Aplinkos savarankiški darbai

92 dokumentai
Plastiko atliekų perdirbimas bei technologijos
Įvadas. Atliekų susidarymo kiekiai – pagrindinės problemos lietuvoje ir pasaulyje. Plastikų savybės. Plastiko vartojimas, poveikis žmogui ir aplinkai. Plastikų ciklas. Plastiko atliekų rūšiavimas hidrociklonuose. Plūduriavimo ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 10 13
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 05 25
Geomorfologinių ir geologinių gamtos paminklų ir draustinių svarba
Įvadas. Lietuvos teritorijos geologinė praeitis. Geologinės vertybės. Geomorfologinės vertybės. Saugomų teritorijų įstatymas. Draustiniai. Paveldo objektai. Saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas. Geologinių ir ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 03 16
Masiniai miškų ir durpynų gaisrai
Įvadas. Miško gaisrai. Gaisrų rūšys ir priežastys. Gaisrų prevencija. Gaisrų gesinimas. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 01
UAB „X“ socialinė atsakomybė
Įmonių socialinės atsakomybės samprata. Uab „Inida“ įmonės veiklos charakteristika. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas. Socialinė atsakomybė darbo vietoje. Socialinė atsakomybė rinkoje. Socialinė atsakomybė ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 12 08
Aplinkosaugos problemos ir jų sprendimo būdai vadybos savarankiškas darbas
Įvadas. Aplinkosaugos samprata ir strategija. Globalinės aplinkosaugos problemos. Aplinkos būklė Lietuvoje. Kietos atliekos bei jų tvarkymas. Atliekų susidarymo šaltiniai, rūšys ir apskaita. Atliekų surinkimo sistema. Atliekų ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 09 13
Tarša ir taršos mažinimo galimybės
Transporto tarša ir jos įtaka aplinkai. Tarša ir taršos mažinimo galimybės. Tyrimo problemos aktualumas. Tyrimo tikslas. Transporto tarša ir jos įtaka aplinkai. Transрorto sektoriaus išmetamų teršalų pokyčiai. Aрlinkos taršos ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 09 25
Gyvūnijos apsauga ir jos teisinis reglamentavimas
Gyvūnijos apsauga ir jos teisinis reglamentavimas. Įvadas. Lietuvos įstatymai reglamentuojantys gyvūnijos apsaugą. Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Veterinarijos įstatymas. Laukinės gyvūnijos įstatymas. Saugomų gyvūnų, ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 05 25
Įmonės Kristiana analizė Žmogus ir aplinka
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės poveikis aplinkai ir žmogui. Poveikis žmogui. Tiesioginiai veiksniai, kurie įtakoja aplinką. Netiesioginiai veiksniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Saugaus darbo valdymo ir ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 12 09
Atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas
Įvadas. Aplinkos apsaugos politika ir teisė. Atliekų tvarkymą reglamentuojantys Lietuvos respublikos teisės aktai. Aliekų tvarkymą reglamentuojantys Europos sąjungos teisės aktai. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 05 25
Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas savarankiškas darbas
Įvadas. Kauno rajono bendra charakteristika. Geografinė padėtis. Administracinė struktūra. Kauno rajono geologinės raidos bruožai. Klimatas. Kauno rajono aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos terša ir apsauga. Reljefas ir jo apsauga. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 01 05
Paviršinių nuotekų teisinis reglamentavimas
Paviršinių nuotekų sąvoka įvadas. Paviršinių nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų paviršinių nuotekų tvarkymui teisinis ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 10 13
Žmogaus ir aplinkos savarankiškas darbas
Įvadas. Istorija. Gaminiai. Žaliavos. Darbuotojai. Gamybos modernizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Įmonės vadovų ir darbuotojų veiksmai likviduojant pavojų aplinkai ir žmogui. Gaisrinės saugos užtikrinimas. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 09 27
Aplinkos ir žmonių sauga savarankiškas darbas
Savarankiško darbo tikslai. Užduotis. Atsakymai. Pavojaus Korteles.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 01 15
Transportas ir Aplinka (2)
Turinys. Įvadas. Automobilių tarša ir poveikis aplinkai. Aprašymas. Oro tarša. Oro užterštumo rodikliai. Vandens telkinių ir dirvos tarša. Vertinimas. Akustinė tarša. Visuotinis atšilimas. Smogas. Rūgštūs lietūs. Išvados. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 01 16
Aplinkosauginė melioracija
Vandentakos baseino kritinio ploto nustatymas. Gamtinės įvairovės komponentų skaičiavimas. Paviršinio vandens telkinių apsauga. Vandensaugos juostų projektavimas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 01 21
Radiacija ir jos tarša
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Radiacijos teoriniai aspektai. Radiacijos samprata ir tipai. Jonizuojanti spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Nejonizuojanti spinduliuotė. Radiacijos tarša ir jos keliami pavojai. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 26
Aplinkos apsauga savarankiški ir praktiniai darbai
8( 2 atsiliepimai )
Aplinkos apsauga savarankiški ir praktiniai darbai. Ataskaita praktinis darbas nr. Atliekų kiekio nustatymas. Užduočiai atlikti reikalingi duomenys. Atliekų rūšis. Zona II zona. Teršalų pavojingumo rodiklių ir kontroliuojamų teršalų ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 03 23
Mokestis už aplinkos teršimą savarankiškas darbas
Mokestis už aplinkos teršimą. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Mokesčio sumokėjimas , išieškojimas ir paskirstymas. Pagrindinės lengvatos ir išimtys. Mokesčio už aplinkos teršimą ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 04 28
Asbestas (2)
Įvadas. Asbesto poveikis aplinkai. Asbesto šalinimo programa. Asbesto turinčių medžiagų šalinimas. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 03 16
Atliekų tvarkymo verslo galimybių analizė Lietuvoje
Įvadas. Atliekų tvarkymo įmonių verslo Lietuvoje teoriniai aspektai. Verslo aplinka. Verslo veiksniai. Verslo probleminiai aspektai. Atliekų tvarkymo įmonių verslo aplinkos aprašymas. Tyrimo metodologija. Išvados. Literatūra. Įvadas. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 05 22
Dirvožemio gyvieji organizmai
Įvadas. Bendros žinios apie dirvožemį. Gyvieji dirvožemio organizmai. Dirvožemio mikroflora. Dirvožemio mikrofauna. Dirvožemio mezofauna. Dirvožemio makrofauna. Dirvožemio megafauna. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 10 28
Konteinerinio laivo MSC Soraya taršos analizė
Įvadas. Konteinerinio laivo msc soraya taršos analizė. MSC SORAYA techninės charakteristikos. Konteinerinio laivo MSC SORAYA maršrutai. Šesd emisijų skaičiavimai. Maršruto Klaipėda- Bremenhavenas ŠESD emisijų skaičiavimas. Maršruto ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 07
Žemės ūkio atliekų perdirbimo technologijos
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Mėšlo tvarkymo, perdirbimo technologijos. Tradicinės mėšlo tvarkymo technologijos. Mėšlo tvarkymo technologijų rūšys. Šiuolaikinės mėšlo tvarkymo technologijos. Žaliosios atliekos ir jų tvarkymo ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 08 02
AB Medis įmonės veikla ir saugumas
Įvadas. Ab „Medis“ charakteristika. AB „MEDIS“ veiklos pristatymas. Darbuotojų sauga įmonėje ab „Medis“. Darbuotojų sauga ir sveikata. Ekstremalios situacijos valdymas. Gaisrinės saugos užtikrinimas. Įmonės veiklos įtaka ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 11 24
Miškų teisinė apsauga (2)
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Nutarimas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. Įsakymas dėl specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių nustatymo. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 06
Termodinamikos desniai veikiantys ekosistemas
Termodinamikos dėsniai veikiantys ekosistemas ( savarankiškas darbas ) Kas yra termodinamika. Termodinamikos skirstymai. Klasikine techninė termodinamika. Kaip gaunami termodinamikos dėsniai. Termodinamikos dėsnis ekosistemoje. Antrasis ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 09 11
Vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų cheminė sudėtis ir poveikis aplinkai
Vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų cheminė sudetis ir poveikis aplinkai. Automobilių dujų sudėtis ( % tūriuiAnglies monoksidas. Anglies dioksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 05 07
Žiedinės ekonomikos problemos
Žiedinės ekonomikos problemos. Žiedinės ekonomikos apibrėžimas. Pagrindinės žiedinės ekonomikos problemos šiomis dienomis. Plastiko perdirbamumas. Jūros tarša šiukšlėmis. Maisto atliekų problema. Statybos ir griovimo atliekos. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 04 28
Atliekų tvarkymas Panevėžio rajone
Įvadas. Tikslas Išnagrinėti buitinių atliekų tvarkymo galimybės Panevėžio rajone. Uždaviniai. Išsiaiškinti kokie teisės aktai reglamentuoja atliekų tvarkymą. Išanalizuoti buitinių atliekų rūšinę sudėtį ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 04 26
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo