AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas


Santrauka. Įvadas. Apyvartinis akapitalas. Apyvartinio kapitalo samprata, formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymas, analizės būdai ir kryptys. Bendra informacija apie įmonę. Uab lesto apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo apimties, dinamikos analizė ir struktūra analizė. Uab LESTO mokumo ir apyvartumo rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Naudotos literatūros sąrašas.

Šaltinis: Kanapickienė R., Rudžionienė K., Jefimovas B. 2008. Finansinė apskaita. Vilnius.

Egzistuoja nemažai būdų, kaip numatyti apyvartinio kapitalo dydį, kas, savo ruoštu suprastintų finansavimo organizavimą. Viena paprastesnių bei nesunkiai įgyvendinamų būtų:

Atliekant normuojamųjų apyvartinių lėšų analizę, apžvelgiama jų struktūra, susidarę nuokrypiai nuo normatyvo. Nenormuojamųjų apyvartinių lėšų analizė nustato jų sudėtį, kredito panaudojimo racionalumą. Vėliau analizuojamos – papildomai pritrauktos arba atleistos apyvartinės lėšos, nustatoma veiksnių įtaka lėšų apyvartos rodikliams.

Tiksliai apibrėžiant problemas, kurios vyrauja valdant apyvartinį kapitalą turi būti įsigilinta į apyvartinio kapitalo sudedamąsias dalis ir sąryšį tarp jų. Nors apyvartinio kapitalo struktūra kiekvienoje įmonėje yra skirtinga, nepriklausomai nuo to, įmonėje turi būti tinkamai paskirstytos ir valdomos turimos ir būsimos atsargos, esamos ir gautinos pinigų sumos, racionaliai paskirstyti grynieji pinigai, esami ir būsimi įsipareigojimai.

Visuomeninis elektros energijos tiekėjas AB „LESTO“ yra pagrindinis AB „Lietuvos energija“ klientas šalies rinkoje, kuriam, remiantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) duomenimis, 2011 m. buvo parduoti 59% visos AB „Lietuvos energija“ šalyje parduotos elektros energijos. Įmonė taip pat turi galimybę pagamintą elektros energiją eksportuoti į užsienį. Pagrindinės eksporto kryptys – Estija, Suomija ir Latvija, tačiau įmonės eksportas nėra didelis lyginant su pardavimų kiekiais šalies viduje (2011 m. eksportas sudarė 9,17% visų įmonės pardavimų). Remiantis šia informacija galima teigti, kad pagrindinė įmonės pardavimų rinka yra Lietuvoje, tačiau ji taip pat užima nedidelę dalį Estijos, Suomijos ir Latvijos elektros energijos rinkų.

Bendrovės valdomas turtas lygus 5,3 mlrd. Lt. 2 paveiksle yra pateikta AB LESTO akcijų kaina.

Bendrovės pajamos 2014 trečią ketvirtį buvo 340,5 %. mažesnės nei 2013 metais. Tam turėjo įtakos mažesnės elektros kainos.

UAB LESTO turtas, įvertinus ilgalaikio materialiojo turto vertinimo rezultatus, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 82227455 tūkst. Lt, 90,9 proc. viso turto sudarė ilgalaikis turtas. Dėl ilgalaikio materialiojo turto vertinimo rezultatų UAB LESTO grupės ilgalaikis turtas nuo 2013 m. pabaigos iki 2014 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 43,16 proc. Grupės likvidžiausias turtas – pinigai ir pinigų ekvivalentai – sudarė 35,9 mln. Lt, t. y. 13,4 proc. nuo viso trumpalaikio turto.

UAB LESTO apyvartinis kapitalas 2013 – 2014 m. (tūkst. Lt)

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis UAB LESTO finansiniais rezultatais už 2013 - 2014 m.

UAB LESTO didžiausią trumpalaikio turto dalį sudaro prekybos ir kitos gautinos sumos: 2013 m. – 84,33 proc., 2014 m. – 84,33 proc. Prekybos ir kitos gautinos sumos per pastaruosius metus nepakito, o tai yra gera gerai, nes tai parodo, kad įmonė gali vykdyti efektyvią atsiskaitymų politiką ir kontrolę. Įmonės klientai laiku atsiskaito.

Mažiausią dalį trumpalaikio turto sudaro atsargos: 2013 m. – 2,86 proc., 2014 m. – 2,35 proc.

Išvestinės finansinės priemonės 2014 m. bendrovė išvestinių finansinių priemonių neturėjo.

Paskolos. 2014 m. bendrovėje paskolos sudaro 766 791 tūkst. litų (2013 m. - 614 828 tūkst. litų). Bendrovė nevykdė vieno iš finansinių rodiklių, numatytų ilgalaikės paskolos sutartyje, todėl visas paskolos likutis – 21 807 tūkst. litų – buvo perkeltas į trumpalaikių paskolų dalį. Visoms Bendrovės paskoloms yra nustatytos kintamos palūkanų normos, kurių peržiūrėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai. Paskolų grąžinimo užtikrinimui nėra įkeistas joks turtas.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1469 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 39 puslapiai (7534 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vita
  • AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas
    10 - 10 balsai (-ų)
AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas. (2015 m. Lapkričio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lesto-apyvartinio-kapitalo-analize-ir-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 01:34
×