Aplinkosauginių dokumentų valdymas praktikos ataskaita


Aplinkos praktikos ataskaita.

Aplinkosauginių dokumentų valdymo praktikos ataskaita. ĮVADAS Praktikos tikslai. Preliminarus dokumentų , kuriuos patikrinimo metu reikės pateikti patikrinimą atliekančiai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnei , sąrašas. Mokesčio už aplinkos teršimą patikrinimui. Atliekų tvarkymo ir pirminės apskaitos patikrinimui. Nuotekų tvarkymo ir apskaitos patikrinimui. Įmonėje eksploatuojamų transporto priemonių ir mechanizmų su vidaus degimo varikliais sąrašas. Eil. Nr. Transporto priemonės markė , modelis mechanizmo pavadinimas Valst. Nr. Pagaminimo metai. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo akto forma. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Kuro apskaitos pagal rūšis dokumentai , Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis. Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Pakuotės apskaitos žurnalai Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracija už. Pakuotės apskaitos žurnalai. „. “ „. “ ir KO šios rūšies pakuotės neturi. Utenos raad anykščių rajono agentūra patikrinimo aktas nr. 08 kd –. Patikrinimo tikslas ir rūšis. Duomenys apie tikrinamą objektą. Patikrinimo metu nustatyta. Mokesčiai iš mobilių taršos šaltinių. Patikrinimo išvada. Patikrinimo akto antrąjį egzempliorių 2 lapai , gavau. Patikrinimo akto antrasis egzempliorius , __ ___ lapų , išsiųstas registruotu laišku 2015. mėn. ______. kvito Nr. __________________.


Susipažinti su aplinkosauginio pobūdžio įrenginio ar įrenginių grupės įmonėje eksploatavimo ypatumais bei taisyklėmis.

Susipažinti su aplinkosauginio pobūdžio įrenginio technologija, konstrukcija, veikimo principu.

Susipažinti su aplinkosauginio pobūdžio įrenginio įmonėje saugaus darbo taisyklėmis.

Žinoti naudojamus teršalų nustatymo metodus.

Susipažinti su aplinkosauginio pobūdžio įrenginio įmonėje darbo efektyvumo rodikliais.

Susipažinti su įstatymais ar kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklos aplinkosauginius aspektus.

Agentūroje atliekamos pagrindinės funkcijos - užtikrina sistemingą gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimą, vertinimą ir prognozę; teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir vykdo aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių, krantų dinamikos, biologinės įvairovės ir ekosistemų valstybinį aplinkos monitoringą; kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ūkio subjektų taršą ir kitą jų daromą poveikį aplinkai; tvirtina tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles; derina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus; renka ir analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų duomenis; renka ir analizuoja gaminių ir (ar) pakuočių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų duomenis.

Praktikai vadovavo ir vertino Utenos RAAD Anykščių r. agentūros vedėjas - Arnoldas Kazakevičius. Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis išsilavinimas, teisininkas.

1 . Anykščių aplinkos apsaugos agentūra užsiima informacijos rinkimu, tvarkymu ir analizavimu apie aplinkos būklę, klimato kaitą, informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus ir teikia ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

2. Utenos RAAD Anykščių r. agentūra praktikos metu supažindino su įvairiais aplinkosauginiais dokumentais tvarkomais įmonėje, taip pat teisės aktais, kuriais vadovaujasi tvarkydami skirtingus dokumentus.

Informacija apie tai, kur atliekamas transporto priemonių techninis aptarnavimas ir remontas (jeigu sudaryta sutartis su autoservisu, pridėti šios sutarties kopiją; jeigu atliekama automobilių garantinė priežiūra – garantinio aptarnavimo dokumento kopiją).

pažymos, patvirtinančios 2014 metais perdirbtą pakuočių kiekį (jeigu buvo vykdoma 2014 m. užduotis);

mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos ir mokėjimo pavedimo kopija už 2014 m.

2.2.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis (m3), išleistas per mokestinį laikotarpį (išmatuotas apskaitos prietaisais);

UAB „...“ ir Ko (toliau – įmonė) įsteigta 2006 m. kovo 27 d. Šiuo metu įmonėje dirba 11 darbuotojų. Už aplinkos apsaugą, atliekų apskaitą ir perdavimą atliekų tvarkytojams 2011.01.02. įsakymu Nr.1 atsakingu paskirtas įmonės direktorius. Nuo paskutinio patikrinimo įmonės veiklos pobūdis nesikeitė.

Pakuotė. Gamintojų ir importuotojų sąvade įmonė užsiregistravusi 2012-08-06. Įmonė gamina medžio anglį. Žaliavą gamybai – medieną – įmonė perka Lietuvos rinkoje. Visa medžio anglies produkcija eksportuojama į Prancūziją pagal sutartį su įmone „LA FORESTIERE DU NORD“. Produkcijai pakuoti įmonė naudoja popierinius maišus, plėvelę ir medinius padėklus. Pirminę pakuotę - popierinius ir plastikinius maišus -teikia produkcijos pirkėjas. Maišai, pripildyti medžio anglimi, dedami ant medinių padėklų, apvelkami plastikiniais maišais ir eksportuojami į Prancūziją. Visa pakuotė iš Lietuvos išvežama, į vidaus rinką nepatenka, todėl mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis neskaičiuojamas. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracija pateikta 2013.03.02. Vadovaujantis pateiktais pakuotės apskaitos duomenimis, 2014 m. eksportuota 0,144 t pirminės plastikinės pirminės pakuotės ir 30,210 t medinės antrinės (tretinės) pakuotės. Deklaracijoje pateiktas iš Lietuvos išvežtų gaminių pakuotės kiekis nesutampa su kiekiais apskaitoje: deklaracijoje plastikinės - 0,220 t, medinės - 0,470, o pakuotės apskaitos dokumentuose plastikinės - 0,144 t, medinės 30,210 t. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją įmonė patikslino 2015-06-01.

 • Aplinka Praktikos ataskaitos
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Tomas
 • 19 puslapių (3125 žodžiai)
 • Kolegija
 • Aplinkos praktikos ataskaitos
 • Microsoft Word 55 KB
 • Aplinkosauginių dokumentų valdymas praktikos ataskaita
  10 - 7 balsai (-ų)
Aplinkosauginių dokumentų valdymas praktikos ataskaita. (2016 m. Gegužės 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/aplinkosauginiu-dokumentu-valdymas-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:34