Ab „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno bei jo paskirstymo analizė


Santrauka. Įvadas. Akcinės bendrovės „Lietuvos jūrų laivininkystė“ veiklos ir informacijos šaltinių analizė. Įmonės pelnas bei jo paskirstymas. Įmonės pelnas. Pelno paskirstymo analizė ir tvarka akcinėse bendrovėse. Pelningumo rodiklių analizė. Ab „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelnas ir jo paskirstymas. Pelno mokesčio įsipareigojimai, pelno mokestis. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelningumo rodiklių analizė. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno paskirstymo analizė. Išvados. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros sąrašas.


Ar KD autorius šioje dalyje pakankamai reiškia savo nuomonę, kad šią dalį būtų galima laikyti jo autoriniu darbu?*

Kursiniame darbe, vadovaujantis moksline literatūra išanalizuotas įmonės pelnas, jo paskirstymas akcinėse bendrovėse, pelningumo rodikliai. Atlikta horizontalioji ir vertikalioji 2009-2010 metų AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė, galima teigti, kad pardavimo pajamos padidėjo, o savikaina sumažėjo, bendrasis pelnas sumažėjo 34,71 %, taip pat žymiai sumažėjo pardavimų savikaina. Taip pat apskaičiuoti ir palyginti pelningumo rodikliai ir analizė parodė, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ dirba nuostolingai, iš savo veiklos, turimo kapitalo bei turto neuždirba pakankamai pelno.

Temos aktualumas. Pelningumo siekimas yra natūralus verslo įmonės tikslas, dažnai lemiantis vadovų pasirinkimą, sprendžiant problemas. Todėl pelno informacija labai svarbi planavimui ir kontrolei. Ji reikalinga ne vien vadybos, bet ir mokesčių apskaitai, tik šiam tikslui ji labiau reglamentuojama (Jenkštienė A., 2002, p.89).

Svarbu yra tinkamai paskirstyti įmonės pelną. Geriausiai jį paskirti į privalomąjį rezervą, į rezervą savoms akcijoms įsigyti, kitiems rezervams, dividendams išmokėti ir kitoms metinėms išmokoms (tantjemoms, premijoms).

2010 m. rugsėjo 30 d. Įmonėje dirbo 385 darbuotojai, iš jų 48 kranto daliniuose ir 337 laivyne. Įmonės struktūra pateikiama 1 priede.

Mackevičius J.(2005) ir Bagdžiūnienė V. (2005) labai išsamiai aprašo pelno analizę ir pelningumo rodiklius. Buckiūnienė O. (2005) atskleidžia pelno paskirstymo tvarką akcinėse bendrovėse. Buckiūnienė O. (2005) ir Daujotaitė D. (2006) pateikia skirtingus jų manymu svarbiausius pelningumo rodiklius. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija apie įmonę bei 2010 gruodžio 31d. finansinę ataskaitą.

Pelnas finansinėje atskaitomybėje pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus skirstomas pagal veiklos, iš kurios jis gautas, tipus ir rodomas taip, kaip pateikta schemoje (Bagdžiūnienės V., 2005 b, p.156), (2 priedas).

Pasak Bagdžiūnienės V. (2005 b) pelnas gali būti skirstomas pagal: veiklos rūšis, apmokestinimą, infliacijos poveikį, panaudojimo pobūdį bei turinį (1 pav).

Pagal Mackevičių J. (2005) pelno siekimo motyvą galima paaiškinti kaip įmonės siekimą išgyventi konkurencinės rinkos sąlygomis. Jeigu įmonė pakankamai turi pelno, tai ji gali daryti investicijas, plėsti savo veiklą, kurti naujus produktus, teikti paslaugas ir taip užimti stabilią vietą rinkoje. Tačiau gauti didelį pelną įmonėms dažnai sutrukdo per didelės išlaidos. Pelno siekimas visada susijęs su tam tikra rizika (p.175–176).

Bagdžiūnienė V. (2005 b) teigia, kad analizuojant pelną, būtina atkreipti dėmesį į konkrečios įmonės apskaitos politiką, nes pelnas apskaičiuotas pagal skirtingą apskaitos politiką, gali būti skirtingas. Pelno apskaičiavimui turi įtakos šie apskaitos politikos dalykai:

Pirmiausia apskaičiuojami visų pelno sudedamųjų dalių absoliutūs pokyčiai. Po to horizontaliosios analizės metu turėtų būti lyginama įvairių pelno sudedamųjų dalių dinamika tiek vertine išraiška, tiek jų lyginamieji svoriai. Labai svarbu nustatyti negamybines sąnaudas: turto nuvertėjimo, netesybų ir delspinigių tendencijas (p.157).

Kai aukštas infliacijos lygis, horizontaliosios analizės reikšmė sumažėja, kai šalyje ekonominė situacija sąlyginai stabili, tai tada gaunama informacija apie įmonės turto ir įsipareigojimų absoliučių dydžių pasikeitimus yra objektyvi (Juozaitienė L., 2008, p.107).

Viena iš mažiausiai ištirtų pelno analizės sričių yra pelno segmentinė analizė. Ši analizė gali būti atliekama pagal teritorinius gamybos padalinius, veiklos sritis ir produktus. Segmentinė analizė suteikia nemažai informacijos būsimų laikotarpių planams ir prognozėms sudaryti, padeda nustatyti, kiek išteklių yra skiriama ir kiek jų suvartoja tam tikras segmentas (veiklos sritis, padalinys, produktas ir pan.), (p. 177–178).

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 85 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (5104 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rūta
  • Ab „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno bei jo paskirstymo analizė
    10 - 5 balsai (-ų)
Ab „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno bei jo paskirstymo analizė. (2016 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-lietuvos-juru-laivininkyste-pelno-bei-jo-paskirstymo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 02:28
×