Administracinio proceso teisės konspektas


Teisinio proceso samprata ir rūšys Procesas. Procesai Valdomi. Socialiniai procesai. Teisinis procesas. Proceso plačioji ir siauroji samprata Siauroji samprata. Plačioji samprata. Teisinio proceso stadija. Teisinio proceso stadijos. Teisinio proceso rūšys pagal šakas. Teisinio proceso rūšys “ Legislatyvinis ”. Teisės įgyvendinimo procesas. Steigimo procesas. Rinkimų procesas. Sutarčių sudarymo procesas. Teisės taikymo procesas. Administracinio proceso teisės samprata ir sistema Administracinio proceso specifiniai požymiai. Siauroji ir plačioji administracinio proceso samprata Siauroji prasmė jurisdikcinė. Plačioji prasmė. Administracinio proceso sistema Socialiniai pokyčiai , įtakojantys administracinio proceso teisę. Socialiniai pokyčiai. Socialinių pokyčių esmė. Socialinių pokyčių įtaka administracinei teisei. Valstybės ir asmens santykis. Administracinio proceso rūšys ir poreikis skirstyti administracinį procesą į atskiras rūšis. Bendrasis valstybinio valdymo viešojo administravimo įgyvendinimo procesas administracinė procedūra. Tarnybinių nuobaudų taikymo procesas. Administracinės prievartos priemonių taikymo procesas. Valstybinio valdymo srities teisės aktų ir veiksmų teisėtumo patikrinimo procesas administracinė justicija. Administracinė teisena samprata ir santykis su administraciniu procesu. Procesiniai teisiniai santykiai procesinis įrodinėjimas procesiniai aktai – dokumentai. Procesinė teisena. „ administracinė procedūra “. „ administracinis procesas “. Administracinė jurisdikcija. Teisės aktai , reglamentuojantys administracinį procesą , jų rūšys Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Tarptautinės teisės normos. Europos Sąjungos teisė. Rekomendacijos ir išvados. Konstitucinio Teismo aktai. Teismų praktika. Teisiniai papročiai. Teisės doktrina. Administracinės prievartos priemonių taikymo proceso samprata ir rūšys. Administracinės atsakomybės esmė ir paskirtis.


Teisės įgyvendinimo procesas (Šis procesas paprastai įgyvendinamas teisės subjektų nuožiūra, nepanaudojant valstybinės valdžios prievartos subjektinių teisių turėtojui):

Sutarčių sudarymo procesas (fizinių ir juridinių asmenų veikla sudarant įvairias civilines ir administracines sutartis)

Pakeisti mokslininkų, įstatymų ir kitų teisės aktų rengėjų, politikų, administracinės teisės normas taikančių subjektų elgseną.

valdymo srities kontrolės teisinės formos įgyvendinimas;

3)      administracinės prievartos priemonių taikymo procesas

taikomos ypatingomis aplinkybėmis – stichinių nelaimių, gaisrų, epidemijų, katastrofų ir panašiais atvejais.

4) kai asmuo veikė būtinojo reikalingumo arba būtinosios ginties atveju;

5) kai priimamas amnestijos aktas, jeigu jis panaikina administracinės nuobaudos skyrimą;

1.3 procesinis tyrimo rezultatų įforminimo etapas;

1.4 medžiagos perdavimo pagal žinybingumą etapas.

3.3 sprendimo dėl nutarimo priėmimo ir paskelbimo etapas.

Iš įrodymų sąvokos išplaukia dvi būtinos jos savybės – tai įrodymų leistinumas ir liečiamumas.

Ekspertas privalo atvykti pagal šaukimą ir duoti objektyvią išvadą jam pateiktais klausimais.

ar teisingai surašytas protokolas ir kita bylos medžiaga;

ar pranešta asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant bylą, apie jos nagrinėjimo laiką ir vietą;

panaikinami kiti apribojimai, susiję su anksčiau priimtu nutarimu.

Kai grąžinti daikto negalima, atlyginama jo vertė.

 Pagal užimamą padėtį valstybės institucijų sistemoje:

• sprendžia visų rūšių administracinius ginčus;

• privalomi sprendimai gali būti skundžiami teismui, aukštesniajam kvazi-teismui, atitinkamos srities ministrui;

Skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip:

• pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba

7.6 Administracinių ginčų komisijų sprendimai, jų vykdymas.

1) atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą;

2) įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį komisijos nurodymą;

4) nutraukti bylą kaip nežinybingą.

7.7 Administracinių ginčų komisijų sprendimų apskundimo tvarka ir terminai.

Tais atvejais, kai administracinių ginčų komisija ar kita išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija nustatytu laiku skundo (prašymo) neišnagrinėja, subjektai skundą (prašymą) dėl pažeistos teisės gali paduoti administraciniam teismui per du mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas.

7.8 Mokestinio ginčo samprata.

Mokestiniai ginčai – ginčai tarp mokesčio mokėtojo (arba mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno dėl:

• mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo).

7.9 Subjektai, nagrinėjantys mokestinius ginčus.

Ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos :

1) mokestinius ginčus, kylančius tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus;

2) mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus mokestinius ginčus dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus mokesčių mokėtojų skundus dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimų;

7.10 Ikiteisminio mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka ir terminai.

Skundo dėl mokestinio ginčo padavimo terminas:

Skundas Mokestinių ginčų komisijai turi būti paduodamas raštu ne vėliau kaip per 20 dienų:

nuo centrinio mokesčių administratoriaus skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui arba

Mokesčių mokėtojui, praleidusiam skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias ikiteisminė mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija pripažįsta svarbiomis, šis terminas minėtos institucijos sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas. Minėtas prašymas turi būti išnagrinėtas per skundui, paduodamam dėl mokestinio ginčo, išnagrinėti nustatytą terminą.

Skundas dėl mokestinio ginčo centriniam mokesčių administratoriui paduodamas per vietos mokesčių administratorių, kurio sprendimas yra skundžiamas. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo skundą ir jam nagrinėti reikiamą medžiagą per 3 darbo dienas privalo nusiųsti centriniam mokesčių administratoriui.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 520 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 40 puslapių (14376 žodžiai)
  • Jolanta
  • Administracinio proceso teisės konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Administracinio proceso teisės konspektas. (2016 m. Kovo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/administracinio-proceso-teises-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 06:40
×