Administarcinės teisės pilnas konspektas


Teisės konspektas. Administarcinės teisės pilnas konspektas.


1)asmenys, iki 1940.06.15 d. turėję LR pilietybę, jų v, anūk, proan.

4)asmenys, iki 1991.11.04 d. įgiję LR pilietybę pgl Pilietybės įstatymą;

Veiksnumo atsiradimas siejamas su tam tikru amžiumi, o tt atvejais dar ir su papildomomis sąlygomis. Pilnas 18, ribotas 16. Papildoma sąlyga veiksnumui atsirasti, apriboti ar nutrūkti yra sveikatos būklė. Kai kurioms T realizuoti valstybė nustato papildomas sąlygas: reikalauja specialaus išsilavinimo, minimalaus darbo stažo.

VŠA įstatymas apibrėžia VŠA subjektų veiklos principus, jų prievoles; tp piliečių T į teisingą ir nešališkų jų prašymų nagrinėjimą, taip pat T apskųsti sprendimus ir gauti kompensaciją už padarytus nuostolius dėl neteisėtos administracinės veiklos. Šių T ir laisvių apsauga yra VŠA institucijų veiklos konstitucinis tikslas.

1) teisių dalyvauti valstybės valdyme kompleksas (realizuojamos per dalyvavimą rinkimuose, referendumuose. Plačiausiąja prasme - per savo atstovus Seime ir savivaldybių tarybose)

absoliučias (nepriklauso nuo konkrečių aplinkybių, galioja visiems: laikytis K-jos, kt įstatymų, vykdyti jų nustatytas pareigas, saugoti Lietuvos interesus, padėti stiprinti valstybės galią ir autoritetus)

ATPK numato, kad bylas dėl AT pažeidimų nagrinėja ir nuobaudas skiria kelios dešimtys VŠA ir teisėsaugos institucijų. Ty šios institucijos įsiterpia į išimtinę teismo kaip vienintelės teisingumą vykdančios institucijos veiklos erdvę. Viena iš VA veiklos efektyvumo garantijų yra valstybės tarnautojų atsakomybė už piliečių T ir laisvių pažeidimus. Valstybės tarnybos įstat ir ATPK numato tarnybinės atsakomybės priemones. Dėl savo teisių pažeidimo piliečiai gali kreiptis į administracinių ginčų, mokestinių ginčų komisijas, į Seimo kontrolierius, vaiko teisių, lygių galimybių kontrolierius arba tiesiogiai į teismą.

4) Valdžios galias riboja K-ja. (5 str.)

5) Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. (5 str.)

6) Piliečiai turi T dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat lygiomis sąlygomis stoti į LR valstybinę tarnybą. (33 str.)

5)pakaitinis VT (pakeičia laikinai negalintį eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo VT).

Administracinis veiksnumas – tai gebėjimas savo veiksmais įgyti AT normomis numatytas T ar P, įskaitant ir P atsakyti pgl AT normose įtvirtintas sankcijas. Įtvirtintas AT normomis, o tp K-ja:

VT kategorija – tai pareigybės kvalifikacijos laipsnis. Nustatymo kriterijai:

6)K Teisme, A Teisme, VAT – teismo kancleris, o teismo kanclerį – teismo pirmininkas;

Kaip ir karjeros VT. Be konkurso priimami apskričių viršininkai (skiria Vyriausybė MP teikimu), savivaldybės adm direktorius (mero siūlymu skiria savivaldybės taryba).

2) arba ne ilgiau, negu įstatymuose nustatyta nesančio karjeros VT kadencija einant šias pareigas:

1)būti renkamu įmonės organo nariu, už tai gauti DU ar kt išmokas (išskyrus paskyrimus). Gali turėti akcijų, bet negali būti stebėtojų tarybos, valdybos nariu arba dirbti administracijos vadovu,

3) atstovauti LT ir užsienio valstybių įmonėms, jų lėšomis mokytis ar vykti į užsienį;

4) dirbti samdomu darbuotoju, patarėju, ekspertu privačiose ar kt įmonėse ir gauti DU, išskyrus:

DU už darbą visų lygių rinkimų, referendumo komisijose,

Apribojimai jau išėjusiems - reglamentuoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme:

1) apribojimai sudaryti darbo sutartį. 1 metus neturi dirbti įmonės vadovu, pavaduotoju, būti įm tarybos ar valdybos nariu, būti tiesiogiai susijus su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, kontrolės kt srityse, jeigu per paskutinius metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šių įmonių veiklos priežiūra ar kontrole, jeigu jis dalyvavo priimant palankius šioms įmonėms sprendimus;

2) apribojimai sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis. 1 metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar naudotis institucijos, kurioje paskutinius metus dirbo, teikiamomis individualiomis lengvatomis.

Kasmetinis vertinimas. vertina tiesioginis VT vadovas:

2)jei labai gerai arba nepatenkinamai, VT vertina vertinimo komisija;

3)jei gerai, paliekama ta pati kvalifikacinė klasė. Jeigu 2m iš eilės tiesioginis vadovas valstybės įvertina gerai, VT vertinamas tik jo prašymu.

4)vertinimo komisija gali įvertinti:

c)nepatenkinamai –tobulinti kvalifikaciją; suteikti žemesnę kvalifikacinę klasę; perkelti į žemesnes pareigas; arba atleisti iš pareigų, jei du kartus iš eilės jis įvertintas nepatenkinamai.

  • Teisė Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Sam
  • 22 puslapiai (11247 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 88 KB
  • Administarcinės teisės pilnas konspektas
    10 - 10 balsai (-ų)
Administarcinės teisės pilnas konspektas. (2015 m. Gegužės 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/administarcines-teises-pilnas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:22