Projekto igyvendinimo etapai

300 dokumentų
Verslumo daigai Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas
Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos apibūdinimas ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumo pagrindimas. Vietos projekto tikslai ir uždaviniai. Vietos projekto įgyvendinimo priemonės ir veiksmai. Vietos projekto įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Projekto tęstinumo galimybės. Projekto biudžetas ir jo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 psl.
2015 07 29
Mano kūnas mano tvirtovė
„Mano kūnas- mano tvirtovė”. Poreikiai ir problemos. Apklausa. Ligų priežastys (1). Ligų priežastys (2). Tačiau visa tai žinodami, dauguma nieko nedaro. Kodėl?. Projektas „Mano kūnas- mano tvirtovė“ suteiks kiekvienam galimybę pamatyti, jog rūpintis savo sveikata yra pigiau, nei susirgus mokėti pinigus gydymui. Projekto ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 05 20
Vandens parko komplekso projektas
Įvadas. Ab „Kaistata“ analizė. Trumpas įmonės aprašymas. Įmonės strategija ir vertybės. Įmonės logotipas ir šūkis. Įmonės privalumai ir kompetencija. Personalo vadyba įmonėje. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės konkurencinis pranašumas. Ab „Kaistata“ statybos projektas. Projekto aprašymas. Projekto vieta. Naudojama ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2014 05 02
Ekstremalaus vairavimo aikštelės statymas
PROJEKTO PAVADINIMAS Informacija apie įsivaizduojamą įmonę , kuri vykdys projektą. Informacija apie projekto partnerius. Informacija apie projekto įgyvendinimo vietą. Probleminės situacijos aprašymas. Projekto tikslas ir uždaviniai. Projekto rezultatai. Projekto išgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo aprašymas. Projekto įgyvendinimo ...
Transporto projektai, Projektas, 4 psl.
2015 03 23
Inžinerinis projektas Grožio salono dizainas
Įvadas. Projekto tipas. Pareiškėjo duomenys. Įmonės pavadinimas ir logotipas. Informacija apie projekto partnerį. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto, gaminio ir organizacijos tikslai. Projekto tęstinumas. Suinteresuotosios šalys. Įmonės darbuotojai. Įmonės struktūra. Projekto loginis pagrindimas. Veiklų kaštai. Projekto veiklų ...
Statybos projektai, Projektas, 15 psl.
2015 03 18
Monitoringas
Pagrindiniai darbai projekto įgyvendinime. Tipinės problemos - klaidos. Projekto veiklų koordinavime. Projekto įgyvendinimo etapai. (administravimo požiūriu). Projekto veiklų koordinavimo problemos. Projekto įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai. Studijuojant dokumentus svarbu. Detalaus projekto plano parengimas. Detalaus projekto ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 05 06
Socialiniai projektai ir programos
Socialiniai projektai ir programos. Socialinio projekto paraiška. Projekto aprašymas. Trumpa projekto santrauka (0,5 psl. Projekto aprašymas (iki 1,5 psl. ), kuriame pateikiama ši informacija. Situacijos (problemos) atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Projekto tikslas ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 psl.
2014 05 12
Kompiuterių remonto įmonės kūrimas
Įvadas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Projekto įgyvendinimo vieta ir laikas. Projekto idėjos ssgg analizė. Projekto smart analizė. Projekto planas. Darbai ir jų trukmės. Materialūs ištekliai. Uab steigimo etapai. Finansavimo šaltiniai. Rizikos valdymas. Projekto kokybės valdymas. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 13 psl.
2014 12 10
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas Socialinė problema
Moksleivių turiningo laisvalaikio ugdymo projektas „ iš močiučių skrynių “ vadovas. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto organizacijos. Projekto vykdytojai. Projekto pavadinimas. Situacijos pristatymas Problemos analizė. Kam skirtas projektas tikslinė grupė. Numatomas dalyvių skaičius. Projekto tęstinumo galimybės. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 psl.
2015 03 27
Inovacijos kursinis
Teorinė dalis. Inovacijos sąvoka. Inovacijų klasifikacija. Inovacinio projekto ir projekto vadybos sampratos, jų teorinis pagrindas. Projekto ir projekto vadybos sampratos. Pagrindiniai kūrimo ir įgyvendinimo etapai. Projektinė dalis. Tyrimai. Vidinių veiksnių analizė. Išorinių veiksnių analizė. Technologinių galimybių pagrindimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 04 29
Šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos projekto paraiška
Všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacija. Projekto „všį šiaulių respublikinės ligoninės pastato renovacijos“ paraiška. Bendra informacija. Projekto santrauka. Projekto pagrindimas. Kokius poreikius tenkins projektas. Partnerystė. Informacija apie projekto partnerius. Detalus partnerių apibūdinimas. Projekto ...
Vadybos projektai, Projektas, 16 psl.
2013 05 08
Saugus elgesys kelyje
Saugus elgesys kelyje. projekto pavadinimas. projektą vykdanti komanda, komandos vadovas. projekto esmė. projekto rezultatai. projekto tikslinės grupės. projekto atitikimas specialiesiems prioritetiniams kriterijams. projekto loginis pagrindimas ir rizikos įvertinimas. projekto veiklų įgyvendinimo grafikas. projekto sąmata. X. ...
Sociologijos projektai, Projektas, 6 psl.
2013 05 24
Paraiškos forma ir jos pildymo nurodymai
Paraiškos forma ir jos pildymo nurodymai. Kaip teisingai užpildyti paraišką? Įsidėmėkite. Projekto santrauka. Projekto įgyvendinimo rezultatai. Projekto finansavimo šaltiniai. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos. Projekto veiklų planas. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems bendriesiems atrankos kriterijams. Projekto ...
Žiniasklaidos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2014 05 06
Šventės organizavimas
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. Projektinė dalis. Nagrinėjamos situacijos analizė ir projekto pagrindimas. Projekto idėjos aktualumas ir jo įgyvendinimo socialinės ar ekonominės naudos. Pagrindiniai projekto etapai ir procesai. Projekto tikslas ir uždaviniai siekiant rezultatų, terminai ir sąnaudos. Projekto gyvavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 03 31
Foto studija įmonės projektas
Savarankiško darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Projekto įgyvendinimo vieta ir data. Misija. Galimi partneriai. Projekto idėjos įgyvendinimo planas Projekto tvarkaraštis. Išteklių apmokėjimo planas. SWOT analizė. SSGG analizė. Smart analizė. Išteklių apmokėjimo planas. Išteklių paskirstymas projekto darbams. Projekto biudžetas.
Vadybos projektai, Projektas, 17 psl.
2015 05 28
Projekto įgyvendinimas ir kontrolė
Projekto įgyvendinimas ir kontrolė. Bendra pasikeitimo kontrolė. Projekto veiklos įgyvendinimo kontrolė. Projekto kaštų kontrolė. Siekiant efektyviai valdyti projektą būtina žinoti realią jo įgyvendinimo situaciją ir tuo remiantis priimti atitinkamus sprendimus dėl tolimiasnių veiksmų. Pagrindinis projekto eigos kontrolės ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Duobė požeminiame garaže
Įvadas. Problemos medis. Problemos išsamus pagrindimas. Projekto santrauka ir pasirinkto sprendimo pagrindimas. Projekto tikslas. Uždaviniai. Projekto veiklų ir uzduočių diagrama. Kalendorinis projekto igyvendinimo grafikas. Projekto trukmė. Išlaidų kategorijos. Projekto rezultatas. Projekto poveikis ir testinumas. Projekto rizikos ...
Transporto projektai, Projektas, 18 psl.
2015 02 25
Prekyba šokoladu internete
Pareiškėjo duomenys. Informacija apie projekto partnerį (-ius). Trumpas projekto aprašymas. Projekto loginis pagrindimas. Kritinis kelias. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas. Projekto biudžetas. Veiklų kaštų pagrindimas. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai. Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims. ...
Verslo projektai, Projektas, 17 psl.
2015 02 04
Projektas labdaros vakaras
Pareiškėjo duomenys. Informacija apie projekto partnerius. Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti prašoma parama. Trumpas projekto aprašymas. Projekto loginis pagrindimas. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas. Projekto biudžetas. Biudžeto išskirstymas pagal mėnesius. Papildymas. Projekto biudžetas. Projekto tinkamų finansuoti ...
Menų referatai, Referatas, 15 psl.
2013 03 04
Klaipėdos miesto gyventojų gyvensena: fizinio aktyvumo ypatumai
Vardas pavardė klaipėdos miesto gyventojų gyvensena fizinio aktyvumo ypatumai. Situacijos pristatymas fizinio aktyvumo reikšmė vaiko vystymuisi –. Projekto tikslas. Programos adresatas. Programos trukmė. Projekto įgyvendinimo etapai. Laukiami mokymo rezultatai. Projekto vertinimo metodai. Projekto tęstinumas.
Slaugos referatai, Referatas, 6 psl.
2015 06 14
Ligoninės paslaugų plėtra ir optimizavimas bei aprūpinimas nauja slaugos įranga
Naujamiesčio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų plėtra ir optimizavimas bei aprūpinimas nauja slaugos įranga. Įvadas. Projektą įgyvendinanti organizacija. Bendroji informacija. Teisinis apibūdinimas. Įstaigos veiklos tikslas ir uždaviniai. Naujamiesčio slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų pagrindiniai rodikliai. ...
Vadybos projektai, Projektas, 44 psl.
2014 03 27
Vilkyškių pieninė sūrių eksportas į Vokietiją
Ab ”vilkyškių pieninės” sūrių eksportas į vokietiją. Įvadas. Informacija apie projektą. Projekto pareiškėjas. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto vadovas. Projekto gairės, tikslūs įgyvendinimo terminai. Bendras projekto biudžetas. Projekto partneriai. Produktas. Projekto santrauka. Projekto problemos, idėjos ir situacijos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2013 03 03
Sėkmės kelias projekto analizė
Projekto pristatymas Projekto pavadinimas. Projekto pobūdis. Projekto „ Sėkmės kelias “ tikslai. Pagrindinės „ Sėkmės kelias “ projekto temos. Projekto veikla , trukmė ir atsakomybė Projekto trukmė. Projekto resursai. Pažintiniai kursai. Mokomasis renginys. Ugdomasis renginys. Mokomasis - ugdomasis renginys. Projekto veiklų ...
Logistikos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 01 29
Ekonomikos projektinis darbas Ekologiška gamyba
Projekto santrauka. Projekto poreikis. Tikėtinas rezultatas, tikslai, uždaviniai. Projekto pagrindimas. SSGG analizė. Konkurencinė aplinka. Projekto įgyvendinimo prielaidos. Įmonės juridinė forma, steigimo procedūra ir išlaidos. Rinkodara. UAB „EKOTRAŠKIS“ produktas. Vartotojai. Projekto rinkodaros strategija. Gamyba. Projekto ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 35 psl.
2013 10 23
UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ konteinerių sandėlių technologijų plėtros didinimas
UAB „ klaipėdos konteinerių terminalas “ konteinerių sandėlių technologijų plėtros didinimas. Informacija apie įsivaizduojamą įmonę , kurį vykdys projektą. Probleminės situacijos aprašymas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto įgyvendinimo aprašymas. Projekto įgyvendinimo planas. Veikla Trukmė Savaitės Atsakingas ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2017 05 14
Viešųjų projektų administravimas: Neįgaliųjų sporto centro steigimas
Viešojo projekto poreikio/problemos pagrindimas. Bendra informacija apie projekto pareiškėją. Marijampolės savivaldybės esamos situacijos/problemų analizė. Ekonominės, švietimo ir kultūros situacijos apžvalga. Marijampolės savivaldybės demografinės situacijos analizė. Esama situacija. Metodai, taikyti problemai ar poreikiui ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 05 15
Etnokultūrinis projektas „Mūsų lobynai“
Etnokultūrinis projektas „ mūsų lobynai. Informacija apie organizatorių Pavadinimas. Adresas , pašto indeksas. El. paštas. Projekto vadovai. Informacija apie projektą Projekto pavadinimas. Projekto įgyvendinimo terminas. Projekto organizatorius. Projekto partneriai. Projekto aprašymas. Projekto kontekstas ir motyvacija. Projekto ...
Etnologijos referatai, Referatas, 2 psl.
2016 05 20
Verslo projektai konspektas
Įvadas. Verslo projektai – adekvati verslo valdymo forma. Projektinio valdymo prielaidos. Projekto misijos įgyvendinimas. Projekto sąvokos apibrėžimas ir jo klasifikavimas. Įvairių projekto gyvavimo ciklų apibrėžimas ir palyginimas. Atskirų projekto etapų išlaidos. Priešinvesticinė fazė. Investicinė (įgyvendinimo) fazė. ...
Verslo konspektai, Konspektas, 50 psl.
2015 12 01
Lankytojų srauto didinimas turizmo sodyboje
Įvadas. Projekto iniciavimas. Situacijos analizė ir problemos identifikavimas. Suinteresuotųjų šalių analizė. Projekto idėjos. Projekto tikslas ir uždaviniai. Projekto planavimas. Projektui įgyvendinti reikalingi etapai ir veiklos. Kalendorinis projekto planavimas. Darbų sąrašas, eiliškumas, tarpusavio priklausomybės, atlikimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 01 15
Vaikų iš socialinės rizikos šeimų integracija į visuomenę
Užimtas vaikas – išgelbėta šeima Vaikų dienos centras kuriamas Ąžuoliuko vaikų lopšelio – darželio patalpose. Projekto idėja. Projekte numatyta suteikti socialinę – psichologinę pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams iš asocialaus elgesio. Problema. Po pamokų namo sugrįžę vaikai savo tėvus dažniausiai randa girtus. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 06 05