AB „Linas Agro Gruop“ finansinė analizė bei finansinės būklės įvertinimas


Ilgalaikio turto naudojimo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto techninę būklę apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimą apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodikliai. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto vertės dinaminė analizė. AB „Linas Agro Group“ trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas. Kreditinių įsiskolinimų apyvartumas. Investicijos į trumpalaikį turtą. Pelno (nuostolio) ataskaitos dinaminė ir vertikali analizė. Pelningumo rodiklių ir juos lemiančių veiksnių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių (išlaidų lygio) analizė. Mokumo ir likvidumo rodiklių analizė. Ilgalaikio ir bendrojo įmonės mokumo analizė. Įmonės kapitalo struktūrinė ir dinaminė analizė. Įmonės kapitalo sverto analizė. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos analizė. Kapitalo kaštų analizė.


Visos finansinės ataskaitos – tai įmonės finansinė atskaitomybė, kurią sudaro šios finansinės ataskaitos: 1) balansas, 2) pelno (nuostolių) ataskaita, 3) pinigų srautų ataskaita, 4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, 5) aiškinamasis raštas (Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymas, 2001). Remiantis Kancerevyčiumi (2009) nurodomi tokie finansinės analizės panaudojimo būdai: 1) išankstinio žvalgymo priemonė pasirinkti investavimo objektą; 2) prognozavimo priemonė ateities finansinėms sąlygoms ir rezultatams; 3) diagnozės priemonė valdymo ir kitoms sritims.

Tyrimo objektas: AB „Linas Agro Group“ finansinės analizės rodikliai.

Tikslas: AB „Linas Agro Gruop“ finansinė analizė bei finansinės būklės įvertinimas.

Problema: Dažniausiai įmonės nepakankamai gerai suvokia finansinės analizės ir įmonės rezultatų vertinimo svarbą ir tokios analizės teikiamą naudą, todėl svarbu išanalizuoti AB „Linas Agro Group“ finansinius dokumentus ir nustatyti kokia yra įmonės finansinė būklė.

Darbo uždaviniai:

Atlikti įmonės turto analizę bei veiklos.

Atlikti įmonės rezultato analizę.

Atlikti įmonės būklės bei kapitalo analizę.

Pagrindiniai analizės šaltiniai, kurie buvo panaudoti darbe: Lietuvos ir užsienio autorių literatūra finansinės analizės klausimais, moksliniai darbai, konferencijų medžiaga, informacija internete, kiti spaudos leidiniai, AB „Linas Agro Group“ 2011–2013 metų finansinės ataskaitos.

Darbo struktūra: Darbą sudaro įvadas, septyni skyriai. Pirmajame ir antrajame skyriuose apibrėžiama įmonės veikla ir apskaitos politika. Trečiajame skyriuje nagrinėjama įmonės turto analizė, t. y. ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertės dinaminė ir struktūrinė analizės, naudojimo rodikliai ir jų vertinimas, veiklos ir finansinis ciklas. Ketvirtajame skyriuje nagrinėsime veiklos rezultatus, kitame – įmonės finansinės būklės analizė – vertinsime mokumo ir likvidumo rodiklius. Šeštajame atliksime kapitalo struktūrinę, dinaminę ir sverto analizę, galiausiai apskaičiuosime įmonės kritinio pelningumo tašką ir pateiksime bendrąsias išvadas. Be įvado darbą sudarys išvados, literatūros sąrašas ir priedai.

AB „Linas Agro Group“ yra Lietuvos Respublikoje 1995 m. lapkričio 27 d. užregistruota akcinė bendrovė. AB „Linas Agro Group“ kartu su tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis valdomomis įmonėmis bendrai sudaro 1991 m. įkurtą Grupę, kurioje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 39 įmonės, ir veikia keturiose valstybėse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. 2014 m. birželio 30 d. Grupėje dirbo 2 266 darbuotojai. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Gamina ir parduoda žemės ūkio bei maisto produktus, žaliavas pašarų gamybai bei žemės ūkio veiklai skirtą produkciją.

Žemės ūkio veiklos aprūpinimas – viena iš labai svarbių „Linas Agro Group“ veiklos sričių, šioje srityje veikia penkios įmonės. Ši veikla pradėta dar 1993 m. rapsų augintojų kreditavimu.

Akcinėje bendrovėje „Linas Agro Group“ finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Grupės ir Bendrovės finansiniai metai prasideda kalendorinių metų liepos 1 d. ir pasibaigia kitų kalendorinių metų birželio 30 d. Bendrovėje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą. Piniginis turtas ir įsipareigojimai išreikšti užsienio valiuta yra konvertuojami į funkcinę valiutą ataskaitų sudarymo dieną, taikant ataskaitų sudarymo dienos valiutos keitimo kursą.

Nematerialusis turtas įsigytas atskirai iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Už licencijas ir programinę įrangą sumokėtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per 3 – 4 metų laikotarpį. Prestižas yra pripažįstamas įsigijimo verte ir yra lygus sumai, kuria visas pervestas atlygis, įskaitant pripažintą mažumos dalies sumą, viršija grynąją įsigyjamo turto ir įvertintų įsipareigojimų sumą.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 472 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (15339 žodžiai)
  • Universitetas
  • Bernadeta
  • AB „Linas Agro Gruop“ finansinė analizė bei finansinės būklės įvertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
AB „Linas Agro Gruop“ finansinė analizė bei finansinės būklės įvertinimas. (2016 m. Kovo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-linas-agro-gruop-finansine-analize-bei-finansines-bukles-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 16:55
×