Aplinkos referatai (6)

347 dokumentai
Vandens panaudojimas ir tarša
Įvadas. Vanduo – gyvybės šaltinis. Vandens panaudojimas. Vandens išteklių panaudojimas pasaulyje. Vandens naudojimas Baltijos jūros baseine. Vandens naudojimas Lietuvoje. Tarša. Kaip sumažinti vandens taršą aplink save ? Išvada. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 12
Aplinkos sauga
Įvadas. Europos sąjungos aplinkos apsaugos politis apžvalga. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos raida. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos. Aplinkosaugos politika. Aplinkos ministerijos departamentai. Aplinkos apsaugos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 03 03
Atliekų deginimo technologija ir nauda
Įvadas. Atliekų deginimo technologija. Atliekų deginimo įrenginys. Deginimas. Atliekų deginimo būdai. Atliekų deginimas ant judančio ardyno. Atliekų deginimas rotacinėse krosnyse. Atliekų deginimas verdančiu sluoksnio būdu. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 05 22
Atmosferos užterštumas Lietuvoje ir taršos šaltiniai
Įvadas. Temos aktualumas. Tikslas. Atmosfera. Atmosferos oras. Deguonis o. Anglies dioksidas co. Ozonas o. Anglies monoksidas co. Amoniakas nh. Sieros vandenilis h. S. Azoto oksidai. Sieros dioksidas so. Chloras cl. Dulkės ir suodžiai. Ozono ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 07 07
Ekologinės gyvenvietės
Įvadas. Miestų plėtra, nuo darnos iki beribio chaoso. Ekologinės gyvenvietės. Pagrindiniai kriterijai keliami ekologiniams miestams. Ekologinių gyvenviečių projektavimas. Miestas, vertas ekologiško arba darnaus miesto vardo. Gyvuojančios ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 05 21
Gamtos apsauga
Lietuvos gamta. Tarša. Upės. Rezervatai. Miškai. Žmogus suvartoja didelę dalį žemės išteklių ir sukuria daugybę žalingų atliekų bei teršalų. Įgyvendindami apsaugą mes galime mažiau pakenkti kitoms gyvoms būtybėms, kurios gyvena ...
Aplinkos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 02
Į atmosferą išmetamų teršalų apskaita bei mažinimo priemonės
Įvadas. Atmosferos strūktura ir sudėtis. Atmosferos antropogeniniai taršos šaltiniai. Vilniaus miesto į orą patenkančių teršalų emisijos apskaita. Į atmosferą išmetamų teršalų mažinimo priemonės. Išvados. Informaciniai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 11
Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiai
Įvadas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. Aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 03 01
Oro tarša Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga ir analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 07
Oro taršos mažinimo būdai laivuose Aplinkos sauga
Apsaugos nuo oro taršos iš laivų priemonės. Ozona ardančių medžiagų išmetino iš laivų mažinimas. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų panaudojimo racionalumas. Mažiasieriai degalai. Skruberiai. Lng. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 03 02
Oro taršos šaltiniai ir jų poveikis aplinkai
Įvadas. Žemės ūkis ir tarša. Kenksmingos dujos sklindančios žemės ūkyje, dujų susidarymas, emisijos procesai, dujų žala aplinkai. Kenksmingų dujų susidarymas. Kenksmingų dujų poveikis aplinkai. Teisės aktai reglamentuojantys ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 05 02
Oro valymas panaudojant filtrus
Įvadas. Filtravimo aparatas,kas tai? Oro taršos priežąstys. Kolektoriai. Betoninių grindų šildymo konstrukcija. Grindų dangų pavyzdžiai. Priežiūra. Sutrikimai ir jų šalinimas. Grindinio šildymo pliusai. Grindinio sildymo samata. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 09
Poveikis aplinkai kraunant naftą Klaipėdos uoste
Įvadas. Istorija. Poveikis šaliai. AB „Klaipėdos naftos“ darbas. Ekologija. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 19
Taikomoji aplinkosauga
Įvadas. Teorinė dalis. Oro taršos sklaidos modeliavimas. Oro tarša. Oro užterštumo ribinės vertės. Oro taršos modeliavimas. Atliekos ir pagrindiniai jų šaltiniai Lietuvoje. Atliekos. Atliekų šaltiniai Lietuvoje. Cheminė tarša ir jos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2014 01 17
Verkių regioninis parkas
Įvadas. Verkių regioninis parkas. Parko gamta. Kultūros paveldas. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 14
Aplinkos politika Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos politika. Aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 19
Turinys. Įvadas. Atliekų deginimo technologijos. Darbo tikslas išanalizuoti atliekų technologijas i jų naudą,. Darbo objektas atliekų deginimo technologijos ir nauda. Darbo uždaviniai. Deginimas verdančio sluoksnio būdu. Atliekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2018 01 27
Etanolis ir autošampūnas
Įvadas. Etanolis. Etanolio naudojimas. Etanolio poveikis. Autošampūnas. Autošampūno poveikis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 10 07
Gamyklų ir įmonių įtaka žmogui ir jo organizmui
Įvadas. Gamyklų ir įmonių klasifikaciją pagal gaminamą produkciją. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Mechaninė tarša. Vizualioji tarša. Teršalų poveikis žmogaus ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 04 07
Gyvulinės kilmės atliekų panaudojimas biodujų gamybai Lietuvoje
Gyvulinės kilmės atliekų panaudojimas biodujų gamybai lietuvoje. Įvadas. Lietuvoje veikiančių biodujų jėgainių apžvalga. Tyrimų imties ir respondentų pasirinkimas. Anketa. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 02 16
Hidrotechniniai įrenginiai
Įvadas. Hidrotechnikos statinių klasifikacija. Vandens saugyklos, tvenkiniai. Vandens pralaidos. Užtvankos. Alytaus rajono hidrotechniniai statiniai. Tvenkiniai.
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 02
Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai
Lietuvos užterštumas radionuklidais. Ignalinos atominės elektrinės poveikis aplinkai. Černobylio avarijos pasekmės lietuvoje. Baigiamasis žodis. Radioaktyviųjų medžiagų šaltiniai yra dvejopo pobūdžio - gamtiniai ir antropogeniniai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 02
Izoliuojamosios individualios apsaugos priemonės
Įvadas. Izoliuojamosios individualios apsaugos priemonės. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais. Išvados. Literatūra. Įvadinis instruktavimas - pirminis minimalus civilinės saugos žinių suteikimas kiekvienam ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 01 05
Kambarinės - šiltnaminės gėlės
Įvadas. Kambarinės – šiltnaminės gėlės. Kambarinių - šiltnaminių augalų morfologiniai požymiai. Interjerinių ir šiltnaminių augalų priežiūra. Augalų persodinimas. Interjero ir šiltnaminių augalų dauginimas. Išvados. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2014 12 02
Klimato kaitos švelninimo priemonės
Įvadas. Klimato kaitos ir atšilimo priežastys. Gamtinių ir socialinių sektorių jautrumas klimato kaitai. Klimato kaitos švelninimo priemonės. Tarptautinės klimato kaitos švelninimo priemonės. Klimato kaitos prognozės. Išvados. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 03 21
Kvapų sklaida
Įvadas. Kvapų sklaida. Taikomi teisės aktai Lietuvoje. Nemalonaus kvapo tyrimai. Kvapo nustatymo prietaisai. 2. Parametrai. Modeliai. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 04 14
Naftos taršos poveikis Šiaurės jūroje
Įvadas. Vandens ekosistemų tarša naftos junginiais. Tarša naftos produktais Šiaurės jūroje. Aplinkos taršos komponentų biotransformacija ir bioakumuliacija organizmuose. Pagrindinių taršos komponentų poveikis organizmams. Naftos ir jos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 01 05
Nikelis ir kobaltas toksikologija ir ekotoksikologija
Referatas apie nikelį ir kobaltą. Nikelio ir kobalto toksikologija ir ekotoksikologija. Įvadas apie nikelį. Nikelio toksikologija. Nikelio ekotoksikologija. Įvadas apie kobaltą. Kobalto toksikologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 07
Nitratai ir jų žala
Nitratai. Taršos keliamos problemos. Nitratai ir geriamojo vandens kokybė. Methemoglobinemija. Skrandžio vėžys. Geriamojo vandens kokybės reguliavimas. Taršos priežastys. Taršos nitratais rizikos koncepcija. Ariamos žemės bei sodų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 08 07
Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie 1 grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Tyrimų išvados. Anglies monoksidas - bekvapės, bespalvės dujos. Atmosferoje gali ...
Aplinkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 01 02
×
Namų darbų pagalba 24/7