Aplinkos referatai (4)

352 dokumentai
Sausumos ekosistemų įvairovė
Įvadas. Estuarijos. Estuarijų samprata. Estuarijų klasifikacija pagal geomorfologiją ir įlankos krantų charakteristikas. Estuarijų klasifikacija pagal dubens genezę. Mangrovės. Paplitimas. Prisitaikymas. Maršos. Pasklidimas. Vanduo. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 03 21
Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Aplinkos apsaugos ministerijos įstatymai ir reikalavimai svv įmonėms. Dirbtuvių įrengimui aplinkosaugos reikalavimai. Atliekų tvarkymui keliami reikalavimai. Nuotekų tvarkymui keliami ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 08 10
Atliekų tvarkymo politika
Įvadas. Es atliekų tvarkymo politika. Es atliekų tvarkymo principai. Es teisės aktų sistema. Bendrieji teisės aktai. Es ir lietuva. Teisinių nuostatų perkėlimas. Savivaldybių vaidmuo. Reikalavimų ir užduočių įgyvendinimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 01 02
Garso sklidimas oru ir standžiosiomis konstrukcijomis. Būdai jo sumažinimui
Įvadas. Garso sklidimas. Garso bangos. Garso sklidimas skysčiu ir dujomis. Garso sklidimas kietose medžiagose. Garso slopinimo būdai. Garso atspindėjimas (reflekcija):. Garso absorbavimas. Garso slopinimas standžiose konstrukcijose. Medinės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2011 05 03
Gis technologijų panaudojimas atliekų saugojimo vietoms parinkti
Įvadas. Gis atsiradimas ir taikymas. Gis panaudojimo sritys. Duomenų modeliai. Vektorinis duomenų modelis. Rastrinis duomenų modelis. Paviršiaus duomenų modelis. Gis sistemų panaudojimas atliekų tvarkyme. Gis taikymo privalumai. Gis taikymo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 01 21
Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas
Įvadas. Nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų nuotekų tvarkymui teisinis reglamentavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 06 17
Oras, jo tarša ir apsauga
Oras, jo tarša ir apsauga. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 02
Pažeistų teritorijų rekultivavimas
Užduotis. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Durpynų, karjerų rekultivavimas. Sąvartyno rekultivacija po uždarymo. Grėsmės, kylančios dėl nerekultivuotų teritorijų. Pažeistos žemės rekultivavimo ir panaudojimo kryptys. Bendrieji ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 03 24
Žaibosauga žaibolaidžiai
Įvadas. Samprata apie žaibą ir jo poveikį žmogui. Linijų žaibosauga. Bendros apsaugos priemonės nuo žaibo. Išorinė linijų apsuga. Apsauginiai trosai. Žaibolaidžiai. Viršįtampiai. Apsaugos nuo viršįtampių aparatai ir įtaisai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 10
Žemės gelmių ištekliai
Įvadas. Pagrindinės savokos ir gamtinių išteklių klasifikacija. Pasaulio žemės galmių ištekliai. Iškastinis kuras. Akmens anglis. Rudoji anglis. Nafta. Gamtinės dujos. Durpės. Uranas. Geležies rūda. Taurieji metalai. Deimantų gavyba. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 08 03
Darbuotojų sauga ir sveikata referatas
Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos ir teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos veiksnių klasifikacija. Saugos ir sveikatos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 02
Hidrosferos teisinė apsauga referatas
Įvadas. Aplinkos teisė. Aplinkos politika. Hidrosferos tarša ir jos ekologinės pasekmės. Hidrosferos teisinė apsauga. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas. Lietuvos Respublikos jūros ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 02 20
Jūros tarša referatas
Įvadas. Jūros tarša. Išvados. Literaūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 17
Kirpyklos veiklos analizė
Įmonės apžvalga. Pagrindiniai veiklos procesai. Darbuotojų sauga ir sveikatos organizavimas kirpykloje. Ekstremali situacija įmonėje. Gaisrinės saugos užtikrinimas kirpykloje garantuojant aplinkos ir darbuotojų saugumą. Įmonės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 06 18
Lietuvos miškų tipologija
Lietuvos miškų tipologija. Įvadas. Miško tipologijos klasifikacija. Miško tipologijos raida ir kryptys. Šiuolaikinė miško tipologijos būklė. Miško tipologija lietuvoje. Istorinė raida. Biogeocenotinės klasifikacijos principai ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 05 20
Aplinkosauga: Atliekų tvarkymas Lietuvoje
Įvadas. Kietosios atliekos bei jų tvarkymas. Atliekų susidarymo šaltiniai, rūšys. Nepavojingos atliekos. Pramonės atliekos (antrinės žaliavos). Pavojingosios atliekos. Pavojingų atliekų susidarymas. Atliekų surinkimas. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 04 28
Dirvožemio tirpalas
Įvadas. Dirvožemis, jo reikšmė. Dirvodara, jos procesas. Dirvožemio fazės. Dirvožemio sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio tirpalas. Dirvožemio sorbcija. Dirvožemio koncentracija. Dirvožemio ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 03 17
Mikroklimatas, oro švarumo kriterijai, valymo būdai ir technologijos
Mikroklimatas, oro švarumo kriterijai, valymo būdai ir technologijos. Įvadas. Mikroklimatas. Gyvenamųjų namų mikroklimatas. Ūkinių pastatų mikroklimatas. Sūrių brandinimo patalpos mikroklimatas. Oro švarumo kriterijai. Valymo būdai ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2013 04 20
Nuotekų vandens valymo sistemos
Įvadas. Šiuolaikinio gyvenimo nebeįmanoma įsivaizduoti be nuotekų vandens valymo sistemų. Šiame referate nagrinėjami nuotekų tipai, rūšys pagal kilmę sudėtį ir t. Nuotekų rūšys. Nuotekų valymo sistemos. Apibendrinimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 17
Antropogeninės kilmės aplinkos taršos šaltiniai referatas
Įvadas. Oro tarša. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Pramonė. Transportas. Žemės ūkis. Atliekos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 03 31
Aplinkos apsaugos darbo organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Gamtos apsauga. Aplinkos apsauga. Vandenų apsauga. Oro apsauga. Atliekų tvarkymas. Fizikinė tarša. Dirvožemio apsauga. Aplinkosauga ūkinės veiklos srityje. Energetika. Pramonė. Žemės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 24
Atominė energetika 21 amžiuje, privalumai ir trukumai
Atominė energetika XXI amžiuje, privalumai ir trukumai.
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 11 25
Kosmetikos gamybos įmonės poveikis aplinkai
Įvadas. Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Saugaus darbo valdymo ir organizavimo uždaviniai įmonėje. Darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti saugias ir sveikas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 20
Maisto ir virtuvės atliekos
Įvadas. Bendros žinios apie atliekas. Bioskaidžios atliekos. Maisto ir virtuvės atliekos. Maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Surinkimas Lietuvoje. Rūšiuojamasis surinkimas. Individualus kompostavimas. Jungtinių Amerikos Valstijų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 22
Miestų struktūra
Įvadas. Miesto struktūra. Funkcinės ir fizinės strukturos elementai. Struktūros formavimas. Miesto struktūros tipai. Miestų reikšmė. Miestų raida. Gyvenviečių sistemų pagrindiniai bruožai. Lietuvos gyvenviečių sistema. Gyventojų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 03 27
Oro tarša ir jo įtaka žmogaus sveikatai
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Oro ištekliai bei jų reikšmė gamtai ir žmogui. Oro tarša. Taršos teršalai. Taršos šaltiniai. Oro tarša sukelia plaučių vėžį. Pramonės gigantai užleidžia vietą transportui. Automobiliai teršia daugiau. Kas ir kuo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 09 09
Oro tarša Lietuvoje referatas
Įvadas. Bendros žinios apie atmosferą ir orą. Oro ištekliai bei jų reikšmė gamtai ir žmogui. Oro tarša ir jos pasekmės. Oro apsauga ir monitoringas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 27
Pagrindinės aplinkosauginės problemos Lietuvoje
Aplinkos teršimas. Rūgštūs lietūs. Vietinis (lokalinis) oro užterštumas. Žemės ūkis ir žmogaus ūkinė veikla. Paviršinių vandens telkinių eutrofikacija. Dirvožemio užterštumas ir erozija. Biologinė įvairovė. Miškų nykimas ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 06
Sunkieji metalai ir jų poveikis aplinkai bei žmogui: kadmis
Įvadas. Poveikis žmogui. Užsikrėtimo būdai. Simptomai. Poveikis žmogaus organizmui susikaupus kadmiui. Diagnozavimas. Gydymas. Prevencija. Kadmis ne tik maiste. Poveikis aplinkai. Kadmio patekimo būdai į aplinką. Kadmio poveikis augalams. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 04 06
Žemės atmosferos sandara ir klimato kaita
Įvadas. Žemės atmosferos sandara. Klimato kaita, jo veiksniai. Ozono sluoksnio sumažėjimas stratosferoje. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Oro tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 06
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo