Aplinka (5)

1366 dokumentai
Švaresnės gamybos įdiegimo projektas gumos gaminių įmonėje
Įvadas. Informacija apie įmonę. Darbo tikslas ir uždaviniai. Pirminis aplinkos apsaugos įvertinimas Uab „XXX“. Švaresnės gamybos pasiūlymai Uab „XXX“ gumos gaminių gamybos proceso problemoms spręsti. Pagalbinių medžiagų dozavimo ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 22
Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir vertinimas spirito varykloje
Įvadas. Švariosios gamybos principai bei prevenciniai būdai. Spirito varyklos veikla. Švariosios gamybos diegimo galimybės įmonėje. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 05 10
Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas. Įvadas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso skaičiuojamojo našumo nustatymas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso technologinės schemos parinkimas. Greitieji ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 05 02
Aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymas
Aplinkos taršos mokesčio nuostatų taikymas uab ,,transmėja“. Įvadas. Įmonės uab ,,transmėja“charakteristika. Aplinkos teršimo mokestis. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Išvados. Literatūra ...
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 05 07
Aplinkosauginių dokumentų valdymas praktikos ataskaita
Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos ataskaita. ĮVADAS Praktikos tikslai. Preliminarus dokumentų , kuriuos patikrinimo metu reikės pateikti patikrinimą atliekančiai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnei , sąrašas. ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 05 25
Atliekos ir jų rūšiavimas
Atliekos ir jų rūšiavimas. Atliekos - tai bet kokios medžiagos ar daiktai. Atliekos gali būti skirstomos į keturias atliekų grupes. Atliekos gali būti. Buityje susidarančios pavojingos atliekos - namų ūkyje. Atliekų kiekį galima ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 25
Cheminiai elementai maisto produktuose
Įvadas. Baltymai. Riebalai. Angliavandeniai. Vanduo. Maisto priedai. Koncervantai. Maisto saldikliai. Natūralūs maisto dažai. Emulsiklis. Sintetiniai maisto dažai. Makroelementai maiste. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 04 16
Metalo gamyba oro taršos vertinimas ir gerinimas
Įvadas. Įmonės UAB „Špižius “ veikla. Įmonės aplinkosauginis vertinimas. Bendrovės aplinkos apsaugos raida. Įmonėje išskiriami teršalai į aplinką. Įmonės teršalų šalinimo įrenginiai. Susidarančių teršalų poveikis žmonių ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 02 05
Miškotvarkos specializacijos gamybinės praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su praktikos vieta – valstybiniu miškotvarkos institutu. Susipažinimas su girininkija. Skyrius. Miškų inventorizacija. Sklypinė miškų inventorizacija. Sklypų ribų projekto parengimas. Pirminiai ir pagrindiniai ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2013 12 18
Pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir dėsningumas
Šiame darbe apžvelgtos pagrindinės gamtos išteklių tendencijos ir jų dėsningumai. Detaliau aptartos atskiros gamtinių išteklių rūšys. Pateikti ir aprašyti gamtinių išteklių dėsningumai jų panaudojimo būdai. Pateiktas išteklių ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 01
Požeminio vandens kokybė Lietuvoje
Įvadas. Požeminiai vandenys. Gruntinis vanduo. Spūdinis vanduo. Požeminio vandens cheminė sudėtis. Požeminio vandens vartojimas lietuvoje. Šachtinių šulinių vandenys. Gręžinių vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 07 31
Šiltnamio efektas ir ozono sluoksnio nykimas
Įvadas. Stratosferos ozono sluoksnio nykimas. Pasekmės. Literatūros sąrašas
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 04 01
Aplinkos apželdinimas
Design projektavimas. Aplinkos apželdinimo projektai. Aplinkos rekonstrukcijos projektai. Inžinerinių sistemų projektai. Projektų demonstravimas. Vejos įrengimas lawn installation. Apželdinimas planting. Spalvos ir įvairovė gali apsukti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 11
Buitinių Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Debitų nustatymas. Debitai valymo įrenginių projektavimui. Užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo parinkimas. Mechaninis valymas. Biologinis nuotekų valymas. Nusodintuvai. Cirkuliacinio dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 02 18
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 puslapis
2016 04 28
Masiniai miškų ir durpynų gaisrai
Įvadas. Miško gaisrai. Gaisrų rūšys ir priežastys. Gaisrų prevencija. Gaisrų gesinimas. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 01
Oro tarša. Pristatymas
Kuo daugiau sužinoti apie oro taršą; kokie yra didžiausi oro teršėjai; sužinoti kas yra rūgštūs lietūs; sprendimo būdai. Pagrindiniai atmosferos teršalų šaltiniai. Oro tarša transportu. Rūgštūs lietūs. Rūgščiojo lietaus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Tauragės sąvartynas
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto aplinkos apsaugos katedros aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programa. Filtrato susidarymo schema. Filtrato surinkimo schema. Filtrato valymas. Susidarančios biodujos ir jų tvarkymas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 03 24
UAB „X“ socialinė atsakomybė
Įmonių socialinės atsakomybės samprata. Uab „Inida“ įmonės veiklos charakteristika. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas. Socialinė atsakomybė darbo vietoje. Socialinė atsakomybė rinkoje. Socialinė atsakomybė ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 12 08
Aplinkos taršos mažinimo būdai
Įvadas. Aplinkos taršos ir teršalų klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Organizacijos kovojančios su aplinkos tarša. Europos aplinkos agentūra (EEA). Tarptautinė jūrų organizacija (IMO). Taršos integruota prevencija ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 30
Aplinkosauga Lietuvoje
Įvadas. Valstybės aplinkos apsaugos raida. Aplinkosaugos švietimas Lietuvoje. Teisinė aplinkos apsauga. Lietuvos nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos. Išvados.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 02
Aplinkosauga skaidrės
Aplinkosauga. Kodėl reikia išsaugoti natūralią aplinką?. Saugomos teritorijos. Rezervatas. Draustinis. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Biologinės įvairovės ir nykstančių rūšių išsaugijimo būdai. Žaliųjų judėjimas. Keletas ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 11 25
Atliekų teisinis reguliavimas
Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas. Įvadas. Temos aktualumas. Bendrieji principai, kuriais grindžiamas atliekų teisnis reguliavimas. Valstybės institucijų funkcijos įgyvendinant atliekų tvarkymo reguliavimą. Seimo ir Vyriausybės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 09 30
Atmosferos teršimas ir apsauga
Atmosferos užtersimo tendencijos Lietuvoje. Dulkių bei aerozolių poveikis žmogaus organizmui. Dulkių bei aerozolių fizinių mechaninių ir cheminių savybių nustatymo metodų klasifikavimas. Dulkių forma ir dispersiškumas. Dulkių ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 03 26
Buitinių atliekų rūšiavimas
Mes turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ar vėliau tenka išmesti. Tai - perskaitytas laikraštis, sudėvėtas megztinis, po remonto užsilikę dažai ar perplėštas polietileno maišelis. Namuose susikaupia vis daugiau pakuočių atliekų: ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2016 06 19
Darnus naudojimas
Darnus naudojimas ir gamyba viena pagrindinių prielaidų darniam vystymuisi dešimtmetis nuo rio iki johanesburgo buvo tik pradininkų metas, kai darnaus naudojimas ir gamybos (dng) koncepcija tapo aiškesnė. Ką skirtingi dalyviai įdeda išgauna ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 10
Ukmergės miesto nuotekų valykla
Įžanga. Teorinė dalis. Nuotekų valymo principai. Nuotekų dumblo apdorojimas. Objekto charakteristika. Metodologinė darbo dalis. Projektinė dalis. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų kiekių ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 81 puslapis
2010 11 03
Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, poveikis sveikatai; aplinką saugančios transporto priemonės
Tarša išmetamosiomis dujomis. Poveikis sveikatai. Kaip apsaugoti savo sveikatą? Aplinką saugančios transporto priemonės. Naudota literatūra.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 19
Darnaus vystymosi principų integravimas į žuvininkystę
Darnaus vystymosi principų integravimas į žuvininkystę. Įvadas. Žuvininkystė ir su ja susiję darnaus vystymosi principai bei prioritetai. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos prioritetinės kryptys. Žuvininkystės būklė ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 02 16
Ekologinės avarijos Lietuvoje ir Pasaulyje
Įvadas. Ekologija-kas tai? Pagrindinė priežastys, sukeliančios ekologines avarijas. Techninio pobūdžio grėsmės ekologiniam saugumui lietuvoje. Gamtinio pobūdžio grėsmės ekologiniam saugumui lietuvoje ir pasaulyje. Žmogaus įtaka ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 28
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!