AB „Rokiškio sūris“ veiklos rodiklių analizė


Įvadas. Akcinės bendrovės ,,rokiškio sūris“ veiklos rodiklių analizė. AB „Rokiškio sūris“ pajamų bei sąnaudų horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB „Rokiškio sūris“ pelno analizė. Pelningumo rodiklių ir juos lemiančių veiksnių analizė. Santykinių pinigų srautų rodiklių, susijusių su pelningumu, analizė. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumo ir jį lemiančių veiksnių analizė. Darbo išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


AB „Rokiškio sūris“ pajamų bei sąnaudų horizontalioji ir vertikalioji analizė

Siekiant įvertinti AB „Rokiškio sūris“ 2015 metų finansinius rezultatus visų pirma buvo išanalizuotos įmonės gautos pajamos bei per metus patirtos sąnaudos. Norint palyginti dviejų pastarųjų metų, t. y. 2015 ir 2014 metų, pajamas buvo atlikta horizontalioji bei vertikalioji pajamų analizė naudojantis AB „Rokiškio sūris“ finansinėmis analizuojamųjų metų ataskaitomis.

Horizontalioji analizė atskleidė baziniais ir ataskaitiniais metais gautų pajamų dinamiką, pavaizduotą 1-ame paveiksle, ir leido įvertinti jos pokytį, kuris 2015 metais buvo neigiamas ir siekė net 20,39 procento.

Ataskaitiniais metais įmonės pajamos, kurios sudarė 181803 eurus, buvo 46571 eurais mažesnės nei 2014 metais. Atsižvelgiant į atliktos analizės duomenis (žr. 1-ą priedą) daromos išvados, kad didžiausią įtaką šiam pokyčiui turėjo pardavimo pajamos, kurios, remiantis vertikaliąja pajamų analize (žr. 1-ą priedą), sudarė beveik 95 procentus visų pajamų. Išsamiau visų įmonės gautų pajamų 2015 metais struktūra pavaizduota 2 paveiksle.

Toliau nagrinėjant prekių pardavimo pajamas galima pastebėti, kad nepaisant to, jog 2015 metais pardavimo pajamų įtaka visų gautų pajamų bendrai sumai turėjo didžiausią įtaką, tačiau lyginant ataskaitinių metų rezultatus su bazinių metų rezultatais, ši įtaka sumažėjo beveik 3 procentiniais punktais. Tiesiogiai proporcingai šiam pokyčiui, t. y. beveik 3 procentiniais punktais, padidėjo kitos veiklos gaunamų pajamų, kurios 2015 metais siekė 5,08 procento, struktūrinė įtaka visų gautų pajamų bendrai sumai. Pajamų grupių pasiskirstymas pateiktas 3 paveiksle.

Palyginus 2015 metus su 2014 metais, kitos veiklos pajamos išaugo 4408 eurais arba 91,45 procento. Šį pokytį labiausiai lėmė kitų pajamų prieaugis, kuris 2015 metais siekė 5140 eurų arba 376,01 procentą ir tai buvo vienintelis teigiamas pajamų pokytis lyginant 2015 metus su 2014 metais. Nors kitos veiklos pajamos 2015 metais sudarė tik 5,08 procento visų bendrovės gautų pajamų, tačiau tai yra net 2,97 procentiniais punktais daugiau nei šis rodiklis siekė 2014 metais.

Siekiant išsamiau panagrinėti pokyčiui didžiausią įtaką turėjusias pardavimo pajamas, buvo atlikta dar horizontalioji ir vertikalioji analizė (žr. 1-ą priedą), kurioje pardavimo pajamos buvo išskaidytos pagal rinkas. Pasiskirstymas pavaizduotas 4 paveiksle.

Remiantis analizės duomenimis, matoma, kad bendrovės pardavimo pajamos iš ES šalių, sumažėjusios 25015 eurų arba 22,53 procento, pardavimo pajamų visumoje turi didžiausią vertę ir sudaro 47,30 procentų visos pajamų struktūros. Tačiau atsižvelgus į horizontaliosios analizės pokyčių skiltį, galima teigti, kad 2015 metais bendrovė patyrė nemažą nuosmukį, kadangi visų rodiklių pokyčių reikšmės, išskyrus kitas pajamas, kurios jau buvo aptartos anksčiau, buvo neigiamos ir vidutiniškai siekė apie 20 procentų.

Norint susidaryti aiškesnį vaizdą, taip pat buvo atlikta sąnaudų horizontalioji ir vertikalioji analizė (žr. 1-ą priedą). Sąnaudos buvo suskirstytos pagal grupes, jų struktūra pateikta 5 paveiksle.

Iš analizės duomenų matyti, kad didžiausią dalį sąnaudų, t. y. 89,16 procento, sudaro pardavimų savikaina, kuri 2015 metais, lyginant juos su 2014 metais, sumažėjo beveik 27 procentais arba 58541 euru. Pardavimų savikainos pokytis pavaizduotas 6 paveiksle.

Norint dar labiau sumažinti pardavimų savikainą, labai svarbu išsiaiškinti, kuris rodiklis turėjo didžiausią įtaką šiam pokyčiui. Išskirščius savikainą į smulkesnius sąnaudų straipsnius, tokius kaip sunaudotos žaliavos, darbo užmokestis ir kitos sąnaudos, matoma, kad didžiausią įtaką pokyčiui turėjo sunaudotų žaliavų sumažėjimas, siekęs 31,28 procento arba 46692 eurus. Tuo tarpu darbo užmokesčio sąnaudų pokytis nors ir buvo neigiamas, tačiau pokyčiui įtakos praktiškai neturėjo, kadangi tesiekė 1 procentą. Kitų sąnaudų pokytis, palyginti 2015 ir 2014 metus, sudarė vidutiniškai apie 25 procentus ir visumoje buvo teigiamas. Pardavimo savikainos struktūrinių dalių kitimas analizuojamais metais pateiktas 7 paveiksle.

  • Microsoft Word 110 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (4860 žodžiai)
  • Kolegija
  • Spurgapipiras
  • AB „Rokiškio sūris“ veiklos rodiklių analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
AB „Rokiškio sūris“ veiklos rodiklių analizė. (2017 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-rokiskio-suris-veiklos-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Gruodžio 16 d. 09:59
×