Teisės konspektai (2)

906 dokumentai
Tarptautinė viešoji teisė konspektas
Tarptautinė viešoji teisė. Tarptautinės teisės periodizacija. Tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės panašumai ir skirtumai. Pagrindiniai viešosios ir tarptautinės teisės skirtumai. Specifiniai tarptautinės teisinės sistemos bruožai. TT šaltiniai. TT Subjektai. Valstybes teritorija ir jos sudėtines dalys ...
Teisės konspektai, Konspektas, 90 psl.
2015 06 15
Muitines veikla konspektas
Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės veiklos broužai. Patikrinimą atliekančių valstybės institucijų veikla pasienio kontrolės punktuose. Lietuvos muitinė, jos uždaviniai ir funkcijos. Muitinės struktūra. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 psl.
2011 12 07
Nusikalstamos veikos stadijos
Nusikalstamos veikos stadijos. Nusikalstamos veikos stadijų samprata ir rūšys. Nusikaltimo stadijos. Nusikalstamos veikos padarymo stadijos samprata. Terminas stadija. Nusikalstama veika. Parengtinė nusikalstama veika. Rengimasis padaryti sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir jo baudžiamumas. „Tyčios iškėlimas aikštėn“ („Tyčios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 10 18
Baudžiamojo proceso teisės konspektas
Tema. Baudžiamojo proceso samprata. Baudžiamojo proceso sąvoka, funkcijos ir proceso tipai. Tema. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai. Tema. Baudžiamojo proceso principai. Tema. Baudžiamojo proceso subjektai. Valstybės institucijos ir pareigūnai – baudžiamojo proceso subjektai. Proceso dalyviai. Tema. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 90 psl.
2016 03 20
Teisės pagrindų konspektas
Teisės samprata. Teisės norma. Socialinės normos. Moralės normos. Papročiai. Religinė norma. Korporatyvinės normos. Techninės normos. Istorinė teisės raida. Ryškiausias antikos teisės paminklas – romėnų teisė. Viduramžiai. Naujieji laikai. Teisės šaltiniai. Teisės aktai. Poįstatyminiai teisės normų aktai (įstatymų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 psl.
2012 04 12
Es institucinės teisės konspektas
I dalis. Institucinė teisė. I tema. Europos Sąjungos atsiradimas, jos teisinis statusas ir tikslai. Istorinės prielaidos, sąlygojusios Europos Bendrijų susikūrimą. Apibendrinant galėtume išskirti šias priežastis, sąlygojusias Europos susijungimą po antrojo pasaulinio karo. Europos Bendrijų sukūrimas. Europos Bendrijų ypatumai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 82 psl.
2013 11 02
Baudžiamoji teisė. Principai ir uždaviniai
Baudžiamosios teisės samprata. Bt esmė. Bt sistema. Bt principai. Bt funkcijos. Bt uždaviniai. Baudžiamojo įstatymo samprata. Bį požymiai. Baudžiamojo kodekso struktūra. Bk specialiosios dalies straipsnio dispozicija ir sankcija, jų rūšys. Į galiojimas laike. Atgalinis įstatymų taikymas. Baudžiamųjų įstatymų galiojimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 41 psl.
2011 08 05
Darbo teisės savoka ir sistema
Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisiniai santykiai ir glaudžiai su jais susijusių teisinių santykių rūšys. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai. Ypatingoji dalis. Idarbinimo teisinis reguliavimas. Darbo sutartis. Darbo laikas. Poilsio laikas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 psl.
2011 08 05
Lietuvos konstitucinė teisė
Lietuvos konstitucinės teisės samprata. Teisinio reguliavimo metodas. Kt-ės normos, rūšys ir ypatumai. Kt-ės normų realizavimas, efektyvumo problemos. Konstituciniai teisiniai institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Konstitucinės teisės mokslas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 psl.
2011 08 05
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 9
Bt sd ir jos sistema. Nv kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (bk sd xvi skyrius). Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 psl.
2011 08 05
Valstybės tarnybos samprata
Valstybės tarnybos instituto raida Lietuvoje. Valstybės tarnybos sąvoka ir pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos. Valstybės tarnybos rūšys. Pagrindinės Valstybės tarnybos įstatymo sąvokos Valstybės tarnyba. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojo statusas. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2015 03 18
Komercinės teisės konspektas
Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės (kt) šaltiniai. Komercinių santykių organizacinė struktūra. Draudimo teisiniai santykiai. Komercinės prievolės. Komercinės sutartys. Ks dėl paslaugų suteikimo. Tarptautinių krovinių pervežimas. Ekspedicijos sutartis.
Teisės konspektai, Konspektas, 45 psl.
2011 08 05
Teises filosofijos egzamino klausimai
Teisės filosofijos egzamino klausimai. Teisės filosofijos teorijos. ). Teisės filosofijos objektas, uždaviniai, metodologija. ). Teisės normų legitimumo užtikrinimas prigimtinės teisės ir kosminės tvarkos įstatymais Tomo Akviniečio filosofijoje. ). Prigimtinės teisės į laisvę pagrindimas Kanto filosofijoje. ). Teisė į laisvę ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 psl.
2014 01 03
Darbo teisė konspektas 2
Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ir kolektyvinės sutarties sudarymas. Kolektyvinės sutarties vykdymas. Darbo teisės reguliavimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 08 05
Darbo teisės konspektas
Darbo teise sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teises objektas. D s-kių teisinio reguliavimo metodas. Dt, d įst. Ir dt mokslo sistema. Dt principų sąvoka, jų reikšmė. Dt ðaltinių sąvoka, pagrindinės jų ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė dtje. Poįstatyminiai aktai kaip dt šaltinis. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 psl.
2011 08 05
Komercinė teisė
49 klausimai - atsakymai komercinės teisės tema. Kuo skiriasi civilinė teisė nuo komercinės teisės? Komercinės teisės požymiai. Kuo kiriasi turtas nuo daikto? Kuo skiriasi privačių asmenų ir viešų juridinių asmenų pelno paskirstymas. Kas sudaro subjektiškumo turinį? Pagal veiksnumo apimtį į ką skirstomi fiziniai asmenys. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 12 10
Vežimo sutartys
Vežimo rūšys ir teisinis jo reguliavimas. Vežimo sutartys. Krovinių vežimo sutarties sąvoka. Sutarties sudarymo tvarka. Krovinių vežimo sutarties dalykas, krovinio vežimo kaina, terminas. Vežėjo ir krovinio siuntėjo teisės ir pareigos. Šalių atsakomybė už krovinių vežimo prievolės pažeidimą. Bendroji ir atskiroji avarija ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 psl.
2011 08 05
Baudziamojo proceso teisė
Patraukimas kaltinamuoju. Kaltinimo pareiškimas. Kaltinamojo apklausa. Kaltinimo pakeitimas ir papildymas. Parengtinio tardymo sustabdymas ir pabaigimas. Parengtinio tardymo sustabdymas. Baudžiamosios bylos nutraukimas. Pt pabaigimas, perduodant bylą su kaltinamąja išvada į teismą. Kaltinamoji išvada. Teismas ir teismingumas. Atidavimas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 psl.
2011 08 05
Romėnų teisės konspektas
Romėnų teisės šaltiniai. Civilinų teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas. Ypatingosios pretorinės gynybos priemonės. Ekstraordinarinis procesas. Procesinis atstovavimas. Terminai, ieškinio senatis. Romėnų teisės subjektai. Status libertatis. Status ...
Teisės konspektai, Konspektas, 77 psl.
2012 02 27
Teisėsaugos institucijos konspektas
Lr teisėsaugos institucijų (lrti) kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Sovietinė teismų sistema lietuvoje. Lietuvos respublikos teismų sistema, teisėjų skyrimo tvarka. Kandidato į apylinkės teisėjus ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 psl.
2011 08 05
Konstitucinė teisė Lietuvoje konspektas
Konstitucinės teisės samprata. Lietuvos konstitucinės teisės mokslas. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucija – pagrindinė konstitucinės teisės raiškos forma. Konstitucijos apsauga. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Asmens konstitucinis teisinis statusas. Lietuvos respublikos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 psl.
2011 08 05
Lyginamoji konstitucinė teisė konspektas
Kurso įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Užsienio valstybių sistema. Valstybių klasifikavimo pagrindai ir kriterijai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės normų rūšys. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucijos teorijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 psl.
2014 03 13
Kriminologijos konspektas
Kriminologijos dalykas ir sistema. Kriminologijos metodika (kriminologinių tyrimų metodika). Pagrindiniai kriminologijos raidos bruožai (kriminologijos mokslo istorija). Nusikalstamumas ir pagrindinės jo tendencijos. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamumo prevencija.
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 08 05
LR prokuratūra. Jos sistema
Prokuratūros raida lietuvojel prokuratūra prieškario lietuvojel prokuratūra lietuvoje. dabartinė lietuvos prokuratūra. lr prokuratūros sandara. Lr generalinės prokuratūros struktūra. Apygardos prokuratūros struktūra. Apylinkės prokuratūros struktūra. Generalinis prokuroras, jo kompetencija. prokuratūros personalas ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 08 05
Pabėgėlių teisė
Pabėgėlių teisė kaip žmogaus teisių teisės dalis, jos sąvoka ir pagrindiniai šaltiniai. Prieglobsčio sąvoka pabėgėlių teisės požiūriu. Pabėgėlių teisės sąvoka ir santykis su ţmogaus teisių teise. Pabėgėlių teisės raida (tarptautiniu mastu ir lietuvos respublikoje). Pabėgėlių teisės ištakos ir raida tarptautiniu bei ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 psl.
2012 07 04
Socialinis aprūpinimas
Socialinio aprūpinimo (sa) samprata. Socialinio aprūpinimo, socialinės saugos ir socialinės rūpybos sąvokų panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės (sat) reguliavimo dalykas. Socialinio aprūpinimo teisės ir gretutinių teisės šakų (ct, dt, fint, št ir medicininės) sąveika, reguliavimo santykių panašumai ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 psl.
2011 08 05
Sutarčių teisė konspektas
Sutarties samprata. Sutarciu teises saltiniai. Sutarciu teises principai. Sutarciu galia. Sutarciu teises vienodinimas. Sutarciu rusys. Ikisutartiniai santykiai. Sutarciu sudarymas. Sutarciu turinys. Sutarciu vykdymas.
Teisės konspektai, Konspektas, 14 psl.
2014 04 05
Administracinis procesas konspektas
Administracinio proceso samprata ir rūšys. Teisinio proceso samprata ir rūšys. Administracinio proceso teisės samprata ir sistema. Socialiniai pokyčiai, įtakojantys administracinio proceso teisę. Administracinio proceso rūšys ir poreikis skirstyti administracinį procesą į atskiras rūšis. Administracinė teisena samprata ir santykis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 30 psl.
2014 01 03
Notariatas
Notariato istorija ir raida. Notariato rūšys. Notariato rūšys (sistema). Lotyniškasis notariatas. Notaro veiklos principai. Kaip tapti notaru? Kandidatas į notarus (asesorius). Notaro pareigoms užimti. Notarų skaičius. Notaro atsakomybė. Notaro veiklos priežiūra. Notaro savivalda. Notarų rūmai. Notarinių veiksmų atlikimo pagrindai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 psl.
2011 08 05
Teises filosofijos konspektas
Teisės filosofijos objektas. Formaliųjų ir turiningųjų teisės pagrindų skirtis. Kantas apie žmogaus situacijos pasaulyje dvilypumą. Žmogaus praktinis protas ir laisvė kanto filosofijoje. Praktinio proto idėjos ir prigimtinė teisė kanto filosofijoje. Moralinių reikalavimų ir valstybės įstatymų sąveika kanto požiūriu. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 23 psl.
2013 01 20