Administracinio proceso teisė


Proceso, kaip daugiareikšmės mokslinės kategorijos turinys. Teisinio proceso samprata ir paskirtis. Teisinio proceso esminiai bruožai. Teisinio proceso stadijos samprata. Teisinio proceso rūšys. Administracinis procesas kaip ypatinga teisinio proceso rūšis. Administracinės teisenos samprata ir santykis su administraciniu procesu. Administracinio proceso teisės šaltiniai. Administracinis teisės aktas kaip ypatinga teisės aktų rūšis. Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų teisės aktų sistemoje. Norminių administracinių teisės aktų priėmimo tvarka. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso samprata ir vidinė struktūra. Administracinė diskrecija kaip administracinio proceso dalykas. Legislatyvinės administracijos diskrecijos delegavimo sistema. Valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo procesas. Administracinė kontrolė. Administracinės (vidinės) kontrolės samprata ir esmė. Politinė vykdomosios valdžios kontrolė. Politinės kontrolės esmė ir rūšys. Administracinė procedūra kaip bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso sudedamasis elementas. Administracinės procedūros teisinis reglamentavimas pakal lr viešojo administravimo įstatymą. Teisės gauti informacija iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įgyvendinimo procesas. Licencijavimo procedūrinė teisena. Registravimo procedūrinė teisena. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesas. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimas. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Įrodymai administracinės teisės pažeidimų bylų teisenoje. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos terminai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimo pradėjimo vados, pagrindas ir procesinis įforminimas. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos pradėti ir atlikti tyrimą administracinės teisės pažeidimo byloje. Tyrimo administracinės teisės pažeidimo byloje rezultatų procesinis įforminimas ir bylos perdavimas nagrinėti. Administracinės teisės pažeidimo protokolo ar kito tyrimo rezultatų įforminimo procesinio dokumento surašymo tvarka ir turinys. Atvejai, kada administracinės teisės pažeidimo protokolas nesurašomas. Tema. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Institucijos (pareigūnai), įgaliotos nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Pasiruošimas nagrinė

Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje turinys ir struktūra. Nutarimų administracinės teisės pažeidimų bylose rūšys. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje paskelbimas ir jo nuorašo įteikimas. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinio ginčo doktrininė ir įstatyminė samprata. Neteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo proceso samprata, tikslai ir subjektai. Kvaziteismo samprata ir rūšys. Administracinių ginčų komisijų sistema, paskirtis, sudarymas, teisinė padėtis, kompetencija. Administracinių ginčų nagrinėjimo terminai. Administracinių ginčų komisijų sprendimai, jų apskundimo tvarka ir terminai. Mokestinių ginčų samprata ir esmė. Subjektai, nagrinėjantys mokestinius ginčus neteismine tvarka. Ikiteisminio mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka. Skundų dėl rinkimų ir referendumo įstatymų pažeidimo neteisminis nagrinėjimas. Skundų nagrinėjimas seimo kontrolierių įstaigoje. Skundų nagrinėjimas vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje. Skundų nagrinėjimas lygių galimybių kontrolieriaus įstaigoje. Teismo (teisėjo) vaidmuo, užtikrinant administracinių teisės aktų ir veiksmų teisėtumą. Vykdomosios valdžios teisminė kontrolė ir jos įgyvendinimo formos. Apylinkės teismo (teisėjo) kompetencija taikant administracinės prievartos priemones. Bendrosios kompetencijos teismo galios valstybinio valdymo teisminės kontrolės srityje. Konstitucinio teismo vaidmuo užtikrinant valstybinio valdymo srities teisės aktų teisėtumą. Administraciniai teismai ir jų kompetencija. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Apygardos administracinių teismų nagrinėjamo bylos. Vilniaus apygardos administracinio teismo papildoma (speciali) kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Administracinių bylų priskyrimas teismams. Ginčų dėl teismingumo sprendimas. Administracinės bylos iškėlimas teisme ir pasiruošimas ją nagrinėti. Skundo (prašymo) teisė. Reikalavimui skundui (prašymui). Kreipimosi į administracinį teismą tvarka ir bylos iškėlimo procesiniai dokumentai. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas. Skundo (prašymo) pateikimo terminai, praleisto termino atnaujinimas. Teismo išlaidos ir jų atlyginimas. Pasiruošimas administracinės bylos nagrinėjimui. Administracinės bylos proceso dalyviai. Administracinės bylos proceso šalys. Kiti administracinės bylos proceso dalyviai. Netinkamos šalies pakeitimas. Atstovavimo administraciniame teisme sąvoka ir rūšys. Atstovo procesinė teisinė padėtis.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 535 KB
  • m.
  • 233 puslapiai
  • Tomas
  • Administracinio proceso teisė
    10 - 1 balsai (-ų)
Administracinio proceso teisė. (2012 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracinio-proceso-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 05:34
×