Ab „Rokiškio sūris“ finansinė analizė


Įvadas. Įmonės „Rokiškio sūris“ charakteristika. Horizontali ir vertikali balanso analizė. Horizontali ir vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo pelningumo rodikliai. Grandininis pakeitimo metodas. Du Ponto piramidinė analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikiai mokumo rodikliai. Ilgalaikiai mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto diagnostinė analizė. Finansinis prognozavimas. Išvados. Priedai.

Tyrimo objektas. Įmonė AB „Rokiškio sūris“.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti įmonės finansinę būklę ir atlikti finansinių rodiklių prognozavimą.

Praktinis reikšmingumas: Šio tyrimo rezultatai turi itin didelę praktinę reikšmę, kadangi vadovaujantis jais, galima nustatyti, kokios yra įmonės probleminės sritys, jais vadovaujantis galima atlikti tam tikras korekcijas ir gerinti įmonės efektyvumą.

Tiriant turto finansinius pokyčius (žr. 1 priedas), nustatyta, kad visas įmonės turtas padidėjo 33,84 %. Turto didėjimui įtakos turėjo ilgalaikiai ir trumpalaikiai turto dinaminiai ir struktūriniai pokyčiai. Trumpalaikio turto dalis visame turte buvo didžiausia: 2010 m. sudarė 63,18 %, o 2011 m. – 57,63 %, t.y. sumažėjo 5,54 %, nes trumpalaikis turtas didėjo mažesniu tempu (22,10 %), negu ilgalaikis (54 %). Ilgalaikio turto dalis visame turte buvo mažesnė, tačiau 2010-2011 m. laikotarpiu ši dalis padidėjo 5,54 % (2010 m. siekė 36,82 %, o 2011 m. – 42,37 %), nes ilgalaikis turtas padidėjo 54 %. Tai turėjo didžiausią įtaką viso turto didėjimui.

Ilgalaikio turto didėjimui teigiamos įtakos turėjo ilgalaikio turto sudėtinių dalių pokyčiai. Didžiausią ilgalaikio turto dalį sudaro ilgalaikis materialusis turtas, kuris 2010 m. siekė 55,06 %, o 2011 m. 72,99 %, t. y. padidėjo 17,93 %, nes augo ilgalaikio materialiojo turto apimtys 104,14 %. Šis turtas taip pat turėjo didžiausią įtaką viso turto augimui, nes jo dalis turte labiausiai padidėjo (17,93 %). Nematerialiojo turto lygis per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 0,25 %, nes mažėjo jo apimtys 24,82 %, tačiau didelės įtakos ilgalaikio turto pokyčiams neturi, kadangi jis nesiekia net 1 % ilgalaikio turto dalies. Taip pat gana nežymią ilgalaikio turto dalį sudaro atidėtojo pelno mokesčio turtas (2010 m. – 1,14 %, o 2011 m. 0,63 %) ir kitos gautinos sumos, kurių 2011 m. iš viso nebeliko.

Gana nemažą įtaką ilgalaikio turto pokyčiams turi investicijos į dukterines įmones, kurios per analizuojamą laikotarpį padidėjo 3,11 %, tačiau jų lygis sumažėjo 8 %, nes investicijų augimas (3,11 %) buvo žymiai mažesnis nei ilgalaikio turto augimas (54 %).

Suteiktos paskolos sumažėjo 7,64 %, taip pat mažėjo ir jų dalis ilgalaikiame turte nuo 10,19 iki 6,11 %. Pardavimui skirtas finansinio turto dalis ilgalaikiame turte taip pat sumažėjo 2,24 %, nes mažėjo jo apimtys 2,85 %.

Trumpalaikio turto lygio mažėjimui įtakos turėjo trumpalaikio turto sudėtinių dalių pokyčiai. Didžiausią trumpalaikio turto dalį sudaro prekybos ir kitos gautinos sumos, kurios 2010 m. sudarė 46,30 %, o 2011 38,03 %, t. y. sumažėjo 8,27 %, nes gautinų sumų apimtys (0,29 %) didėjo lėčiau nei trumpalaikio turto (22,10 %). Taip pat šis pokytis turėjo didžiausią įtaką trumpalaikio turto mažėjimui, kadangi sumažėjo 8,27 %.

Pinigai įmonėje per analizuojamus metus sumažėjo 53,67 %, taip pat ir jų dalis trumpalaikiame turte sumažėjo 5,70 % (nuo 9,19 iki 3,49 %). Tai taip pat turėjo įtakos trumpalaikio turto mažėjimui.

Trumpalaikio turto mažėjimą lėtino atsargų lygio didėjimas nuo 28,52 % iki 36,72 %, t.y. 8,20 %, nes didėjo atsargų apimtys 57,20 % ir suteiktų paskolų lygio didėjimas 5,54 %, nes paskolų apimtys padidėjo 65,26 %. Labai nežymią įtaką trumpalaikio turto pokyčiams turi iš anksto sumokėtas pelno mokestis, kuris nesiekia net 1 % trumpalaikio turto dalies.

Tiriant kapitalo dinaminius ir struktūrinius pokyčius (žr. 1 priedas), nustatyta, kad visas kapitalas padidėjo 33,84 %, tam įtakos turėjo nuosavo ir skolinto kapitalo dinaminiai ir struktūriniai pokyčiai. Nuosavas kapitalas sudaro daugiau nei pusę viso kapitalo dalies, t.y. 2010 m. 59,28 % ir 2011 m. 62,33 % ir ji padidėjo 3,05 %, nes nuosavas kapitalas padidėjo 40,73 %. Nuosavas kapitalas didėjo todėl, kad labai išaugo rezervai, jie padidėjo 834,47 %, todėl didėjo jų dalis nuosavame kapitale nuo 4,07 % iki 27,00 %, t.y. padidėjo 22,93 %. Rezervai padidėjo 62062 tūkst. Lt, ši rezervų dalis sudaro ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervą. Šis perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Rezervas negali būti naudojamas nuostoliams padengti. Nuosavo kapitalo didėjimui taip pat teigiamos įtakos turėjo nepaskirstytas pelnas, kuris didėjo 20,96 %, tačiau jo dalis nuosavame kapitale sumažėjo 5,97 %, nuo 42,53 % 2010 m. iki 36,56 % 2011 m., kadangi nuosavas kapitalas didėjo sparčiau (40,73 %).

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 65 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (8162 žodžiai)
  • Universitetas
  • Erika
  • Ab „Rokiškio sūris“ finansinė analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Ab „Rokiškio sūris“ finansinė analizė. (2015 m. Gegužės 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-rokiskio-suris-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 17:39
×