1938m. Lietuvos konstitucija


1938 konstitucija. 1938 lietuvos konstitucija. Lietuvos konstitucija 1938. Lietuvos konstitucija referatas. 1938 m konstitucija. 1938m lietuvos konstitucija. 1938m. konstitucija. Konstitucija 1938. 1938m konstitucija. Lietuva 1938 konstitucija.

Lietuvos konstitucija. B e n d r i e j i n u o s t a t a i. P i l i e t y b ė. P i l i e č i ų t e i s ė s i r p a r e i g o s. T i k y b a. Š e i m a i r m o t i n y s t ė. A u k l ė j i m a s ir š v i e t i m a s. D a r b a s. T a u t o s ū k i s. S v e i k a t a i r s o c i a l i n ė a p s a u g a. S e i m a s. V y r i a u s y b ė. Į s t a t y m a i. V a l s t y b ė s b i u d ž e t a s. P a k l a u s i m a s i r i n t e p r e t a c i j a. V a l s t y b ė s a d m i n i s t r a c i n ė s a n t v a r k a. T e i s m a s. V a l s t y b ė s g y n i m a s. V a l s t y b ė s k o n t r o l ė. Konstitucijos keitimas. B a i g i a m i e j i n u o s t a t a i.

Lietuvių tauta, senosios Lietuvos didingos praeities gaivinama, yra atstačiusi nepriklausomą suvereninę Lietuvos valstybę ir ginklo kovoje ją apgynusi tam, kad, vykdydama savo amžinąją teisę būti laisvai ir nepriklausomai savo tėvų žemėse, vieninga valia sergėtų, kas jai iš amžių priklauso, tęstų garbingus Lietuvos žygius ir esamosios bei būsimųjų kartų pastangomis ugdytų Lietuvos galią.

Lietuvių tautos patyrimu, kurį jai yra davę jos senovė ir valstybinė praeitis, jos atgimimas ir kovos dėl nepriklausomybės, prisikėlusios lietu Lietuvos valstybės teritorija yra žemės, kurių sienos nustatytos sudarytomis ligi šio Lietuvos valstybė yra resp valstybės valdžia yra vienatija ir valstybinė kalba – Lietuvių kalba. Įstatymu nustatoma, kuriuose Lietuvos kraštuose ir kuriose vievalstybės šventės yra: 1) vasario šešioliktoji – Lietuvos nepriklausomybės atstatymui valstybės šventės, sekmadieniai ir kitos valstybės pripažįstamos šventės yra po pilietybė įgyjama gimimu, jung įstatymo nustatyt pilietis gali netekti Lietuvos pilietybės, jeigu jis bent dvejus metus negyvena Lietuvos valstybėje ir yra nutrūkęs sąlygos ir tvarka pilietybės įgijimo, taip pat priėmim piliečiui valstybė yra jo paties buvimo pilietis naudojasi savo laisve, nepažeisdamas kito teisių ir valstybė saugo piliečio sąžinės laisvę. Pilietis yra laisvas priklausyti ar nepriklausyti prie valstybės pripažintų bažnyčių ar kitų tolygių tikybinių organizacijų. Piliečio įsitikinimas negali būti suimtam piliečiui ne vėliau kaip per keturesdiašimt aštuonias valandas duodamas nutarimas dėl jo suėmimo valstybė gali įstatymu aprėžti piliečio valstybė gali įstatymu tikrinti pili valstybė saugo piliečių visuomeninio veikimo laisvę, ypač spaudoje, draugijose ir susirin vertindama religiją žmogaus gyvenime, valstybė pripažįsta esamas Lietuvoje bažnyčias bei kitas tolygias tikybines organizacijas.

  • Microsoft Word 24 KB
  • 2010 m.
  • 20 puslapių (4477 žodžiai)
  • Diana
  • 1938m. Lietuvos konstitucija
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
1938m. Lietuvos konstitucija. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/1938m--lietuvos-konstitucija.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 18 d. 14:53
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo