Statistika

Statistikos referatai, kursiniai, tyrimai moksleiviams ir studentams. Statistinės analizės ir tyrimai.
669 dokumentai
Vartotoju elgsenos tyrimas
Įvadas. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Saldainių gaminių vartotojų elgsenos tyrimo rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2013 01 15
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis grafikas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2012 09 22
Mokslo taikomųjų tyrimų namų darbas
Įvadas. Tyrimo projektas. Tyrimo projekto sandara. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Darbo metodika. Tyrimo metodikos pobūdis. Tyrimo tipas. Tyrimo duomenys. Pagrindinai rezultatai. Pagrindiniai rezultatai. Išvados. Priedai.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2013 04 02
Statistika savarankiškas darbas
Statistika savarankiškas darbas. Statistikos savarankiško darbo užduotis II VARIANTAS 1 uždavinys. Statistikos savarankiško darbo užduočių sprendimai II VARIANTAS 1 uždavinys. Literatūros sąrašas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 psl.
2015 08 11
Eksportas ir importas Lietuvoje
Eksportas ir importas Lietuvoje statistinis tyrimas. Įvadas. Tiriamoji dalis. Užsienio prekyba. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Indeksai. Sklaidos (variacijos) rodikliai. Ryšio glaudumo rodikliai. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2013 03 06
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo Lietuvoje statistinis tyrimas
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo lietuvoje statistinis tyrimas. Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo teorinė samprata. Gimstamumo ir mirtingumo dinaminiai rodikliai. Gimstamumo analizė. Mirtingumo analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2012 12 15
SPSS savarankiškas
Įvadas. KVK Socialinių mokslų fakulteto studentų apklausa apie sveiką. Gyvenseną. SPSS Variable View lango vaizdas. Statistinė duomenų analizė. UŽDUOTIS (Kiekybinio kintamojo reikšmių sugrupavimas į 4 intervalus pagal kvartiliusPirsono ir Spirmeno koreliacijos koeficientai. Chi kvadrato kriterijus. Hipotezių tikrinimas. Tiesinė ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2014 05 16
Nusikaltimų statistinis tyrimas
Nusikaltimų statistinis tyrimas. Ekonominės statistikos savarankiškas darbas. Turinys. Įvadas. Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Literatūra.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 22 psl.
2011 01 17
Namų ūkiuose naudojamų elektros prietaisų statistinis tyrimas
Naudojant statistinius duomenis apie du tarpusavyje susijusius rodiklius, apskaičiuoti ryšio rodiklius (koreliacijos, regresijos koeficientai), elastingumo koeficientą, padaryti išvadas. Apskaičiuojamas koreliacijos koeficientas. Apskaičiuojamas regresijos koeficientas. Apskaičiuojamas elastingumo koeficientas. Naudojant lsd įmonių ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2012 11 05
Taikomieji tyrimai
Įvadas. Teorinis skyrius. Rodykliniai multimetrai. Skaitmeniniai multimetrai. Praktinis skyrius. Lentelė. Lentelė. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Statistikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 01 21
Bedarbystes statistinis tyrimas
Bedarbystės statistinis tyrimas. Turinys. Absoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2010 03 03
Statistinių duomenų apie įmonių grupę Alita rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Eurostato duomenys. Oficialios statistikos duomenys apie įmonių pasiskirstymą pagal darbuotojų skaičių, susiję su nagrinėjamos įmonės ekonomine veikla. Įmonių grupės „alita“, ab ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2012 11 28
Apklausos rezultatų tyrimas spss programa-kokybiniai duomenys
Įvadas. Apklausos rezultatų tyrimas. Anketos-klausimyno pristatymas. Anketos-klausimyno tyrimas. Nepriklausomumo tyrimas. Koncentruotų duomenų nepriklausomumas. Homogeniškumas. Kartotinių testų analizė. Nominalinės skalės rodiklių ryšio stiprumo vertinimas. Ranginės skalės rodiklių ryšio stiprumo vertinimas. Išvados. Literatūros ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 23 psl.
2013 11 14
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumas ir mirtingumas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gimusių ir mirusių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2013 10 29
AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija krovos analizė ir prognozavimas
Įvadas. Ab klasco krovos apimčių iki. Metų analizė. Ab klasco krovos apimtis iki. Metų. Laiko eilutės ir analitinių rodiklių analizė. Tiesinio ir eksponentinio trendų prognozės. Vidinių bei išorinių veiksnių poveikis ab klasco krovai. Koreliacinė analizė. Pirmos eilės regresinio modelio analizė. Daugianario regresinio modelio ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2013 01 03
Santuokų ir skyrybų statistinis tyrimas
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė duomenų lentelė. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 20 psl.
2012 06 08
Dėvėtų drabužių rinkos tyrimas
Dėvėtų drabužių statistinis rinkos tyrimas. Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo tikslas. Anketos klausimai. Hipotezės. Apklausos eiga. Darbo klaidos. Išvados.
Statistikos analizės, Analizė, 17 psl.
2013 01 10
Kiekybinių sprendimų pagrindų kursinis
Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Aprašyti gautus rezultatus. Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, apskaičiuoti vidutines kvadratines paklaidas. Naudota literatūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 12 03
Matematinė statistika. Savarankiški darbai.
Matematinės statistikos savarankiški. Darbai. Aštuoni uždaviniai su pilnais sprendimais paaiškinimais. Lentelės, grafikai. Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Ar teisingai gavome absoliučiuosius dažnius ni, pasitikriname pritaikę prie ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 22 psl.
2010 10 18
Lesto veiklos analizė
Akcinės bendrovės „lesto“ veiklos analizė. Įvadas. Tikslas. Objektas. Metodai. Uždaviniai. Apie įmonę. Lesto vertybės:. Lesto misija. Lesto vizija. Pagrindinės veiklos kodas pagal evrk:. Istorija. Įmonės „lesto“ ekonominiai rodikliai.Įmonės „lesto“ socialiniai rodikliai. Darbo apmokėjimo analizė. Darbo našumo analizė. ...
Statistikos analizės, Analizė, 20 psl.
2013 05 10
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas
Namų ūkio tyrimas. Namų ūkio tipo pristatymas. Vieno mėnesio keturių asmenų namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 03 15
Lietuvos gyventojų emigracijos statistinis tyrimas
Lietuvos gyventojų emigracijos statistinis tyrimas. Įvadas. Lietuvos gyventojų emigracijos reiškinio teorinis aspektas. Emigracijos esmė. Emigracijos priežastys. Lietuvos gyventojų emigracijos reiškinio analizė 2006-2010m. Emigracijos analizė pagal amžių. Emigracijos analizė pagal lytį. Emigracijos vidutinių rodiklių analizė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2013 12 29
Maxima paslaugų kokybės tyrimas
Uab „maxima“ paslaugų kokybės tyrimas. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Uab „maxima“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedas.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2013 03 18
Ekonominė statistika
Įvadas. Ūkio subjektų skaičiaus tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių duomenų grupavimas ir pateikimas. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Ekonominių reiškinių tarpusavio analizė. Ūkio subjektų skaičiaus modelis. Ūkio subjektų skaičiaus tyrimo rezultatai. Išvados. Naudota literatūra. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 81 psl.
2011 05 11
Laiko eilutės
Teorinė dalis. Ekonometrija. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės. ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika. Tiriamoji dalis. Aprašomoji statistika. Vertiname laiko eilute pagal ARMA modelį. ARMA modelių parametrų vertinimas. Liekanų analizė. Sumodeliuotos ir tikrosios eilutės palyginimas. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 12 17
Žemaitijos pienas statistinė veiklos analizė
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ veiklos statistinė analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pristatymas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai). Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (procentinis pokytis). Vidutinis lygis. Vidurkiai, vidurkių rūšys. Aritmetinis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2012 11 14
Nedarbas Lietuvoje statistinis tyrimas
Įvadas. Nedarbo teoriniai aspektai. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo pasekmės. Statistinio tyrimo metodikos pagrindimas. Santikiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Statistinių duomenų analizė. Pradinių duomenų analizė. Pradinų duomenų surinkimas ir apibendrinimas. Struktūriniai vidurkiai, variacijos ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 19 psl.
2014 05 28
Statistikos savarankiškas darbas
LR gyventojų skaičius metų pradžioje. Kolegijos dėstytojų pasiskirstymą pagal amžių. Ištęstinių studijų pirmo kurso studentų. Uždavinių sprendimai. Yra tokie oficialios statistikos duomenys apie vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, Lt. Tai yra periodinė, vidutinių dydžių,vienodų laiko tarpų, statistinė eilutė. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2013 09 06
Kuras - daugiakriterinė analizė
Įvadas. Literatūros analizė. Praktinė dalis. Kriterijų aprašymas. Pradinių duomenų lentelė. Daugiakriterinė pradinių duomenų lentelė. Skaičiavimai. Švados. Literatūros šaltiniai.
Statistikos analizės, Analizė, 11 psl.
2012 10 05
Darbo užmokesčio statistinis tyrimas
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio. Statistinis tyrimas. Įvadas. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinio bruto darbo užmokesčio variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2013 04 18