Ab žemaitijos pienas ekonominė veikla


Ekonomikos kursinis darbas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Ab „žemaitijos pienas“ gamybos organizavimas. Gaminio ir gamybos proceso charakteristika. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas. Ab „žemaitijos pienas“ darbo organizavimas. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje, planavimas ir apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje, personalo darbo užmokesčio fondas ir darbuotojų atlyginimai. Ab „žemaitijos pienas“ sąnaudos. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Ab „žemaitijos pienas“ atsargos. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Ab „žemaitijos pienas“ prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kainos struktūra, nustatymas ir įtaka pardavimų apimtims. Pardavimų apimties – kaštų – pelno priklausomybė “Lūžio taško” nustatymo būdai. Pardavimų efektyvumo įvertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įmonės tikslų formavimo etapai. Pagrindiniai rodikliai atspindintys 2010 m. I pusmečio grupės veiklą, tūkst. Lt. Per 2010 m. I pusmetį ir 2009 m. I pusmetį žaliavinio pieno supirkimo tonažo ir kainų palyginimas. Per 2010 m. I pusmetį ir 2009 m. I pusmetį AB „Žemaitijos pienas“ parduotos produkcijos Lietuvoje ir eksportui pasiskirstymas pagal gaminių rūšį, tūkst. Lt. AB „Žemaitijos pienas“ prekiniai ženklai ir gaminami produktai. AB „Žemaitijos pienas“ ilgalaikis turtas, tūkst. Lt. Įrengimų įsigijimo, pradinė, likutinė vertės ir nusidėvėjimas, tūkst. Lt. Normatyvinis vieno įrengimo tarnavimo laikas, tūkst. Lt. AB „Žemaitijos pienas“ trumpalaikis turtas, tūkst. Lt. Iš pirkėjų gautinos sumos, tūkst. Lt. Kitos gautinos sumos, Lt. Pinigų ir pinigų ekvivalento sumos, Lt. Vidutinis metinis gamybinis pajėgumas, tūkst. vnt. Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą. Darbo našumas, kg/h. Vieno darbuotojo efektyvus metinis darbo laiko fondas. Vidutinis mėnesinis atitinkamos darbuotojų grupės darbo užmokestis, neatskaičiuos mokesčių, Lt. Metinis ir mėnesinis žaliavos supirkimo padalinio darbininko – laikininko darbo užmokestis, Lt. Pardavimo sąnaudos, Lt. Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Lt. Veiklos sąnaudos, tūkst. Lt. Finansinės veiklos sąnaudos, tūkst. Lt. Produkcijos savikaina, Lt. AB „Žemaitijos pienas“ atsargos, tūkst. Lt. Kitos veiklos pajamos, Lt. Finansinės veiklos pajamos, Lt. Gamybos apimtis, vidutiniai pastovūs gamybos kaštai ataskaitiniame ir planuojamame laikotarpyje, planuojama gaminio kaina ir pardavimų apimtis. Lūžio taškas. AB „Žemaitijos pienas“ pelno rodikliai, Lt. AB „Žemaitijos pienas“ pelno ir pelningumo rodikliai, proc. Paveikslas. AB „Žemaitijos pienas“ tikslai. Paveikslas. Pagrindinės gamybos proceso rūšys. Paveikslas. Turto skirstymas pagal kriterijus. Paveikslas. Trumpalaikio turto struktūra. Paveikslas. Sudedamosios darbo organizavimo dalys. Paveikslas. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Paveikslas. Įmonės produkcijos savikaina. Paveikslas. Įmonės atsargų rūšys. Paveikslas. Lūžio taškas.


Vadovai ne visada įvertina, kokia svarbi atsakomybė tenka administratoriui įmonės veikloje. Administratorius – pirmasis įmonėje sutinkamas žmogus. Jis turi ne tik dalykiškai ir maloniai bendrauti su klientais ir svečiais, bet ir valdyti didelius informacijos srautus, tinkamai tvarkyti įmonės dokumentus, atlikti specializacijos reikalaujančius darbus. Jis privalo turėti gerus komunikacijos, etiketo, laiko planavimo įgūdžius, išmanyti darbo kodeksą ir kitus svarbesnius tesės aspektus. Administratoriaus darbas kuria įmonės įvaizdį ir lemią sėkmingą veiklos organizavimą.

Siekiant šio tikslo, pagrindiniai bendrovės uždaviniai yra šie:

Nuolat tobulinti bendrovės kokybės valdymo sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus;

Nuolat tobulinti bendrovės gaminamus produktus;

stiprinti rinkodaros funkciją ir bendrovės vardą;

Ekonominiai ir socialiniai tikslai sudaro vieningą įmonės tikslų sistemą. Logiška nagrinėti ekonominių ir socialinių įmonės tikslų sąveiką, todėl, formuojant tikslų sistemą, rekomenduojama laikytis šių principų:

Įmonės tikslai turi būti išreiškiami pagal tam tikrą sistemą, apimančią konkrečius uždavinius, sudaryta tikslų formavimo metodika, numatytas tikslus įgyvendinantis personalas, pagrįstas informacinis aprūpinimas ir pan.

Šis etapas yra svarbiausias. Jis lemia pelno didinimą didinant gamybos apimtį bei rinkos segmento išlaikymą.

Šis etapas leidžia nustatyti tikslų prioritetus. Yra išskiriami bendri įmonės, atskirų padalinių, darbo vietų ir atskirų vykdytojų tikslai.

Patikrinamas išteklių pakankamumas, numatytų priemonių ir gamybos potencialo atitikimas, vykdytojų kompetencija. Tikrinama ar tikslai neprieštarauja vienas kitam

Parodo, ar viskas vyksta kaip numatyta, palyginami faktiniai rodikliai su planiniais, atskleidžiamos nukrypimų priežastys, numatomos priemonės planų koregavimui ar net jų atsisakoma.

Visi etapai yra tarpusavyje susiję: jeigu kontrolės metu paaiškėja labai dideli nukrypimai ar atskleidžiamos priežastys, neleidžiančios įgyvendinti tikslų, formavimo procesas kartojamas ir koreguojami rodikliai. (paskaitų medžiaga)

AB „Žemaitijos pienas“ formuodama tikslų sistemą laikosi pagrindinių principų. Įmonė tikslai nėra atsitiktiniai – jie sudaryti remiantis tikslų formavimo etapais.

Gamybos procese galima išskirti tris pagrindinius elementus:

3. Darbo objektai – žaliavos ir pagrindinės medžiagos, pagalbinės medžiagos, kooperuojamieji dirbiniai, komplektuojamieji dirbiniai.

Gamybos proceso rūšys pateiktos 2.1.1. paveiksle.

Pagrindinių procesų metu keičiamos įvairios darbo objektų savybės, tokios kaip forma, matmenys, vidine struktūra, fizinės bei cheminės savybės, išvaizda ir pan. Pagrindiniai gamybos procesai paprastai susideda iš 3 fazių:

Pagalbiniai procesai sudaro sąlygas normaliai vykti pagrindiniams procesams. Pagalbinių procesų produkcija nerealizuojama, ji naudojama įmones vidaus reikalams, pvz. įrankių gamybai įmonės reikalams.

Aptarnavimo procesai padeda nenutrūkstamai vykti tiek pagalbiniams, tiek pagrindiniams procesams. Čia priskiriama transporto bei sandėliavimo operacijos, kokybės kontrolė bei darbo vietų aptarnavimas.

Jeigu įmonėje yra visos 3 gamybos fazės, sakoma, kad įmonė yra pilnos struktūros.

Organizuojant gamybos procesą reikia laikytis kelių pagrindinių principų. Tai:

Bendrovėje taip pat yra visos trys gamybos fazės: paruošimo, apdirbimo ir surinkimo. Taigi įmonė yra pilnos gamybos struktūros.

AB „Žemaitijos pienas“ vyksta pagrindiniai procesai, kurių metu keičiamos pagrindinio darbo objekto – pieno savybės. Taip pat atliekami pagalbiniai procesai, kurie padeda vykti pagrindiniams procesams bei aptarnavimo procesai be kurių tiek pagrindinių, tiek pagalbinių procesų veikla sutriktų. Aptarnavimo procesai svarbūs tuo, kad jie transportuoja žaliavas, be kurių gamyba nevyktų, bei galutinius produktus, be kurių nebūtų gaunamas pelnas. Nors pagrindiniai procesai sudaro esmę, tačiau joks gamybos procesas negali vykti be pagalbinių ir aptarnavimo procesų.

Turtas gali būti skirstomas pagal 4 kriterijus. Jie pavaizduoti 2.2.1. paveiksle.

Ilgalaikis turtas įkainojamas piniginiais vienetais. Tai padeda nustatyti jo apimtį, apskaičiuoti nusidėvėjimo sumą ir amortizaciją, todėl ekonomine prasme labai svarbu įkainoti turimą ilgalaikį turtą.

Ilgainiui ilgalaikis turtas jį eksploatuojant dėvisi, t.y. turtas netenka savo vertės, kuri įskaičiuojama į gamybos savikainą.. Skiriamos 3 nusidėvėjimo rūšys.

Fizinis nusidėvėjimas. Ilgalaikis turtas fiziškai dėvisi dėl įvairių priežasčių – jį veikia cheminės medžiagos, jis dyla, deformuojasi, lūžta.

Moralinis nusidėvėjimas. Tai toks nusidėvėjimas, kai įrengimai fiziškai nenusidėvėję praranda savo vertę dar nepasibaigus jų naudojimo laikui.

Ekologinis nusidėvėjimas. Ekologinis nusidėvėjimas yra toks, kai naudojamas ilgalaikis turtas ir gamybos proceso technologijos neatitinka gamtosaugos reikalavimų.

Tiek fizinis, tiek moralinis, tiek ekologinis nusidėvėjimas gali būti visiškas arba dalinis. Visiškai nusidėvėjusį įrengimą pakeičia naujais, o dalinis likviduojamas įrengimus kapitališkai remontuojant, modernizuojant. (paskaitų medžiaga)

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Laima
 • 58 puslapiai (13671 žodis)
 • Universitetas
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 122 KB
 • Ab žemaitijos pienas ekonominė veikla
  10 - 5 balsai (-ų)
Ab žemaitijos pienas ekonominė veikla. (2015 m. Birželio 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/ab-zemaitijos-pienas-ekonomine-veikla.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 23:52