Aplinkos referatai

322 dokumentai
Aplinka ir žmonių sauga. Aplinka ir visuomenė.
Įvadas. Aplinkos užterštumo veiksniai. Aplinka ir žmogus. Mokesčiai. Kyoto protokolas. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo. Radonas gyvenamosiose patalpose. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2010 10 08
Kietųjų dalelių šalinimas
Įvadas. Atmosferos tarša ir jos poveikis aplinkai bei sveikatai. Mechaniniai teršalai ir jų poveikis sveikatai bei aplinkai. Aplinkos oro kokybę reglamentuojanys teises aktai. Įmonės uab „romundas“ veikla. Aplinkos apsauga įmonėje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 01 07
Aplinkos monitoringas
Įžanga. Valstybinė aplinkos monitoringo programa. Aplinkos monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai ir principai. Aplinkos monitoringo struktūra ir objektai. Aplinkos monitoringo dalys. Oro monitoringas. Vandens monitoringas. Požeminis ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2012 03 14
Gamtinis kapitalas
Įvadas. Gamtinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Gamtinio kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Gamtinio kapitalo kokybinis ir kiekybinis ekonominis vertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 12 03
Lengvųjų automobilių išmetamu dujų žala aplinkai ir žmogui
Lengvųjų automobilių išmetamu dujų žala aplinkai ir žmogui. Įvadas. Automobilizacijos problema. Automobiliu žala aplinkai. Automobiliu poveikis žmogaus sveikatai. Automobilių daromos žalos prevencija ir problemų sprendimas. Mokslinių ...
Aplinkos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 05 08
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Įvadas. Alternatyvios energijos šaltiniai. Saulės energija. Saulės energijos charakteristika. Saulės energija lietuvoje. Saulės šiluma. Fotoelektra. Saulės architektūra. Vėjo energija. Vandens energija. Alternatyvios energijos naudojimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 01 05
Aplinkos veiksnių poveikis žmogaus sveikatai
Įvadas. Oras. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Oro taršos mažinimas. Akustinė tarša. Akustinės taršos poveikis žmogaus sveikatai. Akustinės taršos mažinimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Mobiliųjų telefonų poveikis ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 04 01
Atliekų rušiavimas
Įvadas. Atliekų surinkimo būdai ir etapai. Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Buitinės atliekos. Pramonės atliekos. Kitos atliekos. Pavojingosios atliekos. Pavojingų atliekų rinkimas. Pavojingų atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 02 26
Taršos mažinimo būdai
Įvadas. Taršos šaltiniai. Smogas. Automobilių tarša. Oro tarša. Pramoninės įmonės. Vandens tarša. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 05 01
Miško ir durpynų gaisrai
Įvadas. Gaisras. Miškų ir durpynų gaisrų, atsiradimo priežastys. Miško gaisras. Gaisrų priežastis apibendrintai galima suskirstyti į tris grupes:. Gaisro miške priežastys:. Gaisrų skirstymas pagal mastą:. Mažasis gaisras: kurį irgi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 10 20
Saugomos teritorijos
Įvadas. Saugomų teritorijų esmė. Saugomų teritorijų tikslas ir uždaviniai. Saugomų teritorijų funkcijos. Saugomų teritorijų steigimas. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Saugomų teritorijų sistemos formavimas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2010 03 03
Atliekos ir jų tvarkymo pagrindinių principų taikymas
Atliekos ir jų skirstymas. Pavojingos atliekos. Radioktyvios atliekos. Atliekų tvarkymas. Sąvartynas. Deginimas. Žaliavų išgavimas. Perdirbimas. Biologinis perdirbimas. Pirolizė ir dujinimas. Atliekų hierarchija. „Teršėjas moka“ ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 11 29
Aplinkos tarša ir globalinės problemos
Įvadas.Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Atmosferos tarša.Transpoto priemonių tarša.Priemonės prieš pramonės taršą.Rūgštieji lietūs.Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemos.Vandens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 06 26
Naujųjų technologijų žala ir nauda
Kompiuterio nauda. Pagrindinės sveikatos problemos, kylančios dirbant kompiuteriu. Miopija. Profilaktika. Apšvietimas. Erdvė. Mikroklimatas. Ergonomiška pelė. Darbo stalas. Kėdė. Gali būti įdomus bei naudingas mokymosi įrankis ir netgi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2010 11 11
Aplinkosauga referatas
Darbųsaugos norminiai aktai, darbo higiena. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Jonizuojanti spinduliuotė. Ekologija. Ekologija energetikos įmonėse. Aplinkosaugos įstatymo pagrindiniai teiginiai. Elektrosauga. Žmogaus kūno elektrinė ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 03 29
Atliekos, jų tvarkymas lietuvoje
Atliekos, jų tvarkymas lietuvoje. Atliekų sąvoka ir klasifikavimas. Pagrindiniai teisės aktai. Atliekų tvarkymo pagrindiniai elementai. Atskirų atliekų srautų tvarkymas. Dešimtmečio perspektyvos. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 02 22
Žemės ūkio atliekų tvarkymas
Įvadas. Mėšlo tvarkymas. Pesticidų tvarkymas. Žaliosios atliekos ir jų tvarkymas. Žaliųjų atliekų kompostavimas. Pjuvenų panaudojimas kurui. Šiaudų panaudojimas kurui. Augalų biomasė – žaliava biokurui. Išvados. Literaūros ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 05 16
Ekstremalios situacijos ir jų priežastys
Įvadas. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gamtinės kilmės ekstremalios situacijos. Potvyniai. Sausra. Audros. Gaisrai. Epidemija. Techninės kilmės ekstremalios situacijos. Ekologinės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 01 17
Radioaktyvioji tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Radonas. Černobilis. Naudota literatūra. Šiame darbe norėčiau plačiau pakalbėti apie radioaktyviąją taršą, bei jos poveikį aplinkai ir žmogui. Kas tai yra radioaktyvioji tarša ? Pastaraisiais ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 06 05
Aplinkos procesų modeliavimo taikymas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Matematinis modeliavimas. Matematinio modeliavimo tikslai ir uždaviniai. Taršos šaltinių tipai. Teršalai, kurie gali būti modeliuojami ir jų vertinimo kriterijai. Oro taršos dispersijos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 39 puslapiai
2012 05 03
Aplinkos apsaugos reglamentvimas ir organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos apsaugos samprata. Aplinkos apsaugos samprata ir taršos šaltiniai. Aplinkos apsaugos principai. Aplinkos apsaugos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą Lietuvoje. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 11 23
Aplinkosauginiai ir socialiniai darnaus vystymosi tikslai ir rinkos trūkumai
Įvadas. Darnusis vystymasis. Rinka. Rinkos samprata. Įstatymai ginantys rinkos sistemą. Rinkų konkurencijos skatinimas. Turto ir pajamų perskirstymas. Išorinių poveikių reguliavimas. Pagrindinių išteklių perskirstymas teikiant ...
Aplinkos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2011 06 02
Atliekos ir jų tvarkymas
Įvadas. Atliekų rūšys. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo procesas. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekų šalinimo būdai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 12 09
Atliekų problema
Įvadas. Atliekų šaltiniai. Nepavojingos atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų tvarkymo sistema. Atliekų perdirbimas. Atliekų utilizavimo reikšmė. Nuotėkų valymo dumblo panaudojimas. Organinių atliekų kompostavimas. Kenksmingų atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 09
Lietuvos nacionalinė darnaus vystimosi strategija
Įvadas. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai ir principai. Darnaus lietuvos vystymosi trumpa strateginė analizė. Darnaus vystymosi vizija. Darnaus vystymosi tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 03 30
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 30
Atmosferos oro tarša
Įvadas. Atmosferos oro tarša. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Energijos gamyba. Kitos pramonės šakos ir jų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 06 08
Aplinkos tarša referatas
Įvadas.Aplinkos tarša. Taršos klasifikacija pagal teršalų paplitimo mastą. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį.Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Pramonė. Transportas. Žemės ūkis. Atliekos.Aplinkos taršos rizikos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 12 17
Žvejybos teisinis reglamentavimas
Įvadas. Žuvininkystės įstatyme nustatytas žuvininkystės teisinis reglamentavimas. I Bendrosios nuostatos. II Žvejybos rūšys. Verslinė žvejyba. Mėgėjiška žvejyba. Licencinė žūklė. Specialioji žvejyba. III Žvejybos reglamentavimas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 11 18
Rūgštieji lietūs referatas
Rūgštieji lietūs,. Kaip globalinė aplinkos taršos problema. Įvadas. Globaliniai cheminiai pokyčiai. Rūgščiojo lietaus susidarymas ir poveikis. Rūgštaus lietaus poveikis aplinkai. Punktai kaip sustabdyti rūgščius lietus. Technologija, ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 25
×