Pirminiai apskaitos dokumentai

300 dokumentų
Nuosavo kapitalo pirminiai apskaitos dokumentai
Sąvokos. Įvadas. Nuosavo kapitalo sudėtis. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Kitų rezervų apskaita. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) apskaita. Nuosavo kapitalo pirminiai apskaitos dokumentai. Nuosavo ...
Finansų referatai, Referatas, 17 psl.
2015 04 22
Pirminės apskaitos kursinis darbas
Įvadas. Pirminės apskaitos samprata ir reglamentavimas. Pirminės apskaitos organizavimas ir tvarkymas Uab „Maišelis“. Uab “Maišelis” apibūdinimas. Pirkimų ir pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Banko operacijų apskaitos dokumentai. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Atsargų apskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 03 02
Apskaitos proceso organizavimas skirtingų tipų įmonėse
Įvadas. Apskaitos proceso teoriniai aspektai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). Verslo apskaitos standartai (VAS). Buhalterinės apskaitos įstatymas. Apskaitos organizavimas skirtingų. Tipų įmonėse. Gamybinių įmonių apskaitos ypatybės. Prekybos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 11 17
Apskaitos proceso seka
Įvadas. Apskaitos proceso seka. Pirminiai dokumentai. Analitinės apskaitos kortelės. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Bandomasis balansas. Sąskaitų koregavimas. Sąskaitų uždarymas. Apskaitos dokumentų saugojimas. Išvados. Literatūros sarašas.
Apskaitos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 03 03
Apskaita jos organizavimas
Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Pirminiai dokumentai. Patvarkomiesiems dokumentams. Pateisinamieji dokumentai. Buhalterinio įforminimo dokumentai. Kombinuotieji dokumentai. Apskaitos registrai. Tipiniai apskaitos registrai. Pirkimų skolon žurnalas. Pardavimų skolon žurnalas. Parduotų prekių savikainos žurnalas. Pinigų gavimo ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 06 22
Apskaitos dokumentai ir registrai Pirkimų apskaitos dokumentai
Apskaitos dokumentai ir registrai rekvizitai surašymas ir pasirašymas , klaidų taisymas saugojimas ir pan. Rekvizitai. Apskaitos dokumentų pasirašymas. Klaidų taisymas. Apskaitos dokumentų , apskaitos registrų saugojimo tvarka. Patikslinamieji apskaitos dokumentai. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. ...
Apskaitos analizės, Analizė, 8 psl.
2015 11 18
Įmonės veikla UAB Traidenis
Įvadas. Įmonės istorija,esama situacija ir perspektyvos. Valdymas. Padalinių atliekamos funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas Uab „Traidenis“. Darbuotojo pareiginė instrukcija. Įmonės marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Apskaita. Pirminiai duomenys, norint vykdyti ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2015 01 19
Informacijos šaltiniai
Informacijos šaltiniai. Pirminiai informacijos šaltiniai. Knygos. Pirminiai informacijos šaltiniai. Serialiniai leidiniai. Pirminiai informacijos šaltiniai. Referuojami žurnalai (Refereed Journals). Pirminiai informacijos šaltiniai. Straipsniai. Pirminiai informacijos šaltiniai. Kaip surasti straipsnius? Pirminiai informacijos ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 29 psl.
2016 10 29
Apskaitos dokumentai ir jų klasifikavimas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Apskaitos dokmentų klasifikavimas. Išvados. Literatūra. Paveikslas. Apskaitos dokumento rekvizitai. Paveikslas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas. Paveikslas. Kasos išlaidų orderis. Paveikslas. Kasos pajamų orderis. Paveikslas. Avanso apyskaita. Paveikslas. PVM Sąskaita - faktūra. Paveikslas. Darbo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2017 02 21
Atsargų apskaita skaidrės
Atsargų apskaita. Atsargos - trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai. Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įkainojimo metodai. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą. LIFO metodas gali būti taikomas tik tais atvejais. Konkrečiam tikslui gaminamų stambių vienetinių atsargų. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 11 18
Dokumentų klasifikacija skaidrės
Dokumentų klasifikacija. Klasifikacija. Dokumentų klasifikacija pagal turinį. Dalykinė klasifikacija. Dokumentų klasifikacija pagal visuomeninę paskirtį. Dokumentų klasifikacija pagal informacijos fiksavimo būdą. Pagrindiniai dokumentų tipai. Pirminiai dokumentai. Antriniai dokumentai. Vidaus ir išorės dokumentai. Tvarkomieji ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2017 10 18
UAB apskaitos politika ir finansiniai apskaitos dokumentai
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės rekvizitai ir veikla. Įmonės buhalterija ir apskaitos programa „LABBIS III“. Įmonės reglamentavimo tvarkos apibūdinimas. Norminių dokumentų apžvalga. Apskaitos politiką formuojantys dokumentai. Tipinių ūkinių operacijų dokumentavimas ir registravimas. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2016 04 04
Individualios įmonės buhalterinės apskaitos analizė
Bendra įmonės charakteristika. Įmonės tarnybos valdymas. Įmones valdymo schema. Apskaitos dokumentai, registrai, vedimo tvarka bei metodai įmonėje. Apskaitos dokumentų ir apskaitos reigistrų saugojimas. Griežtos apskaitos blankai ir dokumentai. Įmonės turtas. Pinigų apskaita kasoje. Atsiskaitomoji sąskaita, mokėjimai. Mokėjimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2015 03 19
Vadybos praktikos ataskaita Stogava
Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika ir veiklos apžvalga. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Valdymas. Padalinių funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Marketingas. Marketingo komplekso elementai naduojami įmonėje. Prekė ( paslauga ). KAINA. Paskirstymas. Rėmimas. Įmonės prekės ir paslaugos (plotis ir ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2014 02 07
Finansinės apskaitos praktikos ataskaita
Finansinė apskaita. Susipažinti su įmonės veikla. Įmonės organizavimas. Įmonės buhalterio funkcijos, teisės ir pareigos. Įstatymai, kuriais vadovaujantis tvarkoma apskaita. Įmonės apskaitos politika. Įmonės patvirtintas sąskaitų planas. Finansinių ataskaitų straipsniai. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pagrindiniai apskaitos ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2013 01 06
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, mokestinių deklaracijų rengimas. Kompiuterinės apskaitos programos taikymas įmonėje UAB ,,panevėžio ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2017 04 27
Pajamų pripažinimas
Įvadas. Pardavimo pajamų apskaitos teoriniai pagrindai. Pajamų samprata ir reglamentavimas. Pajamų pripažinimas. Pajamų rūšys ir jų pripažinimas. Pardavimo pajamos. Kitos veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Pagautė. Pajamų dokumentavimas. Pirminiai pardavimo pajamų apskaitos dokumentai. Pardavimo pajamų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 04 23
Darbo apmokėjimo dokumentai bei jų apskaita įmonėje UAB „Trakai“
Įvadas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo užmokesčio grafinė analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Apskaitos projektai, Projektas, 30 psl.
2017 03 05
Banko apskaitos organzavimas
Apskaita banke. banko apskaitos organizavimas. Temos. Teisinis apskaitos banke reglamentavimas. 2. Banko apskaitos principai. Apskaita – verslo kalba. Niekuomet neinvestuokite į. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas 2001 m. Kredito įstaigų finansinės. LR BANKŲ ĮSTATYMAS 60 str. 3. Banko veiklos apskaitos sistema ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2017 07 27
Mokėtinų ir gautinų sumų apskaitos teorija bei skolų ir įsipareigojimų apskaitos dokumentai
Mokėtinų ir gautinų sumų apskaitos teorija bei skolų ir įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Gautinos sumos. Trumpalaikis finansinis turtas. Priskyrimas trumpalaikiam finansiniam turtui. Priskyrimo trumpalaikiam finansiniam turtui sąlygos. Sąskaitų planas. Skolų įmonei inventorizacijos aprašas. Šaltiniai.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2017 06 04
Apskaitos dokumentai
Užduotis. Apskaitos dokumentai.Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Sąskaita faktūra. 5. Mokėjimo nurodymas. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Bandomasis balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2013 11 30
Apskaitos dokumentai inventorizacija
Įvadas. Apskaitos dokumentų panaudojimo esmė. Prekių (paslaugų) pirkimo ir pardavimo dokumentai. Prekių grąžinimo akto rekvizitai. Prekių grąžinimo akto paskirtis. Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai. Pagrindiniai Kasos knygos rekvizitai. Kasos knygos koregavimas. Inventorizacijos atlikimo tvarka, rezultatų dokumentavimas. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2015 03 25
Finansinė analizė praktika
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Įmonės veikla jos tikslas bei misija - teritorijų planavimas, geodeziniai projektai, statinių projektavimas. Darbo organizavimas, struktūra. Įmonės apskaitos sistema, sąskaitų plano struktūra,naudojami apskaitos dokumentai. Įmonės apskaitos sistema,naudojami apskaitos dokumentai. Sąskaitų plano ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2013 10 19
Pardavimų apskaita
Įvadas. Prekybos įmonės esmė. Pirminiai prekybos apskaitos dokumentai. Prekybinės ir kitos veiklos pajamų pripažinimas. Pajamos. Pardavimų pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Apmokėjimų ir pardavimų registravimas apskaitoje. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 psl.
2012 04 30
Praktikos ataskaita viešbutis
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės valdymo struktūra. Darbuotojų veikla. Viešbučio reklama ir konkurentai. Viešbučio paslaugų teikimo procesas. Darbas komandoje ir komunikaciniai įgūdžiai. Pirminiai apskaitos dokumentai. Individuali užduotis. Išvados. Literatūra, informacijos šaltiniai.
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2014 01 29
Vadybinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės istorija ir perspektyvos. Padalinių funkcijos. Valdymo struktūra. Vadovo stilius. Darbo organizavimas Uab “Baltijos gėrimai”. Darbuotojo instrukcija. Marketingas. Prekė. Paskirstymas. Rėmimas. Apskaita. Pirminiai duomenys. Apskaitos procesas įmonėje. Dokumentai naudojami įmonėje. Praktikos vertinimas. Išvados. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2015 04 01
Ūkio veiklos apskaita
Įvadas. Metodinio leidinio tikslai ir uždaviniai. Tikslai:. Uždaviniai. Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Apskaitos esmė ir uždaviniai. Apskaitos principai ir reikalavimai. Apskaitos sistemos. Ūkininko ūkio veiklos apskaitos reglamentavimas lr. Ūkio veiklos ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas atskaitomybėje. Turto ir ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 114 psl.
2012 08 24
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje
Įvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo sąvokos. Apskaitos vedimo principai. Uždarosios akcinės bendrovės „Xxx“ charakteristika. Įmonės buhalterija ir apskaitos programa „LABBIS III“. Įmonės reglamentavimo tvarkos apibūdinimas. Apskaitos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 psl.
2017 06 11
Atsargų apskaitos dokumentai praktikos ataskaita
Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų rūšys ir klasifikacija. Atsargų apskaitos dokumentai. Prekės kortelė (etiketė). Materialinių vertybių pajamavimo orderis. Atsargų apskaitos kortelė. Atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraštis. Medžiagų išdavimo iš sandėlio kortelė. Prekių priėmimo pagal kiekį aktas. Prekių ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2012 04 13
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika
Generalinės miškų urėdijos apskaitos politika. Įvadas. Apskaitos organizavimas. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. Finansinės veiklos kontrolė. Steigiamos komisijos. Dokumentų saugojimo tvarka. Apskaitos technika. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 82 psl.
2013 03 28