Ab „pieno žvaigždės“ finansinė prognozė


Finansų kursinis darbas.

Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Veiklos rezultatų prognozė. Verslo aplinkos analizė (PEST). Pardavimo pajamų dinamikos analizė už paskutinius 3 veiklos metus ir jų prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Pelningumo taško prognozė ir įmonės finansinis saugumas. Įmonės veiklos pelningumo ir pelningumo rodiklių prognozė. Apskaičiuoti prognozuojamus pelningumo rodiklius ir įvertinti veiksnių įtaką jų pokyčiui. Apskaičiuoti įmonės vertės rodiklius (EVA EBITDA EBIT). Įvertinti veiksnių, turinčių įtaką turto grąžai, priklausomybę ir prognozuoti jų dydį pagal skirtingus scenarijus. Įmonės trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo didinimo prognozė. Trumpalaikio turto apyvartumas. Atsargų ir pirkėjų įsiskolinimo valdymas. Veiklos ir finansinio ciklo trukmės vertinimas. Investicijų į trumpalaikį turtą mažinimo scenarijai. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo poreikio apskaičiavimas. Apyvartinio kapitalo finansavimo strategijos pasirinkimas. Įmonės finansinės būklės prognozė. Mokumo ir likvidumo rodiklių prognozė. Ilgalaikio ir bendrojo įmonės mokumo prognozė. Įmonės kapitalo struktūra ir kapitalo valdymas. Įmonės kapitalo struktūros pasirinkimas ir kapitalo kaštų prognozė. Kapitalo struktūros įtaka nuosavo kapitalo grąžai. Finansinės rizikos valdymas įmonėje. veiklos ir finansinio ciklo vertinimas. Išvados.


Finansinės analizės esmė išreiškiama tikslais. Plačiąja prasme finansinės analizės tikslas – kvalifikuotai įvertinti įmonės finansinę būklę ir pateikti pagrįstas, objektyvias išvadas siekiant padėti vadovams didinti įmonės efektyvumą. Rumšaitė, Krušinskas (2012).Priklausomai nuo tikslų gali skirtis finansinės anlizės apimtis, terminai. Rumšaitė, Krušinskas (2012). Svarbiausi tikslai

Objektyviai įvertinti įmonių finansinės veiklos rezultatus

Išaiškinti ekonominių bei socialinių rodiklių pasikeitimus ir apskaičiuoti būklės gerinimo galimybes Buškevičiūtė, Kanapickienė, Patašius (2010).

Įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, tirti pinigų ir srautus ir prognozuoti jų kitimą.

Įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, išaiškinti esmines neigiamų pokyčių priežastis Rumšaitė, Krušinskas (2012).

Darbo tikslas - atlikti AB „Pieno žvaigždės“ finansines veiklos analizę ir jos prognozę.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su AB „Pieno žvaigždės“ veikla.

Atlikti AB „Pieno žvaigždės“ finansinės veiklos analizę.

Pieno gaminių kokybės ir ypač jų saugos užtikrinimas, t.y. nekenksmingumas vartotojui, yra vienas iš pagrindinių bendrovės uždavinių. Bendrovėje veikianti maisto saugos sistema leidžia valdyti nustatytus pavojus ir rizikos veiksnius bei svarbius kontrolės taškus, kurie susiję su pieno gaminių gamybos procesais, transportavimu ir vartojimu, pagerina kokybės kontrolę. Bendrovėje yra parengtos, įdiegtos ir veikia programos, kuriose numatytos sąlygos, priemonės ir elgsenos taisyklės, užkertančios kelią biologinei, cheminei, fizinei ar alerginei taršai, užtikrinančios pieno gaminių saugą ir kokybę.

Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis turtas 4-20 metų.

Nematerialus turtas su apibrėžtu naudingo tarnavimo laikotarpiu, kurį įsigyja įmonė, yra apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimo nuostolius. Išlaidos, susijusios su įmonėjė sukuriamu prestižu ir prekiniais ženklais, apskaitomos pelne (nuostoliuose) kaip sąnaudos, kai jos yra patiriamos.

3.2. Pardavimo pajamų dinamikos analizė už paskutinius 3 veiklos metus ir jų prognozė

2013 m. lyginant su 2012 m. grynasis pelnas buvo sumažėjęs 66 proc, tačiau 2014 m. lyginant su 2013 m. pardavimo ir kitos veiklos pajamos didėjo greitesniais tempais nei pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, tai leido įmonei uždirbti 42,5 % didesnį grynąjį pelną. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo palanki įmonei kainų politika.

Įmonė kitais metais numato padidinti pardavimus 10 proc., nes pažvelgus į įmonės istorinius duomenis, pardavimai stabiliai augo, nėra priežasčių, kurios turėtų įtakoti pardavimų sumažėjimą ir todėl visas sąnaudas didinsime 10 proc. Dauguma balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos eilučių yra susijusios su pardavimų pokyčiais. Išlaidos, kurios tiesiogiai yra susijusios su pardavimais yra vadinamos savaiminėmis. Savaiminis yra toks turtas, kuris padidėja savaime, padidėjus pardavimams. Paprastai atsargos, pinigai, pirkėjų skolos yra laikomo savaiminiu turtu.

Grynasis pelnas padidėja 1019,9 tūkst. litais, arba 5,9 proc.

Prognozuojamas padidėjimas pardavimo pajamos padidės nuo 827350 tūkst. Lt iki 910085 tūkst. Lt, pardavimo savikaina nuo 698537 tūkst. Lt iki 768390,7 tūkst. Lt. Bendrasis pelnas 141694,3 tūkst. Lt. Didėja visi rodikliai, nes prognozuojamas pardavimų didinimas.

Ilgalaikis turtas yra laikomas pusiau savaiminis, nes jis ne visada keičiasi, išaugus pardavimams, bet galima įmonės investicinė politika tokia, kad pardavimų didinimas pareikalaus pagrindinių priemonių padidėjimo. Kai kurie įsiskolinimai irgi laikomi savaiminiais, kaip įsiskolinimai tiekėjams, mokėtini mokesčiai. Nepaskirstytas pelnas yra pusiau savaiminė sąskaita ir apskaičiuojamas prie ankstesnio likučio praėjusiais metais pridedant ataskaitinių metų grynąjį pelną. Skolos tiekėjams, mokėtini mokesčiai irgi paprastai susieti su pardavimais, nors administracija gali prognozuoti ir kitaip.

Pagal apskaičiavimą, įmonei papildomas finansavimas nereikalingas. Ji gali 89,9 tūkst. Lt išmokėti dividendams. Tuomet nepaskirstytas pelnas sudarytų:

 • Finansai Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Erika
 • 35 puslapiai (7685 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų kursiniai darbai
 • Microsoft Word 99 KB
 • Ab „pieno žvaigždės“ finansinė prognozė
  10 - 7 balsai (-ų)
Ab „pieno žvaigždės“ finansinė prognozė. (2016 m. Vasario 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-pieno-zvaigzdes-finansine-prognoze.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:02