Tyrimai

Tyrimai. Tiriamieji darbai mokslams. Tyrimo aprašymas.
661 dokumentas
Taikomųjų tyrimų metodologijos apklausa
Studentų veikla po paskaitų. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Studentų popaskaitinės veiklos tyrimas. Studentų popaskaitinės veiklos tyrimo metodologija. Respondentų socialinės demografinės charakteristikos. Populiariausia studentų popaskaitinė veikla. Laiko praleidimas pasirinktai veiklai. Atviro klausimo pagalba išsiaiškinamos ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2013 11 24
Vartotoju elgsenos tyrimas
Įvadas. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Saldainių gaminių vartotojų elgsenos tyrimo rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2013 01 15
Vaizdinio mąstymo tyrimas
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Tyrimo tikslas: tirti sugebėjimą diferencijuoti bendrus esminius požymius ir tuo pagrindu atlikti objektų klasifikavimo veiksmus. Mąstymo psichologija – viena iš labiausiai išvystytų psichologijos mokslo sričių. Visais laikais mąstymas buvo viena iš ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 psl.
2011 06 13
Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis tyrimas
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinis grafikas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vidurkiai. Struktūriniai vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dispersija. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2012 09 22
Kosmetikos prekių rinka
Įvadas. I. Rinkos išorės veiksnių analizė. Rinkos analizė. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Paskirstymo sistema rinkoje. Rinkos kaštų struktūra. Rinkos vystymasis. Vartotojų analizė. Pagrindiniai rinkos segmentai. Vartotojų motyvacijos analizė. Nepatenkinti segmentų poreikiai. Konkurentų analizė. Konkurentų ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 17 psl.
2011 05 24
Vaiko psichologija tarpinio įsiminimo tyrimas
Vaiko psichologijos iii laboratorinis darbas:. Tarpinio įsiminimo tyrimas. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimas. Rezultata ir jų analizė. Rezultatų lentelė su pateikta informacija. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 22 psl.
2013 04 29
Eksportas ir importas Lietuvoje
Eksportas ir importas Lietuvoje statistinis tyrimas. Įvadas. Tiriamoji dalis. Užsienio prekyba. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Statistinis prognozavimas. Indeksai. Sklaidos (variacijos) rodikliai. Ryšio glaudumo rodikliai. Išvados.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2013 03 06
Marketingo tyrimas Kava
Marketingo tyrimai. Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo problema ir tikslas. Tyrimo imties nustatymas bei respondentų atranka. Duomenų rinkimas ir kodavimas. Tyrimo ataskaita. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 19 psl.
2013 03 08
Lietuvos filosofo bandymas apibrėžti filosofiją
Seminaro „Lietuvos filosofo bandymas apibrėžti filosofiją“ saviruošos klausimai. Kodėl, pasak A. Šliogerio, sunku atsakyti į klausimą, kas yra filosofija? Apie kokią „filosofijos pabaigą“ ir „filosofijos mirtį“ kartais prabylama XX-XXI a. Sandūroje? Ar susipažinęs su filosofijos istorija ir dabartimi sutiktum su. Tokiu ...
Filosofijos tyrimai, Tyrimas, 3 psl.
2013 10 20
Matematikos statistinis tyrimas
Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Šią temą pasirinkau, nes manau kad yra įdomu ką moksleiviai veikia laisvalaikiu- ar naudingai jie jį leidžia ar ne. Histograma. Daugiakampė. Skritulinė diagrama. Taškinė. Išvados.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 4 psl.
2011 06 19
Alkoholizmas sociologinis tyrimas
Atliktas sociologinis tyrimas, pasirinkta tema - alkoholizmas. Aprašyta problema, padaryta apklausa, pateiktas aprasymas bei isvados. Kodėl žmonės pradeda vartoti alkoholį?
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 8 psl.
2012 05 06
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo Lietuvoje statistinis tyrimas
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo lietuvoje statistinis tyrimas. Įvadas. Gimstamumo ir mirtingumo teorinė samprata. Gimstamumo ir mirtingumo dinaminiai rodikliai. Gimstamumo analizė. Mirtingumo analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2012 12 15
SPSS savarankiškas
Įvadas. KVK Socialinių mokslų fakulteto studentų apklausa apie sveiką. Gyvenseną. SPSS Variable View lango vaizdas. Statistinė duomenų analizė. UŽDUOTIS (Kiekybinio kintamojo reikšmių sugrupavimas į 4 intervalus pagal kvartiliusPirsono ir Spirmeno koreliacijos koeficientai. Chi kvadrato kriterijus. Hipotezių tikrinimas. Tiesinė ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2014 05 16
Rinkos tyrimas
Paslaugos ,,maistas į namus’’ rinkos tyrimas. Įvadas. Kokybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 25 psl.
2013 03 25
Bedarbystes statistinis tyrimas
Bedarbystės statistinis tyrimas. Turinys. Absoliutinių dydžių skaičiavimas. Santykinių dydžių skaičiavimas. Bedarbių variacijos matavimas. Absoliutinių pokyčių vidurkiai. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2010 03 03
Matematikos statistinis tyrimas batų dydis
Statistinis tyrimas. Nustatyti koks vidutinis batų dydis dominuoja tarp apklaustųjų asmenų. Apklausos duomenys. Apklausos lapas. Surinkta informacija apdorota statistiniais metodais. Dažnių lentelė. Santykinių dažnių lentelė. Duomenų pateikimas diagramomis. Stulpelinė diagrama. Juostinė diagrama. Sugrupuotų duomenų stulpelinė ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 03 02
Gyventojų gimstamumo ir mirtingumo statistinis tyrimas
Įvadas. Gimstamumas ir mirtingumas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Gimusių ir mirusių vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2013 10 29
Giluminis interviu
Kokybinis tyrimas. Giluminis interviu. Tyrimas. 1990m. Sausio 13-tosios įvykių Lietuvoje dalyvio patirtis. Literatūra. Visada domino 1990 m. sausio 13-tosios įvykiai, kada Lietuva patyrė vieną sunkiausių išbandymų – laisvės išsikovojimą. Nepriklausomybė buvo atgauta, tačiau visi žinome, kokia kaina. Tą sausio 13-tosios naktį ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 6 psl.
2010 03 03
Santuokų ir skyrybų statistinis tyrimas
Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų statistinė duomenų lentelė. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių vidutiniai rodikliai. Dinamikos eilučių lygių kitimo analizė. Ekstrapoliacija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 20 psl.
2012 06 08
Darbuotojų motyvacijos tyrimas
Aprašomoji tyrimo dalis. Duomenų pristatymas ir interpretacija. Išvados. Literatūra. Priedai: klausimynas.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2012 10 04
Birių krovinių vežimo organizavimas
Birių krovinių vežimo organizavimas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Tyrimo dizainas.
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 3 psl.
2013 02 18
Internetinės reklamos poveikis
Įvadas. Problematika. Hipotezės. Tyrimo organizavimo etapai. Klausimynas. Surinktų duomenų analizė. Išvados. Literatūra.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 31 psl.
2013 02 25
Nekilnojamo turto vertinimas Dviejų kambarių butų rinkos tyrimas
Įvadas. Nekilnojamas turtas. Nekilnojamojo turto nuosavybės teisės. Būsto kainos. Nekilnojamojo turto rinkos samprata. Dviejų kambarių butų Tauragės mieste palyginamoji analizė. Išvados. Literatūra. Praktinės atkuriamosios vertės metodo taikymas.
Statybos tyrimai, Tyrimas, 16 psl.
2015 05 04
Mokslinių straipsnių analizė
Įvadas. Priežastys. Pirmo straipsnio analizė. Antro straipsnio analizė. Straipsnių palyginamosios analizės išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2014 10 20
Marketingo tyrimas dantų pasta
Lentelių ir paveikslių sąrašas. Problemos tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo projekto rengimas. Marketingo tyrimo tipai ir metodo parinkimas. Anketos sudarymas. Atrankos modelių parinkimas. Duomenų rinkimas. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados. Literatūra. Darbo pasiskirstymas. Priedas anketa.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 23 psl.
2012 11 19
Namų ūkio išlaidų statistinis tyrimas
Namų ūkio tyrimas. Namų ūkio tipo pristatymas. Vieno mėnesio keturių asmenų namų ūkio išlaidos litais. Mėnesio vienos dienos ir vidutinių išlaidų vienam šeimos nariui skaičiavimas. Kiekvienos išlaidos procentinės dalies apskaičiavimas visų vartojimo išlaidų atžvilgiu. Diagramos. Išlaidų grupavimas ir vidutinės nuokrypos ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 03 15
Grožio salono paslaugos marketingo tyrimas
Marketingo tyrimai. Savarankiškas darbas. ĮVADAS Temos aktualumas. Problemos išaiškinimas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo imtis ir tyrimo metodika. Trumpa grožio salono lidija “ charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados ir rekomendacijos. Respondente , Prašytumėme Jus atsakyti i šios anketos ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2015 03 20
Komunikacijos proceso stebėjimas
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. 1 – as. komunikacijos procesas. Mokinio ir mokinio.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 9 psl.
2013 01 03
Osmosinio slėgio tyrimas
Hipotezė: augalinėse ląstelėse su skirtingos kilmės medžiagomis osmosas vyksta nevienodai. Bulvė su cukrumi distiliuotame vandenyje. Bulvė su druska distiliuotame vandenyje. Bulvė distiliuotame vandenyje. Virta bulvė su druska distiliuotame vandenyje. Nuotraukos prieš bandymą ir po bandymo. Išvados.
Biologijos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2010 11 08
Patyčios mokykloje tyrimas
BOLDS. Netiesioginėmis patyčiomis. Žodinės patyčios. Fizinės patyčios. Elektroninės patyčios arba patyčios kibernetinėje erdvėje –.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 7 psl.
2014 05 27