Žemėtvarka

88 dokumentai
Kompleksinis kaimo vietovių planavimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Esamos padėties apibūdinimas. Bendra Kauno rajono apžvalga. Demografinė situacija. Žemės naudojimas. Saugomos teritorijos. Rokų kadastro vietovė. Girininkų gyvenvietės apžvalga. Gyvenvietės dirvožemio apžvalga. Našumo balas. Dirvožemio tipai. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 10 07
Žemės sklypo padalinimo projektas
Žemėtvarka. Žemės sklypo padalinimo projektas. Žemės sklypų formavimo parengiamieji darbai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimas. Reikalavimai sklypų formavimui. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių poveikio vertinimas. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto svarstymas, derinimas ir ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2014 04 08
Ūkio žemėtvarkos projektas
Įvadas. Žemėtvarkos projektų rengimo teorinė analizė. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas. Ūkio gamtinių ir ekonominių sąlygų charakteristika. Projekto parengiamieji darbai. Vietos sodybai parinkimas. Kelių tinklo projektavimas. Kultūrinių ganyklų projektavimas. Sėjomainos nustatymas ir laukų projektavimas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 01 04
Žemėtvarka Žemės konsolidacijos projektas
Kauno rajono savivaldybės, ražių kaimo dalies žemės konsolidacijos projektas. Žemėtvarkos projektavimo kursinis projektas. Įvadas. Kauno rajono savivaldybės ražių kaimo aprašymas. Skyrius. Skyrius. Kauno rajono savivaldybės, ražių kaimo konsolidacijos projektui parengtos teritorijos žemės vertės sudarymas. Sklypų projektavimas. ...
Žemėtvarkos projektai, Projektas, 32 psl.
2013 02 18
Žemėtvarka. Žemės konsolidacija
Literatūros apžvalga. Kauno rajono savivaldybės mastaičių kaimo aprašymas. Kauno rajono savivaldybės, mastaičių kaimo konsolidacijos projektui parengtos teritorijos žemės vertės sudarymas. Sklypų projektavimas. Konsolidacijos projekto analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 04 27
LR Žemės ūkio paskirties žemės analizė
Įvadas. Lietuvos žemės fondas. Lietuvos Respublikos žemės fondo pasiskirstymas. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis. Išvados. Literatūra. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 04 06
Nekilnojamojo turto vertinimas kursinis darbas
Įvadas. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita. Turto vertės nustatymo pažyma. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Gyvenamųjų patalpų rinkos vertės nustatymas tiesioginiu ir netiesioginiupalyginamuoju metodu. Komercinio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymas tiesioginiu ir netiesioginiu palyginamuoju metodu. Išvados. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 10 07
Panevėžio rajono savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Sąvokų apibūdinimas. Duomenys apie Žemės Naudmenas Iki 2015 M. Sausio 1 D. Duomenys apie Žemės Sklypų Įregistravimą Nekilnojamojo Turto Registre Iki 2015 M. Duomenys apie Žemės Sklypų Privačios Nuosavybės Teise Įregistravimą Nekilnojamojo Turto Registre Iki 2015 M. Duomenys apie Žemės Sklypų Valstybės Nuosavybės ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 15 psl.
2016 01 27
Keliai Lietuvos kraštovaizdyje
Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Kelių raida iki Lietuvos Nepriklausomybės. Kelių raida Nepriklausomoje Lietuvoje. Lietuvos kelių tinklas. Kelių priežiūros ir plėtros projektai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 28 psl.
2015 02 27
Medynų formavimas ir kirtimai
Medynų formavimas ir kirtimai. Pajiesio girininkijos ugdymo ir pagrindinių kirtimų projektas. Bendra Dubravos eksp. Miškų urėdijos Pajiesio girininkijos 9 kvartalo medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Literatūra Priedai. Jaunuolynų ugdymo. Miškų urėdijos. Pajiesio girininkijos 7 kv 8 kv ir 9 kv medynų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 10 08
Pažeistos teritorijos Lietuvoje
Įvadas. Teisės aktai ir programos. Pažeistos teritorijos. Karjerai. Sąvartynai. Bešeimininkiai, apleisti statiniai ir kiti inžinerinės infrastruktūros objektai. Rekultivacija. Poveikis visuomenei, ekologija ir aplinkos tarša. Problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūros šaltiniai. Video nuorodos.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 14 psl.
2016 11 27
Nekilnojamojo turto vertinimas kursinis
Vertinamo nekilnojamojo turto objekto aprašymas. Veiksnių , įtakojančių nekilnojamojo turto vertę , identifikavimas. Socialinės – ekonominės situacijos poveikis vertinamam objektui. Vertinamo objekto rinkos situacijos analizė. Gyvenamųjų patalpų rinkos vertės nustatymas. Kiekybinė analizė. Kokybinė analizė. Palyginamųjų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 06 08
Anykščių rajono savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Dėstomoji dalis. Lietuvos Respublikos žemės fondas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Analitinė dalis. LR žemės fondo analizė Arykščių rajono savivaldybėje. Duomenys apie žemės naudmenas. Duomenys apie ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2016 01 08
Ūkio projektavimas
Informacijos šaltinių apžvalga. Žemės sklypas. Valstybinis žemės kadastras. Žemės nuosavybė. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas. Projekto parengiamieji darbai. Ūkio gamtinių ir ekonominių sąlygų charakteristika Ūkio charakteristika. Ūkio dirvožemiai , žemės ūkio naudmenų našumo balas. Žemės naudmenų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 04 29
Vilniaus miesto saugomų teritorijų bei gamtos ir kultūros vertybių apsauga ir tvarkymas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Saugomos teritorijos Lenkijoje. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Saugomos teritorijos Vilniaus mieste. Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas. Dvarčionių geomorfologinis draustinis. Griovių geomorfologinis draustinis. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis. Piliakalnio atodanga. Pučkorių ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 05 11
Žemėtvarkos informacinė sistema (ZIS)
Aiškinamasis raštas. Esamos padėties analizė. Kazlų Rūdos savivaldybės Būdos kadastrinės vietovės apleistų žemių statistika. Būdos kadastrinės vietovės specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio (toliau – sžn_dr10lt) visų galimų specialiųjų žemės naudojimo objektų statistika. Būdos ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 psl.
2016 04 10
Gis praktiniai darbai. Aiškinamasis raštas. Dowtown Water I darbas. II dalies I savarankiškas darbas (aiškinamasis raštasIII dalies I savarankiškas darbas. III dalies I savarankiško darbo atsakymai. III dalies II savarankiškas darbas. III dalies III savarankiškas darbas. IV dalies I savarankiškas darbas. IV dalies I savarankiško darbo ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 psl.
2015 12 17
Jonavos rajono savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos žemės fondas. Jonavos rajono savivaldybės žemės fondas. Jonavos rajono savivaldybės žemės naudmenos. Laisvos valstybinės žemės fondo žemė. Jonavos rajono savivaldybės žemės sklypų įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypų privačios nuosavybės teise įregistravimas ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2017 01 16
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui
Tekstinė dalis. Įvadas. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo aprašas. Sodo projektavimas. Kelių tinklo išdėstymas. Dirvožemio vertinimas. Specializacijos nustatymas ir sėjomainos parinkimas. Sprendinių poveikio vertinimas. Grafinė dalis. Žemės naudojimo planas. Žemės ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 12 18
Kraštotvarka mokyklos sutvarkymo projektas
Darbo objektas –. Projekto tikslas –. Darbo uždaviniai. Objekto bendroji charakteristika. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Klimatinių sąlygų apibūdinimas. Dirvožemio charakteristika. Hidrologinių sąlygų analizė. Teritorijos projektavimas ir tvarkymas teritorijos apibūdinimas. Teritorijos funkcinis zonavimas. Kelių ir takų tinklo ...
Žemėtvarkos projektai, Projektas, 17 psl.
2015 11 11
Hidrologiniai skaičiavimai kursinis darbas
Kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis raštas. Techniniai rodikliai. Vietovės planas. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Dugno nuolydžio skaičiavimas. Nuleidžiamojo griovio išilginis profilis. Vandens imtuvo skersinis profilis. Žemės ir stiprinimo darbų kiekių skaičiavimas. Miško kirtimo kiekio ir kelmų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2015 11 21
Kaimo plėtra ūkininko ūkis kursinis darbas
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos formavimui. Įvadas. Esamos būklės analizė. Sklypo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimas. Sodo projektavimas. Kelių tinklo išdėstymas. Apsauginių želdinių projektavimas. Dirvožemio vertinimas. Specializacijos nustatymas ir ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2015 10 07
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo valykla. Nuotekų valymo kokybė. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 04 26
Telšių ir Skuodo miestų bendrųjų planų lyginamoji analizė
Įvadas. Objekto apibūdinimas. Gamta ir kultūra. Turizmo ir rekreacijos plėtra. Gyvenviečių sistemos plėtra. Žemės naudojimas. Susisiekimo sistemos plėtra. Inžinerinė infrastruktūra. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 03 22
Žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Annotation. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. Literatūros apžvalga. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės naudojimo analizė. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 psl.
2017 04 29
Žemės naudojimo teisė
Žemės naudojimo teisė. Sąvokos. Kas reglamentuoja. Subjektas trijų lygmenu Žemė pagal nuosavybę išskiriami trys lygiai (vals, sav. Valstybės žemės naudojimo teisė. Savivaldybės žemės naudojimo teisė. Privačios žemės naudojimo teisė. Žemės naudojimo teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Žemės savininkų teisės. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 03 24
Dvarų parkų atkūrimas ir teritorijų tvarkymas Žemaitijos regione
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Sąvokos. Paveldo objektai. Lituvos dvarų parkų istorinė raida. Žemaitijos regionas. Žemaitijos parkų būdingiausi bruožai. Valstybės, privatūs bei mišrios nuosavybės dvarai. Dvarų tvarkymo problemos. Esama dvarų ir jų parkų būklė. Dvarų paveldo apsaugos problemos. Dvarų ir jų parkų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 02 07
Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas testas
Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas.
Žemėtvarkos testai, Testas, 9 psl.
2015 12 07
Įvadas. Literatūros apžvalga. Esamos padeties apibūdinimas. Bendra Kauno rajono apžvalga. Pasirinktos teritorijos analizė. Dirvožemio analizė. Našumo balas. Dirvožemio tipai ir granuliometrinė sudėtis. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų aprašymas. Melioracijos būklės analizė. Žemės sklypo analizė. Kaimo plėtros ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 10 10
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimui
Įvadas. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas. Pažyma apie ūkininkų ūkių žemės naudojimą. Pažyma apie ūkininkų ūkius, sugrupuotus pagal naudojamų ( deklaruotų) žemės ūkio naudmenų plotą. Žemės naudmenų eksplikacija. Miško įveisimas ne miško žemėje. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 10 05