Ab Žemaitijos pienas finansinė atskaitomybė


Įvadas. Bendrovės charakteristika. Bendrovės valdymas. Bendrovės teisinė forma. Bendrovės mikroaplinka ir makroaplinka. Bendrovės finansinė atskaitomybė. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas. Apie 1-ąjį tas ,,finansinių ataskaitų pateikimas‘‘. Teikiamos finansinės ataskaitos. Konsolidavimo principai. Bendrovės apskaitos politika. 2013-2014m. ab ,,žemaitijos pienas‘‘ finansinės būklės ataskaitų rodiklių palyginimas. 2013-2014m. ab ,,žemaitijos pienas‘‘ bendrųjų pajamų ataskaitų rodiklių palyginimas. Išvados. Literatūra ir informacijos šaltiniai. Priedai.

Plėtojantis rinkos ekonomikai, vis didesnį vaidmenį atlieka finansų žinios bei įmonės finansinių rodiklių skaičiavimas, palyginimas ir analizavimas. Ekonomikoje vykstantys reiškiniai ir procesai turi būti nuolat vertinami, turi būti ieškomi nauji būdai jų analizei.

Darbo objektas: AB ,,Žemaitijos pienas“ finansinė atskaitomybė.

Darbo tikslas: Išanalizuoti AB ,, Žemaitijos pienas‘‘ finansinę atskaitomybę.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su bendrove AB ,,Žemaitijos pienas‘‘, jos veikla.

Išnagrinėti AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ finansinę atskaitomybę.

Išanalizuoti ir įvertinti bendrovės 2013-2014 m. finansinės būklės ataskaitų ir bendrųjų pajamų ataskaitų duomenis.

Stebėtojų taryba ir bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, kontroliuojantis bendrovės veiklą, priimantis sprendimus susijusius su bendrovės veikla (tuos, kuriuos priimti leidžia įgaliojimai).

Bendrovės valdyba renka bendrovės vadovą (direktorių) ir turi teisę atšaukti bei atleisti jį iš pareigų. Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, organizuojantis kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarstantis ir sprendžiantis bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus.

AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ rengia pilną finansinę atskaitomybę Bendrovė AB „Žemaitijos pienas“ pagal šiuos standartus teikia šias finansines ataskaitas:

finansinės būklės ataskaitą, kuri parodo turto, įsipareigojimų vertę tam tikrai datai (pvz. 2014-12-31);

bendrųjų pajamų ataskaitą, kuri parodo kiek pajamų ir sąnaudų, kiek pelno (nuostolio) patirta, per ataskaitinį laikotarpį;

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, kuri parodo, kaip judėjo grynasis turtas (turtas atėmus finansavimo sumas, atėmus įsipareigojimus) per ataskaitinį laikotarpį;

pinigų srautų ataskaitą, kuri parodo, iš kur gauti ir kam išleisti pinigai per ataskaitinį laikotarpį nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio;

finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą, kuris paaiškina visų pagrindinių ataskaitų straipsnius.

Aiškinamasis raštas – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami paaiškinimai kitose finansinėse ataskaitose nurodytų sumų, taip pat atskleidžiama kita nepateikta reikšminga informacija (3 priedas).

Bendrojoje dalyje pateikiami duomenys apie įmonę, jos veiklą, teisinę formą. Apskaitos politikos dalyje nurodoma, kad bendrovės finansinė atskaitomybė parengta remiantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais; taip pat visa informacija apie bendrovės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės taikytą apskaitos politiką, trumpai aprašyti pagrindiniai bendrovės apskaitos tvarkymo principai, metodai ir taisyklės. Aiškinamojo rašto pastabose paaiškinamos tik reikšmingos finansinių ataskaitų sumos bei jų pasikeitimo priežastys.

Lyginant trumpalaikio turto pokyčius per analizuojamą laikotarpį, matom, kad trumpalaikis turtas nežymiai sumažėjo nuo 144483 tūkst. Lt iki 140623 tūkst. Lt, kas sudaro 2,7 %. Mažėjimą įtakojo sumažėjusios atsargos bei kitos gautinos sumos, o padidėjusios iš pirkėjų gautinos sumos ir pinigų ekvivalentai lėmė, kad trumpalaikio turto mažėjimas yra nežymus.

Ilgalaikis turtas 2013-2014 m. didėjo: 2013m. ilgalaikis turtas siekė 68119 tūkst. Lt, o 2014 m. 91287 tūkst. Lt. Didėjimas sudaro 25,4 %. Diagramoje pavaizdavau turto struktūrą per analizuojamą laikotarpį:

Iš diagramos matom, kaip kito AB ,,Žemaitijos pienas‘‘turtas 2013-2014 m. Ilgalaikis turtas padidėjo per analizuojamą laikotarpį, o trumpalaikio turto vertė nežymiai sumažėjo.

AB ,,Žemaitijos pienas‘‘ 2013 m. turėjo nuosavo kapitalo už 160904 tūkst. Lt, 2014 m. nuosavas kapitalas didėjo iki 170919 tūkst. Lt. Padidėjimas buvo 10015 tūkst. Lt, t.y. 5,86 %. Nuosavo kapitalo didėjimą per analizuojamą laikotarpį lėmė padidėjęs nepaskirstytas pelnas. 2013 m. nepaskirstytas pelnas sudarė 59,97 % viso nuosavo kapitalo, o 2014 m. 62,32%.

2013 m. AB ,,Žemaitijos pienas turėjo įsipareigojimų už 51698 tūkst. Lt. Iš jų ilgalaikių įsipareigojimų buvo už 4039 tūkst. Lt, kas sudarė 7,81 %, o trumpalaikių įsipareigojimų už 47659 tūkst. Lt, t.y. 92,19 % visų įsipareigojimų.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 86 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3697 žodžiai)
  • Universitetas
  • Inga
  • Ab Žemaitijos pienas finansinė atskaitomybė
    10 - 2 balsai (-ų)
Ab Žemaitijos pienas finansinė atskaitomybė. (2015 m. Gruodžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-zemaitijos-pienas-finansine-atskaitomybe.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 03:32
×