Ab „Rokiškio sūris“ veiklos ekonominė analizė


Ab „ rokiškio sūris “ veiklos ekonominė analizė. Įvadas Temos aktualumas. Tyrimo problema. Darbo objektas. Darbo tikslas –. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Įmonės veiklos , informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga įmonės veiklos apžvalga. Įmonės misija . Įmonės tikslai. Įmonės logotipas Informacijos šaltinių apžvalga. Tyrimų metodikos apžvalga. Transporto įmonės ekonominės analizės teoriniai aspektai. Ekonominės analizės reikšmė įmonės veiklai. Transporto įmonės vidinės ir išorinės aplinkos. Transporto įmonės pardavimo ir savikainos skaičiavimo metodai. Žmogiškųjų išteklių ekonominis vertinimas. Finansiniai santykiniai rodikliai. Ssgg analizė. AB „ Rokiškio sūris “ vidinės ir išorinės aplinkos ypatybės. AB „ Rokiškio sūris “ pardavimo dinamika ir savikainą lemiantys veiksniai Ridos koeficientas. AB „ Rokiškio sūris “ darbo išteklių ekonominė analizė. Organizacinę valdymo struktūra. Personalo darbo organizavimo principai. Personalo motyvavimo sistema. Ilgalaikis turtas. Trupalaikis turtas. Turto iš viso. Akcininkų nuosavybės iš viso. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Trupalaikiai įsipareigojimai. Įsipareigojimų iš viso. Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso. Grynasis pelnas nuostoliai. Bendrasis pelnas. Veiklos pelnas /( nuostoliai. Pelnas /( nuostoliai ) prieš apmokestinimą. Koeficientas 2014. reikšmė 2013. reikšmė 2012. reikšmė Vertė 2014m. suma 2013m. suma 2012m. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas SSGG analizė. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas - išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ veiklą. Tikslui pasiekti buvo išsikelti uždaviniai, kuriuos norint įgyvendinti reikėjo išanalizuoti Lietuvos ir užsienio autorių teoriją.

Teorinės medžiagos analizė parodė įmonės veiklos analizės svarbą, leido išaiškinti jos atlikimo būdus, analizės rūšis, jai reikalingų duomenų šaltinius, išnagrinėti įvairius rodiklius. Rašant teorinę darbo dalį naudoti ne tik literatūros analizės, bet ir palyginimo bei kritinio vertinimo metodai, leidę lyginti lietuvių ir užsienio autorių požiūrius bei vertinti kūriniuose iškylančias problemas.

Praktinėje darbo dalyje analizuojama AB „Rokiškio sūris“ verslo aplinka, skaičiuojami įvairūs įmonės veiklos mokumo, turto apyvartumo, pelningumo rodikliai, gauti rezultatai analizuojami, tarpusavyje lyginami kelių metų rezultatai, ieškoma priežasčių, dėl kurių rodikliai galėjo žymiai pasikeisti.

Darbo pabaigoje suformuluotos išvados, paremtos literatūros šaltinių analize bei įmonės dokumentų analize bei skaičiavimais.

Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbu žinoti, kaip dirba jų įmonė. Atsakyti į šį klausimą nėra paprasta ir lengva, nes ne visuomet aišku, kas atspindi įmonės veiklos rezultatus ir kokie jie turėtų būti. Bet kokiame sektoriuje dirbančioms organizacijoms gana dažnai tenka susidurti su rinkos svyravimais. Įmonės veiklos rodiklių analizė gali padėti išsiaiškinti galimas neefektyvios įmonės veiklos priežastis, taip pat leidžia numatyti ateities perspektyvas.

Darbo objektas. AB „Rokiškio sūris“ veikla.

Darbo tikslas – Išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ veiklos ekonominius procesus ir jų rezultatus.

Darbo uždaviniai:

1. Išnagrinėti AB „Rokiškio sūris“ veiklos ekonominius procesus teoriškai.

2. Nusakyti AB „Rokiškio sūris“ vidinės ir išorinės (tiesioginio ir netiesioginio poveikio) aplinkos ypatybes.

3. Išnagrinėti AB „Rokiškio sūris“ pardavimo pajamas ir savikainą lemiančius veiksnius.

4. Išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų dinamiką ir struktūrą.

5. Išnagrinėti AB „Rokiškio sūris“ finansinius santykinius rodiklius (mokumo, pelningumo, veiklos efektyvumo).

6. Įvertinti AB „Rokiškio sūris“ bankroto tikimybę ir pateikti AB „Rokiškio sūris“ SSGG analizę bei strategines kryptis.

Darbo metodai: gretinis vaizdavimas, statistinių duomenų analizė, supratimas, sintetinimas, mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė.

Įmonės misija - Patikimi Pieno Pramonės Profesionalai

Rašant šį darbą daugiausia bus naudojamasi J. Mackevičiaus „Įmonių veiklos analizė“ (2007), taip pat V. Bagdžiūnienės „Įmonių veiklos planavimas ir analizė“ (2005), E. Gimžauskienės „Organizacijos veiklos vertinimo sistemos“ (2007), J. Lazausko „Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė“ (2005), R. Urniežiaus „Ūkinės veiklos ekonominė analizė“ (2004) bei James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert „Vadyba“(1999). J. Mackevičiaus monografija bus naudinga, nes šioje knygoje išsamiai išdėstyti įmonių veiklos analizės turinio, atlikimo etapų, finansinių santykinių rodiklių grupavimo, ir kiti klausimai, apžvelgiamos naujos lietuvių ir užsienio autorių publikacijos. R. Urniežiaus veikale pateiktos pagrindinės nuostatos apie įmonės veiklos analizės organizavimą, analizės metodika ir kiti įmonės veiklos analizės aktualūs klausimai. J. Lazausko kūrinyje nagrinėjami teoriniai įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės klausimai. E. Gimžauskienė savo leidinyje aprašo šiuolaikinės organizacijos ir jos veiklos vertinimą, taip pat veiklos vertinimo priemones. V. Bagdžiūnienės knygoje pateikiama minimaliai analizės teorijos, nuosekliai nagrinėjami įmonių veiklos situacijų pavyzdžiai. A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert vadovėlis „Vadyba“ bus naudingas todėl, kad jame aiškiai, išsamiai pateikiami vadybos pagrindai, teoriniai teiginiai, gausiai iliustruoti pavyzdžiais.

Pirmojoje šio darbo dalyje, pasitelkiant jau aptartus, o taip pat ir kitus literatūros šaltinius bus analizuojama įmonės veiklos analizės svarba, jos atlikimo būdai, rūšys, įmonės veiklos analizei reikalingų duomenų šaltiniai. Teorinėje dalyje dalyje nagrinėjami įvarių autorių kūriniai, jų mintys lyginamos, vertinamos. Taip pat teorinėje darbo dalyje išsamiai išnagrinėjami įvairūs rodikliai, kurie praktinėje dalyje bus apskaičiuoti praktiškai. Duomenys bus surinkti analizuojant įmonės dokumentus. Pagal apskaičiuotus rodiklius vertinama įmonės finansinė situacija, lyginant 2012-2014 metų įmonės rodiklius ieškoma jų kitimo priežasčių. Analizės rezultatai pateikiami grafiškai, komentuojami, įvertinamos tolimesnės įmonės veiklos perspektyvos.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 504 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (7402 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovidas
  • Ab „Rokiškio sūris“ veiklos ekonominė analizė
    10 - 9 balsai (-ų)
Ab „Rokiškio sūris“ veiklos ekonominė analizė. (2016 m. Kovo 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-rokiskio-suris-veiklos-ekonomine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 21:38
×