Aplinka (4)

1369 dokumentai
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Atliekų surinkimas ir tvarkymas. Komunalinės atliekos. Pavojingos atliekos. Nuotekų išvežimas. Stambiagabaritės atliekos. Didžiųjų atliekų surinkimas. Biodegraduojamos atliekos. Antrinės žaliavos. Atliekų tvarkymo kainos. Teisės aktai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 08 01
Gaisro gesinimo priemones skaidrės
Gaisriniai čiaupai. Gaisriniai skydai. Gaisrinis hidrantas su vandens kolonėle. Gesintuvai. Gesintuvu rūšys. Nedegus audeklas.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 05 25
Pavojingos medžiagos
Įvadas. Dėstomoji dalis. Pavojingos medžiagos(Cheminės medžiagos). Cheminių medžiagų charakteristika. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas. Apie cheminių medžiagų keliamą pavojų informuojama etiketėse ir saugos duomenų lapuose. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 11 13
Šiaulių regiono savartyno filtrato ir biodujų tvarkymo projektavimas
Įvadas. Šiaulių regioninio sąvartyno filtrato ir biodujų tvarkymas. Šiaulių regioninio savartyno charakteristika. Susidarantis filtratas ir jo tvarkymas. Filtrato susidarymo schema. Filtrato surinkimo shema. Nuotekų ir filtrato valymo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 01 15
Vandens tarša referatas
Įvadas. Dėstymas. Vanduo biosferoje. Vandens nauda žmogaus organizmui. Vandens vartojimas. Vandens taupymo būdai. Vandenų tarša. Užteršto vandens valymas. Vandens užterštumo pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Išvados. Naudota ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 11 25
Žemės drebėjimai
Įvadas. Žemės drebėjimo samprata. Žemės drebėjimų židinys. Žemės drebėjimų stiprumo matavimas. Žemės drebėjimų susidarymo priežastys ir jų sukeltos pasekmės. Žemės drebėjimai pasaulyje ir lietuvoje. Žemės drebėjimai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 08 16
Aplinkos monitoringas; samprata, sistema, funkcijos; teisinis reglamentavimas
Įvadas. Aplinkos monitoringas. Aplinkos monitoringo rūšys. LR vykdomas oro monitoringas. Valstybinis Baltijos jūros, tarpinių vandenų, upių, ežerų, tvenkinių monitoringas. Gyvosios gamtos monitoringas. Ekosistemų monitoringas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 05 16
Aplinkosauginių dokumentų valdymas
Įvadas. Uab „ignalinos šilumos tinklai“ įmonės aprašymas. Aplinkosauginių dokumentų valdymas. Darbuotojo, atsakingo už aplinkosauginį darbą, pareiginiai nuostatai, pareigos ir teisės, darbo organizavimas, atsakomybė. Dokumentai ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2013 10 28
Įmonės socialinė atsakomybė aplinkosaugoje AB „Kauno grūdai“
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės socialinės atsakomybės samprata ir raiška. Įsa samprata įvairių autorių požiūriu. Socialinės atsakomybės raiška ir standartai. ĮSA nuostatų aplinkosaugoje taikymas. Ab „Kauno ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 06 18
Oro taršos mažinimo būdai laivuose
Įvadas. Transporto tarša. Oro teršalų emisija iš laivų. Oro taršos ribojimas. Teršalų mažinimas. Ozoną ardančios medžiagos. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Oro taršos mažinimo būdai laivuose. Pagrindiniai metodai, kurie taikomi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 03 21
Rūgštieji lietūs referatas
Rūgštieji lietūs,. Kaip globalinė aplinkos taršos problema. Įvadas. Globaliniai cheminiai pokyčiai. Rūgščiojo lietaus susidarymas ir poveikis. Rūgštaus lietaus poveikis aplinkai. Punktai kaip sustabdyti rūgščius lietus. Technologija, ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 28
Socialinės atsakomybės analizė
Ab „plienas“ socialinės atsakomybės. Analizė. Įvadas. Įmonių socialinės atsakomybės samprata. Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimas ab „plienas. AB „Plienas“ charakteristika. AB „Plienas“ pagrindiniai ĮSA aspektai ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 04 01
Žmogaus ir aplinkos saugos laboratoriniai darbai
Darbo patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Darbo patalpų natūraluaus (dirbtinio arba mišrausApšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. ...
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2014 12 28
Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša
Įvadas. Triukšmas, jo samprata. Poveikis žmogui. Poveikis žmogui. Triukšmo monitoringas lietuvoje ir es. Triukšmo normavimas ir matavimas. Automobilių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonės. Triukšmo slopinimo ekranai: jų ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2012 02 24
Aplinkos tarša referatas (2)
Įvadas. Aplinkos ir jos taršos samprata. Prigimtinės taršos rūšys. Dirvožemio tarša ir jos įtaka žmogui. Oro tarša. Automobilių tarša. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 06
Aplinkosauginių dokumentų valdymas (2)
Įvadas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai.Bendrieji reikalavimai.Pareigos.Teisės.Atsakomybė. Dokumentai, reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą įmonėje. Tipk leidimas. Įmonėje naudojami gamtiniai ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 03 16
Aplinkosaugos politika
Aplinkosaugos politika. Aplinkosaugos poltikikos principai. Aplinkos ministerijos aplinkosaugos politika. ES finansinė parama. Aplinkosaugos politikos tendencijos ir perspektyvos. ES vandens apsaugos politika. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 08 05
Geomorfologinių ir geologinių gamtos paminklų ir draustinių svarba
Įvadas. Lietuvos teritorijos geologinė praeitis. Geologinės vertybės. Geomorfologinės vertybės. Saugomų teritorijų įstatymas. Draustiniai. Paveldo objektai. Saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas. Geologinių ir ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 03 16
Geriamojo vandens kokybes gerinimas
Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Lietuvos vandens ūkio apžvalga. Lietuvos vandens išteklių bruožai:. Vandens tiekimo funkcijos. Investiciniai poreikiai ir finansavimo šaltiniai. Vanduo žmonėms. Vandens kokybės apžvalga. Geriamojo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 44 puslapiai
2013 01 15
Poveikio aplinkai vertinimo teisinis reglamentavimas
Įvadas. Aplinkos apsaugos ir politikos samprata. Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste. Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. ...
Aplinkos analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 12 01
Sąvartyno filtrato ir biodujų tvarkymas
Įvadas. Jurgeliškių sąvartyno veikla. Sąvartyne susidarantis filtratas ir jo tvarkymas. Filtrato keliamos problemos. Filtrato prevencijos priemonės. Filtrato skaičiavimai. Biodujų susidarymas ir jų tvakymas. Biodujų susidarymo procesas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 10
Tar6os skailda atmosferoje ir jos poveikis statiniams
Įvadas. Popierius. Plastikas. Įmonės techninė charakteristika. Bendros žinios apie įmonę. Gaminama produkcija. Fizinė – technologinė tarša. Aplinkosauginės problemos įmonėje. Įmonės valymo įrenginiai. Gamtonaudos problemos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 74 puslapiai
2016 05 12
Taršos sklaida atmosferoje
Užduotis turinys įvadas. Aliuminis ir jo ruošiniai. Plastikas. Gamtonauda. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimas. Aplinkos poveikis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2011 03 14
Žaibosaugos reikalavimai
Žaibosauga. Pasyvioji apsauga nuo žaibo. Aktyvioji žaibosauga. Apsauga nuo viršįtampių. Išorinės statinių apsaugos nuo žaibo klasifikavimas. Statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas. Reikalavimai žaibolaidžiui. Reikalavimai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 29
Biogeocheminė apytaka referatas
Įvadas. Biogeocheminė apytaka. Biogeocheminės apytakos ciklai. Fosforo apytakos ciklas. Fosforo nusėdimas. Fosforo atsinaujinimas. Anglies apytakos ciklas. Anglies dioksido atsiradimo schema. Azoto apytakos ciklas. Bendrosios azoto savybės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 05 13
Miškų gaisrai
Miško gaisrų kilimo priežastys. Miško gaisrų rūšys. Miško gaisrai ir meteorologinės sąlygos. Miško gaisrų prognozavimas. Miškų struktūra ir gaisrai. Miško gaisrų stebėjimas. Profilaktinės priešgaisrinės priemonės. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 29
Oro taršos mažinimas įmonėje
Įvadas. Kas yra kietosios dalelės. Kietujų dalelių poveikis aplinkai bei žmogui. Oro taršos mažinimas atmosferoje. Lenptjuvės veikla ir gamybos procesai. Įmonės susikūrimas. Nerijaus Zalecko įmonės veikla, gamybos procesai ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 04 25
Oro valymas panaudojant fitravimo aparatus
Įvadas. Oro valymo bendra samprata. Oro valymo filtrai. Rankovinis filtras. Grūdėtasis filtras. Elektriniai oro valymo filtrai. Kompeksinio oro valymo filtras. Oro valymo filtrų naudojimo sritys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 03
Pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir dėsningumas
Šiame darbe apžvelgtos pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir jų dėsningumai. Detaliau aptartos atskiros gamtinių išteklių rūšys. Pateikti ir aprašyti gamtinių išteklių dėsningumai jų panaudojimo būdai. Pateiktas išteklių ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 01
Popierius. Gamyba. Ar visą popierių galima perdirbti. Ką galima pagaminti iš perdirbto popieriaus. Popieriaus perdirbimo procesas. Naujos inovacijos. Popieriaus perdirbomo fabrikėlis ,, Baltasis ožys “. Žalioji “ inovacija ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 02 15
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!