Apskaita įmonėje baigiamosios praktikos ataskaita


Apskaitos praktikos ataskaita.

Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įstatai, kolektyvinė sutartis, įmonės etikos kodeksas. Įmonės organizacinė ir valdymo struktūros, įmonės veiklos specifika. Apskaitos politika. Buhalterinės apskaitos skyriaus darbo organizavimas. Įmonės patvirtinta apskaitos politika ir jos analizė. Apskaitą ir įmonės veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Dokumentų naudojimas apskaitoje, pasirašymas ir vizavimas. Darbuotojų materialinė atsakomybė. Atsargų apskaitos organizavimas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir grupavimas. Kasos ir banko operacijų organizavimas. Skolų ir darbo užmokesčio apskaita. Apskaitos technika. Apskaitos tvarkymo būdai. Sudaromų finansinių ataskaitų rinkinys ir sudarymo prinicipai. Naudojama registrų sistema. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas: Susipažinti su apskaitos organizavimu įmonėje, įvertinti įmonės apskaitos politiką, išanalizuoti faktinius duomenis.

Darbo uždaviniai:

Aprašyti apskaitos organizavimą įmonėje;

Išnagrinėti ir įvertinti įmonės apskaitos politiką;

Įmonėje „Stiklita” Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra) duomenimis 2016-04-23 dienos pradžioje dirbo 111 darbuotojų (apdraustųjų).

Pastarąjį penkmetį ši įmonė į priekį juda itin sparčiai, o ypač tiekiant produktus į užsienio rinkas. 2009 m. „Stiklitos“ eksportas siekė vos 4 proc., o šiandien į svečias šalis eksportuojama daugiau nei 60 proc. gaminių ir paslaugų.

UAB „Stiklita“ turi 20 akcininkų. Generaliniam direktoriui atsakingi yra gamybos direktorius, verslo kooperacijos direktorius, kokybės direktorius ir finansų direktorius. Gamybos direktorius rūpinasi gamybos skyriaus, technikos skyriaus, gamybos paruošimo skyriaus ir tiekimo skyriaus darbą. Beje gamybos padalinys pats didžiausias. Pats mažiausias padalinys – finansų. Jame dirba vyresnioji buhalterė, vyresniosios buhalterės pavaduotoja, kasininkas, apskaitininkas ir auditorė. Visi šie darbuotojai yra atsakingi finansų direktoriui.

8. Vyriausiasis buhalteris atsako už visų buhalterinių įrašų teisingumą.

11. Visos su buhalterine apskaita susijusios darbinės funkcijos apibrėžiamos UAB „Stiklita” darbuotojų pareiginiuose nuostatuose.

14. Už buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos nesilaikymą, darbinių funkcijų netinkamą vykdymą UAB „Stiklita” darbuotojams gali būti taikoma drausminė, materialinė atsakomybė.

15. UAB Stiklita” administracijos vadovas atsako už apskaitos dokumentų išsaugojimą.

c) III tvarka. APSKAITOS METODIKA (pridedama).

Už šio apskaitos politikos skyriaus nuostatų laikymąsi atsakingas UAB „Stiklita” vyriausiasis buhalteris.

c) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo;

c) žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

Atsargos yra trumpalaikis turtas, kurį bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos skirstomos pagal savo panaudojimo paskirtį į šias grupes:

Ataskaitinio laikotarpio metu bendrovė pirktas (pasigamintas) atsargas pajamuoja įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Vykdant ūkinę veiklą dalis šių atsargų gali būti nepanaudojamos ir laikomos sandėlyje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje faktinė įsigijimo vertė gali būti didesnė už jų grynąją galimo realizavimo vertę.

UAB „Stiklita“ atsargų apskaita organizuojama vadovaujantis šiomis nuostatomis:

1. Bendrovės atsargų nomenklatūra nustatyta priede Dėl atsargų nomenklatūros.

3. Asmenų, atsakingų už Bendrovės atsargų laikymą ir sandėliavimą pareigos nustatytos pareigybės nuostatuose. Su tokiais asmenimis sudaroma materialinės atsakomybės sutartis.

4. Bendrovėje laikomų atsargų kiekinė apskaita vykdoma jų saugojimo vietose.

6. Atsargos saugojimo vietose priimamos, pajamuojamos ir grupuojamos pagal nustatytus reikalavimus.

2.7 Pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir grupavimas

1. UAB „Stiklita” tipinės veiklos pajamos yra žemės ūkio produkcijos bei gamybos priemonių ir paslaugų pardavimo pajamos.

- sąskaita Nr. 5001 Pardavimo pajamos, kurioje apskaitomos įmonėje pagamintos produkcijos bei anksčiau pirktų prekių pardavimo pajamos;

- sąskaita Nr. 50012 nariams parduotos gamybos priemonės

Ši sąskaita toliau detalizuojama į subsąskaitas pagal tai, iš kurio nario produkcija įsigyta. Gauta informacija reikalinga skirstant veiklos rezultatus.

- sąskaita Nr. 50012 Ne nariams parduotos gamybos priemonės

- sąskaita Nr. 5005 Suteiktų paslaugų pajamos, kurioje apskaitomos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pirkėjams suteiktų paslaugų pajamos;

sąskaita Nr. 50051 – paslaugų, suteiktų nariams, pajamos

Ši sąskaita toliau detalizuojama į subsąskaitas pagal tai, kuriam kooperatyvo nariui paslaugos suteiktos. Gauta informacija reikalinga skirstant veiklos rezultatus.

sąskaita Nr. 50052 – paslaugų, suteiktų ne kooperatyvo nariams, pajamos

Prekės laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

UAB „Stiklita” sąnaudų finansinė apskaita vedama ir informacija apie sąnaudas metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikiama vadovaujantis šiomis nuostatomis.

Sąnaudos UAB „Stiklita” grupuojamos į šias grupes:

 • Apskaita Praktikos ataskaitos
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Milana
 • 35 puslapiai (8646 žodžiai)
 • Kolegija
 • Apskaitos praktikos ataskaitos
 • Microsoft Word 89 KB
 • Apskaita įmonėje baigiamosios praktikos ataskaita
  10 - 10 balsai (-ų)
Apskaita įmonėje baigiamosios praktikos ataskaita. (2016 m. Gegužės 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/apskaita-imoneje-baigiamosios-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:06