Aplinka

Aplinka ir aplinkosauga. Ši mokslo šaka nagrinėja aplinkos saugojimą nuo įvairaus neigiamo poveikio ir jo pasėkmių, ekologines problemas. Mūsų tinklapyje daug gerų aplinkosaugos darbų.
1069 dokumentai
Aplinka ir žmonių sauga. Aplinka ir visuomenė.
Įvadas. Aplinkos užterštumo veiksniai. Aplinka ir žmogus. Mokesčiai. Kyoto protokolas. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo. Radonas gyvenamosiose patalpose. Radono galimo kenksmingo poveikio reglamentavimas. Klimato kaita. Faktai ir prognozės. Teritorijų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 psl.
2010 10 08
Oro tarša ir apsauga skaidrės
Skaidrės apie oro taršą ir apsaugą nuo oro teršimo. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Teršimo šaltiniai. Oro tarša Lietuvoje. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2012 09 26
Apželdinimas verslo planas
Įvadas. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Marketingo planas. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Kainodara. Gamybos planas. Paslaugos procesas. Technologinė įranga. Žaliavos ir medžiagos. Organizacinis planas. Juridinė įmonės forma. Organizacinė struktūra. ...
Aplinkos verslo planai, Verslo planas, 17 psl.
2011 03 04
Pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „utenos vandenys“. Uab „utenos komunalininkas“. Uab „utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Uab „žalvaris“. Ab „umega“. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Uab „utenos šilumos tinklai“. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2013 06 05
Kietųjų dalelių šalinimas
Įvadas. Atmosferos tarša ir jos poveikis aplinkai bei sveikatai. Mechaniniai teršalai ir jų poveikis sveikatai bei aplinkai. Aplinkos oro kokybę reglamentuojanys teises aktai. Įmonės uab „romundas“ veikla. Aplinkos apsauga įmonėje. Taršai sumažinti siūlomas ciklonas. Ciklono projektavimas ir parametrų apskaičiavimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 01 07
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimai. Mechaninių nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 09 09
Anglų laiškas apie atostogas
Hi! How are you? How was your autumn holidays? I’m writing to you to tell how I spend my autumn holidays this year.To be honest with you, I was so bored. My friends didin’t want to go out, becauso of the weather . As you know, I play with drums, so all my holiday time I was drumming and rehearse with my band.
Aplinkos laiškai, Laiškas, 1 psl.
2012 11 14
Aplinkos monitoringas
Įžanga. Valstybinė aplinkos monitoringo programa. Aplinkos monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Aplinkos monitoringo struktūra ir objektai. Aplinkos monitoringo dalys. Oro monitoringas. Vandens monitoringas. Požeminis vanduo. Upės. Ežerai ir tvenkiniai. Kuršių marios. Baltijos jūra. Dirvožemio monitoringas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 psl.
2012 03 14
Gamtinis kapitalas
Įvadas. Gamtinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Gamtinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Gamtinio kapitalo kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 03
Gumos atliekų perdirbimas
Įvadas. Gumos atliekos ir jų panaudojimas. Netinkamų naudoti padangų panaudojimo būdai. Gumos atliekų perdirbimo metodai. Nebetinkamų naudoti padangų perdirbimas uab „metaloidas. Gamybos procesai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2012 05 25
Anglų rašinys apie kalėdas
Just about every family that celebrates Christmas has its own unique family Christmas traditions. These might include certain holiday decorations, special Christmas activities, and cherished holiday ornaments. All family members, even those far away come home to spend time together. Our family starts preparation for Christmas eve starts early in ...
Aplinkos rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 01 23
Aplinkos tarša skaidrės
Aplinkos tarsa. Gaisrų gesinimas. Gaisru gesinimo pirmines priemones. Gamtinei pavojai. Lietuvoje gamtiniai reiškiniai. Kruša. Smarkus lietus. Žemės drebėjimas. Oro tersimas. Oro taršos šaltiniai ir procesai skirstomi. Gamtinius ir sąlygotus žmogaus veiklos. Aplinkos tarsa. Atmosferos oro tarsa. Būti teršiamas - natūraliais ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 02 06
Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika
Įvadas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai. Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą. Kas tai yra tipk? Gamtinių išteklių naudojimas įmonėje. Įmonės veiklos poveikis aplinkos orui. Cheminių medžiagų naudojimas. Mokestis už aplinkos teršimą. Įmonės veiklos poveikis vandens ištekliams ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2012 05 05
Lengvųjų automobilių išmetamu dujų žala aplinkai ir žmogui
Lengvųjų automobilių išmetamu dujų žala aplinkai ir žmogui. Įvadas. Automobilizacijos problema. Automobiliu žala aplinkai. Automobiliu poveikis žmogaus sveikatai. Automobilių daromos žalos prevencija ir problemų sprendimas. Mokslinių tyrimų plėtojimas. Ekologiškų kelių tiesimas. Ekologiškų automobilių kūrimas. Ekologiško ...
Aplinkos referatai, Referatas, 26 psl.
2013 05 08
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Įvadas. Alternatyvios energijos šaltiniai. Saulės energija. Saulės energijos charakteristika. Saulės energija lietuvoje. Saulės šiluma. Fotoelektra. Saulės architektūra. Vėjo energija. Vandens energija. Alternatyvios energijos naudojimas. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo tikslai. Atsinaujinančių išteklių energijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 01 05
Triukšmas ir jo mažinimo priemonės
Įvadas. Triukšmas, jo samprata. Triukšmo poveikis žmogui. Specifinis triukšmas. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Tinitas. Poveikio profilaktika. Triukšmo monitoringas lietuvoje ir es. Triukšmo normavimas ir matavimas darbo vietoje. Triukšmo šaltinio pašalinimas. Triukšmo mažinimas šaltinyje. Kolektyvinės reguliavimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2012 02 28
Naudotų padangų perdirbimas
Ekologiniai pavojai, susįje su sąvartynuose esančiomis padangomis. Pagrindiniai automobilio padangos komponentai. Galimi perdirbimo ir utilizavimo būdai. Mechaniniai padangų apdorojimo būdai. Smulkintuvas. Trupinimo valcai. Granuliatoriuje. Pjaustymo granuliatorių. Vibrostalas. Magnetas. Tekstilės separatoriai. Automatiniai fasuotojai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 05 07
Aplinkos veiksnių poveikis žmogaus sveikatai
Įvadas. Oras. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Oro taršos mažinimas. Akustinė tarša. Akustinės taršos poveikis žmogaus sveikatai. Akustinės taršos mažinimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Mobiliųjų telefonų poveikis sveikatai. Kompiuterių poveikis žmogaus sveikatai. Elektromagnetinės spinduliuotės mažinimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 04 01
Atliekų rušiavimas
Įvadas. Atliekų surinkimo būdai ir etapai. Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Buitinės atliekos. Pramonės atliekos. Kitos atliekos. Pavojingosios atliekos. Pavojingų atliekų rinkimas. Pavojingų atliekų perkrovos stotys. Pavojingų atliekų transportavimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 02 26
Taršos mažinimo būdai
Įvadas. Taršos šaltiniai. Smogas. Automobilių tarša. Oro tarša. Pramoninės įmonės. Vandens tarša. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 05 01
Atliekų tvarkymas kursinis
Įvadas. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir. tvarkymo organizavimas. Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir tvarkymo ir. organizavimas. didžiųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo ir ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 04 23
Miško ir durpynų gaisrai
Įvadas. Gaisras. Miškų ir durpynų gaisrų, atsiradimo priežastys. Miško gaisras. Gaisrų priežastis apibendrintai galima suskirstyti į tris grupes:. Gaisro miške priežastys:. Gaisrų skirstymas pagal mastą:. Mažasis gaisras: kurį irgi dar dažnai užgesina ne ugniagesiai, gali būti įveiktas paprastu gesintuvu ar ne daugiau kaip ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 10 20
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Gyvenvietės, turinčios. Gyventojus, nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 psl.
2013 06 05
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. Dirvožemio tarša. Didžiausi taršos šaltiniai. Pramonė. Transportas. Žemės ūkis. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2011 04 09
Triukšmo lygio skaičiavimas
Triukšmo lygių skaičiavimas. Triukšmo lygio gyvenamojo rajono pakraštyje skaičiavimas. Triukšmo slopinimo sienelės projektavimas. Garsą izoliuojantys gaubtai.
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2012 02 22
Plastiko atliekų perdirbimas
Kauno rajono savivaldybes plastiko atlieku perdirbimo galimybes bei technologijos parinkimas. Įvadas. Teorinė dalis. Atliekų susidarymo kiekiai – pagrindinės problemos lietuvoje ir pasaulyje. Nagrinėjamos teritorijos ekologinė bei ekonominė apžvalga. Teisės aktai reglamentuojantys atliekų tvarkymą. Plastiko atliekų kiekio gyventojams ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 05 19
Saugomos teritorijos
Įvadas. Saugomų teritorijų esmė. Saugomų teritorijų tikslas ir uždaviniai. Saugomų teritorijų funkcijos. Saugomų teritorijų steigimas. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Saugomų teritorijų sistemos formavimas Lietuvoje. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų ryšys su gamtiniu karkasu. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 psl.
2010 03 03
Atliekos ir jų tvarkymo pagrindinių principų taikymas
Atliekos ir jų skirstymas. Pavojingos atliekos. Radioktyvios atliekos. Atliekų tvarkymas. Sąvartynas. Deginimas. Žaliavų išgavimas. Perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Pirolizė ir dujinimas. Atliekų hierarchija. „Teršėjas moka“ principas. Išvada. Internatiniai šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 11 29
Kelio rekonstrukcija
Anotacija. Summary. Ivadas. Bendri duomenys. Esamo kelio charakteristika ir rekonstrukcijos pagrindimas. Klimatas. Vietoviu gruntai ir geologines salygos. Kelio ruožo rekonstrukcija. Kelio techniniai rodikliai. Kelio techniniu normatyvu parinkimas. Kelio techniniai rodikliai. Kelio trasos projektavimas. Kelio išilginis profilis. Pagrindiniai ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 psl.
2011 02 25
Potvyniai
Turinys. Įvadas. Potvynių priežastys ir tikimybė. Fizikiniai potvynių rodikliai ir teritorinė sklaida. Ekstremalių potvynių kriterijai, grėsmė ir padaryti nuostoliai. Išvados. Literatūra. Kiekvienais metais pasaulyje įvykstančios gamtos stichinės nelaimės padaro didžiulę materialinę žalą ir nusineša žmonių gyvybes. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2011 02 07