Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje


Įžanga. Tyrimo aktualumas ir naujumas. Tyrimo tikslai, užduotys, instrumentai. Diskriminacijos dėl amžiaus samprata akademiniame ir politiniame diskurse. Diskriminacijos dėl amžiaus tyrimo konceptualieji pagrindai. Aktualumas kodėl būtina kovoti su diskriminacija dėl amžiaus? Apibrėžimas. Šaltiniai. Ypatumai. Diskriminavimo dėl amžiaus raiškos įvairovė. Diskriminavimo dėl amžiaus raiška darbo santykiuose. Globalinė ir lokalinė kova su diskriminacija dėl amžiaus. Tarptautinių organizacijų pastangos kovojant su diskriminacija dėl amžiaus. Diskriminacija dėl amžiaus Europos Sąjungos dienotvarkėje. Antidiskriminacinė teisinė bazė Lietuvoje. Diskriminacijos / lygių galimybių tyrimų rezultatai Europos sąjungos šalys ir Lietuva. Diskriminacijos dėl amžiaus paplitimo įvertinimas. Gyventojų nuostatos dėl amžiaus vaidmens ir labiausiai diskriminuojamų grupių. Jaunas ir pagyvenęs amžius privalumas ar trūkumas darbo rinkoje? Labiausiai diskriminuojamų socialinių grupių palyginimas. Diskriminuoti negalima integruoti kabliuko vietos tarp žodžių paieškos. Gyventojų nuostatos dėl diskriminavimo pateisinimo / neapteisinimo. Kovos su diskriminacijos apraiškomis palaikymas. Lietuvos norminių teisės aktų dėl amžiaus nuostatų diskriminacijos analizė. Bendrosios nuostatos. Įdarbinimas ir stojimas į tarnybą. Minimali įdarbinimo amžiaus riba. Maksimali įdarbinimo amžiaus riba. Lygybės dėl amžiaus principo taikymas nustatant darbo sąlygas. Principo “darbuotojų lygybė nepaisant amžiaus” taikymas nutraukiant darbo santykius. Diskriminavimo dėl amžiaus samprata švietimo, sveikatos apsaugos ir valstybės pareigūnų darbo santykiuose sociologinis tyrimas. Sociologinio tyrimo metodologija. Tyrimo instrumentų pasirinkimas. Tyrimo apribojimai. Tyrimo eigos aprašymas. Diskriminavimas dėl amžiaus problemos įvardijimas. Diskriminacija – tikra ar „išpūsta“ problema? Diskriminacijos esmė. Potencialios diskriminavimo dėl amžiaus aukos. Požiūris į patirtos diskriminacijos paviešinimą. Diskriminavimo dėl amžiaus atvejai ieškant darbo ir įsidarbinant. Diskriminavimo dėl amžiaus atvejai dirbant. Darbo krūvio ir atostogų laiko paskirstymas. Darbo apmokėjimas, premijavimas. Mokymai, kvalifikacijos kėlimas. Nerašytos elgesio su kolegomis. Žodiniai užgauliojimai. Diskriminavimo dėl amžiaus atvejai išeinant iš darbo. Daugialypio diskriminavimo atvejai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros ir šaltinių sąrašas.

Neigiamos išankstinės nuostatos dėl žmogaus amžiaus yra socialiai konstruojamos, ir tik iš dalies susijusios su tikruoju natūraliu fiziniu senėjimu. Tačiau tokios nuostatos mūsų gyvenimui turi didelės įtakos. Jos gali paskatinti ne tik tiesiogiai diskriminuoti kitus žmones kasdieniame gyvenime. Tos pačios neigiamos išankstinės nuostatos dėl žmogaus amžiaus, veikdamos įstatymų leidėjus, socialinės, užimtumo, švietimo, sveikatos apsaugos politikos rengėjus ir įgyvendintojus, gali tapti įtvirtintos ir įstatymuose. Kanados tyrinėtojai (Time, 2001, 15 p.) apibendrintai išskiria du šio požiūrio (ageism) tipus: 1) socialinis amžiaus konstravimas, kuris remiasi klaidingomis prielaidomis ir stereotipais apie tam tikro amžiaus žmogaus gebėjimus; 2) visuomenės ir jos socialinių institutų struktūrinimas tokiu būdu, tarsi visi visuomenės nariai būtų jauni (vyresnio amžiaus žmonių specifinių poreikių ignoravimas).

Per ilgus dešimtmečius besiformavusios prielaidos apie tai, ką geba jauni ir ką geba seni darbuotojai, pakeltos į nekvestionuojamų amžiaus stereotipų lygmenį, ir sukuria tą neišsenkamą gyvybingą šaltinį, kuris leidžia stebėtinai lengvai ignoruoti arba pateisinti diskriminavimą dėl amžiaus žmonių kasdienėje socialinėje sąveikoje.

1.1.4. Ypatumai. Diskriminavimas dėl amžiaus, lyginant su diskriminavimu dėl kitų požymių, yra ypatingas tuo (Age, 2005), kad:

Kita metodologinė diskriminavimo dėl amžiaus nagrinėjimo problema yra tai, kad žmonės, įpratę vartoti amžiaus kriterijų daugelyje gyvenimo sričių, nesusimąsto apie šio kriterijaus taikymo prasmingumą. O iš tiesų, vienais atvejais žmonių skirstymas į tam tikras amžiaus grupes remiasi sunormintomis ir / ar stereotipizuotomis nuostatomis, kurios riboja tam tikro amžiaus žmonių teisių realizavimą, kitais atvejais amžiaus apribojimų taikymas yra pagrįstas objektyviais įrodymais, tarnauja visuomenės socialiniams ir ekonominiams tikslams (užtikrina tam tikro amžiaus žmonių proporcingesnį atstovavimą arba apsaugo juos nuo išnaudojimo).

Problema slypi tame, kad neturint aiškių instrumentų, yra gana keblu kasdienybėje atskirti, kokiomis aplinkybėmis amžiaus kriterijus vartojamas pagrįstai, o kada – ne. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija dėl amžiaus gali būti pateisinama, jeigu tai galima pagrįsti objektyviais profesiniais reikalavimais arba objektyvia būtinybe dėl objektyvių profesinių reikalavimų.

1.1.5. Diskriminavimo dėl amžiaus raiškos įvairovė. Diskriminacija dėl amžiaus yra viena diskriminacijos rūšių, kurios išskiriamos pagal diskriminavimo pagrindą sudarantį požymį. Lietuvoje įstatymų draudžiama diskriminuoti žmogų dėl šešių požymių: amžius, seksualinė orientacija; negalia; rasė ir tautybė; religija; lytis. Tačiau pasaulinėje praktikoje ir mokslinėje literatūroje kartais priskaičiuojama iki –niolikos diskriminavimo pagrindą sudarančių požymių. Kadangi šiame tyrime sutelksime dėmesį į diskriminaciją dėl amžiaus, o tai yra sudėtingas ir daugialypis reiškinys, pradėkime nuo šio reiškinio raiškos sričių ir formų, bei kitų raiškos ypatumų aptarimo.

tiesioginė diskriminacija dėl amžiaus – su žmogumi elgiamasi kitaip nei su kitais vien dėl jo amžiaus, t.y. amžiaus kriterijus taikomas atvirai (pvz., amžiaus apribojimai įsidarbinant ir nutraukiant darbo santykius, dalyvaujant sveikatos stebėsenos programose ir pan.). Tiesioginė diskriminacija, savo esme būdama ta pati, – apibrėžto amžiaus žmonių tam tikrų teisių apribojimas – gali būti vertintina dvejopai: neigiama diskriminacija (amžiaus kriterijaus vartojimas nėra pagrįstas, žalingas darnios visuomenės plėtrai) ir teigiama diskriminacija (amžiaus kriterijaus vartojimas pagrįstas, tarnauja socialiai priimtinų vertybių siekimui. Kitu atveju gali būti labiau skatinamos dalyvauti tam tikros socialinių mažumų grupės, tačiau neatmetant platesnio pretendentų rato, ir šiuo atveju pretendentų atranka vis vien remiasi jų gebėjimais ir nuopelnais, o ne priklausymui tam tikrai grupei / kategorijai);

  • Teisė Projektas
  • Microsoft Word 171 KB
  • 2013 m.
  • 95 puslapiai (31149 žodžiai)
  • Ema
  • Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje
    10 - 4 balsai (-ų)
Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje. (2013 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/amziaus-diskriminacija-viesajame-sektoriuje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 01:52
×