Teisės savarankiški darbai

174 dokumentai
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas - projektas
Įvadas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės veiklos sritis. Įmonės struktūra. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų valdymo sistemos naudingumas organizacijos valdyme. Dokumentų valdymo sistema DVS. Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos. Dokumentų ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 41 psl.
2014 11 11
Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus rūšys, jų ypatumai
Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata. Mokesčių įstatymų pažeidimų samprata. Atsakomybės už mokesčio įstatymo pažeidimus rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Finansinių sankcijų samprata ir rūšys. Delspinigiai. Baudos. Švelnesnių sankcijų skyrimo ar ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2013 11 01
Teismo posėdžio procesiniai dokumentai
Teismo posėdžio. Procesiniai dokumentai. Ieškinys. Pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Nutartis skirti teismo posėdį. Teismo šaukimai šalims. Neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Įteikimo taisyklės. Šalių priesaika. Teismo sprendimo įžanginė rezoliucinė dalis. Apeliacinis ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2014 06 15
Socialinės paslaugos
Socialinų paslaugų samprata ir rūšys. Socialinių paslaugų reglamentavimas lietuvoje. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų samprata ir rūšys. Socialinių paslaugų sistemos analizė. Duotosios bylos analizė.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2014 03 26
Teisės savarankiškas darbas
Įvadas. Literatūros analizė. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Sutuoktinių bendro turto padalijimo principai. Teismo nutarties analizė. Išvados. Priedai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 psl.
2013 12 29
Žmogaus teisės, laisvės ir pareigos
Įvadas. Žmogaus teisės ir laisvės. Teisė į gyvybę. Teisė į laisvę. Teisė į asmens neliečiamybę. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvės. Masinės informavimo priemonės laisvė. Spaudos laisvė. Būsto neliečiamybė. Gynybos teisė. Teisė dalyvauti valdant valstybę. Informacijos laisvė. Peticijų teisė. Teisė ir pareiga ginti ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2014 06 18
Profesinės etikos savarankiškas darbas
Profesinė etika. Išvardykite penkis žodžius terminus kuriuos siejate su terminu „ etika “ pavyzdžiui , „ sąžiningumas “. Pateikite penkis veiksmų , kuriuos laikote etiškais , pavyzdžius. Pateikite penkis veiksmų , kuriuos laikote neetiškais , pavyzdžius. Pagalvokite apie etiškiausią jums žinomą žmogų ir pateikite penkis ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2016 01 12
Kosmetikos gaminiai bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos
Įvadas. Kosmetikos gaminių bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos. Reikalavimai tiekiamiems į rinką kosmetikos gaminiams. Reikalavimai kosmetikos gaminių ženklinimui. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2013 04 16
Sveikatos draudimas, esmė, sveikatos draudimo rūšys
Įvadas. Draudimas. Draudimo esmė. Draudimo funkcijos. Draudimo objektai ir draudimo formos. Draudimo klasifikavimas. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo teisės normos. Privalomas sveikatos draudimas. Privalomąjį sveikatos draudimą vygdančios institucijos. Draudiminis įvykis bei išlaidų kompensavimas. Papildomas (savanoriškas) ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2014 02 22
Teises praktinis darbas Civilinė teisė
Praktinis darbas ,, CIVILINĖ TEISĖ“. Atribokite civilinę atsakomybę nuo kitų atsakomybės rūšių (baudžiamosios, administracinės, drausminė). Civilinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Nurodykite turtinių santykių, reglamentuojamų civilinėje teisėje, rūšis. Pateikite ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2014 04 02
Jūrų teisė rašto darbas
Jūrų teisė rašto darbas.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2015 04 23
Verslo teisė pirkimo pardavimo sutartis
Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkimo –pardavimo sutarties samprata. Sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties faktas. Pardavimo kaina. Sutarčių šalys. Sutarties forma. Šalių teisės ir pareigos. Pardavėjas. Pirkėjas Baigiamosios nuostatos. Išvados.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2016 03 29
Darbo teisė savarankiškas darbas
Įvadas. Darbo kodeksas. Darbo įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Terminai. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarčių rūšys. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo apmokėjimas. Darbo santykiai. Garantijos ir ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 psl.
2014 04 14
Lietuvos aukščiausiojo teismo nutarties rašytinė analizė
Bylos nr. Bylos šalys. Ieškovas. Atsakovas. Trečiasis asmuo. Esminės faktinės bylos aplinkybės. Panevėžio apylinkės teismo sprendimas. Panevėžio apylinkės teismo motyvai. Panevėžio apygardos teismo sprendimas. Panevėžio apygardos teismo motyvai. Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimas. Lietuvos Aukščiausiojo teismo motyvai. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2015 11 24
Nebaigtos nusikalstamos veikos kvalifikavimo problemos
Nebaigtos nusikalstamos veikos kvalifikavimo problemos. Įvadas. Nusikaltimo padarymo stadijų samprata. Pasikėsinimo padaryti nusikaltimą veika samprata ir atribojimas nuo rengimosi. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką. Baudžiamosios atsakomybės už parengtinę nusikalstamą veiklą pagrindai. Išvados. Naudoti ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2013 03 20
Apmokestinimo mokesčiais principai ir jų taikymas: teorija ir praktika
Įvadas. Mokesčių mokėtojų lygybės principas. Teisingumo ir visuotinio privalomumo principai. Apmokestinimo aiškumo principas. Turinio viršenybės prieš formą principas. Praktine dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Naudingi šaltiniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 12 11
Krovinio ekspedijavimas
Įvadas. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Ekspeditoriaus teisės ir pareigos. Sutarties sąlygų aptarimo svarba. Tarptautiniam vežimui butini dokumentai (vežimo sutartis, važtaraštis) ir. Jų teisinė reikšmė. Nuostatos, susijusios su vežimais, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai. Pretenzijos ir ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 12 29
Šeimos teisės byla
Šeimos teisės savarankiškas darbas. Bylos šalys. Šalių reikalavimai. Teisinis pagrindas bylos iškėlimui. Įvykiai , sudarę prielaidas atsirasti teisminiam ginčui tarp šalių. Pirmosios instancijos teismo sprendimas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas. Teisiniai aktai , kuriais teismas remiasi priimdamas sprendimą nutartį. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2016 03 09
Akcizai ir muitai
Akcizai ir muitai. Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Muitų rūšys. Pagrindinės lietuvos respublikos muitinės atliekamos funkcijos. Muitų tarifai lietuvoje. Europos sąjungos įtaka lietuvos muitų politikai. Akcizo mokestis. Akcizų tarifai. Akcizo mokesčio svarba nacionaliniam biudžetui. Rinkos reguliavimas akcizais lietuvoje ir ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2013 05 07
Baudžiamosios teisės rašto darbas
Baudžiamosios teisės rašto darbas.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2015 06 17
Bylos analizė
Vadas. Ginčo esmė. Pirmosios instancijos teismo sprendimas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas. Kasacinio skundo nagrinėjimas. Nutartis. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2015 06 02
Darbo sutarčių rušys savarankiškas darbas
Įvadas. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis ir jos ypatybės. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Nuotolinio darbo sutartis. Kitos. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2016 03 30
Diskriminacija ir diferenciacija
Įvadas Diskriminacija. Diskriminacija dėl lyties Diskriminacija dėl amžiaus. Diskriminacija dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Diskriminacija dėl rasės ir etninės priklausomybės, tautybės ir kalbos. Diskriminacija dėl socialinės padėties. Diskriminaciniai skelbimai. Diferenciacija. Išvados. Naudota literatūra. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 psl.
2013 12 06
Intelektinės nuosavybės samprata
Įvadas. Intelektinės nuosavybės reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje. Intelektinės nuosavybės objektai. Autorių teisės ir gretutinės teisės. Pramoninė nuosavybė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2016 01 08
Verslo teisė savarankiškas darbas (2)
Vilniaus regiono kredito unija 2009 m. sausio 2 d. suteikė UAB ,, Austa”, kurios buveinė Birštone, 120 000 eurų paskolą septyneriems metams su 10 procentų mėnesio, 3 proc. metinių palūkanų bei 1 428,57 eurų nuo kredito sumos grąžinimu kiekvieną mėnesį. Suteikiant paskolą sutartyje buvo aptartas ir netesybų klausimas – 0, ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2016 10 26
Atsiliepimas į ieškinį
Atsiliepimas į ieškinį. Dėl žalos atlyginimo .
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2013 12 02
Baudžiamojo proceso teisė savarankiški darbai
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto teisės katedra teisės studiju programa baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso principai baudžiamojo proceso principų samprata ir reikšmė. Atskiri baudžiamojo proceso principai. Nekaltumo prezumpcija. Byla Nr. 1A 464 166. Proceso teisingumas sąžiningumas. Byla Nr. 1A 219 315. ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2016 03 15
Darbo drausmė savarankiškas darbas
Paktinis darbas T. „ Darbo drausmė “. Darbo tikslas. Drausminė nuobauda gali būti skiriama tiek darbuotojui tiek darbdaviui , jeigu yra pažeista darbo drausmė. Drausminė nuobauda neskiriama praėjus.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2015 04 12
Individualios veiklos pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą teisiniai aspektai
Įvadas. Paslaugų / gamybos verslo liudijimas suteikia teisę. Verslo liudijimo išdavimo tvarka.Teritorinei VMI turite pateikti šiuos dokumentus. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 03 12
Mokestiniai ginčai
Įvadas. Teorinė dalis. Mokestinių ginčų procedūra. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2015 06 16