Aplinkos praktikos ataskaitos

26 dokumentai
Pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „utenos vandenys“. Uab „utenos komunalininkas“. Uab „utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Uab „žalvaris“. Ab „umega“. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Uab „utenos šilumos tinklai“. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2013 06 05
Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktika
Įvadas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai. Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą. Kas tai yra tipk? Gamtinių išteklių naudojimas įmonėje. Įmonės veiklos poveikis aplinkos orui. Cheminių medžiagų naudojimas. Mokestis už aplinkos teršimą. Įmonės veiklos poveikis vandens ištekliams ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2012 05 05
Aplinkos monitoringo praktika įmonėje UAB „Ukmergės vandenys“
Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Istorija. Valdymo struktūra ir siekiai. Vykdoma veikla. Uab „Ukmergės vandenys“ ekonominė būklė. Nuotekų valymas. Teisinis reguliavimas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2015 03 09
Medienos pramonė praktikos ataskaita
Įvadas. Profesinės veiklos praktikos užduotis. Lentelių pavadinimai. Bendros žinios apie įmonę. Įmonės gaminama produkcija. Įmonėje vykstančių technologinių procesų analizė. Įmonės poveikis aplinkai. Sąlygojamas poveikis aplinkos orui. Sąlygojamas poveikis vandens kokybei. Susidarančios atliekos ir jų tvarkymas. Darbuotojų ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 psl.
2013 12 03
Atliekų surinkimo ir šalinimo veiklos analizė Uab Atliekų tvarkymo centras
Įvadas. Uab panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Panevėžio regioninis sąvartynas. Atliekų surinkimo įrenginiai ir jų išdėstymo schema. Surinktų atliekų perdavimas tvarkytojams ar pervežimas šalinimui. Surenkamų atliekų sudėties analizė ir įrenginių plėtra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2015 03 01
Aplinkosauginių dokumentų valdymas
Įvadas. Uab „ignalinos šilumos tinklai“ įmonės aprašymas. Aplinkosauginių dokumentų valdymas. Darbuotojo, atsakingo už aplinkosauginį darbą, pareiginiai nuostatai, pareigos ir teisės, darbo organizavimas, atsakomybė. Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą įmonėje. Gamtinių išteklių naudojimas įmonėje. Įmonės ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2013 10 24
Miškotvarkos specializacijos gamybinės praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su praktikos vieta – valstybiniu miškotvarkos institutu. Susipažinimas su girininkija. Skyrius. Miškų inventorizacija. Sklypinė miškų inventorizacija. Sklypų ribų projekto parengimas. Pirminiai ir pagrindiniai natūrinių darbų dokumentai. Sklypų taksacinis aprašymas. Taksacinės kortelės pildymas. ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 psl.
2013 12 11
Aplinkos monitoringas praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „ignalinos šilumos tinklai“ įmonės aprašymas. Aplinkos monitoringo praktika įmonėje. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2013 10 24
Aplinkosauginių dokumentų valdymas (2)
Įvadas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai.Bendrieji reikalavimai.Pareigos.Teisės.Atsakomybė. Dokumentai, reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą įmonėje. Tipk leidimas. Įmonėje naudojami gamtiniai ištekliai.Malkinė mediena ir medienos atliekos.Akmens anglis. Skystas kuras ( skalūnų ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2014 03 06
Aplinkosauginių dokumentų valdymas praktikos ataskaita
Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos ataskaita. ĮVADAS Praktikos tikslai. Preliminarus dokumentų , kuriuos patikrinimo metu reikės pateikti patikrinimą atliekančiai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnei , sąrašas. Mokesčio už aplinkos teršimą patikrinimui. Atliekų tvarkymo ir pirminės apskaitos ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2016 05 22
Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. VĮ Visagino energija veikla. Ūkinės veiklos vykdomos objekte. VĮ „Visagino energija“ ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo organizacinė schema. Ūkinės veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos. Detalus veiklos aprašymas. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus. Numatomas ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2013 10 13
Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašas. Nuotekų tvarkymas panevėžio mieste. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Parengiamasis valymas. Pirminiai nusodintuvai ir pirminio dumblo šalinimas. Cheminių reagentų naudojimas. Nuotekų pertekliaus sukaupimas. Biologinis nuotekų valymas veikliojo dumblo reaktoriuje. Nitrifikuoto dumblo mišinio ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 psl.
2015 02 08
Anykščių vyno praktikos ataskaita
Įvadas. Bendros žinios apie gamybos įmonę. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės gaminama produkcija. Įmonės poveikis aplinkai. Poveikis aplinkos orui. Poveikis vandens kokybei. Susidarančių atliekų tvarkymas. Fizinė ir technologinė tarša. Triukšmo kontrolė. Kvapų kontrolė. Avarijų ir teršalų išmetimų prevencija. Dirvožemio ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2015 03 31
Aplinkos apsaugos inžinerijos praktikos ataskaita VIlniaus degtinė
Įvadas. Bendros žinios apie įmonę AB ,,Vilniaus degtinė“. Įmonės gaminama produkcija. Įmonės poveikis aplinkai. Sąlygojamas poveikis aplinkos orui. Atskiri taršos šaltinių duomenys. Sąlygojamas poveikis vandens kokybei. Vandens telkinių kokybės tyrimai. Vandens kokybės vertinamas. Susidarančios atliekos ir jų tvarkymas. ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 psl.
2014 08 31
Aplinkos monitoringo praktikos ataskaita
Įvadas. Tumpas įmonės aprašymas. Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai. Stebimi parametrai. Stebėjimų vietų skaičius ir jų išdėstymas. Stebėjimų periodiškumas. Metodai ir procedūros. Vertinimo kriterijai. Duomenų ir ataskaitų teikimo formos, terminai, gavėjai. Miško dirvožemio monitoringo struktūra ir tiriami jo ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2013 05 01
Vandens debitų skaičiavimas pagal išmatuotų tekėjimo greičių duomenis
Vandens debitų skaičiavimas pagal išmatuotų tekėjimo greičių duomenis. Darbo eiga.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 psl.
2016 01 05
Gamybinė praktika
Įvadas. Aprašomoji dalis. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 psl.
2012 06 16
Biocheminio deguonies suvartojimo per 7 paras nustatymas neskiestų mėginių metodu
Biocheminio deguonies suvartojimo per 7 paras nustatymas neskiestų mėginių metodu. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Vandenyje ištirpusio deguonies nustatymas Vinklerio metodu. Metodo esmė. Reagentai , indai ir prietaisai. Reagentai. Mėginio laikymas. Procedūra Mėginio paruošimas tyrimui. Deguonies nustatymas. Ištirpusio deguonies ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 4 psl.
2015 10 07
Praktikos ataskaita pramonės įmonėje
Įvadas. Uab kalnapilio - tauro grupė. Bendrieji duomenys apie ūkinės veiklos objektą. Atliekų susidarymas, naudojimas ir šalinimas. Teršalai. Aplinkosauginė veikla. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2015 11 28
Švariosios gamybos būdų diegimo galimybių analizė ir pritaikymas autoplovykloje 
Įvadas. Švarioji gamyba jos principai ir prevenciniai būdai. Švariosios gamybos principai. Švariosios gamybos prevencijos taikymo būdai. Švariosios gamybos sąsaja su Darniuoju vystymusi. Analizuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas. Švariosios gamybos diegimo galimybių analizė. Problemos formuluotė. Informacija apie problemą. ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2017 04 27
Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita
Aplinkos apsaugos praktikos įmonėje ataskaita Įvadas. Ignalinos rajono aplinkos agentūros struktūra ir veikla. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro kokybės valdymas. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai. Kraštovaizdžio ir dirvožemio apsauga. Gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolė. Valstybinė miškų kontrolė. Mokesčiai ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2017 06 22
Aplinkos monitoringo praktika įmonėje
Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Istorija. Vykdoma veikla. Nuotekų valymas. Teisinis reguliavimas. Darbuotojo atsakingo už aplinkosauginį darbą pareiginiai nuostatai. Dokumentai reglamentuojantys aplinkosauginę veiklą. Kas tai yra TIPK? Įmonės veiklos poveikis aplinkos orui. Cheminių medžiagų naudojimas. Atliekų tvarkymas ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 psl.
2015 10 07
Aplinkos kontrolės mokomosios praktikos ataskaita
Rėkyvos ežeras. Rūdės upelis. Talkšos ežeras. Šiaulių universiteto botanikos sodas. Darbas. Vandens telkinio būklės įvertinimas. Darbo tikslai. Įvertinti vandens paviršiaus užterštumą šiukšlėmis ir naftos produktais. Palyginti įvairių vandens telkinių paviršiaus būklę. Darbas. Vandens fizikinių savybių nustatymas. Darbo ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2014 06 14
Aplinkos apsauga pažintinės praktikos ataskaita
Įvadas. Iškeltų uždavinių nagrinėjimas. Gamtinių išteklių naudojimas įmonėje. Nuotekų valymas. Buitinių ir pramoninių atliekų surinkimo, rūšiavimo, nukenksminimo organizavimas. Išvados.
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 psl.
2013 10 13
Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktikos ataskaita AB „Orlean Lietuva“
Įvadas. Naftos pramonė. Nafta ir jos sudėtis. Naftos gavyba Lietuvoje. Naftos pramonė pasaulyje ir Lietuvoje. Bendros žinios apie įmonę. Įsikūrimo istorija. Geografinė padėtis. Įmonės veikla. Vamzdynai. Būtingės terminalas. Įmonės veikla. Gaminama produkcija. Technologiniai procesai. Naudojama žaliava. Įmonės poveikis ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 50 psl.
2018 02 05
Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programa Aplinkos apsaugos technologijų specializacija
Įvadas. Aplinkos apsaugos institutas. Apie institutą. Veiklos kryptys. Turima įranga. Ryšiai. Projektai. Aplinkos apasaugos ir darbo sąlygų laboratorija. Apie laboratoriją. Darbuotojai. Istorija. Paslaugos. Apie tarptautinius palyginamuosius tyrimus. Praktinė dalis. Susipažinimas su instituto veikla bei sukurtais įrenginiais. ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 psl.
2016 12 21