurencinė aplinka. Projekto igyvendinimo prielaidos. Įmonės juridinė forma. Rinkodara. Produkto aprašymas. Vartotojai. Rinkodaros strategija. Gamyba. Projekto įgyvendinimo vieta. Ilgalaikis turtas. Projekto veikla. Trumpalaikis turtas. Produkto savikaina. Vadyba. Veiklos ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 35 psl.
2012 03 27
Ilgalaikis turtas konspektas
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas skirstomas. Nematerialiam turtui priklauso. Nematerialiojo turto požymiai yra šie. Šis turtas egzistuoja iki tol,kol egzistuoja įmonė. Ypatinga nemat. Turto rūšis yra prestižas. Pavyzdys. Ilgalaikis materialusis turtas. Šis apibrėžimas nustato du svarbius kriterijus. Ilgalaikis materialus ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2013 04 06
Ilgalaikis matematikos mokymo 3 klasėje planas
Mokymo ir mokymosi priemonės. Vadovėlio temos. Mokinių gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 psl.
2015 04 13
Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto grupavimas balanse. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo ir pagaminimo savikaina. Materialiojo turto ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 04 08
Būrelio programa
Dailės būrelio programa. Bendrosios nuostatos. Programos paskirtis. Veikla. Ištekliai. Teminis planas.
Dailės programos, Programa, 9 psl.
2013 08 13