Administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvos lr viešajame sektoriuje


Įvadas. Santrauka. Summary. Paslaugos samprata. Paslaugų apibrėžties problematika vadybos ir viešojo administravimo studijose. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų analizės ir vertinimo kriterijai. Inovacijų taikymas administracinių paslaugų teikime. Inovacijų taikymo paskatos. Inovacijų rūšys ir tipai. Viešojo sektoriaus administracinių paslaugų tobulinimas užsienio šalių atvejų analizė. Vieno langelio” principas Ispanijos ir Prancūzijos atvejai. Paslaugų kontraktavimas Suomijos atvejis. Paslaugų chartija Maltos atvejis. Administracinių paslaugų reglamentavimas lr teisėje. Leidimų (licencijų) bei dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas. Įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto turimos informacijos teikimas asmenims. Administracinės procedūros vykdymas. Valstybės rinkliavos už administracines paslaugas. Administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvos lr viešojo administravimo institucijose. Tyrimo projektas, problematika ir metodika. Tyrimo rezultatai. Administracinių paslaugų tobulinimo paskatos. Turimų resursų įtaka administracinių paslaugų tobulinimui. Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria institucijos inovacijų įgyvendinimo metu. Inovacijų taikymo administracinių paslaugų teikime veiksmingumas. Išvados ir rekomendacijos. Naudotos literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Priedas.


Darbo aktualumas. Pasaulyje vis labiau ryškėja privataus sektoriaus dinamiškumo ir klasikinio valdymo principais besiremiančio viešojo sektoriaus priešprieša. Pastebima pasitikėjimo valdžia mažėjimo tendencija verčia valdžios atstovus ieškoti priemonių sprendžiančių šią problemą. Didėjantys reikalavimai viešajam sektoriui sąlygoja poreikį didinti viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumą, tobulinti veiklos valdymą, diegti modernius vadybos metodus bei kokybės valdymo priemones, todėl pastangos perimti ir įsisavinti kai kurias privataus sektoriaus taikomas veiklos tobulinimo priemones yra pakankamai logiškas prendimas. Paslaugų kokybės poreikis nuolat auga, todėl viešojo administravimo institucijos norėdamos prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos bei augančių piliečių poreikių privalo taikyti įvairias iniciatyvas siekdamos užtikrinti kokybiškesnį, operatyvesnį bei efektyvesnį paslaugų teikimą.

Viešojo sektoriaus institucijų teikiamas paslaugas galima skirstyti į dvi grupes: viešąsias paslaugas bei administracines paslaugas. Viešosiomis paslaugomis galima įvardinti valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veiklą teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas,o administracines paslaugas galima apibrėžti kaip viešojo administravimo subjekto veiksmus išduodant asmenims leidimus (licencijas) ar dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, teikiant įstatymų nustatytą informaciją, vykdant administracinę procedūrą. Administracinės paslaugos – tai tokios paslaugos, kurias teikia patys viešąjį administravimą vykdantys subjektai. Nagrinėjant įvairią literatūrą pastebima, jog šios dvi viešojo sektoriaus paslaugų rūšys retai išskiriamos. Dažniausiai vartojamas vienas – viešųjų paslaugų terminas, kuris apjungia abi šias paslaugų rūšis. Todėl šiame darbe remtasi literatūra skirta ne tik administracinių, bet ir viešųjų paslaugų analizei.

Darbo objektas - administracinių paslaugų kaip viešojo administravimo veiklos tobulinimas.

Darbo tikslas – išnagrinėti administracinių paslaugų tobulinimo problematiką.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti paslaugų apibrėžties problematiką vadybos ir viešojo administravimo studijose.

Išnagrinėti paslaugų teikimo procesą bei analizės ir vertinimo kriterijus.

Išanalizuoti inovacijų taikymo paskatas, siekiant efektyvesnio viešojo sektoriaus administracinių paslaugų teikimo, bei pagrindines inovacijų rūšis ir tipus.

Išanalizuoti užsienio šalių gerąsias praktikas siekiant administracinių paslaugų tobulinimo.

Išanalizuoti administracinių paslaugų teisinį reglamentavimą Lietuvoje.

Ištirti administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvas LR viešojo administravimo institucijose.

Darbo metodai. Analizuojant administracinių paslaugų reikšmę viešajame administravime bei taikomas iniciatyvas siekiant efektyvesnio viešojo administravimo institucijų paslaugų teikimo, darbe taikytas aprašomasis bei analitinis metodai. Siekiant ištirti administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvas LR viešojo administravimo institucijose taikytas kokybinio tyrimo metodas, naudojant pusiau struktūruotą interviu. Šio metodo pasirinkimą lėmė pačio darbo pobūdis, t.y. darbo tikslas bei išsikelti uždaviniai. Toks tyrimo metodas įgalina surinkti daugiau informacijos, papildyti antrinius literatūros šaltinius bei išsiaiškinti respondentų asmeninį požiūrį nagrinėjamu klausimu. Interviu buvo atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Kauno apskrities viršininko administracijoje, Kauno miesto savivaldybėje, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno skyriuje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriuje. Interviu atliktas šių metų gegužės mėnesį. Institucijų pasirinkimą lėmė noras išanalizuoti skirtingų valdžios lygmenų (nacionalinio, regioninio bei savivaldos) pastangas administracinių paslaugų tobulinimo srityje. Taipogi buvo pasirinktos ir dvi žinybinės institucijos (VMI bei ,,Sodra“). Tyrimo respondentai – minėtose LR viešojo administravimo institucijose dirbantys, už inovacijų taikymą, siekiant kokybiškesnio bei operatyvesnio administracinių paslaugų teikimo, atsakingi arba su tuo tiesiogiai savo darbe susiduriantys tarnautojai ir darbuotojai. Manoma, jog tyrimo rezultatai padėjo geriau atskleisti temos problematiką ir aktualumą.

Darbo struktūros pagrindimas. Darbo tikslo iškėlimas sąlygojo darbo struktūros pasirinkimą. Darbą sudaro keturios pagrindinės dalys:

Pirmoji dalis skirta paslaugos sampratos analizei. Joje siekiama įsigilinti į paslaugos, kaip vienos iš veiklos rūšių, esmę: analizuojama paslaugų apibrėžties problematika vadybos ir viešojo administravimo studijose, apžvelgiamas paslaugos teikimo procesas bei pagrindiniai jo elementai, aptariami

  • Viešasis administravimas Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 199 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 95 puslapiai (24309 žodžiai)
  • Universitetas
  • Erdvilė
  • Administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvos lr viešajame sektoriuje
    10 - 7 balsai (-ų)
Administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvos lr viešajame sektoriuje. (2016 m. Balandžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/administraciniu-paslaugu-tobulinimo-iniciatyvos-lr-viesajame-sektoriuje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 16:08
×