Administracinio proceso teisė špera


Siauroji ir plačioji adm pr samprata. Administrac proceso rūšys. A proceso kategorijos Adm. procedūra. Adm. juris dikcija. Administrac justic ija. Teisenos samprata ir santykis su administrac procesu. LR Konstitucija kai p administrac pr teisės šaltinis. Teismų praktika kai p A pr teisės šaltinis. Norminių t aktų leid ybos proceso teisinio re glamentavimo modelis. Rengimo stad ijos. Akto samprata , rūšys ir pask irtis. Adm t. Aktų bruožai. T. rūšys 1 pgl teisinį turinį. Priėmussu bjek tus. Fu nkcinę paskir tį. Pgl valdžios su bjekto įgaliojimų apimtį ir teisinį savarankišku mą. Sudėtin gumo laipsnį. Kada pradeda galioti. Nuo priėm tvarkos. Norminio adm. . akto samprata ir paskirtis priėmimo tvar ka. Norm administrac t aktas. Akto rengimo stadijos. Individualaus A akto samprata ir. Aktai , regl ntys norminių A T aktų leidybą. Kokie asmenys. B teisės aktų rengėjais. Vyriausybės. . leidybos iniciat yvos teisė ir Vyr. Įsigalio jimo tvarka. Taikymo įgyve n dinant inį vald y mą samprata ir form os. . valdymas. Vald. bruožai. Ybinio valdymo įgyvendin. Teisės taikymas. Tei sės taik. Formos 1operatyvinė valdomoji. Jurisdi kcinė. Legislatyvinės istracijos diskrecijos sam prata ir santykis su A diskrecija. Diskret inė valdžia. Legislatyvinė diskre cija. Diskrecinis aktas. D akt. Diskreciniai aktai. kontrolės samprata ir rūšys. . kontrolė. Pagrindinis bruožas.

Plačioji–sietina su ko m petent ingų V insti tucijų, įstaigų, pareigūnų ar V tarnau tojų, turinčių valdžios įgaliojimus, veikla atlieka ma t. normų reglam entuota teisine forma, skirta sprę sti viešojo admin. srityje kylantiems klausimams, kurios metu taikoma t. normos arba kitaip užtikrinamas jų įgyvendinimas,o prii mti sprendim sukelia asmenims konkr ečius teisinius padarinius.

1.Adm. nor minių t. a. priėmi mas(poįstatyminių t. a. priėmimas)

2.Pozityvaus (reguliacinio)pobūdžio admin. T. taikymo aktų priėmimas ir adm sut arčių sudarymas(pati gaus iausia ir didžiausia ir yra pagrindas visai adm.teis ei)–individualių t. akt ų priėmimas arba sutarč.sudary mas(pvz.leidimai, paž ymos

3Adm prievartos priemonių taik ymas:a) adm atsakomybės taiky mas (A nuobaudų skyri mas už AT paže idimus); b)kitų A pr ievartos priemon ų takymas(prevencinės, kardomosios;

c)t atsakornyb: nuobaudų ir materi alinės atsakomybės taiky mas

4A.ginčų nag rinėjimas(siauroji samprata).: a)teisminis b)neteisminis(adm ginčų k-ja).

Adm. procedūra – tai visas administrac pro cesas;

A.

teismų praktika kai p A pr teisės šaltinis.

Norminių t aktų leid ybos proceso teisinio re glamentavimo modelis

1)t.a. paskir ties ir jo rengimo užduo ties nustat ymas

A.akto samprata, rūšys ir pask irtis. Adm t a. – tai ypatinga poįstatyminių, oficialių t. a. rūšis, kuriuos priima vykdomo sios valdžios subjektai vy kdomosios- tvarkomo sios veiklos procese, kurie įfor minti t. normų nustat yta tvarka, pasiž ymi viena šališku valdi ngu valios iš reiškimu ir sukelia teisines pasek mes-(valdymo ak tai)-(poįstayminiai aktai).

A. aktų bruožai:šiuos a. leidžia vykdom val džios subjektai (ins titucijos, pareigūn); t.a atitikti galiojančius įstat; priimami konkr etaus v-binio aparato strukt ūrinio vieneto vardu; t.y. vienašališkas valdingas t aktas ; nust atyta tvarka įf ormint as; visi adm t aktai suke lia teisines pasekmes: a) nustato, pakeičia arba pan aikina t. normas;b) yra teisinių santykių atsi adimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindas. A. t a. rūšys: 1 pgl teisinį turinį skirstoma:

a) diskreciniai; b)aktai priimami alternatyvių įgaliojimų ribose;

6)pgl adm . sudėtin gumo laipsnį: a)paprasti; b) sudėtingi;c)unikalūs

PaskelbimoV.Ž.diena yra jų išleidimo diena ir įsig alioja kt d nuo paskelbimo, jei nenurodyta ki taip. Norm t a. yra svarbi adm. pro šaltiniai.

T.aktai, regl-ntys norminių A T aktų leidybą.

12 Kokie asmenys g.b teisės aktų rengėjais. Pasiūly mus dėl t.a. rengimo t teisę teikti visi fiz ir jurid asmenys. Ren gėjais g.b V valdžios instit. paskirti ar konkurso tvark a parinkti asmenys ar jų grupė ,tp asmuo arba asm ininiciatyvinė grupė.

Vyriausybės t. a. leidybos iniciat yvos teisė ir Vyr.t. a. įsigalio jimo tvarka.

1. Vyriaus. nutarimai įsigalioja kt d po to, kai jie Ministro Pirmininko ir atitin kamo ministro pasirašyti, paskel biami „VŽ“,jeigu pačiu ose nutarimuose nenustat yta vėlesnė jų įsigaliojim data. Kai LR t. a. numatytus sprendimus reikia pri imti nedelsiant, Vyriaus ybės nutari mai įsigalioja po jų paskelbimo visu omenės info rmavimo priemonėse. Šie nut rimai taip pat tb paskelb iam i ir VŽ

2. Vyriausybės sprendimai ir rezoliucijos įsigalioja jų pasirašymo dieną.

T. taikymo įgyve n dinant V-inį vald y mą samprata ir form os.

V. valdymas- sav aran kiška organizacinė teisinė V veiklos sritis,ku rios paskirtis or ganizuoti V vykdomąją valdžią, ins itu cijų sistemingą veiklą V. vald. bruožai:

1operatyvinė valdomoji pozityv us (in dividualių t.aktų)t eisės taikymas

Legislatyvinės A-istracijos diskrecijos sam prata ir santykis su A diskrecija.

18 A. kontrolės samprata ir rūšys. A. kontrolė–tai kont vyk doma aktyvios A-cijos organų ir pareig ūnų visosvykdomosios valdžios sistemos viduje. Pagrindinis bruožas yra, kad kontroliuojantysis su bjektas bei kont roliuojam asis objektas ir tarp jų yra pavaldumo santykiai.A. kontrolės rūšys: Hierarchi nė, kuri yra vykdoma aukštesnių pgl hierarchiją in stitucijų ir gali būt nukre ipta į A-cijos veiksmų teisėtumą, tikslingumą efektyvumą ir sąžin ingumą. Ji Gb vykdoma 2 etap: Decentralizuotų institucijų veiklos kontro lė.Šioms in stitucijoms yra priskiriamos juridini o asm statusą turinčios vietinės teritorinės institucijos, pasižyminčios juridiniu – finansiniu savarankiškumu (vietos savi valda).

  • Teisė Špera
  • Microsoft Word 62 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (12744 žodžiai)
  • Giedrė
  • Administracinio proceso teisė špera
    10 - 5 balsai (-ų)
Administracinio proceso teisė špera. (2015 m. Spalio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracinio-proceso-teise-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:34
×