Aplinkos kursiniai darbai

115 dokumentų
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 09 09
Triukšmas ir jo mažinimo priemonės
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Triukšmas, jo samprata. Triukšmo poveikis žmogui. Specifinis triukšmas. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Tinitas. Poveikio profilaktika. Triukšmo monitoringas lietuvoje ir es. Triukšmo normavimas ir matavimas darbo vietoje. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 02 28
Gumos atliekų perdirbimas
Įvadas. Gumos atliekos ir jų panaudojimas. Netinkamų naudoti padangų panaudojimo būdai. Gumos atliekų perdirbimo metodai. Nebetinkamų naudoti padangų perdirbimas uab „metaloidas. Gamybos procesai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 05 25
Naudotų padangų perdirbimas
Ekologiniai pavojai, susįje su sąvartynuose esančiomis padangomis. Pagrindiniai automobilio padangos komponentai. Galimi perdirbimo ir utilizavimo būdai. Mechaniniai padangų apdorojimo būdai. Smulkintuvas. Trupinimo valcai. Granuliatoriuje. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 05 16
Atliekų tvarkymas kursinis
Įvadas. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo ir. tvarkymo organizavimas. Biologiškai skaidžių atliekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 04 23
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 06 06
Plastiko atliekų perdirbimas
Kauno rajono savivaldybes plastiko atlieku perdirbimo galimybes bei technologijos parinkimas. Įvadas. Teorinė dalis. Atliekų susidarymo kiekiai – pagrindinės problemos lietuvoje ir pasaulyje. Nagrinėjamos teritorijos ekologinė bei ekonominė ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 05 19
Potvyniai
8,5( 2 atsiliepimai )
Turinys. Įvadas. Potvynių priežastys ir tikimybė. Fizikiniai potvynių rodikliai ir teritorinė sklaida. Ekstremalių potvynių kriterijai, grėsmė ir padaryti nuostoliai. Išvados. Literatūra. Kiekvienais metais pasaulyje įvykstančios ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2011 02 07
Mažų vaikų mitybos ypatumai
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Sveika mityba. Sveikos mitybos piramidės. Vaikų mityba. Kūdikių mityba. Vienų- trjų metų vaikų mityba. Keturių- šešių metų vaikų mityba. Šeimos įtaka mažų vaikų mitybai. Vaikų dienos mitybos racionas. Netinkamo maisto ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 12
Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka lietuvai. ES atliekų tvarkymo principai. Atliekų tvarkymo direktyvos. Atliekų tvarkymo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Atliekų tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymo ypatumai. Atliekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 01 03
Švarioji gamyba Polistireninis putplastis
Įvadas. Švarioji gamyba, jos principai bei prevencijos būdai. Polistireninis putplastis, jo žaliavos. Polistireninis putplastis. Polistireninio putplasčio žaliavos. Švariosios gamybos diegimo galimybių analizė polistireninio putplasčio ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 02 10
Aplinkos modeliavimas. Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimas
Aplinkos modeliavimo programos. Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Vandenų taršos matematinis modeliavimas. Modeliavimo programų apžvaga. Visiplan programa. Rad pro programa. Vs. Tdi programos aprašymas. Išvados. Naudota ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 09 26
Kraštotvarka. Kaimo turizmo sodybos teritorijos tvarkymas
Įvadas. Raseinių rajono bendroji charakteristika. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Klimatinių sąlygų apibūdinimas. Dirvožemio charakteristika. Hidrologinių sąlygų analizė. Kaimo turizmo sodybos teritorijos projektavimas ir tvarkymas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 05 15
Atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo būdai ir įrenginiai
Įvadas. Oro tarša kietosiomis dalelėmis, jos įtaka gyvenimo kokybei ir taršos mažinimo patalpose priemonės. Oro kokybė gyvenamosiose patalpose. Taršos mažinimo patalpose priemonės. Šaltinio kontrolė. Vėdinimo sistemos tobulinimas. Oro ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 08 05
Miesto nuotekų valykla projektavimas
Aiškinamasis raštas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Skaičiuotinų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Valomų nuotekų užterštumas pagal atitinkamą teršalą. Ekvivalentinis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2012 05 03
Atmosferos oro užterštumas Lietuvoje
Atmosferos oro užterštumo būklė lietuvoje. Įvadas. Oro apsauga lietuvoje. Teršalai ir jų sukeliamos globalios problemos. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji lietūs. Ozono sluoksnis. Bendrosios ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 10
Ergonomika. Žmogus ir aplinka
Įvadas. Ergonomikos samprata. Ergonomikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ergonomikos tikslai:. Pagrindiniai ergonomikos uždavniai:. Organizacijos/darbovietės duomenys. Tiriamosios darbo vietos charakteristika. Bendrieji duomenys. Patalpos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2010 11 09
Hidrologiniai skaičiavimai Bartuvos upė
Hidrologiniai skaičiavimai. Maksimalūs momentiniai pavasario potvynio debitai. Pavasario potvynio maksimalaus debito skaičiavimas turint ilgalaikių stebėjimų duomenis. Maksimalių debitų normatyvinės tikimybės. Tikimybės kreivės ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 02 15
Aplinkos apsauga kursinis darbas
Įvadas. Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Pagrindinės valstybinės ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 11 27
Cemento pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas
Įvadas. Statybų pramonė. Cemento gamybos pramonė. Naudojamos žaliavos. Ištekliai. Gamybiniai-technologiniai procesai. Gamybos metu iškylančios aplinkosauginės problemos. Ab „Akmenės cementas“ veikla. Cemento būvio ciklas. Gamtiniai ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2015 11 22
Nuotekų valymo projektavimas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Teršalų masių apkrovos. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 12 11
Pardavimo pajamų apskaita
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Pardavimo pajamų ir sąnaudų samprata. Pardavimo pajamos. Pajamų reglamentavimas. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Pardavimo pajamų ir sąnaudų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 05
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas
Anotacija. Summary. Įvadas. Biologiškai skaidžių atliekų sudėtis, susidarymo greitis ir poveikis aplinkai. Atliekų sudėtis. Sliekų įveisimas ir biohumuso gamyba. Atliekų poveikis aplinkai. Biohumusas – ekologiška trąša. Biohumuso ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 07 28
Aplinkos vertinimo informacinių technologijų kursinis projektas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Matematinio modeliavimo principai (radioaktyvioji užtarša). Modeliavimo programų apžvalga ir palyginimas (oro taršos sklaida). Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 05
Šiaulių regiono savartyno filtrato ir biodujų tvarkymo projektavimas
Įvadas. Šiaulių regioninio sąvartyno filtrato ir biodujų tvarkymas. Šiaulių regioninio savartyno charakteristika. Susidarantis filtratas ir jo tvarkymas. Filtrato susidarymo schema. Filtrato surinkimo shema. Nuotekų ir filtrato valymo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 01 15
Taršos sklaida atmosferoje
Užduotis turinys įvadas. Aliuminis ir jo ruošiniai. Plastikas. Gamtonauda. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Aplinkos poveikis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2011 03 14
Požeminio vandens kokybė Lietuvoje
Įvadas. Požeminiai vandenys. Gruntinis vanduo. Spūdinis vanduo. Požeminio vandens cheminė sudėtis. Požeminio vandens vartojimas lietuvoje. Šachtinių šulinių vandenys. Gręžinių vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 07 31
Pralaidos projektavimas. Hidraulikos kursinis
Normaliojo gylio kanale skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Pralaidos skersmens d skaičiavimas. Kritinio gylio pralaidoje skaičiavimas. Kritiškojo nuolydžio ir vandens pralaidos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2011 12 27
Metalo gamyba oro taršos vertinimas ir gerinimas
Įvadas. Įmonės UAB „Špižius “ veikla. Įmonės aplinkosauginis vertinimas. Bendrovės aplinkos apsaugos raida. Įmonėje išskiriami teršalai į aplinką. Įmonės teršalų šalinimo įrenginiai. Susidarančių teršalų poveikis žmonių ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 02 05
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 02 08
×