Aplinka (3)

1366 dokumentai
Lietuvos nacionalinė darnaus vystimosi strategija
Įvadas. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai ir principai. Darnaus lietuvos vystymosi trumpa strateginė analizė. Darnaus vystymosi vizija. Darnaus vystymosi tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 03 30
Atmosferos oro užterštumas Lietuvoje
Atmosferos oro užterštumo būklė lietuvoje. Įvadas. Oro apsauga lietuvoje. Teršalai ir jų sukeliamos globalios problemos. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji lietūs. Ozono sluoksnis. Bendrosios ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 10
Atmosferos taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo būdai ir įrenginiai
Įvadas. Oro tarša kietosiomis dalelėmis, jos įtaka gyvenimo kokybei ir taršos mažinimo patalpose priemonės. Oro kokybė gyvenamosiose patalpose. Taršos mažinimo patalpose priemonės. Šaltinio kontrolė. Vėdinimo sistemos tobulinimas. Oro ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 08 05
Miesto nuotekų valykla projektavimas
Aiškinamasis raštas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Skaičiuotinų nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Valomų nuotekų užterštumas pagal atitinkamą teršalą. Ekvivalentinis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2012 05 03
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 28
Poveikio aplinkai vertinimas
Turinys. Įvadas. Žalingų poveikių aplinkai įvairovė. Poveikio aplinkai vertinimas (pav). Kas yra pav. Poveikio aplinkai vertinimo koordinatoriai. Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2011 04 11
Nuotekų valymo projektavimas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Teršalų masių apkrovos. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 12 11
Vandens tarša prezentacija
Vanduo. Vandens taršos šaltiniai. Taškiniai taršos šaltiniai. Difuziniai taršos šaltiniai. Tarša skirstoma. Vandens tarša. Cheminė tarša. Cheminė tarša patenka į mitybos grandinę. Cheminių junginių bioakumuliacija. Fizinė tarša. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 31
Aplinkos tvarkymas verslo planas
Įvadas. Kuriamo verslo ir įmonės aprašymas. Verslo idėja, esmė, vizija, misija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. RINKA. Rinkos apžvalga. Konkurentai. Marketingas. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir ...
Aplinkos verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2014 03 17
Aplinkos procesų modeliavimo taikymas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Matematinis modeliavimas. Matematinio modeliavimo tikslai ir uždaviniai. Taršos šaltinių tipai. Teršalai, kurie gali būti modeliuojami ir jų vertinimo kriterijai. Oro taršos dispersijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2016 07 28
Atliekų problema
Įvadas. Atliekų šaltiniai. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų tvarkymo sistema. Atliekų perdirbimas. Atliekų utilizavimo reikšmė. Nuotėkų valymo dumblo panaudojimas. Organinių atliekų kompostavimas. Kenksmingų atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 10
Atmosferos apsauga namų darbas
Atmosferos apsauga. Pradiniai duomenys. Palyginimui naudojamo ciklono duomenys. Ciklono skerspjūvio plotas. Ciklono diametras. Tikrasis oro greitis ciklone. Ciklono hidraulinio pasiprie6inimo koeficientas. Slėgio nuostoliai ciklone. Dalelių , ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2016 02 17
Atmosferos oro tarša
Įvadas. Atmosferos oro tarša. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Energijos gamyba. Kitos pramonės šakos ir jų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 28
Aplinkos monitoringo praktika įmonėje UAB „Ukmergės vandenys“
Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Istorija. Valdymo struktūra ir siekiai. Vykdoma veikla. Uab „Ukmergės vandenys“ ekonominė būklė. Nuotekų valymas. Teisinis reguliavimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Ūkio subjekto aplinkos ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2015 03 24
Aplinkos vertinimo informacinių technologijų kursinis projektas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Matematinio modeliavimo principai (radioaktyvioji užtarša). Modeliavimo programų apžvalga ir palyginimas (oro taršos sklaida). Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 05
Aplinkosauginių priemonių diegimas individualiame ūkyje
Santrumpos ir sąvokos. Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Biodujos. Bendros žinios apie anaerobinį procesą. Žaliavos biodujų gamybai. Biodujų sud÷tis ir savyb÷s. Faktoriai įtakojantys anaerobinį biodujų gamybos procesą. ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 99 puslapiai
2015 05 26
Aprangos protokoliniai reikalavimai
Vyrų apranga ir aksesurai. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Vyrų dalykinė apranga. Vyrų dalykinės aprangos taisyklė. Kostiumui keliami reikalavimai. Švarko ir kelnių ilgio reikalavimai. Marškinių dydžiui keliami reikalavimai. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 11 26
Cemento pramonės aplinkosauginis - ekonominis vertinimas
Įvadas. Statybų pramonė. Cemento gamybos pramonė. Naudojamos žaliavos. Ištekliai. Gamybiniai-technologiniai procesai. Gamybos metu iškylančios aplinkosauginės problemos. Ab „Akmenės cementas“ veikla. Cemento būvio ciklas. Gamtiniai ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2015 11 22
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 05 25
Terorizmas skaidrės
Skaidrės apie terorizmą. Terorizmas xx-xxia. Įvykių chronologija. Sąmokslų teorijos. Kruvinos kalėdos nigerijoje: teroristiniai išpuoliai nusinešė dešimtis gyvybių. Londone – grėsmingas teroro išpuolis. Teroristinių išpuolių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 05 25
Žvejybos teisinis reglamentavimas
Įvadas. Žuvininkystės įstatyme nustatytas žuvininkystės teisinis reglamentavimas. I Bendrosios nuostatos. II Žvejybos rūšys. Verslinė žvejyba. Mėgėjiška žvejyba. Licencinė žūklė. Specialioji žvejyba. III Žvejybos reglamentavimas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 08 08
Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. VĮ Visagino energija veikla. Ūkinės veiklos vykdomos objekte. VĮ „Visagino energija“ ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo organizacinė schema. Ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos. Detalus veiklos ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 10 13
Medienos pramonė praktikos ataskaita
Įvadas. Profesinės veiklos praktikos užduotis. Lentelių pavadinimai. Bendros žinios apie įmonę. Įmonės gaminama produkcija. Įmonėje vykstančių technologinių procesų analizė. Įmonės poveikis aplinkai. Sąlygojamas poveikis aplinkos ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 puslapiai
2013 12 08
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 02 08
Atliekų surinkimo ir šalinimo veiklos analizė Uab Atliekų tvarkymo centras
Įvadas. Uab panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Panevėžio regioninis sąvartynas. Atliekų surinkimo įrenginiai ir jų išdėstymo schema. Surinktų atliekų perdavimas tvarkytojams ar pervežimas šalinimui. Surenkamų atliekų ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2015 03 01
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas
Anotacija. Summary. Įvadas. Biologiškai skaidžių atliekų sudėtis, susidarymo greitis ir poveikis aplinkai. Atliekų sudėtis. Sliekų įveisimas ir biohumuso gamyba. Atliekų poveikis aplinkai. Biohumusas – ekologiška trąša. Biohumuso ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 07 28
Aplinkos ir žmonių saugos užtikrinimo priemonės
Įvadas. Uab „pet“ veikla ir sauga. Saugos darbe vidinės kontrolės organizavimas įmonėje. Saugos darbe mokymas ir instruktavimas. Bendroji dalis. Darbuotojų dirbančių su ppį mokymas. Padalinių vadovų atestacija. Darbuotojų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 08 15
Gyventojų evakavimas
Įvadas. Evakuacija. Gyventojų evakavimo planavimas. Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašas. Gyventojų evakavimo organizavimas. Gyventojų grįžimas į gyvenamąsias vietas. Kvk sveikatos mokslų fakulteto ( dariaus ir gireno 1 g. ) ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 31
Ozono sluoksnio plonėjimas skaidrės
Ozono sluoksnio. plonėjimas. Tikslas. Aptarti ozono sluoksnio plonėjimo priežastis, padarinius ir sprendimo būdus. Ozono sluoksnis. Ozonas (O3) yra labai svarbi Žemės atmosferos dalis. Kodėl ozono sluoksnis mums yra svarbus? Jis saugo Žemę ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 08
Pralaidos projektavimas. Hidraulikos kursinis
Normaliojo gylio kanale skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Pralaidos skersmens d skaičiavimas. Kritinio gylio pralaidoje skaičiavimas. Kritiškojo nuolydžio ir vandens pralaidos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2011 12 27
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!