Administracinė teisė kaip teisės šaka 2


Administr. Teisė, kaip teisės šaka. At normos. At normų galiojimas. Administraciniai teisiniai santykiai. Viešojo adm-vimo sąvoka ir esmė. Viešojo administravimo principai. Vykdomosios valdžios institucijos. Lr prezidentas. Lr vyriausybė. Lr ministerijos ir kitos centrinės vykd. Valdžios institucijos. Apskričių ir saviv-bių valdymo institucijos. Piliečiai ir užsieniečiai. Valstybės tarnyba, v-bės tarnautojai. Valstybės tarnybos valdymas. Nevyriausybinės organ-jos. Jų sąvoka, pagrindiniai požymiai ir rūšys. Viešojo adm-vimo formų ir metodų samprata ir rūšys. Viešojo adm-vimo metodų sąvoka ir rūšys. Viešojo adm-vimo aktai. Teisėtumo užtikrinimo viešajame adm-vime sąvoka ir būdai. V. A. Kontrolė. Teismo kontrolinės funkcijos v. Adm-vime. Administr. - teisiniai režimai.

bendrus teisės subjektų pradmenis, jų veiklos principus. AT realizuoja juos detalizuodama, nustato konstitucinės teisės numatytų principų įgyv. tvarką. AT nuostatoms artimos ir Žemės ūkio, finansų teisės nuostatos.

2.galiojimą erdvėje – gali galioti visoje teritorijoje, arba jos dalyje, arba tik viename administraciniame teritoriniame vienete; 3.galiojimą asmenų atžvilgiu.

2. Svarbiausius valstybinio valdymo organus formuoja įstatymų leidžiamieji instituc. – tai nustatyta LR Konst. ir kituose įstatymuose. 3.atlieka poįstatyminę veiklą.

5.turi savo sudėtingą struktūrą, kuri sudaroma atsižvelgiant į jų funkcijas, uždavinius.

3.Pagalbinės – būdingos kiekv. valdymo institucijai, tik yra pagalbinės (raštvedyba).

Šakinės kompetencijos; c)Tarpšakinės komp-cijos. – uždavinių spr. koordinuoja su kitais valdymo organais.

1.Kolegialūs – klausimai sprendžiami posėdžiuose, sprendimai priimami balsų dauguma (pvz., Vyriausybė);

2.Vienvaldžiai – vadovai klaus. sprendžia vienvaldiškai (min-jos, depart., tarnybos), už juos asmeniškai atsako.

1.Sudaromi (formuojami) – tokie, kuriuos pagal LRK, kt įstatymus formuoja aukščiausios institucijos.

2.Steigiami – kuriuos LRK, įstatymų, kt. aktų nustatyta tvarka steigiami; 3.Skiriami – įstaigos vadovas, adm-rius.

Ministras Pirmininkas pagal savo kompetenciją ledžia potvarkius arba priima operatyvius sprendimus - pavedimus, įforminamus rezoliucijomis. Ministro Pirmininko potv. įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose potv. nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Įstatymų ir kt. Seimo aktų projektai, svarstomi LRV, turi būti suderinti su LR Teisingumo ministerija.

REGIONŲ plėtros politiką ir strategiją rengia Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos. Žemės ūkio ministerija - kartu su kitomis valdymo institucijomis formuoja ir įgyvendina integruotą kaimo plėtros, regioninę ir struktūrinę politiką žemės, maisto, žuvininkystės ūkio srityse. Regionalizmu vadinamas toks vietos valdymo org-mas stambiuose administrac. vienetuose, ypač kai yra išplečiamas jų savarankiškumas, kai vyriausybės skiriami ir jai tiesiogiai atsakingi pareigūnai vietose vadovauja daugumai valstybės įstaigų, vykdo koordinavimo ir kontrolės funkcijas. Apskrities viršininkas įgyvendina valstybės politiką regioninės plėtros srityje, vykdo apskrityje valstybines ir tarpregionines programas.

A valdymo aparatas turi struktūrinius padalinius: 1.Kaimo reikalų depart.2.Žemės tvarkymo dep. 3. Apskaitos ir finansų dep4.Socialinių reikalų ir švietimo d. 5.Socialinės saugos d. 6.Regioninės plėtros d. 7.Teisės d.

9.A gydytojo tarnyba. Kiekviena A turi struktūrą. Departamentai susideda iš skyrių. Teisės departamentas: 1.Juridinis; 2.Turto valdymo; 3.Konkurencijos ir vartotojų teisių priežiūros specialistai.

Saviv. KONTROLĖS institucija – saviv. kontrolierius, kontroliuojantis saviv. biudžeto naudojimą bei atliekantis saviv. vidaus audito funkcijas. Vietos savivaldos principai :

1.atsakingumas rinkėjams2.gyventojų dalyvavimas tvarkant viešuosius saviv. reikalus.3.savivaldybių ir valstybės interesų derinimas tvarkant viešuosius saviv. reikalus; 4. saviv. institucijų veiklos laisvė ir savaran-mas, 5. veiklos skaidrumas. 6.bendruomenės ir atskirų saviv. gyventojų interesų derinimas. 7. saviv. veiklos ir saviv. institucijų priimamų sprendimų teisėtumas.8. viešumas ir reagavimas į gyventojų nuomonę. 9. žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimas ir gerbimas

Saviv. funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų tiekimo. Vietos savivaldos inst-jos. Institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę, yra saviv. taryba. Vietos savivaldos norminiai aktai. Saviv. tarybos priimtus norminius administracinius teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pati saviv.taryba. Valdybos priimtus norminius administ. teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pati valdyba arba saviv. taryba. Mero priimtus norminius administracinius teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti meras arba saviv. taryba. Kitų saviv. viešojo administravimo subjektų priimtus norminius administracinius teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti meras arba valdyba, arba taryba. Savivaldybių inst-jų ir kitų saviv. viešojo administravimo subjektų priimti individualūs administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui. Inst-jos, jų sudarymas:

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 66 KB
  • 2011 m.
  • 16 puslapių (13597 žodžiai)
  • Administracinė teisė kaip teisės šaka 2
    8 - 2 balsai (-ų)
Administracinė teisė kaip teisės šaka 2. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracine-teise-kaip-teises-saka-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 11:13
×