Apskaita ir auditas konspektas


36-ojo verslo apskaitos. BENDROSIOS NUOSTATOS Šio standarto tikslas – nustatyti neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims. Ūkinė bendrija, kurios visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės. ➢. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis. Klaida – netikslumas, kuris atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo. Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį. Turtas – materialiosios. Informacija, pateikiama rodiklius ir jungiama į vienarūšės informacijos. Vartotojams patogią formą. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos visos per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos pajamos ir sąnaudos. Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip. Atspindėtų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių turinį ir ekonominę prasmę. Įmonės įsipareigojimai taip pat turi būti atskirti nuo jos savininkų įsipareigojimų. Atskaitomybėje. Todėl įmonės klausimais, priimti tvirtinant ataskaitinio laikotarpio, kurio. Veiklos tęstinumo principą daroma prielaida. Kaupimo principas numato, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada. Finansinėje atskaitomybėje pateikiama informacija turi būti palyginama. Atsargumo principas numato skirtingą požiūrį į pajamų ir sąnaudų vertinimą. Reikšmingumo principas numato. Pabaigoje tarpusavyje užskaitomi. Tam tikrais atvejais. – gaunamos kompensacijos už tą patį ataskaitinį laikotarpį įmonės patirtus nuostolius arba sąnaudas. – registruojant pelną ar nuostolius iš kai kurių vienarūšių analogiškų operacijų. Pobalansiniai įvykiai – įvykiai nuo finansinių metų pabaigos iki datos. Neprivaloma Įmonės. Finansinės atskaitomybės valiuta finansinės. Įmonės „A“ pagrindinė veikla – prekyba automobiliais. ▪ ▪. ▪ ▪ ▪. Balanso patvirtinimo data valiuta. Gautos, bet dar nepradėtos naudoti arba nebaigtos komplektuoti ir nenaudojamos transporto priemonės. Į balanso eilutę i. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys įrašoma visų atsargų. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪. Sukauptos pajamos parodomos gautinų sumų straipsniuose. X6 metų pabaigoje. * – apskaitoje. Į balanso eilutę. Piniginiai užstatai, gauti už prekes ar paslaugas. Mokėtino pelno mokesčio. Įmonė „A“ pardavė. Operacijų su finansiniu turtu rezultatus. Ataskaitos data, tai yra paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, ataskaitos pasirašymo diena ir. Ataskaitinis laikotarpis. Pavyzdys Įmonės „B“ pardavimo pajamos 20X6 metais – 500 000 Lt. 4. laikė terminuotą indėlį banko sąskaitoje ir priskaičiavo 3 000 Lt palūkanų. Pelno (nuostolių) ataskaitoje. Eilutė. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai. Eilutė. Savininkų įnašų didinimas / mažinimas. Pavyzdys Duomenys. Savininkų įnašai padidėjo. Eilutė. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje. Savininkų įnašai sumažėjo. Individuali įmonė „A“ (įmonės pavadinimas) XXXXXXXXX. Metinė (ataskaitinis laikotarpis). 20X7 m. vasario 15 d. įregistruota pakeista jungtinės veiklos sutartis. Tikroji ūkinė bendrija „B“ (įmonės pavadinimas) XXXXXXXXX. TŪB „C“ sudaro 20X8 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą. Tikroji ūkinė bendrija „C“ (įmonės pavadinimas) XXXXXXXXX. 2. Bendrijos 20X6 metų finansinė atskaitomybė patvirtinta 20X7 m. Tikroji ūkinė bendrija „D“ (įmonės pavadinimas) XXXXXXXXX. Šis standartas nustato. Jei yra daug vienodo turinio informacijos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes. Išnuomoto ir / arba išsinuomoto turto (pagal panaudos sutartį perduoto ir / arba gauto) turto vertė. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainai apskaičiuoti įmonė taiko FIFO būdą. Gautų, panaudotų ir grąžintų dotacijų ir subsidijų paskirtis ir sumos. Pavyzdys Įmonės „A“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. –. Įmonės vadovas, siekdamas kuo teisingiau atskleisti įmonės finansinę būklę. Ataskaitiniam laikotarpiui. Įmonės „D“ 20X7 metų pelno (nuostolių) ataskaitos ištrauka. Pakeitimas. Parodomas. Įmonė „F“ 20X7 metais pastebėjo. Gali jį naudoti prekėms gaminti, paslaugoms teikti ar administravimo tikslams, nuomoti. Jį kontroliuoja, t. y. turi teisę kontroliuoti nematerialiojo turto teikiamą ekonominę naudą. Pat gali uždrausti. Nematerialiojo turto pavyzdžiai gali būti iš kitos šalies įsigyti užregistruoti prekių ženklai. Įvardijamas ir atskiriamas nuo kitų turto rūšių. Įsigyto nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. D 1131 Išankstiniai apmokėjimai K 271 Sąskaitos bankuose. Įmonės savininkų įnašų nematerialiuoju turtu vertė turi būti nurodyta perdavimo dokumente. D 1122 Programinė įranga – ruošiama naudoti K 301 Savininkų įnašai. Registruojant įsigytą programą ir automobilio perleidimą. Registruojant programos instaliavimo ir suderinimo išlaidas. Pradėjus naudoti nematerialųjį turtą. Pavyzdžiui, teisė leisti populiarų romaną. Įmonės kompiuterių programos įsigijimo savikaina – 8 000 Lt. 98. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio. Veiklossąnaudoms. Pavyzdžiai 1. Įmonė „A“ perleidžia įregistruotą prekės ženklą. Įmonė. Kabelinės televizijos paslaugas teikianti įmonė „F“ įsigijo teisę rodyti televizijos kanalą Z. D 1133 Kitas nematerialusis turtas – amortizacija (-) D 2014 Prekės. Vėliau dėl tam tikrų priežasčių jį pardavė. Veikloje ilgiau nei vienerius metus ir t. D 1261 Išankstiniai apmokėjimai K 271 Sąskaitos bankuose. Ilgalaikiam materialiajam turtui taip pat priskiriamas gautas. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Pirkimo kaina, atėmus pirkimo metu žinomas ir taikytas nuolaidas ir įskaičius importo muitus. 109 Ilgalaikiam. Negrąžinamą pridėtinės vertės. D 625 Palūkanų sąnaudos K 4496 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. 2. Įmonė „B“, PVM mokėtoja, į skolą įsigijo lengvąjį automobilį. D 1230 Transporto. Kai įmonė gamina. D 1230 Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai – įsigijimo savikaina K 2013 Pagaminta produkcija. K 4496 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai700 Nuo 20X7 m. D 1251 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti turtą K 271 Sąskaitos bankuose. Įmonės savininkų įnašų materialiuoju turtu vertė turi būti nurodyta perdavimo dokumente. Pradėjus krovininį automobilį naudoti, IĮ „A“ apskaitoje daromi tokie įrašai. K 351 Gautos dotacijos ir subsidijos10 000 Atlikus įrengimų remonto ir montavimo darbus. D 1222 Mašinos ir įrengimai – ruošiami naudoti K 4496 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Registruojant išankstinius mokėjimus už gaunamą turtą. Gavus turtą, jį sumontavus ir pradėjus naudoti. Įsigijus stakles, bet dar nepradėjus jų naudoti. Registruojant staklių montavimo ir bandymo darbų išlaidas. Žemė pastatai ir statiniai mašinos ir įrengimai. – – – – –. Planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą, turto naudojimo aplinką. Šiame straipsnyje minimo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Šiuo atveju turtas apskaitoje gali būti registruojamas pagal reikalavimus. Lizingo sutartyje numatyta. Pagal lizingo sutartį įsigytas turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas ilgalaikio turto grupėse. D 6115 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos [(5 770 Lt – 10 Lt) / 36 mėn. 123 Išsinuomoto. D 2414 Kitos gautinos sumos K 527 Kitos netipinės veiklos pajamos. Nenaudojamas turtas“ (šių sąskaitų nėra pavyzdiniame sąskaitų plane. Balanse šis laikinai nenaudojamas pastatas parodomas kartu su kitais įmonės pastatais. Ir pan. Naudą Todėl. N  V1  V2 , kur. V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė. Ilgalaikio materialiojo turto. Metinė nusidėvėjimo suma – 4 000 Lt [(24 200 Lt – 200 Lt) / 6 m. Registruojant su produkcijos gamyba susijusio ilgalaikio materialiojo turto eksploatacijos išlaidas. V2 =. Tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą (metinė nusidėvėjimo suma – 10 000 Lt). Patikslinamas jo naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo skaičiavimas. Gali būti smulkus pastatų remontas. D 6111 Remonto. Tačiau jei. D 1264 Kitas materialusis turtas – remonto darbai K 4496 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Jei nuomos ar panaudos sutartyje numatyta. Registruojant kompensuojamą darbų vertę, nuomininko apskaitoje daromi tokie įrašai. Kompensuojama suma viršija remonto išlaidas. D 1214 Pastatai ir statiniai – remonto darbai K 4496 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Už nurašomo turto. D 1233 Transporto. Jei šis automobilis būtų parduotas už 8 000 Lt. Įmonė „C“ parduoda įrengimus. Laikotarpio kitos veiklos nuostoliais dėl turto praradimo. 000 8 000 24. K 1230 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina K 522 Kitas netipinės veiklos pelnas. 000 2. X6 m. sausio 5 d. pirktų prekių įsigijimo savikaina – 5 000 Lt. D 443 Skolos tiekėjams K 6000 Parduotų prekių savikaina. K 609 Nuolaidos, grąžinimai (-). Jeigu nuolaida ar nukainojimas įmonei pirkėjai suteikiama tada. Jeigu parduotų ir. Pirkimo kaina, atėmus pirkimo metu žinomas ir taikytas nuolaidas. K 4496 Kiti. 180 200. 101 Pagamintos atsargos (produkcija) – pajamoms uždirbti skirtos. 102 Tiesioginėms gamybos išlaidoms. 103 Vykstant gamybai, dažnai gaunama pagrindinė ir šalutinė produkcija. Vertinis (proporcingai pardavimo kainoms) likusių išlaidų koeficientinis normatyvinis. 104 išlaidos – 60 000 Lt. B produkcija įkainojama įmonės pasirinktu įkainojimo metodu. Normatyvinis būdas yra tai, kai įmonėje. 105 gamybos išlaidos –. Jei gaminant produkciją atsiranda atliekų ar kitų šalutinių produktų. 106 25 000 Lt. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą. 107 atsargų kiekiui. Vertė mažmeninėmis kainomis – Įsigijimo savikaina Vertė mažmeninėmis kainomis. Pavyzdys Atsargų įkainojimas FIFO būdu. Jeigu atsargos sumaišytos ir neįmanoma atskirti. Konkrečiam tikslui gaminamų stambių vienetinių atsargų. 110 Parduotų (sunaudotų) atsargų. K 6002 Pirkimai. Sugedusios, nebenaudojamos ir / arba netinkamos naudoti įmonės veikloje atsargos turi būti nurašomos. D 6131 Atsargų netekties ir nurašymo nuostoliai K 201 Atsargos. 112 1 Įmonė. Įmonė „D“ vienam iš tikrųjų narių dvejiems metams paskolino 10 000 Lt. Ilgalaikių investicijų dalis. K 500 Pardavimo pajamos. Gavus pinigus. Jei finansinis turtas suteikia teisę gauti palūkanas. Įmonės „C“ 20X. 116 Išankstiniai mokėjimai už gautiną nematerialųjį ar materialųjį turtą. D 1261 Kitas materialusis turtas – išankstiniai apmokėjimai K 271 Sąskaitos bankuose. 117 pardavimo rezultatą. Gautinų sumų pardavimo rezultatas parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje. D 271 Sąskaitos bankuose D 622 Kiti netipinės veiklos nuostoliai K 2401 Pirkėjai. Įmonės „A“ apskaitoje daromi tokie įrašai D 271 Sąskaitos bankuose K 401 Finansinės skolos. 000 10. 119 nedidelė, vertybinių popierių vertę gali nustatyti nepriklausomas turto vertintojas. Finansinėje atskaitomybėje gautinos sumos įvertinamos įsigijimo savikaina. 120 registruoja abejotinų skolų sąskaitoje ir pripažįsta ją veiklos sąnaudomis. D 6117 Abejotinų skolų sąnaudos K 2409 Abejotinos skolos (-). 121 183. 2. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Kol įmonės „X“ nuostatai neįregistruoti. 122 vienetą vertę. D 1230 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina K 4496 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (skola steigėjui). Savininkų įnašai laikomi padidintais tik įregistravus pakeistą įmonės jungtinės veiklos sutartį juridinių asmenų registre. D 302 Gautini tikrųjų narių įnašai (-) K 301 Savininkų įnašai. Bendrijos 20X7 metų finansinė atskaitomybė patvirtinta 20X8 m. D 301 Savininkų. 125 Pavyzdys 20X5 m. D 1212 Pastatai. 126 Ūkinių bendrijų įstatymas nustato. Xiv dotacijų. 127 Dotacijoms, susijusioms su pajamomis. D 6118 Kitos. 128 20X7 m. sausio mėn. vidutinė rinkos palūkanų norma buvo 5 %. D 1240 Kita. 129 K 271 Sąskaitos. D 351 Gautos dotacijos ir subsidijos K 6111 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos. Dotacijos susijusios. Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 132 akcijas, už kurias turės atsiskaityti vėliau. Įmonės„C“Apskaitojebus. 133 1. Įmonė „A“ ir įmonė „B“ pagal abipusiškai naudingą mainų sandorį pasikeitė paskolomis. D 4012 Finansinės. 134 ir neapibrėžti nuompinigiai priskiriami ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms. K 4411 Ilgalaikių. Palūkanas, kurias reikės sumokėti per lizingo sutarties laikotarpį. 136 Pavyzdys Pagal pateiktą deklaraciją. D 2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis K 271 Sąskaitos bankuose. Įmonė „B“ apskaičiavo. Mokėtina Valstybinio socialinio. 138 b skolininkas yra. D 622 Kiti. Registruojant pajamas apskaitoje. Įmonė „Y“ 20X6 metais gavo 12 000 Lt už žurnalo. 140 Įmonė „K“ aviakompanijos „B“ pavedimu platina bilietus ir už tai gauna komisinius. Į uždirbtas pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos. 141 Kadangi su prekėmis susijusi rizika neperduota pirkėjui. Kiekvieną mėnesį nuo paslaugų teikimo pradžios iki gauto išankstinio apmokėjimo panaudojimo pabaigos,t. 142 Įmonė „C“ pagal. Prekių perdavimo momentu dažniausiai pasitaikantis pajamų nesukuriantis sandoris yra komisas. Pajamos pripažįstamos tik tais atvejais. D 6117 Abejotinų skolų sąnaudos K 2419 Abejotinos skolos (-). Pasitaiko atvejų, kai pradėtos vykdyti sutartys nutraukiamos. 000 25. D 271 Sąskaitos. 500 5 000. 146 Ne visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos (pvz. D 2014 Prekės, skirtos parduoti K 443 Skolos tiekėjams. Įmonė „D“ įsigijo pastatą už 245 000 Lt. D 6115 Ilgalaikio. 148 Paslaugų teikimo sutartyje numatyta. Jei įmonė atsargoms, sunaudotoms teikiant paslaugas. Baltų moteriškų kostiumų likutis įmonėje „A“ 20X6 m. Pagrindinės medžiagos (audiniai) Sukirpėjų. Jei įmonė yra PVM mokėtoja, pridėtinės vertės mokestis. Parduotos produkcijos savikaina. 151 Įmonės „X“ atsargų apskaitai taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Registruojant prekių pirkimus. 152 20X6 m. D 6000 Parduotų prekių savikaina K 2014 Pirktos prekės, skirtos parduoti. Įmonė „A“ 20X7 m. organizavo savo produkcijos reklamos kampaniją Velykų proga masinės informacijos priemonėse. D 6102 Skelbimų ir reklamos sąnaudos K 271 Sąskaitos bankuose. 154 paramos suteikimas krepšinio. Xvii. sandorių užsienio valiuta ir valiutos kurso pokyčių apskaita sandoriu užsienio valiuta laikomas sandoris. Kai įmonė už įsigytas atsargas atsiskaito užsienio valiuta. D 2014 Pirktos prekės, skirtos parduoti K 443 Skolos tiekėjams. Valiutos kursas buvo. Vidutinis savaitės ar mėnesio valiutos kursas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais. Komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta. Išmokėta valiuta apskaitoje įvertinama avanso išmokėjimo dienos kursu 1 000 USD x. 158 mokėtinas ir gautinas sumas užsienio valiuta. D 123 Transporto priemonės (200 000 SEK x. 159 anksčiau užregistruotus valiutinius straipsnius. D 1604 Po vienerių metų gautinos sumos K 526 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka. Skola Danijos įmonei. Perkant turtą į skolą, kai apmokama užsienio valiuta Pavyzdys Įmonė „B“ 20X6 m. Mediena prekiaujanti įmonė „D“ 20X7 m. D 2401 Pirkėjai [(250 m3 x 400 DKK / m3) x. Turto pardavimas už užsienio valiutą. Parduodant užsienio valiutą Pavyzdys 20X6 m. 163 kursas buvo. Registruojant gautą paskolą. 164 Kadangi pagal sutartį Rusijos įmonė paskolą turi grąžinti JAV doleriais. Jei valiutinės skolos apmokamos kitą nei pirminio pripažinimo ataskaitinį laikotarpį. 165 -1 usd. Banko valiutinėje sąskaitoje. 166 Iki verslo apskaitos standartų įsigaliojimo įmonės steigimo (teisinėms. 167 36-ojo. (įmonės pavadinimas) (įmonės kodas. (įmonės vadovo pareigų pavadinimas). (parašas). 169 36-ojo. (finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis). 170 36-ojo. (vardas ir pavardė). 171 36-ojo. Atsakomybės. 172 1262 Ruošiamas naudoti. 173 27pinigai sąskaitos bankuose kasa 3nuosavas kapitalas. 174 505Suteiktų paslaugų pajamos 509Nuolaidos. 175 625Palūkanų sąnaudos 626Neigiama valiutų. 176 36-ojo. (data).

  • Apskaita Konspektas
  • MS PowerPoint 622 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 177 puslapiai (38640 žodžiai)
  • Loreta
  • Apskaita ir auditas konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Apskaita ir auditas konspektas. (2016 m. Kovo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/apskaita-ir-auditas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 03:56
×